Hotărârea nr. 78/2019

HOTĂRÂRE privind respingerea vânzarii prin licitaţie publică a terenul în suprafaţă 390 mp,situat în Iaşi,Şoseaua Nicolina,identificat cadastral cvartal (tarla) T 70,parcela DS 3852/5 aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind respingerea vânzării prin licitație publică a terenul în suprafață 390 mp, situat în Iași, Șoseaua Nicolina, identificat cadastral cvartal (tarla) T 70, parcela DS 3852/5 aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 128276 din 12.12.2018 întocmită de către Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Adresa cu nr. 99027/04.10.2017 prin care domnul Adumitroaei Constantin, domiciliat în Iași, Pța. Voievozilor, nr. 14, bl. C1, sc. A, et. 5, ap. 20, Jud. Iași, solicită cumpărarea terenului în suprafață 390 mp, situat în Iași, Șoseaua Nicolina, identificat cadastral prin Cvartal (tarla) T 70, parcela DS 3852/5 ;

Având în vedere Raportul de evaluare al imobilului nr. 123564/29.11.2018, întocmit de evaluator autorizat Bulău Vlad;

Având în vedere Raportul Comisiei Tehnice nr. 51416/21.05.2018 privind analizarea solicitărilor de cumpărare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea Municipiului Iași constituită conform Dispoziției nr. 81/11.01.2018 a Primarului Municipiului Iași ;

Având în vedere HCL nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași-reactualizat ;

Având în vedere HCL nr. 422 din 28.09.2018 privind completarea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, însușit prin HCL nr. 211/2018 ;

Având în vedere H.C.L. nr. 222 din 23 iunie 2017 privind aprobarea constituirii comisiilor specifice activității Direcției Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere H.C.L. nr. 61 din 30 ianuarie 2018 privind aprobarea unor proceduri în emiterea actelor administrative ale Municipiului Iași ;

Având în vedere Adresa 99027 din 14.12.2017 a Compartimentului de Implementare a Legilor Proprietății, respectiv al Legii 10/2001, republicată, privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și al Legea 18/1991- Legea fondului funciar, republicata;

Având în vedere Adresa nr. 111341/07.11.2017 transmisă de Serviciului Juridic și actualizată prin adresa nr. 127591 din 10.12.2018;

Având în vedere Raportul nr. 128272/11.12.2018 al Comisiei de oportunitate constituită prin Dispoziția 1605/25.06.2018;

Având în vedere Prevederile art. 121 si 123 ale Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

Având în vedere Prevederile art. 4 al Legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;

Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu art. 36, art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se respinge vânzarea prin licitație publică a terenul în suprafață de 390 mp, situat în Iași, Șoseaua Nicolina, identificat cadastral prin Cvartal (tarla) T 70, parcela DS 3852/5.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarului Municipiului Iași; Direcția Exploatare Patrimoniu; Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat ; domnului Adumitroaei Constantin, Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

13

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 78 din 28 Februarie 2019