Hotărârea nr. 8/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea,completarea şi aprobarea Regulamentului,privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași,în baza Legii nr. 350/2005,privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea, completarea și aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Tineret și Sport a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 5666/18.01.2019 cu Anexa 1 la referat: Regulamentul privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generalși anexele sale.

Având în vedere Prevederile art. 36 alin. 2 litera (d), punctul 6 lit (a) din Legea 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 350/2005 privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cu modificările și completările ei ulterioare;

Având în vedere Legea tinerilor 350/2006 cu modificările și completările ei ulterioare;

Având în vedere HCL nr. 54 din 7 martie 2016 și HCL nr. 132 din 30 martie 2018 privind aprobarea Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes generalși anexele sale.

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică, se completează și se aprobă Regulamentul privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, revzuit, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și anexele sale, identificat în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Prevederile prezentului Regulament privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și anexele sale, identificată în Anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, nu se aplică contractelor de finanțare nerambursabilă atribuite anterior datei intrării în vigoare a Regulamentului.

Art.3. Copie după hotărâre va fi comunicată către:Primarul Municipiului Iași;Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni,Biroul Relații cu Societatea Civilă, Direcția Juridică si Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Direcția Juridică, Biroul Relații cu Societatea Civilă, organizațiilor neguvernamentale din Municipiul Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

Anexa 1

La Hotărârea Consiliului Local nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

MUNCIPIUL IAȘI

REGULAMENT

privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general

Vă recomandăm ca înainte de a începe completarea cererii de finanțare (propunerea tehnică și anexele aferente), să vă asigurați că ați citit toate informațiile prezentate în acest Ghid și că ați înțeles toate aspectele legate de specificul prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

De asemenea, pentru a fi la curent cu orice alte comunicări legate de implementarea programului, vă recomandăm să consultați periodic pagina de internet a Primăriei Iași www.primaria-iasi.ro

CUPRINS

 • I. CONTEXT

 • II. INFORMAȚII SPECIFICE DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE

III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • •  Eligibilitatea solicitanților

 • •  Solicitanți neeligibili

 • •  Eligibilitatea partenerilor

 • •  Parteneri neeligibili

 • •  Eligibilitatea proiectelor

 • •  Cheltuieli eligibile

 • IV. CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

 • V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE

VI. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

 • •  Solicitarea finanțării

 • •  Evaluare tehnică Și financiară

 • •  Încheierea contractului de finanțare

 • VII. REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂȚI APLICABILE ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

ANEXE

 • •  Anexa nr. 1 - Cererea de finantare

 • •  Anexa nr. 2 - Bugetul cererii de finantare

 • •  Anexa nr. 3 - Declaratia beneficiarului

 • •  Anexa nr. 4 - Model acord de parteneriat

 • •  Anexa nr. 5.1 - Format contract de finanțare pentru proiecte derulate în cursul anului în care a fost aprobat proiectul

 • •  Anexa nr. 5.2 - Format contract de finanțare pentru proiecte multianuale

 • •  Anexa nr. 6.1 - Format raport tehnic intermediar & final

 • •  Anexa nr. 6.2 - Format raport financiar intermediar & final

 • •  Anexa nr. 7 - Model Diagrama Gantt

 • •  Anexa nr. 8 - Model Cash-flow al proiectului

 • •  Anexa 9 - Criteriile de eligibilitate pentru proiectele de tineret valabile pentru perioada 2019 - 2020

I. CONTEXT

Programul de finanțare nerambursabilă este un instrument de finanțare adresat organizațiilor neguvernamentale, dezvoltat și susținut financiar de Municipiul Iași în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, precum și al altor prevederi legale în vigoare cu referire specifică la domeniile finanțate.

Prezentul ghid are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, precum și căile de atac ale actului sau deciziei autorităților finantațoare care aplică procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul local al municipiului Iași.

Programele de finanțare, în cadrul cărora se lansează prezenta Cerere anuală de propuneri de proiecte sunt dezvoltate ca răspuns la situația și nevoile societății civile din Municipiul Iași la ora actuală, inclusiv ale comunităților locale, punând accent pe inițiativele de sănătate, sociale, educaționale, civice, de tineret și de mediu ale organizațiilor neguvernamentale precum și obiectivelor și scopurilor pe care Municipiul Iași le promovează la nivel instituțional.

Aceste programe vin în sprijinul dezvoltării capacității și vizibilității organizațiilor neguvernamentale.

Prezentul Regulament privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități

6 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

nonprofit de interes general se completează cu legislația în vigoare pe care administrația publică locală - în speță Municipiul Iași - o aplică și o respectă - precum și cu Regulamentele interne ale Municipiului Iași.

Selecția proiectelor se va face prin intermediul următoarelor comisii de analiză și evaluare:

 • -  Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu;

 • -  Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret;

 • -  Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă;

 • -  Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural.

În înțelesul prezentului ghid, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarea semnificație:

 • a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit in mod direct pentru o persoană juridică;

 • b) autoritate finantatoare - orice autoritate publică, astfel cum este definită aceasta în Constituția României, inclusiv autoritatea judecatorească, precum și orice instituție publică de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în conditiile legii;

 • c) beneficiar - beneficiarul căruia i se atribuie contractul de finanțare nerambursabilă în urma aplicării procedurii selecției publice de proiecte;

 • d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanțarea nerambursabilă.

 • e) contract de finanțare nerambursabilă - contract încheiat, în condițiile legii, între Consiliul Local al Municipiului Iași, în calitate de autoritate finanțatoare și beneficiar;

 • f) finanțare nerambursabilă - alocație financiară directă din fonduri publice, în vederea desfășurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activități nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau program e de interes public la nivelul municipiului Iași;

 • g) fonduri publice - sume alocate din bugetul local de către Consiliul Local al Municipiului Iași;

 • h) solicitant - orice persoană juridică fără scop patrimonial care depune o propunere de proiect;

 • i)  cofinantare - a asigura finanțare pentru un proiect împreună cu alte instituții partenere.

Principii care stau la baza atribuirii contractului de finanțare sunt:

 • a) libera concurență, respectiv asigurarea condițiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;

 • b) eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurențial și a criteriilor care să facă posibila evaluarea propunerilor și a specificatiilor tehnice și financiare pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • c) transparența, respectiv punerea la dispoziție tuturor celor interesați a informațiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă;

 • d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecție și a criteriilor pentru atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, astfel încât orice persoană fizică sau juridică ce desfășoară activități nonprofit să aibă șanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

 • e) excluderea cumulului, în sensul că aceeași activitate urmărind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanțare nerambursabilă de la aceeași autoritate finanțatoare;

 • f)  neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilității destinării fondurilor nerambursabile unei activități a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finanțare;

 • g) cofinanțarea, în sensul ca finanțările nerambursabile trebuie însoțite de o contribuție de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din partea beneficiarului.

|II. INFORMAȚII SPECIFICE DESPRE CEREREA DE PROPUNERI DE PROIECTE|

OBIECTIV

Programul de finanțare nerambursabilă își propune să sprijine inițiative Și acțiuni în domeniul sănătății, social, educațional, guvernării transparente și participative, tineret Și mediu ale organizațiilor neguvernamentale, responsabilizarea Și creșterea calității serviciilor acordate cetățenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunității.

