Hotărârea nr. 80/2019

HOTĂRÂRE privind asocierea municipiului Iaşi,cu alte unități administrativ-teritoriale,în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”


MUNICIPIUL IAȘI

J

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind asocierea municipiului Iași, cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat cu nr. 22097/27.02.2019, aprobat si consemnat si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere referatul de specialitate, întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.248/23 iunie 2017 privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană 2015-2030 Iași Zona Metropolitană, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.402 din 29 septembrie 2017;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.26/28.02.2017 privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbana Durabilă pentru Municipiul Iași, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.401 din 29 septembrie 2017;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii cadru a descentralizării nr.195/2006;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.229/2017 privind aprobarea Strategiei generale de descentralizare;

Având în vedere consultările și dezbaterile avute în cadrul ședinței de la Suceava din data de 17.12.2018 între reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale municipiul Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Iași, municipiul Piatra-Neamț, municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Roman și municipiul Vatra Dornei;

Având în vedere consultările și dezbaterile avute în cadrul ședinței de la Iași din data de 23.01.2019 între reprezentanții legali ai unităților administrativ-teritoriale municipiul Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Iași, municipiul Piatra-Neamț, municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Roman și municipiul Vatra Dornei;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată ;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin.1 si 115 alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” prin asocierea municipiul Iași cu municipiul Suceava, municipiul Botoșani, municipiul Piatra Neamț, municipiul Câmpulung Moldovenesc, municipiul Roman și municipiul Vatra Dornei.

(2) Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” va avea sediul în Primăria municipiului Iași- Palatul Roznovanu situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, camera 1.

Art.2 Se aprobă Actul Constitutiv și Statutul Asociației Intercomunitară de Dezvoltare "ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, conform anexei nr.1 și anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă desemnarea Primarului municipiului Iași Mihai CHIRICA să semneze Actul Constitutiv și Statutul Asociației Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum și orice alte înscrisuri necesare efectuării formalităților prevăzute de lege în vederea dobândirii personalității juridice a Asociației.

Art.4 (1) Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei cu titlu de aport în numerar al municipiului Iași la constituirea patrimoniului inițial al Asociației.

(2) Cheltuielile necesare pentru înființarea Asociației Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” vor fi suportate din bugetul local al municipiului Iași.

Art.5 Se aprobă cuantumul cotizației anuale din partea municipiului Iași in suma de 1 leu/locuitor/an.

Art.6 Se desemnează Primarul municipiului Iași Mihai CHIRICA să reprezinte municipiul Iași- Consiliul Local Iași în Adunarea Generală a Asociației Intercomunitară de Dezvoltare ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, precum și în Consiliul de Administrație al Asociației.

Art.7 Se împuternicește Primarul municipiului Iași Mihai CHIRICA să desemneze prin Dispoziție un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale municipiul Iași în vederea participării la ședințele Adunării generale a Asociației și ale Consiliului de Administrație, în situația în care, din motive obiective, Primarul municipiului Iași nu poate participa.

Art.8 În vederea îndeplinirii tututor formalităților de constituire și înregistrare a Asociației, precum și a oricăror formalități asemănătoare, este împuternicită doamna Doina Florescu, consilier Cabinet Primar, cetățean român având CNP 2561006221155, identificată prin CI seria MZ, nr. 296738, eliberată de SPCLEP Iași la data de 16.06.2014, să semneze orice cerere sau document necesar, precum și să efectueze toate formalitățile legate de procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației și de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

Art.9. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului municipiului Iași, Direcției Juridice, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcției Proiecte Europene, Direcției Arhitectură și Urbanism, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Instituției Prefectului Județului Iași, U.A.T. municipiul Suceava, U.A.T. municipiul Botoșani, U.A.T. municipiul Piatra-Neamț, U.A.T. municipiul Câmpulung Moldovenesc, U.A.T. municipiul Roman și U.A.T. municipiul Vatra Dornei .

Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Juridice, Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare, Direcția Tehnica și Servicii Comunitare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcția Proiecte Europene, Direcția Arhitectură și Urbanism, Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale, U.A.T. municipiul Suceava, U.A.T. municipiul Botoșani, U.A.T. municipiul Piatra-Neamț, U.A.T. municipiul Câmpulung Moldovenesc, U.A.T. municipiul Roman și U.A.T. municipiul Vatra Dornei .

Art.10 Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 80 din 28 Februarie 2019

Anexa 1 la HCL nr. 80 din 28 02 2019

ACT CONSTITUTIV

al asociației de dezvoltare intercomunitară

J

”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

J

 • I. ASOCIAȚII:

 • a) Municipiul Suceava, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 4244792, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Ion LUNGU, cetățean român având CNP 1610718335006, domiciliat în municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 21, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.601669, eliberat la data de 08.05.2009 de către SPCLEP Suceava, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. __________;

 • b) Municipiul Botoșani, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 3372882, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, reprezentat prin Primar - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetățean român având CNP 1630116070011, domiciliat în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr.1, județul Botoșani, identificat cu CI seria XT, nr.586383, eliberat la data de 06.02.2013 de către SPCLEP Botoșani, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr.

 • c) Municipiul Iași, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare

fiscală 4541580, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Iași, cu sediul în municipiul Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, județul Iași, reprezentat prin Primar - domnul Mihai CHIRICA, cetățean român având CNP 1710901221171, domiciliat în municipiul Iași, Șoseaua Tudor Neculai , nr. 48A, județul Iași, identificat cu CI seria MX, nr. 931003 eliberat la data de 18.10.2010 de către SPCLEP Iași, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. __________;

 • d) Municipiul Piatra Neamț, persoană juridică de drept public, având cod de

înregistrare fiscală 2612790, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Piatra Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț, reprezentat prin Primar - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetățean român având CNP 1671108270637, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, str. Iulian Antonescu, nr.6, bloc T6, sc.A, ap.4, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr.613333, eliberat la data de 16.11.2011 de către SPCLEP Piatra Neamț, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. __________;

e) Municipiul Câmpulung Moldovenesc, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 4842400, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr.2, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Mihăiță NEGURĂ, cetățean român având CNP 1600526330011, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr.162A, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.811933, eliberat la data de 09.05.2012 de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc

 • f) Municipiul Roman, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare

fiscală 2613583, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Roman, cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr.1, județul Neamț, reprezentat prin Primar -domnul Lucian Ovidiu MICU, cetățean român având CNP 1760115370021, domiciliat în municipiul Roman, str. Pescarilor, nr. 6B, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr.663129, eliberat la data de 13.09.2012 de către SPCLEP Roman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. __________;

 • g) Municipiul Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, având cod de

înregistrare fiscală 7467268, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Ilie BONCHEȘ, cetățean român având CNP 1551215330641, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, str. Negrești, nr. 48, identificat cu CI seria XV, nr.259177, eliberat la data de 24.11.2017 de către SPCLEP Vatra Dornei, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vatra Dornei, nr. __________;

denumiți colectiv asociații și individual asociatul, s-au asociat și au înființat asociația de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, (denumită în continuare Asociația) în conformitate cu

