Hotărârea nr. 6/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia Comunităților Evreiești din Romania – Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași,necesar implementării proiectului “Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia

Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași,

9                           9                                                                                                                                                          9  ’

necesar implementării proiectului “Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 31 Ianuarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere nota de fundamentare întocmită de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, înregistrată sub nr. 5417/17.01.2019;

Având în vedere adresa nr.34/09.01.2019 transmisă de Federatia Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași, înregistrată la Primăria Municipiului Iași, sub nr. 2935 din data de 11.01.2019, prin care se solicită încheierea unui acord de parteneriat în vederea clasării ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Iași;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă încheierea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federația Comunităților Evreiești din Romania - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași, necesar implementării proiectului Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”, conform Anexei nr.1 ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, Acordul de Parteneriat menționat la articolul 1.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. și Federației Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași, Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de catre Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale, S.C. Servicii Publice S.A. și Comunitatea Evreilor din Iași.

(2) Aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 6 din 31 Ianuarie 2019

Anexa 1

la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 6 din 31 Ianuarie 2019

privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Iași și Federatia

Comunităților Evreiești din România - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor din Iași

3                              3                                                                                                                                                                              3

necesar implementării proiectului Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iași”

ACORD PARTENERIAT nr. ___________ / __________ 2019

  • A.    Între:

MUNICIPIUL IAȘI, cu sediul în Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt Nr.11, cod poștal 700064, localitatea Iași, județul Iași, Cod Fiscal:     4541580,

cont__________________________, deschis la Trezoreria Iași, telefon 0232-211215, fax

0232-211200, reprezentată legal prin Primar Mihai CHIRICA,

și

FEDERATIA COMUNITĂȚILOR EVREIEȘTI DIN ROMÂNIA - CULTUL MOZAIC -

3                                           3

COMUNITATEA EVREILOR DIN IASI, cu sediul în str. Elena Doamna nr. 15 Iasi, Romania, cod postal 700398, C.U.I. 4487902, BANK LEUMI RO76DAFB102200141433RO01, denumiți în continuare Parteneri, se încheie următorul acord de parteneriat:

B. OBIECTUL ACORDULUI DE PARTENERIAT

Obiectul prezentului acord îl constituie implicarea și susținerea comună a proiectului

“Clasarea ca monument istoric a Cimitirului Evreiesc din Municipiul Iasi.”

C. DURATA ACORDULUI

Prezentul acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de ambele părți și este valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor de către părți. Prelungirea prezentului acord se va face cu acordul fiecărei părti implicate.

D. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Partenerii se angajează să facă toate demersurile necesare pentru implementarea obiectului prezentului acord de parteneriat, respectiv:

Pentru clasarea Cimitirului Evreiesc ca monument istoric este necesară demararea procedurilor în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Federația Comunității Evreiești din România - Cultul Mozaic - Comunitatea Evreilor f                                    f                         f

din Iași se angajează să facă toate demersurile necesare pentru promovarea proiectului; Punctual, comunitatea se obligă să pună la dispoziție documentația tehnica (planuri de situație, fotografii ale cimitirului, date referitoare la folosința cimitirului), documente istorice și documentația privind situația juridica (copii legalizate de pe actele care atesta dreptul de proprietate sau alte drepturi reale asupra imobilului, copii ale planului cadastral si ale cărții funciare).

Municipiul Iași va face demersuri pentru a include pe lista monumentelor istorice Cimitirul Evreiesc, precum și orice alte diligențe necesare implementării acestui proiect către autoritățile locale/centrale, instituții, ministere, etc.

Părțile convin ca pe parcursul derulării acordului de parteneriat, eventualele costuri ce pot apărea să fie suportate de fiecare parte în conformitate cu obligațiile asumate.

E. FORȚA MAJORĂ

Forța majoră este orice împrejurare independentă de voința părților, imprevizibilă și insurmontabilă, intervenită după data încheierii prezentului Acord de parteneriat și care împiedică executarea acestuia.

Sunt considerate cazuri de forță majoră, în sensul acestui articol, împrejurări care includ, dar nu se limitează la: război, revoluție, cutremur, incediu, mari inundații, apariția unor dispoziții legale care impiedică executarea acordului etc.

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor asumate prin prezentul acord, dacă neexecutarea este generată de un caz de forță majoră.

Partea care invocă forța majoră trebuie să anunțe cealaltă parte în termen de 2 zile calendaristice de la data apariției respectivului caz de fortă majoră și să-i comunice actele doveditoare în cel mult 5 zile calendaristice de la aceeași dată.

Partea care invocă forța majoră trebuie să-i comunice de îndată celeilalte părți data încetării cazului de forță majoră.

F. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

Părțile vor face toate demersurile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea prezentului acord.

Dacă părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență privind interpretarea, executarea sau derularea prezentului contract, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești din România, competente potrivit dreptului comun.

G. CLAUZE FINALE

Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului acord, trebuie să fie transmisă în scris. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți dacă nu sunt confirmate prin intermediul oricarei modalități care asigură confirmarea.

Părțile au obligația să comunice orice modificare intervenită privind datele menționate în preambulul prezentului acord, în termen de maximum 48 de ore de la data modificării. Prezentul acord nu poate fi modificat în perioada lui de valabilitate fără acordul ambilor parteneri. Orice modificare în acest sens se va consemna într-un act adițional care devine parte integrantă a acordului de parteneriat.

Prezentul acord încheiat azi ................................în două exemplare originale, câte unul

pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL IAȘI FEDERATIA COMUNITĂȚILOR

f

EVREIEȘTI DIN

f

ROMÂNIA - CULTUL MOZAIC -COMUNITATEA EVERILOR DIN IASI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Manuel Ciprian Bostan