Hotărârea nr. 66/2019

HOTĂRÂRE privind soluţionarea unor situaţii locative,generate de închirierea şi exploatarea fondului locativ


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind soluționarea unor situații locative, generate de închirierea și exploatarea fondului locativ

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 73/25.02.2011, privind aprobarea listei de prioritate care stabilește ordinea în soluționarea cererilor de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor spre închiriere;

Având în vedere Prevederile Legii 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19043/20.02.2019 întocmită de către Direcția Fond Locativ;

Având în vedere Procesele verbale nr. 130685/17.12.2018 și nr. 18882/20.02.2019 încheiate în ședința Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 152/1998;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Androni Dănuț pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 61, bl. 1, sc. B, et.3, ap. 15;

Art.2: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bârzu Elena pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr.5, et. 1, ap. 7;

Art.3: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Bulănași Vasile pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, sc. A, et. 3, ap. 15;

Art.4: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Cohal Carmen Irina pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 113, bl. 1004, tr.5, parter, ap. 1;

Art.5: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Froicu Smaranda pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru cel Bun nr. 70, bloc 250, sc. C, et. 6, ap. 25;

Art.6: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Popescu Irinel Eugen pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. C, parter, ap. 4;

Art.7 Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Avîrvarei Constantin și Claudia și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Alexandru Cel Bun nr. 70, bl. 250, sc. B, et. 7, ap. 32;

Art.8: Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Bălușescu Georgiana și Constantin și schimbarea titularului de contract pe numele soțului, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Rediu nr. 6A, bl. 482E, sc. A, et. 2, ap. 10;

Art.9: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Budur Constantin Cristian și Viorica și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru

2 / 3 la H.C.L. nr. 66 din 28 Februarie 2019 locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42, bl. 2, sc. B, et. 3, ap. 14;

Art.10: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Halibei Mihaela și Adrian-Marcel și schimbarea titularului de contract pe numele soțului, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Dacia nr. 42A, bl. 3, sc. A, parter, ap. 2;

Art. 11: Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Marta Bogdan-Emilian și Ana-Ionela și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Șos. Nicolina nr. 111, bl. 1004, tr.4, et.1, ap. 6;

Art.12:     Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia

Plămădeală Adrian și Elena și schimbarea titularului de contract pe numele soției, pentru locuința, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 69, bl. 3, sc. B, parter, ap. 4

Art.13: Se revocă atribuirea locuinței construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 71, bl. 4, sc. A, et. 3, ap. 16, aprobată prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 253 din 27 iunie 2018 - beneficiar Albescu Nicolae Constantin;

Art.14: Se atribuie domnului Albescu Nicolae Constantin și familiei sale locuința cu o cameră, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în B-dul Chimiei nr. 63, bl. 2, sc. A, et. 2, ap. 12;

Art.15: Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată :Primarului Municipiului Iași Direcției Fond Locativ, beneficiarilor menționați anterior si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.16: Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 66 din 28 Februarie 2019