Hotărârea nr. 85/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”,a documentației tehnico economice – Studiu de fezabilitate,a indicatorilor tehnico – economici și a bugetului aferent proiectului


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, a documentației tehnico economice - Studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici și a bugetului aferent proiectului

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința extraordinară în data de 21.03.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 27785/13.03.2019 întocmit de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.4, Obiectiv specific 4.4;

Având în vedere Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Art. 36 și art. 115, alin.1, lit. b. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de inventiții finanțate din fondurile publice;

Având în vedere Aviz favorabil CTE nr.27828/13.03.2019;

Având în vedere Ordonanța de urgență nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei” în vederea finanțării f                                                                                                                            )

acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3., nr. apelului de proiecte nr. 1, conform cererii de finanțare și anexelor elaborate în concordanță cu prevederile Ghidului Solicitantului.

Art. 2. Se aprobă acordul de parteneriat între Municiupiul Iași - lider de proiect și Direcția de Asistență Socială în vederea implementării în comun a activităților proiectului după perioada de implementare / finalizarea construcției - Centrul Multifuncțional Cicoarei, conform Acordului de parteneriat 131458/19.12.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă documentația tehnico economică la faza - Studiu de fezabilitate conform ghidului POR Axa 4.3.

Art. 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, în cuantum de 16.846.646,85 lei (inclusiv T.V.A.), în conformitate cu Anexa 3 - surse de finanțare ale proiectului, Anexa 4 Devizul general conform ghidului și Anexa 5 Bugetul cererii de finanțare.

Art. 5. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Iași, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiect ului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 1.387.399,02 lei inclusiv T.V.A., reprezentând cofinanțarea proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, conform bugetului din care 315.494,88 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv TVA aferent și 1.071.904,14 lei - Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent.

Art. 6. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul Municipiului Iași.

Art. 7. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 8. Se împuternicește domnul Mihai CHIRICA - Primarul Municipiului Iași să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele Municipiului Iași.

Art. 9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est Piatra Neamț și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 10. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Adrian Florin Boca                       Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 85 din 21 martie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

14

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

0