 • •  Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată

 • •  Ordonanța de Urgență nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, completată cu Legea nr. 246/2005;

 • •  Planul de Dezvoltare Regională “PDR Nord-Est 2014-2020”, ce a fost avizat de către Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Nord-Est,(CRP Nord-Est) în data de 23 octombrie 2014 și aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est (CDR Nord-Est) în data de 25.02.2015;

 • •  Planul Național de Dezvoltare “PDR Nord-Est 2014-2020”, Cadrul Național Strategic de Referință, Programele Operațiunile Sectoriale, Programul Operațional Regional, și Programul Național de Dezvoltare Locală, comunicate Comisiei Europene;

 • •  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  GHIDUL SOLICITANTULUI - Programul Operațional Regional 2014-2020, elaborat de către Ministerul Dezvoltării, - Autoritatea de Management Operațional Regional;

 • •  Strategii și programe de dezvoltare la nivel regional, național și european.

 • II. Denumirea

Denumirea asociației este „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 172777 din 31.01.2019, eliberată de Ministerul Justiției.

 • III. Sediul

Sediul Asociației este în România, Municipiul Iași, în sediul Primăriei municipiului-Palatul Roznovanu situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, camera 1.

 • IV. Durata

Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa Judecătoriei municipiului Iași.

 • V. Voința de asociere

9

Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociații își exprimă voința de a se asocia în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ” constituită în scopul de a avea eficiență în promovarea proiectelor noi de infrastructură, de investiții publice sau private, a proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, etc., fără a exclude participarea autorităților centrale, europene sau alte organisme internaționale. Sursele de finanțare vor fi locale, guvernamentale sau europene de la caz la caz.

 • VI. Patrimoniul

 • (1) Patrimoniul este compus din patrimoniul inițial al Asociației în valoare de 70.000 lei.

Membrii asociați au depus un aport propriu, după cum urmează:

Membru fondator

Municipiul Suceava

Municipiul Botoșani

Municipiul Iași

Municipiul Piatra Neamț

Municipiul Câmpulung Moldovenesc

Municipiul Roman

Municipiul Vatra Dornei

TOTAL


Aportul/lei

10.000


10.000

10.000


10.000


10.000


10.000

10.000


70.000 lei


 • (2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană și de la alte organizații internaționale;

 • e) sprijin material si financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • VII. Organizare, conducere, administrare și control

Organele de conducere, administrare și control sunt structurate astfel:

 • a) Adunarea Generală, care reprezintă totalitatea membrilor Asociației și are în componență alegerea celorlalte organe de conducere și controlul activității patrimoniale a Asociației;

 • b) Consiliul de Administrație, care este organul executiv al Asociației și exercită conducerea în perioada cuprinsă între ședințele Adunării Generale;

 • c) Președintele care exercită conducerea curentă a Asociației și reprezintă Asociația în

relațiile cu terții; Vicepreședintele care va exercita, în cazuri de absență, atribuțiile Președintelui; Președintele poate delega, în scris, Vicepreședintelui, unele dintre atribuțiile sale;

 • d) Consiliul director;

 • e) Cenzorul.

Conducerea Asociației

a) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora.

Sunt numiți în calitate de membri ai Adunării Generale:

 • 1. Primarul municipiului Suceava - domnul Ion LUNGU, cetățean român având CNP 1610718335006, domiciliat în municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr.21, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.601669, eliberat la data de 08.05.2009 de către SPCLEP Suceava, numit de Consiliul Local al municipiului Suceava;

 • 2. Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetățean român având CNP 1630116070011, domiciliat în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr.1, județul Botoșani, identificat cu CI seria XT, nr.586383, eliberat la data de 06.02.2013 de către SPCLEP Botoșani, numit de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

 • 3. Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetățean român având CNP 1710901221171, domiciliat în municipiul Iași, Șoseaua Tudor Neculai, nr.48A, județul Iași, identificat cu CI seria MX, nr. 931003 eliberat la data de 18.10.2010 de către SPCLEP Iași, numit de Consiliul Local al municipiului Iași;

 • 4. Primarul municipiului Piatra Neamț - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetățean român având CNP 1671108270637, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, str. Iulian Antonescu, nr.6, bloc T6, sc.A, ap.4, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr. 613333, eliberat la data de 16.11.2011 de către SPCLEP Piatra Neamț, numit de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț;

 • 5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță NEGURĂ, cetățean român având CNP 1600526330011, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr.162A, identificat cu CI seria SV, nr. 811933, eliberat la data de 09.05.2012 de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, numit de Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 • 6. Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, cetățean român având CNP 1760115370021, domiciliat în municipiul Roman, str. Pescarilor, nr. 6B, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr. 663129 , eliberat la data de 13.09.2012 de către SPCLEP Roman, numit de Consiliul Local al municipiului Roman;

 • 7. Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, cetățean român având CNP 1551215330641, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, str. Negrești, nr. 48, identificat cu CI seria XV, nr.259177, eliberat la data de 24.11.2017 de către SPCLEP Vatra Dornei, numit de Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei.

Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociației

9

 • b) Consiliul de Administrație

 • (1) Consiliul de Administrație, cu rol de organ executiv, este organul de administrare al Asociației

 • (2) Reprezentanții Consiliului de Administrație sunt desemnați de consiliul local al fiecărei unități administrativ-teritoriale.

 • (3) Sunt numiți în calitate de membri ai primului Consiliu de Administrație:

 • - Primarul municipiului Suceava - domnul Ion LUNGU, cetățean român având CNP 1610718335006, domiciliat în municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr.21, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.601669, eliberat la data de 08.05.2009 de către SPCLEP Suceava, numit de Consiliul Local al municipiului Suceava;

 • - Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetățean român având CNP 1630116070011, domiciliat în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr.1, județul Botoșani, identificat cu CI seria XT, nr.586383, eliberat la data de 06.02.2013 de către SPCLEP Botoșani, numit de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

 • - Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, cetățean român având CNP 1710901221171, domiciliat în municipiul Iași, Șoseaua Tudor Neculai, nr.48A, județul Iași, identificat cu CI seria MX, nr. 931003 eliberat la data de 18.10.2010 de către SPCLEP Iași, numit de Consiliul Local al municipiului Iași;

 • - Primarul municipiului Piatra Neamț - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetățean român având CNP 1671108270637, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, str. Iulian Antonescu, nr.6, bloc T6, sc.A, ap.4, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr. 613333, eliberat la data de 16.11.2011 de către SPCLEP Piatra Neamț, numit de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț;

 • -  Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță NEGURĂ, cetățean român având CNP 1600526330011, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr.162A, identificat cu CI seria SV, nr. 811933, eliberat la data de 09.05.2012 de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, numit de Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;

 • - Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, cetățean român având CNP 1760115370021, domiciliat în municipiul Roman, str. Pescarilor, nr. 6B, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr. 663129 , eliberat la data de 13.09.2012 de către SPCLEP Roman, numit de Consiliul Local al municipiului Roman;

 • - Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, cetățean român având CNP 1551215330641, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, str. Negrești, nr. 48, identificat cu CI seria XV, nr.259177eliberat la data de 24.11.2017 de către SPCLEP Vatra Dornei, numit de Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei.

