Hotărârea nr. 61/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,ALEEA MIHAIL SADOVEANU,NUMAR CADASTRAL 150433,intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale,piscina,sera,foisor,organizare de santier,acces auto pe teren proprietate si imprejmuire,persoana fizica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

IASI, ALEEA MIHAIL SADOVEANU, NUMAR CADASTRAL 150433,

Intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, piscina, sera, foisor, organizare de santier, acces auto pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1827 din 22.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 127467 din 10.12.2018 prin care se solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU, NUMAR CADASTRAL 150433, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, piscina, sera, foisor, organizare de santier, acces auto pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 886 din 17.07.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr.19092/20.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 179 ;

Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi în Sedinta din data de 19.02.2019 ;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

A Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, ALEEA MIHAIL SADOVEANU, NUMAR CADASTRAL 150433, intocmit in vederea construirii unei locuinte individuale, piscina, sera, foisor, organizare de santier, acces auto pe teren proprietate si imprejmuire, persoana fizica.

Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.346,00 mp, detinut conform contractului de vanzare cumparare nr. 2692/2005;

INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 10,00 m masurat de la CTN la cornisa/atic, regim de inaltime D+P+1E+M;

  • •    POT max = 35 %;

  • •     CUT max = 1,4 mp. ADC/mp.teren;

  • •      Spații verzi minim 56,97 %;

Distanța față de limitele laterale si posterioare ale proprietații;

Clădirile vor fi dispuse izolat și se vor retrage fata de limitele laterale ale parcelei cu minim 3.00.

Amplasarea cladirilor fata de limita posterioara a parcelei va fi de minim 3.00 m; Amplasarea clădirilor fata de aliniament :

Cladirile se vor retrage de la aliniament cu minimum 8 m din axul drumului largit (5,95 m de la limita drumului existent).

Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3 Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului Surdu Gabriel Mihai si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20*

Pentru

14

Împotrivă

0

Abțineri

5

*Domnul Consilier local Surdu Gabriel Mihai nu participa la vot.

Nr. 61 din 28 Februarie 2019