Hotărârea nr. 9/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2019

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Calendarului evenimentelor pentru lunile februarie - martie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31.01.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 9157/28.01.2019 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Avand in vedere referatul de specialitate Nr. 4941/16.01.2019 cu Anexa 1 - Calendarul manifestărilor ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă calendarul evenimentelor din lunile februarie - martie 2019, conform programului precizat în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cheltuielile pentru organizarea evenimentelor cuprinse în calendarul lunilor februarie - martie 2019 vor fi alocate cu respectarea normelor legale incidente din bugetul local în sumă de 78.950 lei, din capitolul bugetar 54.50.00.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată catre: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice, Direcția Juridică și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, Biroul Evenimente Publice.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 9 din 31 ianuarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

24

Pentru

24

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 1 la H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2019

Calendarului evenimentelor din lunile februarie - martie 2019

Nr.

Titlu

Proiect / Eveniment

Perioada

Organizator / parteneri

Sumă

1.

Colocviul Național de

Muzicologie, ed. a XXI-a

22 -23 februarie

Universitatea Națională de

Arte „G.Enescu”, Iași

16.650

2.

Caravana „Iași - Capitala Tineretului din România”

(ICTR)

februarie -martie

Primăria Iași

35.000

3.

Mărțișor - simbol și tradiție, ed. a Iv-A

24 februarie -

3 martie

Asociația Art Meșteșugurile Prutului

0

4.

Proiectul „Atipic Beauty”

Februarie - 11 martie

Primăria Iași

15.300

5.

Spectacol de muzica si poezie “ Din parinti pentru parinti” - Maestrul Dorel Visan si Mircea Rusu Band

Martie

Organizator - Universitatea “ Al. I. Cuza “ din Iasi Partener - Primaria Iasi

12.000

TOTAL

78.950

Presedinte de Sedinta Consilier local, Manuel Ciprian Bostan