 • (4)  Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte.

 • (5) Principala responsabilitate a Consiliului este de a asigura funcționarea Asociației în conformitate cu Statutul între cele două Adunări Generale.

 • (6) Convocarea Consiliului se face de către Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte sau de un număr de cel puțin 1/3 membri.

 • (7) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majoritar al membrilor Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

 • c) Președintele:

 • (1) Președintele este ales pe o perioada de un an, prin rotație; mandatul Președintelui poate fi reînnoit;

 • (2) Președintele conduce Consiliul de Administrație și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

 • (3) Președintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului de Administrație.

 • d) Consiliul director

 • (1) Conducerea operativa a Asociației se realizează printr-un aparat tehnic denumit Consiliul Director, acesta fiind organul de punere în executare a hotărârilor Consiliului de Administrație al Asociației.

 • (2) Consiliul Director este subordonat Președintelui Asociației și este format din personal contractual angajat în conformitate cu dispozițiile ce reglementează materia dreptului muncii.

 • (3) Consiliul director este coordonat de un Director Executiv.

 • (4) Exercitarea atribuțiilor ce revin Consiliului Director va fi stabilita printr-un regulament intern de organizare și funcționare ce va fi aprobat de către Consiliul de Administrație.

 • (5) Directorul executiv va reprezenta și angaja Asociația, pe baza împuternicirii Consiliului de Administrație, va fi responsabil pentru fondurile Asociației și va efectua orice operațiuni financiare și bancare pentru Asociație, pe baza împuternicirii Consiliului de Administrație și va îndeplini orice alte sarcini care i se vor încredința de către Asociație.

 • (6) Directorul Executiv este numit și revocat din funcție de către Consiliul de Administrație, la propunerea Președintelui Asociației.

 • (7) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

Organele de Control ale Asociației

 • e) Cenzorul

Art. 27 (1) Controlul Asociației se exercită de către un cenzor ales de Adunarea Generală, pe o perioadă de un an.

 • (2) Primul cenzor al Asociației este domnul Florin Dăscălescu, cetățean român având CNP 1610813221138, domiciliat în municipiul Iași, str. Păun, nr.16, județul Iași, identificat cu CI seria MZ, nr. 324468, eliberat la data de 17.09.2014 de către SPCLEP Iași.

 • (3) Cenzorul controlează și verifică periodic activitatea financiară a Asociației și întocmește rapoarte pe care le prezintă Consiliului și Adunării Generale.

 • (4) Controlul financiar intern al Asociatei este asigurat de un cenzor, care are atribuțiile prevăzute de lege privind controlul financiar intern al asociațiilor și al respectării scopului și obiectivelor propuse. Acesta va evalua activitatea Asociației anual sau ori de cate ori acest lucru este solicitat de către Adunarea Generală.

 • (5) Asociația va tine la sediul principal registre și rapoarte corecte și complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului de Administrație, precum și un registru cuprinzând numele și adresele membrilor Consiliului de Administrație și ale persoanelor care aduc contribuții în Asociație.

 • (6) Toate dosarele și registrele Asociației pot fi verificate de către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație.

 • (7) Anual, sau ori de cate ori se solicita, evidențele și registrele Asociației sunt verificate și controlate de către cenzorul Asociației.

VIII Dispoziții comune și finale

 • (1) Modificarea sau completarea actului constitutiv se face în formă scrisă și cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și formă.

 • (2) În vederea îndeplinirii tututor formalităților de constituire și înregistrare a Asociației, precum și a oricăror formalități asemănătoare, este împuternicită doamna Doina Florescu, consilier Cabinet Primar, cetățean român având CNP 2561006221155, identificată prin CI seria MZ, nr. 296738, eliberată de SPCLEP Iași la data de 16.06.2014, să semneze orice cerere sau document necesar, precum și să efectueze toate formalitățile legate de procedura de dobândire a personalității juridice a Asociației și de înregistrare în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

Prezentul act constitutiv a fost redactat într-un număr de ....12 exemplare.

Reprezentanții asociaților în Adunarea generală a asociației de intercomunitară ”ASOCIAȚIEI MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”:

dezvoltare


 • 1. Municipiul Suceava - Primar - Ion LUNGU

 • 2. Municipiul Botoșani - Primar - Cătălin Mugurel FLUTUR

 • 3. Municipiul Iași - Primar - Mihai CHIRICA

 • 4. Municipiul Piatra Neamț - Primar - Dragoș Victor CHITIC

 • 5. Municipiul Câmpulung Moldovenesc - Primar - Mihăiță NEGURĂ

 • 6. Municipiul Roman - Primar - Lucian Ovidiu MICU

 • 7. Municipiul Vatra Dornei - Primar - Ilie BONCHEȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan

Anexa 2 la HCL nr.80 din 28 02 2019

Statutul asociației de dezvoltare intercomunitară

9

"ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”

În urma consultărilor și dezbaterilor democratice, Adunarea Generală constitutivă a membrilor fondatori, întrunită la Suceava, în data de 17.12.2018, a hotărât în unanimitate să înființeze, prin asociere liberă, ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”.

Membrii asociați fondatori:

 • a) Municipiul Suceava, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 4244792, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 5A, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Ion LUNGU, cetățean român având CNP 1610718335006, domiciliat în municipiul Suceava, str. Samoil Isopescu, nr. 21, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.601669, eliberat la data de 08.05.2009 de către SPCLEP Suceava, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Suceava nr. __________;

 • b) Municipiul Botoșani, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 3372882, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Botoșani, cu sediul în municipiul Botoșani, str. Piața Revoluției nr. 1, județul Botoșani, reprezentat prin Primar - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR, cetățean român având CNP 1630116070011, domiciliat în municipiul Botoșani, str. Marchian, nr. 1, județul Botoșani, identificat cu CI seria XT, nr.586383, eliberat la data de 06.02.2013 de către SPCLEP Botoșani, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr.

