Hotărârea nr. 64/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996,consemnate in procesul verbal nr. 1883/20.02.2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr.

1883/20.02.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 Februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Nota de fundamentare nr. 19037/20.02.2019, întocmită de Directia Fond Locativ

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași

Având în vedere Prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia;

Având în vedere Prevederile Legii nr. 278/17.07.2009, privind Codul civil, republicata;

Având în vedere Prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare

Având în vedere Propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal 18883/20.02.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare ;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 18883/20.02.2019, cuprinse în ANEXA NR. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ, beneficiarilor din Anexa nr 1 si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Nr.

Împotrivă

0

Abțineri

0

64 din 28 Februarie 2019

ANEXA nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.64 din 28 februarie 2019

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr. 18883/20.02.2019

 • 1. Se atribuie spațiul de locuit din Tomești nr. 43, bl. 2, ap. 9, familiei Teodorescu Dănuț Adrian și Linda Roxana care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor convenabile în anul 2019

 • 2.  Se atribuie spațiul de locuit din str. Trotuș nr. 15, bloc G2, sc. A, et, 2, ap. 9, d-lui Mocanu Cesar, care ocupă poziția 3 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor convenabile în anul 2019

 • 3. Se atribuie spațiul de locuit din str. Ion Creangă nr. 84A, bl. C3, sc. A, parter, ap. 2, d-nei Pricop Nicoleta care ocupă poziția 9 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor convenabile în anul 2019

 • 4. Se atribuie spațiul de locuit din b-dul Chimiei nr. 93, bl. 12, P, ap. 3, d-nei Sinescu Olimpia care ocupă poziția 2 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 5.  Se atribuie spațiul de locuit din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 99, familiei Crăescu Constantin și Claudia Elena care ocupă poziția 3 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 6. Se atribuie la schimb spațiul de locuit din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 37, d-nei Gâlii Dumitrita Catalina .

 • 7. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 515/29.11.2019 - beneficiar, Birsan Laura

 • 8.  Se atribuie spațiul de locuit din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, parter, ap. 25, familiei Haraba Vasile Ciprian și Claudia Petronela care ocupă poziția 8 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 9. Se atribuie la schimb locuința din str. Canta 60B, parter, ap. 05, d-nei Alupoaei Elena.

 • 10. Se atribuie spațiul de locuit din Str. Canta nr. 60B, et. 4, ap. 70 familiei Bejenaru Cristian și Venusa care ocupă poziția 9 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 11. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 515/29.11.2019 - beneficiar, Pricop Nicoleta

 • 12. Se atribuie spațiul de locuit din str. Canta 60B, et. 3, ap. 62 , familiei Păduraru Constantin și Mihaela care ocupă poziția 10 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 13. Se atribuie spațiul de locuit din str. Canta 60B, et. 3, ap. 60, d-nei Țibichi Rodica care ocupă poziția 11 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale în anul 2019

 • 14. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului de locuit din str.Cuza Vodă nr. 33, et. 1, compus din 3 camere - 55,17 mp și 3 dependințe principale - 20,68 mp.

 • 15. Se revocă atribuirea la schimb a locuinței din str. Dochia 8, aprobată prin HCL 421/28.09.2018 - beneficiar, Lăcustă Saria și Sorin

 • 16. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Chindinof Costel pentru spațiul de locuit situat în aleea T. Neculai nr. 37, bl. 959, sc.C, parter, ap. 04. Contractul de închiriere se va încheia cu termen până la 27.06.2019, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 17. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Stoica Maria pentru spațiul de locuit situat în str. V. Urechea nr. 06, bl. M5, sc. B, et. 1, ap. 1. Contractul de închiriere se va încheia cu termen până la 27.06.2019, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată pentru debitul restant la bugetul local.

 • 18. Se aprobă prelungirea contractului de administrare, încheiat cu Universtatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara “Ion Ionescu de la Brad” Iasi, pentru locuința din Aleea Rozelor nr. 9, bl.Z3, sc.A, et.3, ap.11, până la data de 01.10.2019.