VALOAREA FINANȚĂRILOR

Programele si proiectele de interes public vor fi selecționate pentru finanțare în cadrul limitelor fondului anual aprobat de Consiliul local al Municipiului IaȘi, stabilit potrivit prevederilor legale referitoare la elaborarea, aprobarea, executarea și raportarea bugetului local.

Muncipiul Iași va finanța proiecte, în care cofinanțarea din partea ONG-urilor este de minim 10% (minim 50% - contrubuție cash și maxim 50% - contribuție în natură), conform art 4, punctul g) din Legea 350/2005. În cazul în care un beneficiar contractează, în cursul aceluiași an calendaristic, mai mult de o finanțare nerambursabilă pentru domenii diferite (un singur proiect multianual pe un singur domeniu, restul fiind proiecte anuale) de la aceeași autoritate finanțatoare, valoarea acestora nu poate depăși o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual prin decizia Consiliului Local Iași. Cu toate acestea, un beneficiar poate contracta un singur proiect multianual pe parcursul unui an calendaristic, pe un singur domeniu de finanțare. În cazul proiectelor multianuale, valoarea finanțării pentru fiecare an în parte nu poate depăși nu poate depași 20% din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate pentru acel domeniu pentru anul respectiv prin decizia Consiliului Local Iași. Astfel, în anul unu de contractare, procentajul proiectelor multianuale va fi de 20% din valoarea finanțării pe domeniu, iar a celor anuale de 80%. În anul doi de contractare, valoarea procentajelor se păstrează:

-  40% pentru proiectele multianuale contractate în anul precedent (calculată din valoarea

anului precedent).

-  60% pentru proiectele anuale.

Sesiunea de proiecte pentru proiectele multianuale se va deschide o dată la doi ani, iar în cazul în care pentru anul doi de proiecte multianuale apare o diferență bugetară pentru susținerea celor 40%, diferența se va acoperi din bugetul proiectelor anuale, pe domeniu.

DURATA PROIECTELOR

Durata proiectelor anuale poate fi de maxim 12 luni (pe parcursul a unui singur an calendaristic), iar a proiectelor multianuale poate fi de maxim 18 luni, dar nu mai mult de 2 ani calendaristici (cel mult 6 luni - pentru primul an calendaristic; cel mult 12 luni - pentru cel de-al doilea an calendaristic), cu contracte anuale încheiate în limita plafonului alocat în cadrul bugetului anual si a rezultatelor obtinute pe proiect (pentru proiectele anuale) și cu contracte anuale (pentru primul an calendaristic de proiect) și act adițional la contractul încheiat în anul calendaristic anterior pentru cel de-al doilea an calendaristic de proiect (pentru proiectele multianuale).

PROMOVAREA PROIECTELOR

La întocmirea proiectelor, trebuie prevăzute activități de pomovare cu privire la scopul, obiectivele și rezultatele proiectelor.

 • III. CRITERII DE ELIGIBILITATE

1. Eligibilitatea solicitanților

Solicitanții eligibili sunt organizații neguvernamentale, apolitice, nonprofit recunoscute de lege, care îndeplinesc următoarele condiții:

 • a) sunt constituite, organizate și administrate în conformitate cu legislația care guvernează organizațiile neguvernamentale și fără scop lucrativ din România, și anume asociație, fundație ori federație, constituită conform OG nr. 26/2000 sau Legii 21/1924 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

 • b) să aibă statut juridic și financiar-contabil actual și valid;

 • c) beneficiarul să demonstreze experiență în domeniu la nivel local, național sau internațional;

 • d) să nu propună spre finanțare activități care au fost subvenționate anterior de către municipalitate, în decursul aceluiași an calendaristic;

 • e) să fi beneficiat de cel mult o singură finanțare nerambursabilă din partea municipalității în decursul aceluiași an fiscal; nivelul solicitat pentru subvențiile cumulate nu poate depăși 1/3 din valoarea capitolului bugetar alocat finanțării asociațiilor, fundațiilor și cultelor, aprobat prin decizia Consiliului Local Iași;

 • f)  să depună o declarație pe proprie răspundere care să garanteze în fața autorității finanțatoare încadrarea beneficiarului la prevederile de la litera e) din prezentul articol.

 • g) sunt independente de guvern și alte autorități locale, regionale și să fie direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului împreună cu partenerul și să nu acționeze ca intermediari;

 • h) au dreptul, potrivit statutului, să deruleze activitățile în domeniul abordat în proiect;

 • i)  criteriul specific pentru finanțarea organizațiilor nonprofit ce propun proiecte de tineret: organizația aplicantă pe fondul de tineret să aibă prevăzute în prevederile statutare activități specifice de tineret, în sensul definiției acestora din art. 2, alin 2, lit. b) din Legea tinerilor nr. 350/2006.

2. Solicitanți neeligibili

Solicitanți neeligibili în cadrul programelor de finanțare nerambursabilă ale Municipiului Iași sunt persoanele juridice care:

 • a) sunt în stare de insolvabilitate sau pe cale de lichidare, au activitățile administrate de către tribunal, au activitatea suspendată, sunt subiectul unor acțiuni în justiție referitoare la situația de mai sus, sau sunt în orice situație analogă provenind dintr-o procedură similară prevăzută în legislația națională și reglementările în vigoare;

 • b) nu au plătit obligațiile către bugetul consolidat al statului;

 • c) nu și-au îndeplinit obligațiile de plată la bugetul local;

 • d) au fost condamnați definitiv pentru o infracțiune privind conduita profesională de către o instanță j udecătorească;

 • e) se fac vinovați de grave greșeli profesionale sau de neîndeplinirea obligațiilor contractuale într-un alt contract de finanțare nerambursabilă, fapte pe care Comisiile de analiză, evaluare și selecție pe fiecare domeniu în parte le pot dovedi;

 • f)  sunt subiectul unei judecăți de tip fraudă, corupție, implicare în organizații criminale sau orice alte activități ilegale, sau au fost găsiți vinovați în urma unui astfel de proces;

 • g) au depus documente falsificate sau au dat în scris declarații false, dintre cele prevăzute în documentația de finanțare nerambursabilă;

 • h) nu prezintă declarația pe proprie răspundere, menționată la al. (1), pct. f;

 • i)  sunt subiectul unui conflict de interese demonstrabil;

 • j)  sunt partide politice, asociații profesionale, parteneri sociali (sindicate și patronate) și cooperative distribuitoare de profit.

3. Eligibilitatea partenerilor (dacă este cazul)

În cadrul acestei Cereri de propuneri de proiecte sunt încurajate parteneriatele între diferiți actori sociali, în scopul de a servi mai bine obiectivelor stabilite pentru proiect. Cu toate acestea, solicitanții pot acționa fie individual fie în parteneriat.

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte parteneri eligibili sunt:

 • a) alte organizații de tipul celor enumerate la solicitanți eligibili;

 • b) instituții de învățământ sau institute de cercetare fără scop lucrativ din România;

 • c) instituții/agenții/organizații subordonate/coordonate de acesta cu atribuții în sfera de acțiune a proiectului, unități administrativ teritoriale (reprezentate prin autorități ale administrației publice locale) din România- Municipiul Iași;

 • d) alte instituții publice din România care pot contribui semnificativ la implementarea și succesul proiectului;

 • e) Indiferent de tipul de organizație/instituție, partenerii trebuie să aibă personalitate juridică.