 • c) Municipiul Iași, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare

fiscală 4541580, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Iași, cu sediul în municipiul Iași, B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 11, județul Iași, reprezentat prin Primar - domnul Mihai CHIRICA, cetățean român având CNP 1710901221171, domiciliat în municipiul Iași, Șoseaua Tudor Neculai , nr. 48A, județul Iași, identificat cu CI seria MX, nr. 931003 eliberat la data de 18.10.2010 de către SPCLEP Iași, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Iași nr. __________;

 • d) Municipiul Piatra Neamț, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 2612790, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Piatra Neamț, cu sediul în municipiul Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr. 6-8, județul Neamț, reprezentat prin Primar - domnul Dragoș Victor CHITIC, cetățean român având CNP 1671108270637, domiciliat în municipiul Piatra Neamț, str. Iulian Antonescu, nr.6, bloc T6,

sc.A, ap.4, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr.613333, eliberat la data de 16.11.2011 de către SPCLEP Piatra Neamț, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Piatra Neamț nr. __________;

e) Municipiul Câmpulung Moldovenesc, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare fiscală 4842400, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc, cu sediul în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22 Decembrie, nr.2, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Mihăiță NEGURĂ, cetățean român având CNP 1600526330011, domiciliat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. Calea Transilvaniei, nr.162A, județul Suceava, identificat cu CI seria SV, nr.811933, eliberat la data de 09.05.2012 de către SPCLEP Câmpulung Moldovenesc, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc

 • f) Municipiul Roman, persoană juridică de drept public, având cod de înregistrare

fiscală 2613583, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Roman, cu sediul în municipiul Roman, Piața Roman Vodă, nr.1, județul Neamț, reprezentat prin Primar -domnul Lucian Ovidiu MICU, cetățean român având CNP 1760115370021, domiciliat în municipiul Roman, str. Pescarilor, nr. 6B, județul Neamț, identificat cu CI seria NT, nr.663129, eliberat la data de 13.09.2012 de către SPCLEP Roman, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Roman nr. __________;

 • g) Municipiul Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, având cod de

înregistrare fiscală 7467268, prin autoritatea deliberativă Consiliul Local Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu, nr. 17, județul Suceava, reprezentat prin Primar - domnul Ilie BONCHEȘ, cetățean român având CNP 1551215330641, domiciliat în municipiul Vatra Dornei, județul Suceava, str. Negrești, nr. 48, identificat cu CI seria XV, nr.259177, eliberat la data de 24.11.2017 de către SPCLEP Vatra Dornei, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Vatra Dornei, nr. __________;

au hotărât de comun acord următoarele:

Noi, denumiți colectiv ”asociații” și individual ”asociatul”, în calitate de reprezentanți legali ai unităților administrativ-teritoriale mai sus menționate, ca urmare a acordului intervenit în data de 17.12.2018, la Suceava, pentru înființarea asociației de dezvoltare intercomunitară ”ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, ne exprimăm acordul de voință clar, precis și neechivoc de a coopera și de a ne asocia, în conformitate cu următoarele acte normative:

 • a) Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată;

 • b) Ordonanța de Urgență nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, completată cu Legea nr. 246/2005;

 • c) Planul de Dezvoltare Regională “PDR Nord-Est 2014-2020”, ce a fost avizat de către Comitetul Regional pentru elaborarea Planului de Dezvoltare Nord-Est,(CRP Nord-Est) în data de 23 octombrie 2014 și aprobat de Consiliul pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (CDR Nord-Est) în data de 25.02.2015.

 • d) Planul Național de Dezvoltare “PDR Nord-Est 2014-2020”, Cadrul Național Strategic de Referință, Programele Operațiunile Sectoriale, Programul Operațional Regional, și Programul Național de Dezvoltare Locală, comunicate Comisiei Europene;

 • e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • f) Legea privind finanțele publice nr.500/2002, cu modificările și completările ulterioare;

 • g) GHIDUL SOLICITANTULUI - Programul Operațional Regional 2014-2020, elaborat de către Ministerul Dezvoltării, - Autoritatea de Management Operațional Regional;

și, în calitate de reprezentanți legali ai persoanelor juridice de drept public menționate în Preambul, am hotărât în conformitate cu dispozițiile O.G. nr. 26/2000 și art. 11 și 12 din Legea nr. 215/2001, constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară denumită „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, persoană juridică română, de drept privat, cu statut de utilitate publică, fără scop patrimonial, apolitică, nonsindicală.

CAPITOLUL I

Denumirea, Sediul și Durata de constituire a Asociației

’                    9                                                                                 9

Art. 1 (1) Persoana juridică ce se înființează va purta denumirea „ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”, conform dovezii privind disponibilitatea denumirii nr. 172777 din 31.01.2019, eliberată de Ministerul Justiției. Asociația va avea ștampilă, siglă și însemne proprii.

 • (2) Denumirea completă se va regăsi în toate actele asociației, precum și în ștampila acesteia.

 • (3) Asociația se identifică și sub acronimul ,,ADI-AMD,, acronim ce poate fi utilizat în siglă, antet, corespondență, anunțuri, publicații.

 • (4) Însemnele și culorile Asociației sunt următoarele:

 • a) - însemne:_______________

 • b) - culori:_________________

Art. 2 (1) Sediul Asociației este în România, Municipiul Iași, în sediul Primăriei municipiului- Palatul Roznovanu situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, camera 1.

 • (2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților adminstrativ-teritoriale membre, în baza unei hotărâri a adunării generale a Asociației sau a consiliului director, conform prezentului statut.

Art. 3 Asociația este constituită pe o durată nedeterminată, începând cu data înscrierii sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Iași.

CAPITOLUL II Scopul și obiectivele Asociației

Art. 4. (1) Asociația se constituie în scopul de a avea eficiență în promovarea proiectelor noi de infrastructură, de investiții publice sau private, a proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, etc., fără a exclude participarea autorităților centrale, europene sau alte organisme internaționale. Sursele de finanțare vor fi locale, guvernamentale sau europene de la caz la caz.

 • (2) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul general al locuitorilor de pe raza unităților administrativ teritoriale membre, precum și creșterea capacității de atragere a fondurilor europene sau a altor surse pentru finanțarea investițiilor publice sau private, a proiectelor în educație, sănătate, mediu, turism, de infrastrucură etc., necesare.

Art. 5. Obiectivele Asociației sunt următoarele:

 • (1) . Dezvoltarea infrastructurii de transport de importanță regională și națională:

 • (a) Autostrada Iași-Tîrgu Mureș;

 • (b) Autostrada Nord-Sud, care să lege regiunea noastră de București;

 • (c) Construirea șoselelor de centură la nivelul orașelor asociate;

 • (d) Interconectarea cu rețelele de transport european, inclusiv spre Ucraina și Moldova;

 • (e) Modernizare transport feroviar, asigurând interconectivitatea prin trenuri de mare viteză cu celelalte regiuni.

 • (2) . Îmbunătațirea mediului economic de importanță regională și locală:

 • (a) Dezvoltare de rețele de tip cluster (turism, agricultură, IT) pentru valorificarea potențialului regional;

 • (b) Înființarea și dezvoltarea de zone economice și de parcuri industriale;

 • (c) Sprijin pentru dezvoltarea infrastructurii specifice inovării, cercetării, adoptarea de noi tehnologii (atragerea mediului universitar în aceste proiecte);

 • (d) Abordarea strategiilor de dezvoltare economică, regionale și locale în concordanță cu politicile de protejare a mediului și conservare a Patrimoniului Cultural și Natural.

