Hotărârea nr. 79/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă 411 mp,situat în Iaşi,strada Ciurchi,nr. 132,identificat cadastral prin cvartal 51,parcela CAT 3107/1,aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind respingerea vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață 411 mp, situat în Iași, strada Ciurchi, nr. 132, identificat cadastral prin cvartal 51, parcela CAT 3107/1, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 27832/20,03,2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Cererea cu nr. 80014/11.08.2017 prin care doamna Cusnir Elena, domiciliată în Iași, strada Ciurchi, nr. 132, legitimată cu B.I. seria DA nr. 044917, solicită cumpărarea terenului în suprafață 411 mp, situat în Iași, în vecinătateaa imobilului situat în strada Ciurchi, nr. 132 identificat cadastral în cvartal 51, parcela CAT 3107/1;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 120808/05.12.2017, întocmit de SC Real Estate Value SRL;

Având în vedere Procesul Verbal nr. 115056/17.11.2017 al Comisiei tehnice privind analizarea solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Municipiului Iași constituită prin Dispoziția nr. 2597/12.07.2017 a Primarului Municipiului Iași:

Având în vedere HCL nr. 153/24.04.2017 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași-reactualizat;

Având în vedere HCL nr. 38 din 30 ianuarie 2018 privind completarea și modificarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL nr. 153/2017;

Având în vedere Raportul nr. 69795/05.07.2018 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1140/11.04.2018;

Având în vedere Prevederile art. 11 și art. 17 privind procedura de vânzare a bunurilor imobile din domeniul privat al municipiului Iași, aprobate prin H.C.L. nr.61 din 30 ianuarie 2018;

Având în vedere Adresa nr. 80409/01.11.2017 emisă de Direcția Arhitectură și Urbanism;

Având în vedere Adresa nr. 80231/07.08.2018 emisă de Direcția Juridică;

Având în vedere Prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Prevederile art. 4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge vănzarea prin licitație publică a terenului având suprafața de 411 mp, situat în Iași, strada Ciurchi, nr. 132.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarului Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ; Doamnei Cușnir Elena, Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

13

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 79 din 28 Februarie 2019