Hotărârea nr. 69/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900 întocmit în vederea construirii de locuinţe individuale,pe teren proprietate privata,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900 întocmit în vederea construirii de locuințe individuale,pe teren proprietate privata, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatele de urbanism nr. 515 din 24.02.2017 si nr. 516 din 24.02.2017 eliberate de Primăria municipiului Iași ;

Având în vedere cererea nr. 107851 din 22.10.2018 prin care doamna MORUZI ANNE MARIE THERESA prin repezentant BUCULEI GABRIEL PETRU solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900 întocmit în vederea construirii de locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară ;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 818 din 27.02.2018;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din 17.01.2019;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 6617 din 21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere prevederile legii 50/1991R modificată și completată privind autorizarea executării construcțiilor;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal ;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal-Iași, ALEEA SPITAL PASCANU NR. 7 NUMAR CADASTRAL 152899 si ALEEA SPITAL PASCANU NR. 11 NUMAR CADASTRAL 152900, întocmit în vederea construirii de locuințe individuale, pe teren proprietate privata, persoana fizica;

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 2927,00 mp detinut de doamna MORUZI ANNE MARIE THERESA conform Hotararii Judecatoresti nr. 1077/2014 emisa de Tribunalul Iasi si certificatului de mostenitor nr. 77/26.10.2017.

Suprafata de teren =1072 mp (NC 152899) si suprafata de teren = 1855 mp (NC 152900).

Prevederi P.U.Z. - R.L.U.

UTR : LC zona locuintelor individuale;

UTILIZĂRI ADMISE:

  • - locuințe individuale izolate și cuplate;

  • - echipamente publice de nivel rezidențial.

Teren numar cadastral 152900 (St=1855 mp)

Aliniament principal:

Retragere 3,00 m de la limita de proprietate si 6,50 mp din axul strazii Spital Pascanu. Pentru fiecare situație în parte, se va asigura coerența fronturilor stradale în funcție de situația vecinătăților și a caracterului general al străzii. Spre latura estica este stabilita limita de protectie de 50,0m fata de cimitir impusa prin OMS 119/2014. Aliniamente laterale si posterioare:

Retragere minima 3,00 m față de limitele laterale;

Retragere minima 3,00 m față de limitele posterioare.

Teren numar cadastral 152899 (St=1072 mp)

Aliniament principal:

Fata de strada Spital Pascanu spre latura estica este stabilita limita de protectie de 50,0 m fata de cimitir impusa prin OMS 119/2014.

Aliniamente laterale si posterioare:

Retragere minima 2,00 m față de limitele laterale;

Retragere minima 3,00 m față de limitele posterioare.

Regim de construire: P+2E (Hmax. = 9 m la cornisa masurat de la CTN);

POT max = 32%; CUT max. = 2,16 mp.ADC/mp.teren.

Anexa 03 planșa de reglementări urbanistice face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2 Majorarea ulterioara a indicatorilor cu 20% nu este posibila;

Art.3 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 5 ani de la data aprobării.

Art.4 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construirea locuințelor individuale.

Art.5. Se va respecta distanta minima de 10,0m intre construcțiile propuse si extradosul conductelor de aductiune a apei si retelelor publice de transport si respectiv distanta de 20,0m fata de peretii rezervoarelor de inmagazinare a apei aflate in administrarea SC APAVITAL SA si in vecinatatea terenului studiat.

Art.6. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului doamnei MORUZI ANNE MARIE THERESA prin repezentant BUCULEI GABRIEL PETRU si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.7. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 69 din 28 Februarie 2019