 • (3) . Promovarea ocupării și sprijinirea mobilității forței de muncă:

 • (a) Asigurarea forței de muncă pe plan local, dezvoltarea învățământului dual;

 • (b) Crearea de condiții pentru investiții noi, din partea autorităților locale;

 • (c) Acordare facilități fiscale pentru a reduce migrația forței de muncă, pentru a convinge tinerii să rămână acasă.

 • (4) . Descentralizare și o administrație publică eficientă:

Transferarea unor atribuții ale autorităților centrale, către autoritățile care funcționează în unitățile administrativ-teritoriale și chiar autorităților locale, autoritățile centrale având un rol de tutelă administrativă.

 • (5) . Reducerea sărăciei, prin dezvoltarea infrastructurii în vederea promovării incluziunii sociale:

 • (a) Inițierea unor programe active de integrare în muncă;

 • (b) Investiții în infrastructura de sănătate, educație, servicii sociale, pentru creșterea calității vieții;

 • (c) Dezvoltarea serviciilor sociale integrate și furnizarea serviciilor sociale.

CAPITOLUL III

Patrimoniul Asociației

Art. 6 (1) Patrimoniul inițial al Asociației se compune din mijloace financiare, în valoare de 70.000 lei.

 • (2) Patrimoniul inițial include și dreptul de folosință gratuită, pe durata de 10 ani, a sediului Asociației, și anume sediul Primăriei municipiului- Palatul Roznovanu situat în B-dul Ștefan cel Mare și Sfânt nr.11, camera 1.

 • (3) Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației, și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor acesteia. Patrimoniul Asociației nu poate fi utilizat în alte scopuri decât în cel prevăzut din prezentul Statut.

 • (4) Patrimoniul inițial al Asociației se constituie din aportul integral al membrilor fondatori.

 • (5) Patrimoniul Asociației va fi completat cu donații, contribuții, legate privind bunuri mobile sau imobile, fonduri obținute din surse de finanțare locale, guvernamentale sau europene de la caz la caz. Fondurile obținute vor fi utilizate pentru organizarea și susținerea activităților desfășurate de Asociație în concordanță cu scopul și obiectivele acesteia. O parte din fonduri vor primi o alta destinație, precum achiziționarea de dotări pentru asociație, plata salariilor personalului angajat, etc.

 • (6) Structura aportului inițial al membrilor fondatori este următoarea:

Membru fondator                             Aportul/lei

Municipiul Suceava                           10.000

Municipiul Botoșani                            10.000

Municipiul Iași                                   10.000

Municipiul Piatra Neamț                       10.000

Municipiul Câmpulung Moldovenesc           10.000

Municipiul Roman

Municipiul Vatra Dornei

TOTAL


10.000


10.000


70.000 lei


Art. 7 (1) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:

 • a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte contribuții de la bugetele locale ale acestora;

 • b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii;

 • c) donații, sponsorizări sau legate;

 • d) surse financiare atrase din sectorul privat, de la bănci, investitori străini, Uniunea Europeană și de la alte organizații internaționale;

 • e) sprijin material si financiar acordat de alte asociații sau fundații naționale sau internaționale;

 • f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • (2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli și se aprobă de persoanele numite de Consiliul de Administrație.

 • (3) Exercițiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie al fiecărui an, cu excepția primului an, în care exercițiul economico-financiar începe la data constituirii asociației conform legii și se încheie la data de 31 decembrie a aceluiași an.

Art. 8 Asociația nu are calitatea de operator și nu va desfășura activități economice.

Art. 9 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare.

CAPITOLUL IV

Componența Asociației

Art. 10 Asociația este compusă din membrii fondatori și membrii activi.

 • (1) Membrii fondatori:

Municipiile care se înscriu în Asociație înainte ca aceasta să fie înregistrată în Registrul Special al asociațiilor și fundațiilor de la grefa Judecătoriei municipiului Iași sunt considerați membrii fondatori.

Membrii fondatori semnează, în nume propriu, Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

 • (2) Membrii activi:

Pentru a deveni membru al Asociației, solicitantul trebuie să-și manifeste în scris opțiunea de înscriere, sub semnătură, iar cererea va fi supusă votului Consiliului de administrație. Cererile vor fi însoțite de o recomandare a unuia dintre membrii asociației.

CAPITOLUL V

Drepturile și obligațiile asociaților

Art. 11 Asociații au următoarele drepturi:

 • a) să aleagă și să fie aleși în organele de control și de conducere ale Asociației;

 • b) să participe la lucrările Adunării Generale și la luarea hotărârilor care privesc activitatea Asociației, prin reprezentantii lor legali desemnați, conform prevederilor prezentului statut;

 • c) să își exprime, prin vot, opțiunea față de proiectele de hotărâri ale Consiliului de Administrație;

 • d) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației;

 • e) să participe de drept la orice programe sau manifestări organizate de către Asociație;

 • f) să reprezinte Asociația in limitele mandatului acordat, în raporturile cu terții;

 • g) să beneficieze de bunurile și sprijinul Asociației în îndeplinirea sarcinilor delegate sau încredințate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director;

 • h) să aibă acces la toate informațiile de interes colectiv referitoare la acțiunile Asociației, la actele constitutive și la hotărârile adoptate de către Adunarea Generală sau Consiliul Director și să le folosească pentru promovarea acelor interese care nu contravin Statutului sau intereselor celorlalți membri și intereselor Asociației;

 • i) să beneficieze de drept de toate actele emise de Asociație;

 • j) să conteste deciziile adoptate.

Art. 12 Asociații au următoarele obligații:

 • a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației;

 • b) să aprobe cuantumul cotizației prin hotărârea autorității deliberative;

 • c) să plătească cotizația anuală pentru desfășurarea activității Asociației, plata urmând să se facă până la sfârșitul anului curent;

 • d) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație;

 • e) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației;

 • f) să își asume obligațiile materiale și financiare potrivit angajamentelor pe care și le-au asumat;

 • g) să susțină activitatea Asociației și interesele acesteia;

 • h) să acorde tot sprijinul în realizarea obiectivelor Asociației.

Art. 13 (1) Calitatea de asociat încetează în cadrul retragerii sau excluderii din asociație, conform prevederilor prezentului articol.

 • (2) Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv se retrage unilateral din Asociație, acesta notificând președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de la data primirii unei astfel de notificări.

 • (3) Orice membru al Asociației se poate retrage oricând, pe baza hotărârii consiliului local, dar nu mai devreme de 31.12.2020, cu condiția să comunice decizia sa în scris Consiliului de Administrație, fără a solicita să i se returneze contribuțiile sau alte pretenții materiale sau pecuniare.

 • (4) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările care se impun și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației.