 • f) Pentru depunerea unei cereri de finanțare în cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte beneficiarul poate avea parteneri naționali și/sau internaționali.

 • g) Partenerii internaționali pot fi doar persoane juridice neguvernamentale, fără scop lucrativ, înregistrate în conformitate cu legile existente în țara de proveniență. Partenerii trebuie să

aibă personalitate juridică în țara de origine și să desfășoare activități relevante pentru domeniul proiectului.

În cazul în care, în implementarea proiectului, Beneficiarul are partener/i este necesar un Acord de parteneriat semnat și ștampilat de către toți cei implicați în punerea în aplicare a proiectului, arătând rolul, responsabilitățile, și sumele bugetate pentru fiecare parte. Beneficiarul poate semna câte un Acord de parteneriat cu fiecare partener în parte sau un singur Acord cu toți cei implicați.

4. Partenerii neeligibili

Partenerii neeligibili sunt partidele politice, asociațiile profesionale, partenerii sociali (sindicate și patronate) și cooperative distribuitoare de profit.

5. Eligibilitatea proiectelor

Pentru a fi considerate eligibile, proiectele primite în cadrul prezentei Cereri de propuneri de proiecte vor răspunde obiectivului general al programului de finanțare nerambursabilă, precum și obiectivelor și scopurilor pe care Municipiul Iași le promovează la nivel instituțional.

Toate activitățile unui proiect trebuie să se desfășoare în Municipiul Iași.

Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată și convergentă cu obiectivul programului, sunt permise excepții pentru anumite evenimente, cum ar fi o mică parte din activități (10% din bugetul proiectului) care implică schimbul de experiență, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferințe etc. - toate acestea putând avea avea loc doar pe teritoriul României.

Beneficiarii cărora li se adresează proiectele trebuie să fie din Municipiul Iași, exceptând cazurile menționate mai sus, care implică schimbul de experiență, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferințe etc.

Fiecare proiect va putea avea o componentă de dezvoltare organizațională bine definită. Dimensiunile acestei componente, ca și resursele alocate, NU vor putea depăși 30% din costurile totale eligibile ale proiectului.

13 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

Pentru evaluarea proiectelor de tineret, principalele activități eligibile (fără a se rezuma doar la acestea), în sensul Legii Tinerilor nr. 350/2006 sunt următoarele:

 • 1.  Dezvoltarea posibilității de autoexprimare a tinerilor din Municipiul Iași;

 • 2.  Creșterea gradului de implicare a tinerilor din Municipiul Iași în activități de promovare a artelor: muzică, dans, teatru, operă, arte vizuale și arte plastice;

 • 3.  Creșterea nivelului de informare a tinerilor din Municipiul Iași cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei și artei locale, naționale și universale;

 • 4.  Creșterea capacității de relaționare a tinerilor din Municipiul Iași din instituțiile de învățământ preuniversitare Și universitare;

 • 5.  Creșterea implicării tinerilor din Municipiul Iași în organizarea de proiecte și activități extracurriculare, precum și activități cu caracter sportiv pentru tineri în vederea promovării sportului de masă/ pentru toți;

 • 6.  Creșterea gradului de informare și sensibilizare asupra vieții comunității și dezvoltarea unei atitudini civice a tinerilor din Municipiul Iași;

 • 7.  Promovarea ideii de voluntariat în rândul tinerilor din Municipiul Iași și creșterea numărului de voluntari;

 • 8.  Conștientizarea necesității de implicare în procesul de luare a deciziilor în rândul tinerilor din Municipiul Iași;

 • 9.  Facilitarea accesului tinerilor din Municipiul Iași la servicii de consultanță în vederea dezvoltării spiritului antreprenorial și a dezvoltării carierei;

 • 10. Îmbunătățirea nivelului de informare și educație a tinerilor din Municipiul Iași asupra normelor și principiilor de îngrijire a sănătății, prevenirea și reducerea consumului de droguri în rândul tinerilor;

 • 11. Dezvoltarea parteneriatului între organizațiile de tineret la nivel local, național și internațional;

 • 12. Promovarea caracterului multicultural și multiconfesional al municipiului Iași și a cooperării dintre microcomunități;

 • 13. Dezvoltarea ofertei locale privitoare la oportunitățile de petrecere a timpului liber al tinerilor din Iași;

 • 14. Dezvoltarea oportunităților de învățare non-formală Și informală în domeniul tineretului;

 • 15. Școli de vară Și alte programe educaționale extracuriculare, desfășurate în Municipiul IaȘi;

 • 16. Înzestrarea lucrătorilor de tineret cu competențe Și metode necesare pentru transferul valorilor fundamentale comune europene în special către tineri din mediile defavorizate Și pentru prevenirea radicalizării violente a tinerilor.

 • 17. Alte activități care dovedesc că pot duce la îmbunătățirea condițiilor de integrare socială Și profesională a tinerilor din Municipiul Iași, conform necesităților și aspirațiilor acestora.

 • 18. Pentru perioada anilor 2019 - 2020, criteriile de eligibilitate ale proiectelor de tineret sunt stabilite în conformitate cu obiectivele și acțiunile asumate de Municipiul Iași prin Programul “Iași - Capitala Tineretului din România, mai 2019 - mai 2020”, program care are la bază sloganul “RiseUp”. Criteriile de eligibilitate pentru proiectele de tineret valabile pentru perioada 2019 - 2020 sunt stabilite conform Anexei 9 la prezentul Regulament.

Pentru evaluarea proiectelor culturale, principalele activități eligibile (fără a se rezuma doar la acestea) sunt următoarele:

 • 1.  Activități de încurajare a creației artistice;

 • 2.  Acțiuni de sprijinire a dezvoltării sectorului cultural ieșean;

 • 3.  Activități de dezvoltare a sinergiilor între domeniul cultural Și alte domenii ale vieții publice ieșene - educație, cercetare, coeziune socială etc;

 • 4. Promovarea dialogului intercultural Și punerea în valoare a diversității etnoculturale;

 • 5. Încurajarea inițiativelor experimentale, inovatoare, originale;

 • 6. Păstrarea Și punerea în valoare a patrimoniului Și a valorilor culturale tradiționale;

 • 7. Încurajarea schimburilor culturale, creȘterea mobilității creatorilor Și a produselor culturale;

 • 8. Dezvoltarea cooperării locale, regionale, naționale Și internaționale;

 • 9. Dezvoltarea publicului Și creȘterea accesului la actul de cultură, sprijinirea educației culturale pe întreg parcursul vieții;

 • 10. Dezvoltarea cercetării în domeniul cultural Și în domeniile de intersecție dintre cultură Și alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte și strategii în domeniul cultural;

 • 11. Creșterea vizibilității și notorietății orașului Iași și a scenei culturale ieșene;

 • 12. Creșterea expertizei și profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaționale;

 • 13. Întărirea legăturilor profesionale în cadrul unui domeniu artistic;

 • 14. Dialogul între profesioniștii aparținând mai multor domenii cultural.

