Hotărârea nr. 90/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI,a indicatorilor tehnico – economici şi a Devizului General pentru proiectul „Reabilitare,modernizare,extindere şi dotare cinematograf Dacia”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate cu elemente de DALI, a indicatorilor tehnico - economici și a Devizului General pentru proiectul „Reabilitare,

modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27823/ 13.03.2019, întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Avizul CTE la faza SF nr. 27805/13.03.2019;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate cu elemente de DALI (Anexa nr.1), indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cinematograf Dacia” (Anexa nr.2);

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 11.019.143,63 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu Devizul General (Anexa 3);

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași;

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;Direcția Generală Tehnică și Investiții;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 90 din 21 Martie 2019