 • (5) Excluderea unui membru are loc la propunerea Consiliului de Administrație, numai prin hotărârea Adunării Generale, în următoarele situații :

 • a) neplata taxelor și cotizațiilor datorate Asociației pe o perioadă de 2 ani calendaristici consecutivi;

 • b) nerespectarea de către membrul în cauză a clauzelor actelor constitutive și a regulamentelor de funcționare a Asociației;

 • c) săvârșirea unor fapte nelegale față de Asociație.

Art. 14 Asociația poate accepta noi membri, cu acordul asociaților și cu încheierea unui act adițional la prezentul statut, prin care noii membri sunt menționați în preambulul statutului. Membri asociați pot fi si alte unități administrativ teritoriale sau instituții publice locale. Orice unitate administrativ - teritorială/instituție publică locală care devine membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile prezentului statut. Pentru a vota hotărârea de acceptare a noilor membri, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ -teritoriale pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local.

CAPITOLUL VI

Organizare, conducere, administrare și control

Art. 15. Organele de conducere, administrare și control sunt structurate astfel:

 • a) Adunarea Generală, care reprezintă totalitatea membrilor Asociației și are în componență alegerea celorlalte organe de conducere și controlul activității patrimoniale a Asociației;

 • b) Consiliul de Administrație, care este organul executiv al Asociației și exercită conducerea în perioada cuprinsă între ședințele Adunării Generale;

 • c) Președintele care exercită conducerea curentă a Asociației și reprezintă Asociația în relațiile cu terții; Vicepreședintele care va exercita, în cazuri de absență, atribuțiile Președintelui; Președintele poate delega, în scris, Vicepreședintelui, unele dintre atribuțiile sale;

 • d) Consiliul director;

 • e) Cenzorul.

 • a) Adunarea Generală

 • (1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții asociaților, desemnați prin hotărâre a autorităților deliberative ale acestora precum și din reprezentanții membrilor activi care vor adera ulterior la Asociație, în condițiile prevăzute de Statutul și Regulamentele adoptate de Adunarea Generală a Asociației.

Sunt numiți în calitate de membri fondatori ai Adunării Generale:

 • 1. Primarul municipiului Suceava - domnul Ion LUNGU, numit de Consiliul Local al municipiului Suceava;

 • 2. Primarul municipiului Botoșani - domnul Cătălin Mugurel FLUTUR numit de Consiliul Local al municipiului Botoșani;

 • 3. Primarul municipiului Iași - domnul Mihai CHIRICA, numit de Consiliul Local al municipiului Iași;

4. Primarul municipiului Piatra Neamț - domnul Dragoș Victor CHITIC, numit de Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț;

5. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc - domnul Mihăiță NEGURĂ, numit de Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc;

6. Primarul municipiului Roman - domnul Lucian Ovidiu MICU, numit de Consiliul Local al municipiului Roman;

7. Primarul municipiului Vatra Dornei - domnul Ilie BONCHEȘ, numit de Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei.

 • (2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă în cadrul Adunării Generale a Asociației.

 • (3) Hotărârile de numire/revocare/înlocuire a reprezentanților vor fi transmise în copie asociaților și președintelui Asociației în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii lor.

Art. 16 Adunarea Generală a Asociației alege dintre membrii săi președintele Asociației, care are atribuțiile prevăzute în prezentul statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care se prevede expres altfel.

Art. 17 (1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește competențele care îi revin conform art. 21 alin (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005.

 • (2) Adunarea Generală se convoacă de către Președintele Asociației și poate fi ordinară sau extraordinară.

(3) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora , locul și ordinea de zi ale ședinței.

 • (4) Adunarea Generală se convoacă de cel puțin 2 ori pe an.

(5) Adunarea Generală extraordinară va avea loc ori de cate ori este necesar, la cererea Consiliului de Administrație sau la cererea a cel puțin 30% din numărul membrilor Asociației.

 • (6) Adunarea Generală este legal constituită dacă întrunește cel puțin jumătate plus unu din membrii Asociației. În cazul în care Adunarea Generală nu este legal constituită se va face o nouă convocare în termen de cel mult o săptămână, precizat în convocatorul pentru prima adunare. La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră legal constituită, indiferent de numărul de participanți.

 • (7) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate calificată de jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui Asociației este hotărâtor.

 • (8) Un membru cu drept de vot poate să primească împuternicire scrisă de la un membru absent, cu condiția ca Președintele să fie înștiințat despre aceasta.

 • (9) Adunarea Generală este condusă de către Președinte sau de către o persoană împuternicită de acesta.

 • (10) Adunarea Generală are următoarele competențe/ atribuții:

 • a) alege prin vot deschis, dintre membrii Asociației, organele de conducere;

 • b) decide asupra majorării sau reducerii patrimoniului Asociației;

 • c) alege sau revocă cenzorul;

 • d) aprobă sau respinge cererile de înscriere în Asociație;

 • e) suspendă sau exclude membri la propunerea Consiliului;

 • f) aprobă programul de activități;

 • g) adoptă bugetul de venituri și cheltuieli și fixează nivelul cotizației;

 • h) aprobă bilanțul contabil al Asociației, raportul cenzorului și raportul exercițiului bugetar anual;

 • i) modifică Actul Constitutiv și/sau Statutul Asociației;

 • j) decide schimbarea sediului Asociației, deschiderea de filiale, afilierea la alte organizații în conformitate cu scopul Asociației și legislația română în vigoare;

 • k) decide să extindă obiectul de activitate în conformitate cu scopul Asociației și legislația română în vigoare;

 • l) aprobă hotărâri;

 • m) aprobă regulamentele interne;

 • n) revocă membri ai Consiliului sau întregul Consiliu, dacă în activitatea acestuia se constată nereguli grave în ceea ce privește administrarea Asociației;

 • o) decide dizolvarea Asociației și numește lichidatorii;

 • p) aprobă sigla și însemnele Asociației;

r) stabilește strategia și a obiectivele generale a Asociației;

s) acordă descărcarea de gestiune a membrilor consiliului pentru perioada încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat adunării generale de consiliu;

t) aprobă situațiile financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar;

ț) aprobă organigrama și a politica de personal a Asociației, inclusiv organizarea aparatului tehnic al Asociației;

u) aprobă contractele ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare depășește echivalentul în lei , al sumei de 15.000 euro;

 • v) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

w) aprobă cotizația anuală;

 • x) orice alte atribuții prevăzute de lege sau de prezentul statut.

 • (11) Hotărârile Adunării Generale au caracter de obligativitate pentru toți membrii Asociației.

Art. 18 Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special:

Strategia de dezvoltare

1. Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare. Pe baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor prevăzute în acest statut și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare și analiză a macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic, ținând seama de strategia de dezvoltare.

2. Sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat sau de la bugetele locale ale asociaților.

 • 3. Listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în ședințele Adunării Generale a Asociației și aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor, precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor.

 • 4. Studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului consultativ al asociației înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor.