Pentru evaluarea proiectelor de guvernare transparentă și participare civică, principalele activități eligibile (fără a se rezuma doar la acestea) sunt următoarele:

 • 1. Activități pentru dezvoltarea mecanismelor și instrumentelor de participare și consultare publică dintre autoritățile locale și actorii locali (cetățeni, ONG, mediul academic și sectorul privat);

 • 2. Activități pentru promovarea și stimularea cooperării administrației cu ONG-urile, mediului academic și sectorul privat pentru identificarea unor potențiale soluții la problemele comunității ieșene;

 • 3. Dezvoltarea unui ecosistem deschis inovării și testării metodelor de consultare și participare activă a actorilor locali în luarea deciziilor publice;

 • 4. Promovarea educației civice în contexte formale și nonformale;

 • 5.  Activități de capacitare a cetățenilor - formare, mentorat, facilitare comunitară - pentru adresarea nevoilor comunității din care provin, inclusiv sprijin acordat pentru formarea sau consolidarea de grupuri civice;

 • 6. Organizarea de evenimente/dezbateri publice, întâlniri tematice, forumuri și jurii cetățenești cu scopul identificării de idei și soluții care să contribuie la atenuarea sau chiar eliminarea unora dintre problemele și provocările identificate la nivel Municipal;

 • 7. Dezvoltarea cercetării în domeniul guvernării participative, elaborarea de studii, rapoarte și strategii în domeniul implicării actorilor locali în decizia publică;

 • 8. Instrumente de eficientizare, simplificare a proceselor administrative de tipul instrumentelor de automatizare a unor servicii, inventarierea, simplificarea regulamentelor de funcționare ale unor departamente/trasee de elaborare a unor acte etc.

Activitățile de dezvoltare organizațională vor putea viza de exemplu:

 • a) creșterea transparenței și vizibilității organizației (organizarea de adunări generale deschise / publice, publicarea rapoartelor anuale, site -uri web, manifestări de stradă, campanii, etc.);

 • b) dezvoltarea capacității organizației de participare eficientă la elaborarea și implementarea politicilor publice locale și naționale în domeniul său principal de acțiune/misiune al/a organizației (prin activități cum ar fi rapoarte și analize ale situației concrete în domeniu, campanii de presă, etc.);

 • c) dezvoltarea resurselor financiare ale organizației (prin activități cum ar fi campanii de strângere de fonduri, generare de venituri, etc.).

Următoarele tipuri de proiecte nu sunt eligibile:

 • a) sponsorizări individuale, cum ar fi participarea la workshop-uri, seminarii, conferințe, congrese, etc.;

 • b) burse individuale pentru studii și pentru cursuri de instruire;

 • c) activități de educație formală pentru elevii și studenții incluși în sistemul de învățământ;

 • d) activități comerciale sau orice altă activitate care să genereze profit;

 • e) activități de acordare de finanțări nerambursabile (folosirea fondurilor proiectului pentru acordarea de finanțări nerambursabile sau împrumuturi pentru alte organizații);

 • f) proiecte care se vor concentra exclusiv pe achiziționarea de echipamente sau pe îmbunătățirea infrastructurii;

 • g) vizite de studii internaționale sau orice altă activitate care implică costuri internaționale de călătorie;

 • h) proiecte care promovează activități politice sau ideologice;

 • i) activități care s-au derulat înaintea datei înaintării propunerii de proiect sau a datei încheierii contractului de finanțare nerambursabilă;

 • j) activități similare ca metodologie care au beneficiat de finanțare nerambursabilă de la municipalitatea Iași, în decursul aceluiași an calendaristic.

6. Cheltuielile eligibile

Fiecare cerere de finanțare va include și o detaliere a costurilor eligibile. Prezentarea acestor costuri se va face cu respectarea formatului atașat (Anexa nr. 2 - Bugetul proiectului).

Bugetul total al proiectului va fi exprimat în LEI Și va include costuri totale (inclusiv TVA) cu condiția ca, potrivit legii, TVA -ul să nu poată fi recuperat de către Beneficiar Și/sau partener/i.

Bugetul cuprinde atât costurile ce urmează a fi acoperite din finanțarea nerambursabilă cât și cele care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului și/ sau partenerului/ilor la proiect.

Pentru a fi eligibile costurile proiectului trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) să fie necesare pentru realizarea proiectului;

 • b) să utilizeze eficient banii pe baza unui raport optim cost/eficacitate;

 • c) să fie efectuate în perioada de implementare a proiectului de către beneficiar sau de către partenerii acestuia, indiferent de momentul plății;

 • d) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului sau a partenerilor beneficiarului sau în documentele lor fiscale, să fie identificabile și verificabile și să fie dovedite prin documente originale;

 • e) costurile suportate din contribuția finanțatorului să nu depășească ca valoare totală 1/3 din bugetul total alocat de către Consiliul Local spre finanțarea nerambursabilă a asociațiilor, fundațiilor și cultelor - pentru subvențiile cumulate;

 • f)  să fie corelate cu activitățile proiectului și să fie prevăzute în bugetul general estimat al proiectului;

 • g) să respecte prevederile specifice ale legislatiei în vigoare.

Principalele costuri eligibile sunt următoarele:

 • a) costuri de personal alocat pentru proiect (includ taxele cu asigurările sociale și ale costuri aferente salariilor);

 • b) transport și diurne pentru experții internaționali care sunt invitați în cadrul proiectelor;

 • c) costuri de achiziție echipamente (noi) și servicii, dacă acestea corespund prețurilor pieței și dacă sunt necesare implementării activităților propuse, fără a depăși 40% din valoarea totală a proiectului cu excepția cazului în care există prevederi legale temporar aflate în vigoare;

 • d) consumabile și alte materiale;

 • e) costuri de subcontractare (nu se acceptă subcontractarea în totalitate);

 • f)  costuri referitoare la autorizări;

 • g) costuri pentru servicii necesare derulării activităților proiectului.

Următoarele costuri NU vor fi considerate eligibile:

 • a) salariile angajaților administrației publice locale;

 • b) orice cost anterior semnării contractului de finanțare;

 • c) datorii sau alte comisioane bancare;

 • d) dobânzi datorate;

 • e) articole deja finanțate printr-o altă finanțare;

 • f)  cumpărări de terenuri și clădiri;

 • g) pierderi de schimb valutar;

 • h) nu sunt eligibile diurnele Și transportul experților locali/personalului implicat în derularea proiectului care participă la întâlniri/workshop-uri/conferințe etc. care se desfășoară în altă parte decât pe teritoriul Municipiului IaȘi;

 • i)  fonduri de premii;

 • j)  costurile aferente componentei de dezvoltare organizațională care exced 30% din costurile totale eligibile ale proiectului.

IV. CONTRIBUȚIA BENEFICIARULUI

Beneficiarul și partenerii vor putea asigura cofinanțarea proiectului printr-o contribuție proprie care poate fi în numerar și în natură. Contribuția în numerar și în natură poate fi adusă de către beneficiar și/sau de partenerii acestuia. Contribuția în natură poate fi Și sub formă de muncă voluntară Și nu poate depăși maxim 50% din valoarea totală a contribuției. Pentru a determina valoarea muncii voluntare, se va ține cont de timpul dedicat implementării proiectului (în ore/zile) 19 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

și venitul pe care l-ar realiza o persoană angajată pe un post similar (de preferat în aceeași organizație), conform legislației în vigoare.

Valoarea cofinanțării din partea beneficiarului, va fi de minimum 10% din valoarea totală a finanțării.

V. ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA COMISIILOR DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

 • a) Evaluarea și selecționarea beneficiarilor se va face de către una dintre cele patru comisii de analiză, evaluare și selecționare, stabilite prin prezentul regulament;

 • b) Scopul pentru care se organizează comisiile este realizarea unei mai bune cooperări între autoritățile administrației publice locale și societatea civilă pentru rezolvarea problemelor orașului;

 • c) Comisiile vor fi organizate după cum urmează:

- Comisia de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu va fi formată din 7 membri, numiți prin decizie a autorității finanțatoare, dintre care doi cu experiență dovedită în domeniul activităților de gen;

 • - Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de tineret va fi formată din 5 membri, numiți prin decizie a autorității finanțatoare, dintre care doi cu experiență dovedită în domeniul activităților de gen;

 • - Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor din domeniul cultural va fi formată din 5 membri, numiți prin decizie a autorității finanțatoare, dintre care doi cu experientă recunoscută și dovedită în domeniul acțiunilor culturale.

 • - Comisia de analiză, evaluare și selecție a proiectelor de guvernare transparentă și participativă va fi formată va fi formată din 5 membri, numiți prin decizie a autorității finanțatoare, dintre care doi cu experientă recunoscută și dovedită în domeniul activităților de gen.

 • d) Ședințele comisiilor sunt conduse de un președinte, ales dintre membrii comisiilor prin vot deschis;

 • e) Președinții comisiilor vor asigura convocarea membrilor acestora prin intermediul secretariatului. Comisiile se convoacă în termen de 5 zile de la data comunicării de către secretarul fiecărei comisii în parte a problemelor a caror rezolvare sunt de competența acestora.

 • f)  Comisiile sunt constituite legal dacă la ședință participă:

 • -  cel puțin 5 membri în cazul Comisiei de relații cu societatea civilă și evaluare a proiectelor pentru domeniile social, sănătate, educație, mediu;

 • - cel puțin 3 membri în cazul celorlalte trei comisii prevăzute de prezentul regulament.

 • g) Comunicările secretarilor fiecărei comisii vor fi înaintate în scris și pe mail la adresele stabilite de comun acord cu președintele comisiei.

 • h) Secretarii comisiilor sunt desemnați din cadrul executivului Municipiului Iași Și nu au drept de vot.

 • i)  Fiecare membru din fiecare comisie va semna o declarație de imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.

 • j)  Comisiile hotărăsc prin votul majorității membrilor.

 • k) Ședințele de evaluare a proiectelor și atribuire a contractelor de finanțare ale comisiilor au caracter public, în conformitate cu art. 5 din Legea 350/2005. Perioada de evaluare a comisiilor se poate prelungi în funcție de complexitatea proiectelor depuse, numărul lor, etc.

 • l)  Comisiile de evaluare și selecție de proiecte pot invita în calitate de obsevatori, fără drept de vot, consultanți, experți sau reprezentanți ai Societății Civile.

 • VI. ETAPELE PROCESULUI DE APLICARE ȘI SELECȚIE A PROIECTELOR

ETAPA 1. Solicitarea Finanțării

1) Atribuirea finanțării nerambursabile se face pe baza selecției publice de proiecte (rezultatele fiind consemnate în hotărârile de adjudecare și procesele verbale ale comisiilor

21 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

de evaluare sau în procesele verbale ale comisiilor de soluționare a contestațiilor, dacă este cazul), procedură ce permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice.

 • 2) Un aplicant poate solicita finanțare / cofinanțare nerambursabilă pentru un proiect anual (care se desfășoară pe parcursul unui singur an calendaristic) sau multianual, dar nu cu o perioadă de implementare mai mare de 18 luni (maxim 2 ani calendaristici). Municipiul Iași va stabili de la an la an, în baza programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile și a anuntului de participare (publicate în Monitorul Oficial - conform legislației în vigoare), dacă se va deschide un call de proiecte anual (proiecte desfășurate pe parcursul unui singur an calendaristic) sau multianual (maxim 18 luni, dar nu mai mul de 2 ani calendaristici).

 • 3) Procedura de selecție de proiecte pentru care se acordă finanțare, organizată de Municipiul Iași, cuprinde urmatoarele :

 • a. publicarea programului anual pentru acordarea finanțărilor nerambursabile;

 • b. publicarea anuntului de participare;

 • c. înscrierea potențialilor beneficiari în termenul prevăzut de procedură;

 • d. transmiterea eventualelor solicitări de clarificări și a răspunsurilor la acestea;

 • e.  prezentarea propunerilor de proiecte;

 • f.  verificarea eligibilității, înregistrării și a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și financiară;

 • g. evaluarea tehnică și financiară a propunerilor de proiecte;

 • h. comunicarea rezultatelor beneficiarilor - în baza documentului emis de comisia de evaluare - hotărârea de adjudecare;

 • i.  publicarea anunțului de atribuire a contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă (publicarea cel puțin pe site-ul Municipiului Iași a hotărârii de adjudecare).

 • j.  încheierea contractului sau contractelor de finanțare nerambursabilă;

 • 4) Promovarea programului de finanțare dedicat aplicanților organizațiilor neguvernamentale (cu toată documentația aferentă, de la regulament, metodologie, anexe) va fi realizată utilizând toate mijloacele media pe care municipalitatea ieșeană le are la dispoziție -publicarea în Monitorul Oficial precum și în presa locală, website, pagina facebook, emailuri către reprezentanții ONG-urilor care au solicitat expres să fie informați cu privire la acest aspect, precum și prin alte mijloace care se încadrează în reglementările impuse de legislația în vigoare);

 • 5) Autoritatea finanțatoare va stabili și va include în anuntul de participare data limită pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anunțului de participare.

 • 6) Documentația de solicitare a finanțării se va depune la registratura municipiului Iași, din cadrul Centrului de Informații pentru Cetățeni, în plic închis, pe care se vor menționa următoarele informații:

Numele/denumirea și adresa completă a beneficiarului;

Sesiunea pentru care se solicită finanțare nerambursabilă și DOMENIUL;

Adresa Autorității Finanțatoare la care este depusă documentația;

Mențiunea „A nu se deschide înainte de ședința din data de.........a Comisiei de Relații cu

Societatea Civilă și Evaluarea Proiectelor”.

 • 7) Documentația va fi întocmită în limba romană.

 • 8) Propunerea de proiect are caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului și trebuie să fie semnată, pe propria răspundere, de către beneficiar sau de către o persoană împuternicită legal de acesta.

 • 9) Bugetul proiectului va fi prezentat exclusiv în LEI și va rămâne ferm pe toată durata de îndeplinire a contractului de finanțare nerambursabilă.

 • 10) În vederea organizării competiției de selecționare, pentru a primi finanțare, documentațiile prevăzute la pct. 9 si 10 din prezentul capitol se vor depune în termenul stabilit de către autoritatea finanțatoare prin anunțul de participare.