 • 19. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Afrăsinei Eugenia pentru locuința din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap. 94, cu includerea în contract a fiului Lișmanu Ioan Eugen, condiționat de achitarea integrală a debitului restant cu care acesta figurează la bugetul local.

 • 20. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale cu Radu Radu Ionel pentru locuința din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 2, ap. 57. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de un an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a convenției de plată pentru cheltuielile de întreținere.

 • 21. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, tr. 1, et. 4, ap. 19, în calitate de titular, de către Irimia Ioana Denisa.

 • 22. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Visan Cristina pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 99, bl. 9, sc. B, et. 3, ap. 13. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței.

 • 23. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 1, ap. 26 condiționat de prezentarea certificatului de moștenitor de pe urma defunctei Roman Maria, fostă titular de contract.

 • 24. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din b-dul Chimiei nr. 101, bl. 10, sc. A, P, ap. 1, în calitate de titular, de către Ciasnog Andreea Iuliana. Din contractul de închiriere va fi exclus Ciasnog Iulian.

 • 25. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Cirimpei Cerasela Cătălina pentru locuința din șos. Rediu nr. 8A, bl. 482D, sc. C, et. 7, ap. 44. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 26. Se aprobă includerea fiului, Mustață Alexandru, în contractul de închiriere deținut de Mustață Traian pentru locuința din Std. Grădinari nr. 6, Cămin Salubris, et. 1, ap. 24

 • 27. Se aprobă preluarea contractului de închiriere pentru locuința din b-dul T. Vladimirescu nr. 79A, parter, ap. 15, în calitate de titular, de către Chișcă Ana.

 • 28. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale cu Rotariu Maricica pentru locuința din b-dul T. Vladimirescu nr. 79A, etajul 2, ap. 36. Contractul de inchiriere va fi intocmit condiționat de achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței și se va încheia cu durată până la data de 01.08.2019. Se menține posibilitatea prelungirii contractului de închiriere conditionat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de eșalonare a debitului restant la bugetul local.

 • 29. Se aprobă întocmirea unui contract de închiriere în căminul situat în Std Grădinari nr. 2 - beneficiar, Gheorghiu Costică. Contractul va fi încheiat pentru spațiul locativ pe care îl ocupă în prezent. Contractul de închiriere se va încheia pe perioadă de 6 luni iar locuința se va atribui cu caracter de necesitate.

 • 30. Se aprobă întocmirea de contracte de închiriere în căminul situat în Std Grădinari nr. 2 - beneficiari, Haraba Vasile Ciprian, Baicu Florin și Ionela, Bîrlădeanu Vasile și Olăieru Ioan. Contractele vor fi încheiate pentru spațiile locative pe care le ocupă în prezent. Locuințele se atribuie cu caracter de necesitate.

 • 31. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 3549/15.01.2014, pentru o durată de 5 ani, beneficiari Turliuc Cătătlin și Maria Nicoleta.

 • 32. Se aprobă închirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în str. 14 Decembrie 1989 nr. 4, d-nei Onică Ana, cu obligația de reabilitare a acestuia.

 • 33. Se aprobă închirierea, pe o durată de 5 ani, a spațiului situat în str. Păcurari nr. 47, d-lui Drăghici Narcis, cu obligația de reabilitare a acestuia.

 • 34. Se atribuie spre închiriere către Lercă Ana Maria și George spațiul de locuit situat în str. Păcurari nr. 84. Atribuirea se va efectua condiționat de prezentarea unui angajament notarial privind reabilitarea spațiului de locuit.

 • 35. Se revocă atribuirea locuinței situate în Str. General Henri Mathias Berthelot nr. 18 -beneficiar Agapi Ruxandra Andreea - aprobată prin HCL 202/30.06.2015

Dispoziții finale:

După aprobarea atribuirilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •   declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •  declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

 • •   cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție.

Beneficiarii atribuirilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •  declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996,

cărți de identitate cu domiciliile stabile în Municipiul Iași - soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan