Hotărârea nr. 68/2019

HOTĂRÂRE privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795 / 18.03.2011 încheiat între Municipiul Iaşi şi instituţia Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat

între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului-Biroul Teritorial Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare nr.18581/19.02.2019 întocmită de Direcția Exploatare Patrimoniu ;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 70/25.02.2011, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 91/29.02.2012, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 80/28.03.2013, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 52/28.02.2014, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 52/26.02.2015, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 42/29.02.2016, precum și contractul de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului,

Având în vedere solicitarea nr. 6139/21.01.2019 formulată de instituția Avocatul Poporului;

Având în vedere prevederile Legii nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.124 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală ;

1 / 2 la H.C.L. nr. 68 din 28 Februarie 2019

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de comodat nr. 23795/18.03.2011 încheiat între Municipiul Iași și instituția Avocatul Poporului, pentru o perioadă de 3 (trei) ani.

Art.2. Contractul de comodat va fi modificat prin act adițional emis de Direcția Exploatare Patrimoniu.

Art.3. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze actul adițional la contractul de comodat ce se va încheia în baza prezentei hotărâri.

Art.4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași Direcției Exploatare Patrimoniu, instituției Avocatul Poporului si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 68 din 28 Februarie 2019

2 / 2 la H.C.L. nr. 68 din 28 Februarie 2019