 • 11) Documentația beneficiarilor va conține actele prevăzute mai jos:

 • a.  cererea de finanțare (Anexa nr. 1) în 3 exemplare original, semnate și ștampilate pe fiecare pagină;

 • b.  bugetul de venituri și cheltuieli al proiectului (Anexa nr. 2) în 3 exemplare în original, semnate și ștampilate pe fiecare pagină;

 • c.  declarația beneficiarului (Anexa nr. 3) în 3 exemplare original;

 • d.  diagrama Gantt (Anexa nr. 7) în 3 exemplare, semnate și ștampilate pe fiecare pagină;

 • e.  cash-flow-ul proiectului (Anexa nr. 8) în 3 exemplare, semnate și ștampilate pe fiecare pagină;

 • f.  acordul de parteneriat (Anexa nr. 4) semnat în original pentru implementarea proiectului - 1 exemplar (daca este cazul);

 • g.  copie conform cu originalul după statutul valabil însoțit de hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă - 1 exemplar;

 • h.  copie conform cu originalul după certificatul de înregistrare fiscală - 1 exemplar (la semnarea contractului);

 • i.  copie conform cu originalul după hotărârea judecătorească de înființare - 1 exemplar;

 • j.  copie conform cu originalul după Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor Și Fundațiilor / Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial - 1 exemplar;

 • k.  CV-urile echipei de implementare a proiectului, semnate de membri - 1 exemplar. Toate documentele menționate anterior se depun de asemenea în format electronic pe cd, dvd sau USB, format pdf.

 • 12) Semnarea contractului de finanțare este condiționată de lipsa datoriilor la bugetul local și de stat, beneficiarii fiind obligați să prezente în original certificate fiscale emise de Administrația Fiscală Locală și de Stat.

 • 13) Pentru clarificări, beneficiarii se pot adresata prin telefon: 0232 267 582 sau pe e-mail: finantari@primaria-iasi.ro nu mai târziu de 6 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor de finanțare. Beneficiarii se vor adresa catre departamentul de specialitate din cadrul Municipiului Iasi prevăzut în procedura de selecție. Răspunsurile la solicitările de clarificări, vor fi transmise în maxim 4 zile înainte de termenul limită pentru primirea propunerilor din partea beneficiarilor. De asemenea, vor fi publicate pe site-ul www.primaria-iasi.ro la sectiunea "Relația cu societatea civilă”.

ETAPA 2. Evaluarea tehnică Și financiară

 • 1.  Documentațiile de solicitare a finanțării vor fi comunicate de urgență, pe masura înregistrării, secretariatului fiecăreia dintre comisiile de analiză, evaluare și selecționare, prevăzute în prezentul regulament. Secretariatul comisiei nu va accepta documentațiile înregistrate după termenul limită corespunzator sesiunii de finanțare. Acestea vor fi returnate beneficiarului cu prioritate.

 • 2.  Documentația de solicitare a finanțării este analizată de către membrii fiecărei comisii de analiză, evaluare și selecționare, în termenul stabilit prin anunțul de participare și va fi notat potrivit criteriilor de evaluare.

 • 3. Fiecare comisie de analiză, evaluare și selecționare înainteaza procesul verbal al Ședinței de analiză și evaluare a proiectelor căștigătoare a procedurii de selecție Biroului Relații cu Societatea Civilă/structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului IaȘi în vederea întocmirii hotărârii de adjudecare.

 • 4.  In termen de 10 zile de la data încheierii lucrărilor, secretarul comisiei comunică în scris aplicanților, rezultatul selecției, precum și fondurile propuse a fi alocate.

 • 5.  Toate cererile de finanțare primite în termenul limită vor fi verificate de către comisia de evaluare din punct de vedere al conformității administrative și al eligibilității. Se va verifica dacă cererea îndeplinește condițiile și cerințele impuse și prevăzute în prezentul Ghid al solicitanților.

În acest scop, o grilă dihotomică (Da/Nu) va fi completată pentru fiecare cerere de finanțare (vezi tabelul de mai jos).

1. Formularul Cererii de finanțare (Anexa nr. 1), este completat în limba română și este complet (toate câmpurile obligatorii sunt completate) - 3 exemplare in original;

2. Bugetul proiectului este completat respectând formatul Anexa nr. 2 - 3 exemplare in original;

3. Declarația beneficiarului (Anexa nr. 3) este completată în limba română, semnată Și ștampilată (document digital) - 3 exemplare original;

4. Diagrama Gantt (Anexa nr. 7) este completată în limba română - 3 exemplare în original;

5. Cash-flow-ul proiectului (Anexa nr. 8) - în cazul proiectelor care depășesc anul calendaristic în cursul căruia se face atribuirea, completat în limba română - 3 exemplare în original;

6. Acord/uri de parteneriat semnat/e de toate organizațiile implicate în proiect (Anexa nr. 4) este depus in original - 1 exemplar (daca este cazul);

7. Copie conform cu originalul dupa statutul beneficiarului - 1 exemplar;

8. Copie conform cu originalul dupa certificatul de inregistrare fiscala - 1 exemplar;

9. Copie conform cu originalul după hotărârea judecătorească de înființare -1 exemplar;

10. Copie conform cu originalul după Certificatul de Înscriere în Registrul Asociațiilor Și Fundațiilor/Registrul Persoanelor Juridice fără scop patrimonial - 1 exemplar;

11. CV-urile echipei de implementare a proiectului, semnate de membri - 1 exemplar;

După analiza documentației de proiect, în cazul în care aceasta este incompletă, Comisia poate solicita completarea cu documentele lipsa în termen de 3 zile. Procedura efectivă de completare a documentației este realizată prin secretariatul Comisiei.

Cererile care nu îndeplinesc toate criteriile referitoare la conformitatea administrativă și eligibilitate vor fi excluse din procesul de evaluare. Solicitanții vor fi informați pe e-mail cu privire la rezultatele verificării conformității administrative și eligibilității.

 • 6. Evaluarea calității cererilor de finanțare (incluzând bugetul propus) și a capacității beneficiarului și a partenerilor săi (dacă este cazul) va fi efectuată în conformitate cu

criteriile de evaluare stabilite în Grila de Evaluare inclusă mai jos.

Nr.

Secțiunea

Punctaj maxim

Punctaj obținut

1.

Relevanța

30

1.1

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile identificate?

2x5=10

1.1.1

Proiectul identifică în mod clar nevoile relevante din municipiul Iași (propunerea se încadrează în strategia generală la nivel local, (inclusiv în Programul Iași Capitala Tineretului din România 2019 - 2020; Anexa 9 pentru proiectele de tineret).dar nu copie inițiative similare ale municipalității).

5

1.1.2

Proiectul propune un plan de activități care aduce o contribuție semnificativă și măsurabilă la rezolvarea problemei identificate.

5

1.2

Cât de clar definite și strategic alese sunt grupurile țintă?

2+3=5

1.2.1

Grupurile țintă și beneficiarii sunt net definiți (localizare, număr, structură, nevoi comune).

2

1.2.2

Selectarea grupurilor țintă corespunde contrângerilor identificate la nivel municipal (trimiteri la studii/statistici sociale oficiale, la strategii locale sau regionale, etc.)

3

1.3

Cât de relevantă este propunerea pentru nevoile grupurilor țintă alese?

2x5=10

1.3.1

Propunerea identifică și prezintă explicit nevoile grupurilor țintă și ale beneficiarilor finali.

