Hotărârea nr. 89/2019

HOTĂRÂRE privind încheierea unui Protocol între Municipiul Iași si Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași cu privire la tăierea vegetației forestiere (arbori,arbuști,tufișuri) situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași (Bahlui,Nicolina,Vămășoaia,Cacaina și Ciric)

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind încheierea unui Protocol între Municipiul Iași si Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași cu privire la tăierea vegetației forestiere (arbori, arbuști, tufișuri) situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași (Bahlui, Nicolina, Vămășoaia, Cacaina și Ciric)

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere adresa transmisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 24261/05.03.2019;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 26937/12.03.2019 întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere Ordonanța Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002;

Având în vedere Ordinul nr. 1422/192/2012, pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră;

Având în vedere Legea apelor nr.107/1996,cu modificările si completările ulterioare; Având în vedere Legea nr. 46/2008, republicată - Codul silvic;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE

f

Art 1. Se aprobă încheierea unui Protocol între Municipiul Iași și Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași privind executarea lucrărilor de tăiere a vegetației forestiere (arbori, arbuști, tufișuri) situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași (Bahlui, Nicolina, Vămășoaia, Cacaina și Ciric), prevăzut în anexa nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnică și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare și Administrației Bazinale de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, Instituției Prefectului - Județul Iași;

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată totdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare; Direcția Tehnică și Servicii Comunitare; Direcția Generală Economică si Finanțe Publice Locale și Administratia Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 89 din 21 Martie 2019

Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 89 din 21 Martie 2019

PROTOCOL

cu privire la tăierea vegetației forestiere (arbori, arbuști, tufișuri)

situată în albiile râurilor aferente Municipiului Iași

(Bahlui, Nicolina, Vămășoaia, Cacaina și Ciric)

încheiat azi________________________

Municipiul lași cu sediul în Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, localitatea lași, județul lași, telefon: 0232/211.215, fax: 0232/211.200, Cod fiscal 4541580, reprezentat legal prin Primar Mihai CHIRICA

pe de o parte

Și,

Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor lași, cu sediul în lași, str. Th. Văscauțeanu nr. 10, telefon: 0232/410.513, fax: 0232/410.011, Cod Fiscal 18296163: RO 23780878 - 01.05.2008, Cod IBAN: RO51 TREZ 4065 0220 1X02 0605, deschis la Trezoreria lași, în calitate de administrator al albiilor minore a cursurilor de apă codificate de pe teritoriul Municipiului lași, prin reprezentant legal director ing. Nicolae TROFIN,

Au convenit încheierea unui Protocol care constă în cooperarea instituțională ce are în vedere realizarea tuturor acțiunilor și lucrărilor necesare tăierii / toaletării vegetației forestiere care prezintă pericol de prăbușire sau împiedică scurgerea liberă a apelor din râuri, în albiile cursurilor de apă de pe raza Municipiului Iași și valorificarea masei lemnoase rezultată.

Protocolul a fost întocmit având în vedere:

  • •  Adresa transmisă de Administrația Națională "Apele Române", Administrația Bazinală de Apă Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor Iași, înregistrată la Municipiul Iași sub nr. 24261/05.03.2019;

  • •  Dispozițiile Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările și completările ulterioare,

art. 34, alin. (4)  “Întreținerea albiei minore pe zonele neamenajate revine

Administrației Naționale Apele Române, și, în conformitate cu prevederile art. 7, lit. “f" din Ordonanța Guvernului nr. 21/2002”;

  • •  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților

urbane și rurale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.515/2002, art.8, „Consiliile Locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti și consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum și primarii au obligația să asigure, în condițiile legii: (......)

-lit.j. organizarea de acțiuni pentru salubrizarea și igienizarea localităților;

-lit.k. curățenia și salubrizarea digurilor și a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre și prevenirii poluării apelor”.

  • •  Prevederile Ordinului nr.1422/192/2012, pentru aprobarea Regulamentului

privind gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă și poluări marine în zona costieră, art.29, alin.2, “Primarii îndeplinesc următoarele atribuții specifice pentru gestionarea situațiilor de urgentă generate de inundații, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcții hidrotehnice și poluări accidentale; (......)

-lit.f. primarii asigură, prin Consiliile Locale, fondurile necesare pentru constituirea și completarea stocului de materiale și mijloace de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și combaterea poluărilor accidentale la nivelul primăriilor, pentru întreținerea și repararea construcțiilor hidrotehnice din administrare proprie și întreținerea albiilor cursurilor de apă, în zona localităților;

-lit.g. asigură realizarea și întreținerea corespunzătoare a sanțurilor și rigolelor de scurgere a apelor pluviale, îndepărtarea materialului lemnos și a deșeurilor din albiile cursurilor de apă, din secțiunile de scurgere a podurilor si podețelor”.