Art. 19 Reprezentanții în Adunarea Generală sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate cu legislația în vigoare.

Art. 20 (1) Adunarea Generală va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul- verbal al ședinței.

 • (2) Procesul - verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului -verbal va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței, fiecărui asociat, indiferent dacă reprezentantul acestuia a fost sau nu la ședință.

 • (3) Hotărârile Adunării generale a asociației se consemnează într-un registru de procese-verbale, care se păstrează la sediul asociației.

Art. 21 (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală a Asociației.

 • (2) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației, acestea se iau în prezența a două treimi din numărul asociaților și cu majoritatea voturilor asociaților prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de asociați prezenți, iar hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților prezenți.

 • (3) În cazul în care, din motive obiective, unul dintre asociați nu poate participa la ședința unei Adunări generale și/sau la ședința Consiliului de Administrație a Asociației, la care a fost convocat, acesta poate fi înlocuit de un alt reprezentant al unității administrativ-teritoriale, împuternicit în acest scop, prin Dispoziție a Primarului unității administrativ-teritoriale asociate.

Art. 22 (1) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința asociaților în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.

 • (2) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-o hotărâre a Adunării Generale a Asociației, poate iniția acțiune în justiție, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (3) Adunarea Generală a Asociației poate delega consiliului director, prin hotărâre adoptată, atribuția privind aprobarea schimbării sediului Asociației.

 • b) Consiliul de Administrație

Art. 23 (1) Organul de administrare al Asociației este Consiliul de Administrație, cu rol de organ executiv, și se compune din cei 7 primari ai municipiilor reprezentante ale membrilor fondatori.

(2) Reprezentanții Consiliului de Administrație sunt desemnați de consiliul local al fiecărei unități administrativ-teritoriale.

 • (3) Consiliul de Administrație este alcătuit din șapte membri.

(4) Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un Președinte și un Vicepreședinte.

 • (5) Principala responsabilitate a Consiliului este de a asigura funcționarea Asociației în conformitate cu Statutul între cele două Adunări Generale.

 • (6) Convocarea Consiliului se face de către Președinte, iar în lipsa acestuia, de către Vicepreședinte sau de un număr de cel puțin 1/3 membri.

 • (7) Pentru buna desfășurare a activităților Consiliului, acesta poate constitui diverse comisii de lucru permanente sau temporare.

 • (8) Hotărârile Consiliului de Administrație se adoptă cu votul majoritar al membrilor Consiliului. În caz de egalitate de voturi, votul Președintelui este hotărâtor.

 • (9) În caz de indisponibilitate a unuia sau a mai multor membri ai Consiliului, exceptând Președintele, ceilalți membri preiau atribuțiile.

 • (10) În caz de vacanța a unuia sau mai multor membri ai Consiliului, se convoacă Adunarea Generală pentru numirea unor noi membri.

 • (11) Numărul membrilor Consiliului nu poate fi mai mic de șapte.

 • (12) Orice decizie a Consiliului pentru a fi valabilă trebuie comunicată fiecăruia dintre membri.

 • (13) Consiliul are următoarele atribuții:

 • a) convoacă Adunarea Generală;

 • b) propune Adunării Generale suspendarea sau excluderea unor membri;

 • c) întocmește și înaintează spre aprobarea Adunării Generale raportul de activitate pe mandatul încheiat;

 • d) întocmește programul de activitate, bugetul și bilanțul contabil al Asociației, pe o perioadă de un an, și le supune aprobării Adunării Generale;

 • e) angajează personal salariat sau indemnizat necesar desfășurării activității specifice Asociației, în limitele impuse de buget;

 • f) aprobă organigrama, statul de funcții și salarizarea aparatului tehnic al Asociației;

 • g) aprobă regulamentul intern de organizare și funcționare al Consiliului Director;

 • h) stabilește și întreține relațiile cu terții;

 • i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

 • c) Președintele:

 • (1) Președintele este ales pe o perioada de un an, prin rotație; mandatul Președintelui poate fi reînnoit;

 • (2) Președintele conduce Consiliul de Administrație și reprezintă Asociația în relațiile cu terții.

(3) Președintele poate delega o parte din responsabilitatea sa altor membri ai Consiliului de Administrație.

 • (4) În caz de indisponibilitate a Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de către Vicepreședinte pe durata absenței acestuia.

 • (5) Mandatul Vicepreședintelui este de un an și poate fi reînnoit.

 • (6) În caz de vacanța a Președintelui, atribuțiile sale sunt preluate de către Vicepreședinte până la convocarea Adunării Generale pentru alegeri.

 • (7) Vicepreședintele organizează secretariatul permanent și propune spre aprobare la prima Adunare Generală un regulament de funcționare a Asociației.

 • d) Consiliul director

(1) Conducerea operativa a Asociației se realizează printr-un aparat tehnic denumit Consiliul Director, acesta fiind organul de punere în executare a hotărârilor Consiliului de Administrație al Asociației.

(2) Consiliul Director este subordonat Președintelui Asociației și este format din personal contractual angajat în conformitate cu dispozițiile ce reglementează materia dreptului muncii.

(3) Consiliul director este coordonat de un Director Executiv.

 • (4) Exercitarea atribuțiilor ce revin Consiliului Director va fi stabilita printr-un regulament intern de organizare și funcționare ce va fi aprobat de către Consiliul de Administrație.

9

 • (5) Directorul executiv va reprezenta și angaja Asociația, pe baza împuternicirii Consiliului de Administrație, va fi responsabil pentru fondurile Asociației și va efectua orice operațiuni financiare și bancare pentru Asociație, pe baza împuternicirii Consiliului de Administrație și va îndeplini orice alte sarcini care i se vor încredința de către Asociație.

 • (6) Directorul Executiv este numit și revocat din funcție de către Consiliul de Administrație, la propunerea Președintelui Asociației.

 • (7) Directorul Executiv are următoarele atribuții:

 • a) asigură îndeplinirea condițiilor legale și efectuarea tuturor demersurilor administrative, juridice și economice pentru înregistrarea modificărilor Statutului Asociației.

 • b) asigură managementul financiar al Asociației prin:

 • - organizarea gestiunii mijloacelor materiale și financiare ale Asociației;

 • - întocmirea și păstarea evidențelor contabile și a registrelor Asociației, specifice managementului financiar;

 • - prezentarea, la solicitarea Președintelui, a membrilor Consiliului de Administrație sau a cenzorului, a rapoartelor ori a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile.

 • c) asigură managementul activității executive din structura Asociației prin:

-asigurarea îndeplinirii hotărârilor adoptate de Consiliului de Administrație;

-organizează, conduce și controlează activitatea aparatului tehnic al Asociației și adoptă măsuri corespunzătoare pentru îndeplinirea sarcinilor acestora;

-angajează personalul necesar funcționării aparatului și serviciilor proprii ale Asociației, prin contract individual de muncă, cu respectarea hotărârilor Consiliului de Administrație și a legislației în vigoare ;

-reprezintă Asociația în încheierea și derularea contractelor și își asumă drepturi și obligații în numele Asociației;

-autorizează efectuarea plăților și a cheltuielilor Asociației;

-propune Președintelui și asigură convocarea Consiliului de Administrație și Adunării Generale a Asociației în ședințe extraordinare și întocmește proiectele de ordine de zi a lucrărilor și hotărârilor, pe care le supune aprobării Președintelui .