5

1.3.2

Planul de activități al proiectului este necesar și adecvat pentru rezolvarea problemei grupurilor țintă.

5

1.4

În ce măsură propunerea conține elemente de valoare adăugată (abordări inovatoare, modele de bună practică, promovarea egalității de gen și/sau de șanse, etc)?

5

2.

Metodologie

30

2.1

Cât de coerente, practice și adecvate sunt activitățile propuse?

2+3=5

2.1.1

Structura și descrierea planului de activități este clară, adecvată obiectivelor proiectului și corespunde graficului Gantt.

2

2.1.2

Activitățile propuse sunt realiste, realizabile și pot conduce la îndeplinirea rezultatelor scontate.

3

2.2

Cât este de coerentă, în ansamblu, prezentarea proiectului?

2x5=10

2.2.1

Structura echipei de implementare a proiectului este adecvată proiectului și responsabilitățile persoanelor sunt descrise defalcat pe activități.

3

2.2.2

Procedurile de implementare a activităților, respectiv de monitorizare și evaluare internă, sunt descrise clar și sunt justificate.

3

2.2.3.

Documentația este corect și complet completată (date de identificare, de contact în cererea de finanțare, declarații, etc.)

4

2.3

Cât de satisfăcător este nivelul de implicare și activitatea partenerilor/structura de tineret care va coordona Programul „Iasi /

2+3=5

Capitala Tineretului beneficiarului, astfel încât să fie atinse obiectivele proiectului, respectând metodologia propusă?*

*Notă: În cazul în care proiectul nu implică un parteneriat, punctajul din oficiu va fi de 1 pct.

2.3.1

Parteneriatul este real și este justificat prin prisma descrierii rolului/ rolurilor jucat/jucate de fiecare partener în proiect.

2

2.3.2

Partenerul este integrat efectiv în implementarea activităților, în monitorizarea și evaluarea internă, asigurarea calității proiectului, etc.

3

2.4

Cât de clar și de fezabil este planul de acțiune?

2+3=5

2.4.1

Durata și succesiunea activităților sunt estimate realist relativ la resursele alocate (Diagrama Gantt)

2

2.4.2

Planul de activități este clar și cuprinde toate activitățile reprezentative necesare proiectului. Alocarea resurselor per activitate este realizabilă și realistă.

3

2.5

În ce măsură propunerea conține indicatori de verificare obiectivi pentru rezultatele proiectului?

3+2=5

2.5.1

Proiectul conține indicatori verificabili obiectiv, măsurabili și corepunzători cu activitățile propuse și rezultatele scontate.

3

2.5.2

Sursele și metodele de verificare pentru indicatori sunt relevante și accesibile.

2

3.

Sustenabilitate

15

3.1

În ce măsură se estimează că proiectul va avea un impact concret asupra grupurilor țintă?

2+3=5

3.1.1

Impactul preconizat este prezentat clar și este în strânsă legătură cu nevoile identificate ale grupurilor țintă

2

3.1.2

Rezultatele proiectului conduc la dezvoltarea capacităților tehnice/manageriale ale grupurilor țintă și/sau ale partenerilor, pe termen mediu sau lung

3

3.2

În ce măsură propunerea poate genera efecte de multiplicare (replicare și extinderea rezultatelor proiectului, diseminarea informațiilor etc.)?

3+2=5

3.2.1

Proiectul prezintă explicit elementele ce pot fi replicate sau extinse după terminarea proiectului, relativ la nevoile grupurilor țintă selectate și la nevoile comunității locale.

3

3.2.2

Proiectul cuprinde activități de diseminare a informațiilor.

2

3.3

În ce măsură sînt rezultatele proiectului sustenabile din punct de vedere financiar, instituțional și structural?

2X2+1=

5

3.3.1

Cum vor fi finanțate activitățile după încheierea finanțării nerambursabile de la Primăria Iași?

2

3.3.2

Vor mai exista structurile care să permită continuarea activităților și după încheierea finanțării de la municipalitate?

2

3.3.3

Există impact structural al proiectului, la nivel de politică urbană a municipiului Iași? Care este acesta?

1

4.

Buget și eficiența costurilor

10

4.1

În ce măsură bugetul este clar și detaliat?

2+3=5

4.1.1

Bugetul total estimat de beneficiar este prezentat clar, pe categorii de cheltuieli.

2

4.1.2

Contribuțiile beneficiarului și a partenerilor pe de o parte, respectiv contribuția solicitată de la autoritatea finanțatoare, sunt prezentate clar și

3

diferențiat.

4.2

În ce măsură cheltuielile propuse sunt necesare la implementarea proiectului?

2X2+1=

5

4.2.1

Bugetul conține doar costuri eligibile și este corelat cu nevoile de implementare ale proiectului și cu sursele de finanțare estimate.

2

4.2.2

Costurile trecute în buget reflectă activitățile propuse de proiect.

2

4.2.3

Nivelul costurilor este realist relativ atât la necesitățile activităților propuse spre finanțare, cât și la prețurile pieței.

1

5.

Capacitatea de management și experiența beneficiarului

15

5.1

Cît de satisfăcătoare este experiența anterioară a beneficiarului în managementul de proiect?

3+2=5

5.1.1

Beneficiarul și/sau partenerii au mai fost implicați în implementarea unor proiecte de complexitate comparabilă.

3

5.1.2

Proiectele finalizate anterior de către beneficiar și/sau partener au fost implementate corespunzător.

2

5.2

Cît de satisfăcătoare este calificarea beneficiarului?

2+3=5

5.2.1

Beneficiarul și/sau partenerii au experiență anterioară în implementarea de proiecte de interes comunitar.

2

5.2.2

Beneficiarul și/sau partenerii au personal calificat pentru derularea activităților din proiect.

3

5.3

Cît de satisfăcătoare este capacitatea de management a beneficiarului (personal, echipamente/dotări, capacitatea de a administra bugetul proiectului)?

2X2+1=

5

5.3.1

Beneficiarul și/sau partenerii prezintă personalul necesar managementului de proiect, implicit necesar gestionării corecte a bugetului.

2

5.3.2

Beneficiarul și/sau partenerii au acces la echipamente, spații sau orice alte resurse relelvante, necesare managementului de proiect.

2

5.3.3

Beneficiarul și/sau partenerii dețin persoane competente care au operat anterior cu bugete similare.

1

Punctaj maxim total

100

Notă: În etapa de evaluare nu vor intra acele cereri de finanțare care nu au toate secțiunile completate la încheierea termenului limită.

7. Beneficiarul poate depune contestații în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința aplicanților a rezultatului selecției, la Registratura Municipiului Iași, conform reglementărilor prezentului regulament. Comisia de soluționare a contestațiilor se constituie după aceleași reguli ca și comisia de selecție și este stabilită prin dispoziția ordonatorului principal de credite (primarului). În componența comisiei de soluționare a contestațiilor nu pot fi numiți cei care au făcut parte din comisia de selecție. Contestațiile se soluționează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor.

Contestația se formulează în scris și va conține următoarele:

 • a) datele de identificare ale contestatarului;

 • b) numărul de înregistrare al cererii de finanțare și titlul proiectului;

 • c)  motivele contestației și argumentele/probele pe care își întemeiază contestația;

 • d) semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum și ștampila.

