Hotărârea nr. 74/2019

HOTĂRÂRE privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iaşi,aprobat prin H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-5,aflate în administrarea Municipiului Iasi.

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea inventarului Domeniului Privat al Municipiului Iași, aprobat prin

H.C.L. nr. 211/30.05.2018 cu terenurile din Anexele 1-5, aflate în administrarea Municipiului Iasi.

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 21957/27.02.2019, întocmită de Serviciul G.I.S.- Cadastru;

Având în vedere Legea Cadastrului General și a Publlicității Imobiliare 7/1996 -privind Cadastru General Legea 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

Analizand prevederile Deciziei nr. 81/2018 a Camerei de Conturi Iasi privind prelungirea termenului privind realizarea masurilor dispuse prin Decizia 148/2016;

Luand act de actul de control inregistrat sub nr. 72922/13.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Iași, a terenurilor din Anexele 1-5, după cum urmează:

  • -  Teren în suprafată de 316919 mp. situat în Iasi, zona Ses Bahlui, Tarla 38, F 1721, si AG 1778 (T42), numar cadastral 126653, Anexa 1.

  • - Teren în suprafată de 265729 mp. situat în Iasi, zona Ses Bahlui, Tarla 39, F 1729 si P 1732, numar cadastral 126655, Anexa 2.

  • - Teren în suprafată de 77647 mp. situat în Iasi, zona Ses Bahlui, Tarla 190, AG 1787, numar cadastral 126658, Anexa 3.

  • - Teren în suprafată de 455065 mp. situat în Iasi, zona Ses Bahlui, Tarla 39, P 1732/1/1, numar cadastral 126656, Anexa 4.

  • - Teren în suprafată de 331034 mp. situat în Iasi, zona Ses Bahlui, Tarla 57, AG 2264 si Tarla 56, AG 2261 si P 1771 (T41), numar cadastral 126654, Anexa 5.

Art.1.1 Municipiul Iasi va nota la OCPI IASI toate litigiile cu privire la imobilele identificate la Art.1.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Exploatare Patrimoniu; Directiei de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru; Directiei Generale Economica si Finanțe Publice Locale, Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu; Directia Exploatare Patrimoniu;Directia de Arhitectura si Urbanism - Serviciul G.I.S.- Cadastru.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 74 din 28 Februarie 2019