Hotărârea nr. 70/2019

HOTARARE privind aprobarea modificarii art. 6 din H.C.L. nr. 340 din 29 octombrie 2014,modificată prin H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015


MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE privind aprobarea modificării art. 6 din H.C.L. nr. 340 din 29 octombrie 2014, modificată prin H.C.L. nr. 88 din 31 martie 2015

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 340 din 29 octombrie 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 31 martie 2015;

Având în vedere Hotărârea Camerei de Consiliu nr. 1253/2016 pronunțată în ședința din Camera de Consiliu de la 21 iunie 2016 în dosar nr. 19116/245/2016 al Judecătoriei Iași având ca obiect validare Primar;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 19172 din 20.02.2019 intocmit de catre Directia Tehnica si Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

f

Art.1. Se aprobă modificarea Articolului 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 340 din 29 octombrie 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 31 martie 2015, astfel: "Se împuternicește Primarul al Municipiului Iași, pentru a semna documentele necesare înființării Parcului Industrial Fortus".

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. nr. 340 din 29 octombrie 2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 88 din 31 martie 2015 rămân neschimbate și se aplică în consecință.

Art. 3 Copie după prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului Municipiului Iași, Direcției Tehnice și Servicii Comunitare, Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției de Evidență a Patrimoniului Public si Privat, Direcției Exploatare Patrimoniu, Direcției Juridice, Instituției Prefectului - Județul Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Direcția de Evidență a Patrimoniului Public si Privat, Direcția Exploatare Patrimoniu, Direcția Juridică.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                              Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0


Nr. 70 din 28 Februarie 2019