ETAPA 3. Încheierea contractului de finanțare

 • 1. Contractul se încheie între Municipiul Iași și beneficiarul selecționat, în termen de maxim 30 de zile de la data îndeplinirii tuturor condițiilor pentru contractare (anexa 5).

 • 2. Fac parte integrată din contractul de finanțare următoarele documente:

 • -  ANEXA I - cererea de finanțare (3 exemplare), care reprezintă Anexa nr. 1 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată în baza hotărârii de adjudecare a Comisiei de Evaluare;

 • -  ANEXA II - bugetul proiectului (3 exemplare), care reprezintă Anexa nr. 2 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizat în baza hotărârii de adjudecare a Comisiei de Evaluare;

 • -  ANEXA III - cererea de plată;

 • -  ANEXA IV - declarația pe propria răspundere a beneficiarului;

 • -  ANEXA V - diagrama Gantt (3 exempare) reprezintă Anexa nr. 7 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (în cazul proiectelor multianuale),

- ANEXA VI - cash-flow-ul proiectului (3 exempare) , care reprezintă Anexa nr. 8 a Regulamentului privind finanțarea proiectelor societății civile din Iași, în baza Legii nr. 350/2005, privind finanțările nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general (în cazul proiectelor multianuale), actualizat în baza hotărârii de adjudecare a Comisiei de Evaluare;.

 • VII. REGULI DE RAPORTARE ȘI PLĂȚI APLICABILE ÎN PERIOADA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR

RAPORTARE

În funcție de durata proiectului, beneficiarul poate opta pentru frecvența depunerii rapoartelor tehnico - financiare, conform unui grafic estimativ, anexa la contractual de finantare. Raportul va fi depus în termen de 45 de zile de la data finalizării perioadei raportate, iar la finalul proiectului se vor depune atât rapoarte tehnice și financiare intermediare, cât și finale - pentru întregul proiect.

Raportul va fi întocmit în conformitate cu anexa 6 și va fi depus pe suport de hârtie însoțit de documentele justificative pentru cheltuielile efectuate la registratura Primariei Iași.

Proiectele pentru care nu s-au depus rapoartele în termenul stabilit prin contract nu vor obține decontarea tranșei finale și vor urma procedurile specifice. Pe perioada de raportare, beneficarii pot solicita în baza unei notificări modificarea bugetului într-un maxim de 20% pentru fiecare subcategorie bugetară..

PLATI

În cadrul Contractului de finanțare nerambursabilă, Municipiul Iasi poate realiza plățile către beneficiar, după cum urmează:

A. În cazul proiectelor derulate în cadrul unui an calendaristic:

Plata prefinantare reprezentând maxim 20% din suma finanțării nerambursabile se va face în maxim 20 de zile de la semnarea contractului și după depunerea cererii de

31 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019 plată în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract). În toate cazurile, plata prefinanțării nu se va face înainte de data începerii proiectului;

 • •  Plata primei tranșe, reprezentând 30% din suma finanțării nerambursabile sau procentul rezultat din diferența dintre 50% din suma finanțării nerambursabile și prefinanțarea plătită (sau minim 70% din prefinanțarea primită și cheltuită), se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract (ANEXA III la contract), și Declarația financiară depusă de către beneficiar (anexa IV la contract), care atestă cheltuirea integrală a prefinanțării primite;

 • •  Plata tranșei a doua în valoare de 45% din suma finanțării nerambursabile se va realiza pe baza următoarelor documente: Cererea de plată din partea a beneficiarului în conformitate cu formatul inclus în contract, și Declarația financiară depusă de către beneficiar;

 • •  Plata finală reprezentând 5% din suma finanțării nerambursabile sau balanța (suma) rezultată din rapoartele finale (tehnic, financiar) în termen de maxim 30 de zile de la depunerea documentelor. Dacă în cazul unei tranșe (mai puțin prefinanțarea sau tranșa finală) suma justificată de beneficiar este mai mică, diferența nejustificată se poate justifica în tranșa/tranșele următoare în baza unei notificări argumentate a beneficiarului și a justificărilor financiare aferente raportului tehnic și financiar sau la plata finală (beneficiarii vor depune la final atât rapoartele tehnice și financiare intermediare, cât și rapoartele tehnice și financiare finale - pentru întregul proiect).

 • •  Beneficiarul poate solicita, în baza unei notificări adresate finanțatorului, cumulul uneia sau a tuturor tranșelor de finanțare aferente proiectului, în funcție de necesitate.

B. În cazul proiectelor multianuale

Pentru contractele de finanțare multianuală, se va încheia un contract de finanțare pentru toată perioada de implementare a proiectului, având o valoare fixată pentru anul în curs în conformitate cu bugetul și cash-flow-ul anexate la contract, din valoarea totala a proiectului. Pentru anii următori, contractul se prelungește prin act adițional, fiecare act adițional având de asemenea o valoare fixată corespunzătoare bugetului și cash-flow-ului acelui an/tranșă.

32 / 33 la H.C.L. nr. 8 din 31 Ianuarie 2019

Plățile aferente contractelor și actelor adiționale anuale se efectuează conform „Metodologiei de cofinanțare a proiectelor depuse de către aplicant ONG către alte instituții finanțatoare, decât autoritatea locală/județeană”.

Toate plățile se vor efectua de către Municipiul Iasi în contul bancar în lei specificat de beneficiar.

Pentru justificarea cheltuielilor efectuate, se vor prezenta următoarele documente:

 • •  pentru decontarea cheltuielilor de personal: stat de plată însoțit de ordin de plată aferent, copii după contracte de muncă, etc;

 • •  pentru decontarea cheltuielilor administrative și a cheltuielilor ocazionate de achiziționarea de bunuri și servicii: factura fiscală, însotita de chitanța/ordin de plată/bon fiscal, cu evidentierea tipurilor de produse, copii după contractele de achiziții, etc;

 • •  pentru decontarea cheltuielilor de închiriere: contract de închiriere, factură fiscală, chitanță/ordin de plată/dispoziție de plată, extrase de cont;

 • •  pentru decontarea cheltuielilor care se înscriu în categoria alte cheltuieli: orice document fiscal care corespunde legislației aflate în vigoare.

Data documentelor justificative trebuie să fie în concordanță cu perioada desfășurării acțiunii.

Nu se acceptă la decont produse considerate din categoria de lux, alcool, țigări. Toate documentele justificative sunt depuse în copie, semnate și stampilate de beneficiar, precizat pe fiecare pagină « conform cu originalul ».

Autoritatea finanțatoare își rezervă dreptul de a face verificări, atât în perioada derulării contractului de finanțare nerambursabilă, cât și ulterior validării raportului final.

Contractele de finanțare nerambursabile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Biroului Audit din cadrul Primăriei de a exercita controlul financiar asupra derulării activităților nonprofit finanțate din fondurile publice.

Regimul de gestionare a sumelor finanțate și controlul financiar se realizează în condițiile legii. Auditarea sumelor utilizate se va face de către compartimentele de specialitate/auditorii independenți/comisii de evaluare.

Dosarul complet conținând raportul final al proiectului trebuie păstrat timp de cinci ani în arhiva aplicantului pentru un eventual audit ulterior.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan