Hotărârea nr. 75/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,MITROPOLIT VARLAAM NR. 54,NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective,birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective, birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2907 din 04.09.2017, cu termen de valabilitate de 24 luni, eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 128304 din 12.12.2018 prin care SC METEX SA si SC START UP EUROBRAND SA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective, birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 843 din 23.04.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 183 din 20.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 20.02.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare 19954/22.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, STRADA MITROPOLIT VARLAAM NR. 54, NUMERE CADASTRALE 157305 si 157072 întocmit în vederea construirii de complex urban cu functiuni de locuinte colective, birouri si spatii conexe pe teren proprietate persoane juridice;

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 12.460,00 mp detinut de SC METEX SA si SC START UP EUROBRAND SA in baza contractului de vanzare cumparare cu plata in rate si rezerva dreptului de proprietate nr. 1055/2012, act de alipire nr.

2020/2017, contract de schimb cu acordare drept de superficie nr. 465/2016 si act de alipire nr. 49897/2017;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 40,00 m masurata de la CTN la atic, Regim de inaltime 2S+P+11E

• POT max = 50 %;

• CUT max = 3,9 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi minim 15%

  • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

  • - laterale - minim 7.00 m pana la limita proprietății;

  • - la posterioara - minim 7.00 m pana la limita proprietatii;

  • - retragere aliniament se propune un aliniament principal de minim 6,00 m fata de limita de proprietate si minim 9,50 metri fata de limita drumului de servitute; -cladirile se vor retrage la aliniamentul stabilit prin regulamentul PUZ si pot avea “iesinduri” (console, bowindow-uri,etc.) si retrageri locale in functie de studiul volumelor construite. Aceste iesinduri (console, bowindow-uri,etc.) se vor realiza doar cu respectarea Codului Civil, asigurandu-se o distanta de minim 2,00 m de la marginea acestora pana in limita de proprietat.

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi; beneficiarilor SC METEX SA si SC START UP EUROBRAND SA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul

de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 75 din 28 Februarie 2019