Hotărârea nr. 63/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,pentru Zona Construita Protejata,STRADA CODRESCU NR. 6,NUMAR CADASTRAL 153094,intocmit in vederea construirii unei case de tip familial,amenajare incinta,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, pentru Zona Construita Protejata, STRADA CODRESCU NR. 6, NUMAR CADASTRAL 153094, intocmit in vederea construirii unei case de tip familial, amenajare incinta, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1944 din 15.06.2017 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 70169 din 06.07.2018 prin care DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IASI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, pentru Zona Construita Protejata, STRADA CODRESCU NR. 6, NUMAR CADASTRAL 153094 Intocmit in vederea construirii unei case de tip familial, amenajare incinta, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 839 din 04.04.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 157 din 21.11.2018 ;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 14.08.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 17843/18.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, pentru Zona Construita Protejata, STRADA CODRESCU NR. 6, NUMAR CADASTRAL 153094 Intocmit in vederea construirii unei case de tip familial, amenajare incinta, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de de 1.260,00 mp (din acte, 1385,00 mp (masurata) detinut in baza HG nr. 1149 /16.11.2011 (anexa la HG nr. 1149/2011 publicata in MO nr. 910/21.12.2011, hotarare nr. 293/24.09.2010 emisa de Consiliul Judetean Iasi, schita cadastrala avizata);

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • •  • H max = 10,0 m masurat de la CTN la coama, regim de inaltime S+P+2E;

 • •  • POT max = 50 %;

 • •  • CUT max = 1,5 mp.ADC/mp.teren;

 • •  Spatii plantate amenajate = 20%

 • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

Se propun urmatoarele distante minime obligatorii fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei:

 • - 0,70 m si 0,90 m spre limita de proprietate nord/nord-vest - terenul se invecineaza cu teren proprietatea Consiliului Judetean Iasi pe care se afla edificate o serie de cladiri ce adapostesc functiuni diverse;

 • - 3.00 m fata de limita de proprietate sud - est - cale de acces;

 • - 2.15 m fata de limita de proprietate sud - vest - teren aflat in proprietatea SC Taxicom SA.

 • - 11.90 m fata de cladirea existenta pe terenul in studiu.

 • (5) Anexa U2 la plansa de reglementari urbanistice face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării;

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului..

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Iasi si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de

Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu


Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

17

Împotrivă

0

Abțineri

3

Nr. 63 din 28 Februarie 2019