Hotărârea nr. 73/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA MOARA DE VANT NR. 9,NUMAR CADASTRAL 124666,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR.

9, NUMAR CADASTRAL 124666, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 700 din 13.03.2017 eliberat de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 101157 din 04.10.2018 prin care TURCU DAN si TURCU AURA CORNELIA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA MOARA DE VANT NR. 9, NUMAR CADASTRAL 124666, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 920 din 18.09.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 180 din 20.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 19.02.2019;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere Nota de Fundamentare 19248/20.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA MOARA DE VANT NR. 9, NUMAR CADASTRAL 124666, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice.

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 533,00 mp masurat si 654,00 din acte, detinut de persoane fizice conform: Contract vanzare - cumparare nr. 5784/216;

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • • H max = 9,00 m masurat de la cota ± 0.00 la coama, regim de inaltime S+P+1E;

  • • POT max = 25 %;

  • • CUT max = 0,36 mp. ADC/mp. teren;

  • • Spatii verzi = 43.52%.

  • (4) Amplasarea cladirilor fata de aliniament

Aliniamentul este prezentat in plansa de REGLEMENTARI URBANISTICE (U2) -cu linie rosie intrerupta / linie albastra intrerupta, fiind amplasat la distanța de aproximativ 8,63 m față de axul strazii Moara de Vant si la 4,87 m fata de strada Florea

  • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor Turcu Dan si Turcu Aura Cornelia si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 73 din 28 Februarie 2019