Hotărârea nr. 88/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului,a Studiului de fezabilitate,a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului General,a Proiectului tehnic de execuție,precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeaţă din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spaţiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General, a Proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21 Martie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27406/ 13.03.2019 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice,

Având în vedere Aviz favorabil CTE PT nr.27403/13.03.2019;

Având în vedere Autorizațiile de construire nr 196/ 5.03.2019, nr 170/28.02.2019, nr 197/5.03.2019, nr 194/ 05.03.2019, nr 169/28.02.2019; nr 195/ 05.03.2019, nr 168/ 28.02.2019, nr 171/04.03.2019.

Având în vedere HCL nr 508 din 29 Noiembrie 2018 și HCL 550 din 20. Decembrie 2018;

Având în vedere Ordonanța de urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă proiectul „Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 4.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului conform cererii de finanțare și anexelor elaborate în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Art.2. Se aprobă Studiul de fezabilitate (Anexa nr.1), indicatorii tehnico -economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr.2) și proiectul tehnic de executie în integralitatea sa. (Anexa nr.3).

Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”, în cuantum de 8.648.541,34 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu Devizul General (Anexa nr. 4) si bugetul proiectului (Anexa nr.5).

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 172.970,85 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului “Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”, conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 6).

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului “Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.7. Încetarea efectelor H.C.L. nr 508 din 29 Noiembrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general aferent proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru- program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensi

Art.8. Încetarea efectelor H.C.L. nr. 550 din 20 Decembrie 2018 privind aprobarea proiectului, a Proiectului tehnic de execuție , precum și a bugetului aferent proiectului ”Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”.

Art.9. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art.10. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neam, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.11. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Adrian Florin Boca

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa 2 la Hotărârea Consiliului local nr. 88 din 21 Martie 2019 privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General, a Proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA 8.648.541,34 și, respectiv, fără TVA 7.275.287,18, din care construcții-montaj (C+M) 4.330.335,48 fără TVA respectiv 5.153.099,22 cu TVA, în conformitate cu devizul general;

  • a) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare;

Investiția își propune:

  • - amenajarea a 5 scuaruri cu o suprafață totală de 12.741 mp, din care 11.504,88 mp (peste 90%) spații verzi compuse din gazon, arbori, arbuști și flori;

  • - modernizarea a 3 străzi de acces către scuaruri pe o lungime de 1.538,02 ml și o suprafață totală de 15.868,59 mp (parte carosabilă + trotuare, inclusiv spații verzi).

  • b) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliți în funcție de specificul și ținta fiecărui obiectiv de investiții;

Valoarea conform devizului general al investiției este:

Nr. crt.

Denumirea capitolelor          si

subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara "

rVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

lei

euro

lei

lei

euro

1

2

3

4

5

6

7

TOTAL GENERAL

7.275.287,18

1.590.435,29

1.373.254,16

8.648.541,34

1.890.639,5

din care C+M

4.330.335,48

946.645,56

822.763,74

5.153.099,22

1.126.508,2

* cursul de referință este de 4.5744 lei/euro. Durata de realizare a proiectului: 28 de luni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Adrian Florin Boca

Anexa nr 4 la Hotararea Consiliului Local nr. 88 din 21 Martie 2019

privind aprobarea proiectului, a Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici,a Devizului general, a Proiectului tehnic de execuție, precum și a bugetului aferent proiectului „Oază de verdeață din cartierul nostru - program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

OBIECTIV:

„Oază de verdeață din cartierul nostru - Program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Beneficiar: Proiectant:

Municipiul Iași

SC SUBMIT SRL, Iași

’        3

DEVIZ GENERAL - CENTRALIZATOR SCUARURI + DRUMURI

al obiectivului de investiții

„Oază de verdeață din cartierul nostru - Program comunitar de revitalizare a spațiilor publice abandonate/ degradate de mici dimensiuni”

Curs euro 4.5744 lei/euro din IULIE 2017 conform Inforeuro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare cu TVA

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

222.194,89

42.217,03

264.411,92

1.3

Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1,4

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

222.194,89

42.217,03

264.411,92

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

287.487,11

54.622,55

342.109,66

TOTAL CAPITOL 2

287.487,11

54.622,55

342.109,66

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3,1

Studii

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.1.1.

Studii de teren

15.000,00

2.850,00

17.850,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3,2

Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3,3

Expertizare tehnică

0,00

0,00

0,00

3,4

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor

0,00

0,00

0,00

3,5

Proiectare

103.929,00

19.746,51

123.675,51

3.5.1. Temă de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare alucrărilor de intervenții și deviz general

41.500,00

7.885,00

49.385,00

3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/ autorizațiilor

6.900,00

1.311,00

8.211,00

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

5.379,00

1.022,01

6.401,01

3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție

50.150,00

9.528,50

59.678,50

3,6

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3,7

Consultanță

195.350,00

37.116,50

232.466,50

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

170.650,00

32.423,50

203.073,50

3.7.2. Auditul financiar

24.700,00

4.693,00

29.393,00

3,8

Asistență tehnică

245.000,00

46.550,00

291.550,00

3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului

130.000,00

24.700,00

154.700,00

3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor

120.000,00

22.800,00

142.800,00

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

10.000,00

1.900,00

11.900,00

3.8.2. Dirigenție de șantier

115.000,00

21.850,00

136.850,00

TOTAL CAPITOL 3

559.279,00

106.263,01

665.542,01

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

4,1

Construcții și instalații

3.800.661,11

722.125,61

4.522.786,72

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

19.992,37

3.798,55

23.790,92

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

1.783.639,00

338.891,41

2.122.530,41

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

5.604.292,48

1.064.815,57

6.669.108,05

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

0,00

0,00

0,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

5.2

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

47.633,70

0,00

47.633,70

5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții

21.651,68

0,00

21.651,68

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții

4.330,34

0,00

4.330,34

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC

21.651,68

0,00

21.651,68

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si nepravazute

546.000,00

103.740,00

649.740,00

5.4

Cheltuieli pentru informare și publicitate

8.400,00

1.596,00

9.996,00

TOTAL CAPITOL 5

602.033,70

105.336,00

707.369,70

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

7.275.287,18

1.373.254,16

8.648.541,34

din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

4.330.335,48

822.763,74

5.153.099,22

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Adrian Florin Boca