Hotărârea nr. 58/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei scolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Iaşi pentru anul şcolar 2019 - 2020


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 - 2020

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social Culturala Invatamant Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 16318 din 14.02.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Dezvoltare;

Având în vedere Adresa emisa de catre Inspectoratul Scolar Judetean Iasi cu nr.11231/12.11.2018, inregistrată la Primaria Municipiului Iași sub nr. 120391/22.11.2018 ;

Având în vedere Adresa nr. 12035 din 17.12.2018, întocmită de către Direcția Tehnică și Dezvoltare, prin care se solicită Inspectoratului Școlar Județean emiterea avizului conform;

Având în vedere Avizul conform, privind organizarea rețelei școlare de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Municipiului Iași, înaintat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași sub nr. 131/11.01.2019 si inregistrat sub nr.6533/21.01.2019;

Având în vedere prevederile din Ordinul MEN nr. 5235/02.10.2018, privind aprobarea Metodologiei pentru fundamentarea cifrei de școlarizare și stabilirea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul școlar 2019-2020;

Având în vedere prevederile art. 19 și art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 236 și art. 241 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Iași pentru anul școlar 2019 - 2020, conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre si includerea in reteaua scolara a Municipiului Iasi a unitatilor de invatamant pentru activitati extrascolare, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale; Inspectoratului Școlar Județean Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare și Inspectoratul Școlar Județean Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 58 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0