Hotărârea nr. 77/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,SOSEAUA VOINESTI NR. 11,NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate,persoana juridica

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3070 din 13.09.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 131389 din 18.12.2018 prin care SC GRADENA REZIDENȚIAL SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iași, SOSEAUA VOINESTI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 182 din 20.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 20.02.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 19805/21.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu IASI, SOSEAUA VOINESTI NR. 11, NUMAR CADASTRAL 160676 întocmit în vederea construirii de locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana juridica ;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 924,00 mp detinut de SC GRADENA REZIDENȚIAL SRL in baza Actului de alipire nr. 1327/27.06.2018;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • Hmax = 9,00 m masurata de la cota ±0,00 la cornisa, Regim de inaltime D+P+2E;

  • • POT max = 30 %;

  • • CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

  • Spatii verzi minim 30%

  • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

  • ■  Amplasarea construcției fata de limita principala de proprietate - la nord-est -soseaua Voinesti, minim 9,00 m fata de axul drumului - conf PUG, nu se modifica

  • ■  Regimul amplasarea constructiei fata de limitele laterale - minim 2,00 m fata de

limita de proprietate sud-estica si nord-vestica

amplasarea construcției fata de limita posterioara - minim 5,00 m fata de limita de proprietate sud-vestica.

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinte colective mici pe teren proprietate, persoana juridica.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; beneficiarului SC GRADENA REZIDENȚIAL SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 77 din 28 Februarie 2019