  • •  Prevederile Legii nr. 46/2008 - Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, art. 63 alin.1 „arborii destinați tăierii se inventariază și, după caz, în funcție de natura tăierii, se marchează cu dispozitive speciale de marcat de către personalul silvic împuternicit, în conformitate cu normele tehnice "

Părțile semnatare convin și se angajează să realizeze următoarele:

I. A.B.A. PRUT BÂRLAD - Sistemul de Gospodărire a Apelor lași, în calitate de beneficiar a lucrărilor de tăiere a vegetatiei forestiere din albiile și malurile cursurilor de apă de pe teritoriul Municipiului lasi, executate de Municipiul lași prin S.C. Servicii Publice S.A. lași, are obligația :

o Să desemneze un reprezentant ce va face parte din comisia de inventariere a vegetației forestiere uscată sau care împiedică scurgerea liberă a apei din râuri;

o Să incheie un proces verbal de constatare a tăierii vegetației forestiere, în conformitate cu legislația în vigoare (Legea nr.24/2007 republicată, Legea 46/2008 republicată - Codul Silvic și Legea apelor nr.107/1996) împreună cu reprezentanți ai Municipiului Iași, S.C. Servicii Publice Iași S.A., Ocolul Silvic Iasi;

o Să pună la dispoziția operatorului care va executa lucrările (S.C. Servicii Publice lași S.A), a tuturor datelor tehnice și în caz de nevoie a logisticii necesare, funcție de dotările pe care le are A.B.A. PRUT BARLAD - Sistemul de Gospodărire a Apelor lași;

o Să delege un reprezentant din partea institutiei care va participa la marcarea vegetatiei forestiere de către Ocolul Silvic Iasi;

o Să pună la dispoziție materialul lemnos rezultat în urma tăierii vegetației forestiere, care va fi depozitat la depozitul S.C. Servicii Publice lași S.A, fără a percepe contravaloarea masei lemnoase.

II. MUNICIPIUL IAȘI are obligația:

o Să execute lucrările de taiere / toaletare a vegetatiei forestiere (arbori, arbuști, tufișuri) printr-un operator autorizat legal constituit conform prevederilor legilor și să obțină avizele/autorizațiile necesare executării lucrărilor;

o Să asigure transportul materialului lemnos rezultat;

o Să depoziteze materialul lemnos rezultat în urma execuției lucrărilor de tăiere / toaletare, conform legislației în vigoare la depozitul S.C. Servicii Publice lași S.A;

o Să valorifice masa lemnoasă rezultată în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

o Să urmărească respectarea prevederilor Legii nr. 319/ 2006, a securității și sănătății în muncă, prin luarea măsurilor de protecție necesare pentru prevenirea accidentelor pe toată durata derulării lucrărilor, amplasarea de panouri avertizoare, atenționări de orice fel;

o Pe toată durata execuției lucrărilor este strict interzis a se efectua deversări/descărcări de deșeuri lichide sau solide, carburanți sau lubrifianți (de la utilajele folosite la execuție) în albiile cursurilor de apă, pe/în sol, sau a se depozita deșeuri care ar putea conduce la poluarea apelor freatice sau de suprafață.

Înainte de începerea lucrărilor, operatorul desemnat pentru executarea lucrărilor va încheia un proces verbal cu personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor lași privitor la starea inițială a albiilor și taluzurilor cursurilor de apă de pe teritoriul Municipiului lași și a numărului de arbori ce urmează a fi tăiați.

Comisia de inventariere a lucrărilor va fi constituită din reprezentanți ai: Municipiului Iași, A.B.A Prut Bârlad - Sistemul de Gospodărire a Apelor lași, S.C. Servicii Publice lași S.A, Ocolul Silvic lasi și Agenția Natională pentru Protecția Mediului Iași, și alți specialiști în domeniu, funcție de necesități.

Comisia de inventariere a lucrărilor va fi inființată prin Dispoziție a Primarului Municipiului Iași, fiind adusă la cunostință tuturor părților;

Procesul-verbal de constatare a tăierii / toaletării vegetației forestiere va fi supus spre aprobare în cadrul Comisiei de Ordonare a Vegetației constituită prin Dispoziție a Primarului municipiului.

După finalizarea lucrărilor va fi încheiată o Notă de Constatare în care va fi consemnat modul de respectare a prevederilor prezentului protocol.

Perioada de valabilitate a protocolului: 2 ani de la data semnării.

Prezentul protocol a fost întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI

Primar,

Mihai CHIRICA


A.B.A. PRUT BÂRLAD

Sistemul de Gospodărire a Apelor lași Director, ing. Nicolae TROFlN

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca