Hotărârea nr. 86/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții,a indicatorilor tehnico – economici și a proiectului tehnic de execuție,precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași – Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași - Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 27597/13.03.2019 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv specific 4.5;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art. 36 și art. 115, alin.1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Aviz favorabil CTE PT nr.27447/13.03.2019;

Având în vedere Ordonanța de urgență Nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri

fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași - Colegiul tehnic Gheorghe Asachi” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, obiectiv specific 4.5 - Cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca, conform cererii de finanțare și anexelor elaborate în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Art. 2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (Anexa nr.1), indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investitie (Anexa nr.2) și proiectul tehnic de execuție (Anexa nr.3).

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Modernizare campus scolar tehnic in municipiul Iasi-Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”, în cuantum de 7.392.942,93 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu bugetul proiectului (Anexa nr.4).

Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 147.858,90 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Modernizare campus scolar tehnic in municipiul Iasi-Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”, conform surselor de finanțare ale proiectului (Anexa nr. 4).

Art. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Modernizare campus scolar tehnic in municipiul Iasi-Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

2 / 3 la H.C.L. nr. 86 din 21 martie 2019

Art. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 7. Încetarea efectelor HCL nr 545 din 20 Decembrie 2018 privind aprobarea Documentației de Autorizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico - economici și a proiectului tehnic de execuție, precum și aprobarea proiectului și a bugetului aferent proiectului „Modernizare campus școlar tehnic în Municipiul Iași -Colegiul tehnic Gheorghe Asachi”.

Art. 8. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 86 din 21 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0