Hotărârea nr. 67/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA VOINESTI NR. 10,NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată,persoana fizica »

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

IASI, STRADA VOINESTI NR. 10, NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată, persoana fizica »

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3792 din 23.11.2016 si certificatul de urbanism nr. 60 din 10.01.2019 eliberate de Primăria municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 72315 din 12.07.2018 prin care ZAHARIA VIOREL ALIN si ZAHARIA PETRONELA NADIA solicita avizarea si ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Iași IASI, STRADA VOINESTI NR. 10, NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată, persoana fizica »;

Având în vedere avizele obtinute si studiile intocmite: studiul geotehnic, ridicare topografica vizata de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în sedinta din 12.09.2018;

Având în vedere avizul Arhitectului Șef nr. 164 din 05.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 5136 din 17.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozitiile Legii 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuinței nr. 839/2009 cuprinzind Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului nr.37/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si continutul-cadru al Planului Urbanistic de Detaliu;

Având în vedere dispozitiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu-Iasi, STRADA VOINESTI NR. 10, NUMAR CADASTRAL 154202 întocmit pentru « Construire locuinta individuala pe teren proprietate privată, persoana fizica »;Suprafata terenului studiat prin PUD este de 456 mp detinut in baza actului de alipire nr. 6136/16.08.2016.

Prevederi P.U.D. - R.L.U.

Indicatorii urbanistice:

  • • Procent de Ocupare a Terenului = 35%

  • • Coeficient de Utilizare a Terenului = 0,4 mp/ADC;

  • • Regim de înălțime: maxim Sp+P, Hmax = 6,5 m masurata de la CTN la coama;

AMPLASAREA CLADIRII FATA DE ALINIAMENTUL PRINCIPAL: retragerea minimă față de aliniament = 7,0 m fata de limita de proprietate si 10,50 m fata de axul strazii Voinesti;

AMPLASAREA FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE: retrageri minime față de limitele laterale = 3,00m;

AMPLASAREA FATA DE LIMITA POSTERIOARA retrageri minime față de limita posterioara = 2,20 m;

Anexa planșa de reglementări urbanistice U2 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 3 ani de la data aprobării;

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuința individuala.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi beneficiarilor ZAHARIA VIOREL ALIN si ZAHARIA PETRONELA NADIA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 67 din 28 Februarie 2019