Hotărârea nr. 72/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi însuşit prin HCL 212/2018


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea elementelor de identificare ale unor imobile ce figurează în inventarul domeniului public al Municipiului Iași însușit prin HCL 212/2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 17432/18.02.2019, întocmită de Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere adresa nr. 26286/15.03.2018 a Scolii Gimnaziale „I. Simionescu” prin care se solicita atribuirea/darea in administrare a unor suprafete de teren unitatii mentionate mai sus:

Având în vedere adresa nr. 68006/02.07.2018 a Liceului Tehnologic Economic de Turism prin care se transmite Procesul - Verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 342/23.02.2018;

Având în vedere adresa nr. 115217/12.12.2018, primita la D.E.P.P.P. pe data de 15.01.2019, de la Serviciul Gis - Cadastru prin care se atestă adresa corectă a Liceului Tehnologic Economic de Turism;

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor, întocmite de S.C. GRUP CINCI S.R.L., pentru imobilul situat în strada Sucidava nr. 2A, bl. Z1 -Grădinița cu Program Prelungit nr. 27 și imobilul situat în strada Prof. I. Simionescu nr. 34, bl. T1 - Grădinița cu Program Normal nr. 27, aflate în subordinea Școlii Gimnaziale „G. Coșbuc” nr. 26;

Având în vedere adresa nr. 65372/26.06.2018 de la Colegiul Tehnic „D. Leonida” prin care se transmite planul de amplasament și delimitare a imobilelor situate in str. Cronicar Mustea nr. 11;

Având în vedere adresa nr. 129480/13.12.2018 prin care se transmite planul de amplasament și delimitare a imobilului, pentru imobilul situat în Calea Chișinăului nr. 32 bis - Liceul Teoretic Waldorf;

Având în vedere planurile de amplasament și delimitare a imobilelor situate în str. Canta nr. 3, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 și Creșa nr. 25;

Având în vedere Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.L. 212/2018 privind însușirea inventarului domeniului public al Municipiului Iași, reactualizat;

Având în vedere analizând Decizia nr. 81/2018 a Curții de Conturi Iași privind prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia 148/2016;

Având în vedere luând act de actul de control înregistrat sub nr. 71429/10.07.2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea și completarea inventarului domeniului public al Municipiului Iasi, insusit prin HCL 212/2018, astfel:

I. Anexa 9 - Unitati de invatamant se modifica si se completeaza, in sensul ca:

- Inventarul bunurilor aflate in administrarea Scolii Gimnaziale “I. Simionescu” se completeaza cu: terenul in suprafata de 480 mp, situat in str. Calea Galata nr. 4, identificat conform planului de amplasament in T51, CAT 1887 si TODS 1864, valoarea de inventar 158067,2 lei;

 • -      elementele de identificare a imobilului proprietatea Municipiului Iași, situat în str. Milcov nr. 18, în care își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Economic de Turism sunt cele cuprinse în Anexa 1;

 • -      elementele de identificare ale imobilelor în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 27 și Grădinița cu Program Normal nr. 27, structuri ce fac parte din structura Școlii “G. Coșbuc”, sunt cele cuprinse în Anexa 2;

 • -      elementele de identificare ale imobilelor situate in str. Cronicar Mustea nr. 11, aflate în administrarea Colegiului Tehnic “D. Leonida”, sunt cele prevăzute în Anexa 3;

 • -      elementele de identificare ale bunurilor imobile proprietatea Municipiului Iași, aflate în administrarea Liceului Teoretic Waldorf, sunt cele cuprinse în Anexa 4;

 • -      elementele de identificare a imobilului proprietatea Municipiului Iași, situat în str. Canta nr. 3, în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 si Cresa nr. 25 sunt cele cuprinse în Anexa 5.

Art.2 Anexele 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri modifică în mod corespunzător inventarul domeniului public al Municipiului Iași, însușit prin HCL 212/2018, respectiv orice alte hotărâri cu privire la inventarul domeniului public.

Art.4 Direcția Evidență Patrimoniu Public și Privat va întreprinde măsuri în vederea înscrierii în cărțile funciare a dreptului de proprietate al Municipiului Iași.

Art. 5 Copie după rezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidență Patrimoniu Public și Privat;Unităților de învățământ menționate; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.6 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat Unitățile de învățământ menționate.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 72 din 28 Februarie 2019

ANEXA 5 la HCL nr. 72 din 28.02.2019

Imobil Stradela Canta Nr.3 - Grădinița cu Program Prelungit Nr.14 si Creșa nr. 25, identificat în planul de amplasament Anexa A

 • •  Regim de înaltime: P+1E

 • •  Suprafața teren masurata: 3129 mp

 • •  C1 - Cresa si Gradinita cu suprafata construita de 982 mp si suprafata construita desfasurata de 1948 mp

 • •  Suprafata utila PARTER = 796.64 mp

 • •  Suprafata utila ETAJ = 783.54 mp

In urma apartamentarii rezulta urmatoarele:

Suprafata utila a Gradinitei cu Program Prelungit Nr.14 este:

 • -  Parter - 529.14 mp formata din incaperile 17-20, 22-49;

 • -  etaj - 527.74 mp formata din incaperile: 17-44.

Suprafata utila a Cresei nr. 14 este:

 • -  parter - 232.72 mp formata din incaperile 1-16;

 • -  etaj - 255.80 mp formata din incaperile: 1-16.

Suprafata de folosinta comuna de la parter este 34.78 mp si este formata din urmatoarele incaperi:

21- BUCATARIE cu suprafata de 34.78 mp.

Se transmite GRADINITEI in folosinta cota indiviza de teren de 2139.88 mp (respectiv 68.39%) si cota indiviza de 68.40% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.

Se transmite CRESEI in folosinta cota indiviza de teren de 989.12 mp (respectiv 31.61%) si cota indiviza de 31.60% din suprafata de folosinta comuna a imobilului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan