Hotărârea nr. 76/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 212/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-8,aflate în administrarea Municipiului Iasi.


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Public al Municipiului Iași, aprobat prin H.C.L. nr. 212/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-8, aflate în administrarea Municipiului Iasi.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17216 / 15.02.2019, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General

Având în vedere Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Analizand prevederile Deciziei nr. 81/2018 a Camerei de conturi Iasi privind prelungirea termenului privind realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr. 148/2016:

Luand act de actul de control inregistrat sub nr. 72922/13.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-8, după cum urmează:

 • -  Teren în suprafață de 49.00 mp. situat în Iași, str. Victor Babeș, Tarla 68, C 2711/1, Anexa 1*.

 • - Teren în suprafață de 44,50 mp. situat în Iași, str. Victor Babeș, Tarla 68, C 2711/2, Anexa 1*.

 • - Teren în suprafață de 95,50 mp. situat în Iași, str. Victor Babeș, Tarla 68, C 2710, CAT 2712, Anexa 1*.

 • - Teren in suprafață de 62,08 mp situat in Iași, str. Victor Babeș, Tarla 68, CR 2735, Anexa 1*.

 • - Teren în suprafață de 69,00 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu, Tarla 46, CAT 2236, Anexa 2*.

 • - Teren în suprafață de 80,00 mp. situat în Iași, str. Vasile Lupu, Tarla 47, AG 2588 , Anexa 3*.

 • - Teren in suprafață de 196 mp, situat in Iași, str. Ciurchi, Tarla 50, CR3071, Anexa 4* .

 • - Teren in suprafață de 147 mp, situat in Iași, str. Ciric, Tarla 2, CR 176, Anexa 5*.

 • - Teren in suprafață de 74 mp, situat in Iași, str. Grădinari, Tarla 57, CR 3463, Anexa 6*.

 • - Teren in suprafață de 18 mp, situat in Iași, fnd. Dancinescu, Tarla 15, DS 1142/1, Anexa 7* .

 • - Teren in suprafață de 37 mp, situat in Iași, str. Ciurchi, Tarla 66, CAT 3938/3, Anexa 8*.

 • - Teren in suprafață de 62 mp, situat in Iași, str. Ciurchi, Tarla 66, CAT 3938/4, Anexa 8*.

Art.2. Directia de Evidenta a Patrimoniului Public si Privat v-a efectua demersurile in vederea inscrierii in Cartea Funciara a drepturilor de proprietate a Municipiului Iasi.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru, Directiei Generala Finante Publice Locale - pentru actualizare evidenta financiar - contabila, Serviciului Audit Public Intern. Politiei Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Evidență Patrimoniu Public si Privat; Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția de Arhitectură și Urbanism - Serviciul G.I.S.-Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 76 din 28 Februarie 2019