 • d) asigură managementul de proprietate al Asociației și anume:

 • - monitorizează funcționalitatea, integritatea și condițiile de utilizare a bunurilor deținute de Asociație, precum și a celor încredințate serviciilor publice cu care Asociația a încheiat contracte juridice;

 • - supraveghează execuția lucrărilor de întreținere și de reparații curente și participă la recepția lor, consemnând finalizarea acestora și verifică efectuarea plăților corespunzătoare stadiului lucrărilor contractate;

 • - asigură controlul, angajarea, retribuirea, promovarea și sancționarea personalului angajat în structura organizațională pentru derularea activității proprii și îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea hotărârilor Consiliului de Administrație și a legislației în vigoare;

-păstrează și folosește ștampila Asociației.

Art. 24 (1) Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Consiliului de Administrație și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de Adunarea Generală.

(2) Membrii consiliului director sunt răspunzători pentru activitatea lor, în conformitate cu legislația în vigoare

Art. 25 (1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic propriu.

 • (2) Membrii aparatului tehnic vor avea statut de salariați ai Asociației.

 • (3) Din aparatul tehnic vor face parte cel puțin următoarele persoane:

 • a) un secretar;

 • b) unul sau mai mulți contabili;

 • c) unul sau mai mulți consilieri juridici;

 • (4) La calculul cuantumului propus al cotizației anuale, consiliul va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare a aparatului tehnic al Asociației.

Art. 26 (1) Consiliul director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui Asociației.

(2) Deciziile consiliului director se iau în prezența și cu votul a cel puțin jumătate plus 1 din numărul membrilor consiliului director.

(3) Consiliul director va alege dintre participanții la ședință un secretar, care va redacta procesul-verbal al ședinței. Procesele verbale se semnează de toți membrii consiliului director prezenți. Deciziile consiliului director se consemnează în registrul de procese-verbal, care se păstrează la sediul Asociației.

Organele de Control ale Asociației

 • e) Cenzorul

Art. 27 (1) Controlul Asociației se exercită de către un cenzor ales de Adunarea Generală, pe o perioadă de un an.

(2) Cenzorul controlează și verifică periodic activitatea financiară a Asociației și întocmește rapoarte pe care le prezintă Consiliului și Adunării Generale.

(3) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de un cenzor, care are atribuțiile prevăzute de lege privind controlul financiar intern al asociațiilor și al respectării scopului și obiectivelor propuse. Acesta va evalua activitatea Asociației anual sau ori de cate ori acest lucru este solicitat de către Adunarea Generală.

 • (4) Asociația va tine la sediul principal registre și rapoarte corecte și complete ale conturilor, procesele verbale ale dezbaterilor Consiliului de Administrație, precum și un registru cuprinzând numele și adresele membrilor Consiliului de Administrație și ale persoanelor care aduc contribuții în Asociație.

 • (5) Toate dosarele și registrele Asociației pot fi verificate de către oricare dintre membrii Consiliului de Administrație.

 • (6) Anual, sau ori de cate ori se solicită, evidențele și registrele Asociației sunt verificate și controlate de către cenzorul Asociației.

CAPITOLUL VI Dizolvarea și lichidarea

Art. 28. Asociația se dizolvă:

 • a) De drept;

 • b) Prin hotărârea instanței judecătorești competente;

 • c) Prin hotărârea Adunării Generale, dar nu anterior datei de 31 decembrie 2020;

 • d) În alte situații prevăzute de lege.

Art.29 Asociația se dizolvă de drept prin:

 • a) Imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3(trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

 • b) Imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director/ de Administrație în conformitate cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data data la care Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director/ de Administrație trebuia să se constituie;

 • c) Reducerea numărului de asociați sub 3 (trei), dacă acesta nu a fost completat în termenul legal prevăzut în acest scop.

Art. 30 Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente când: a) Scopul sau activitatea sa a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

 • b) Realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

 • c) Asociația urmărește alt scop decât pentru cel care s-a constituit;

 • d) Asociația a devenit insolvabilă.

Art. 31 (1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile.

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării Generale sau a instanței judecătorești competente.

Art. 32 (1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociațiilor și fundațiilor.

CAPITOLUL VII

Dispoziții finale

Art. 33 (1) Prezentul statut poate fi modificat doar prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, special împuterniciți în acest scop și înscrierea modificării în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grafa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația.

(2) Asociația prin Adunarea Generală a Asociației poate hotărî modificarea și completarea Statutului Asociației prin acte adiționale autentificate în cazul în care celelalte municipalități din zona vizată doresc să adere la acest demers.

 • (3) Cererea de înscriere a modificării va fi însoțită de hotărârea Adunării Generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea Consiliului de Administrație.

 • (4) Mențiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul Asociația, cât și în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție se află noul sediu.

 • (5) Reprezentarea Asociației în raporturile cu terții, persoane fizice sau juridice, se face de către directorul executiv, pe baza împuternicirii Consiliului de Administrație.

 • (6) Asociația poate înființa reprezentanțe în afara granițelor țării în scopul obținerii de finanțării, accesării/implementării in parteneriat a unor proiecte de dezvoltare conforme obiectivelor asociației, prin hotărâri luate de către Adunarea Generală, în baza mandatului expres acordat în acest sens de către autoritățile deliberative ale administrației publice locale membre, prin hotărâre adoptată de consiliu local.

 • (7) În realizarea scopurilor propuse, Asociația intră în relații cu organizații, organisme, instituții, societăți comerciale sau civile, din țara și străinătate, stabilind raporturi de colaborare și parteneriat cu acestea.

 • (8) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.

 • (9) Toate disputele născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

Prevederile statutului devin operante la data semnării și autentificării și se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentul statut a fost semnat în ______________exemplare originale.

Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a asociației de dezvoltare intercomunitară „ASOCIAȚIEI MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”:

”                  9

 • 1. Municipiul Suceava - Primar - Ion LUNGU

 • 2. Municipiul Botoșani - Primar - Cătălin Mugurel FLUTUR

 • 3. Municipiul Iași - Primar - Mihai CHIRICA

 • 4. Municipiul Piatra Neamț - Primar - Dragoș Victor CHITIC

 • 5. Municipiul Câmpulung Moldovenesc - Primar - Mihăiță NEGURĂ

 • 6. Municipiul Roman - Primar - Lucian Ovidiu MICU

 • 7. Municipiul Vatra Dornei - Primar - Ilie BONCHEȘ

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan