Hotărârea nr. 57/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA TABACULUI NR. 50,NUMAR CADASTRAL 145889,întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMAR CADASTRAL 145889, întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2067 din 13.06.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 103451 din 10.10.2018 compleata cu 107110/18.10.2018 prin care SC KOLLMAN GROUP SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMAR CADASTRAL 145889, întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare, persoana juridica;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 177 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 16.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 18460/19.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA TABACULUI NR. 50, NUMAR CADASTRAL 145889, întocmit în vederea modificarii aliniamentelor laterale si posterioare, persoana juridica;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 3784,00 mp din acte (3859,00 mp masurati) detinut de SC KOLLMAN GROUP SRL in baza actului contractului de vanzare cumparare nr. 1585/2015, contract de vanzare si promisiune de vanzare nr. 1481/2014, contract privind constituirea dreptului de superficie nr. 1486/2014 in favoarea TELEKOM ROMANIA COMMUNICATION SA drept radiat prin cvc 1585/18.12.2015.;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • • H max = 15,00 la streasina/atic a cladirilor va fi cea prevazuta in PUZ aprobat cu HCL 23/2017, regim de inaltime P+3E;

 • • POT max = 50%;

• CUT max = 1,49 mp.ADC/mp.teren;

 • Spatii verzi = 15%

 • (4)   Amplasarea clădirilor față de aliniament

Limita suprafeței construibile stradale este prezentată în planșa de regulament cu linie discontinuă;

 • •  este la 1,00m față de limita terenului; spre N

 • •  este la 11,00 m din axul drumului (Strada Tabacului nr. 50) spre S.

Amplasarea față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor

Construcția se va amplasa la:

 • •  - 1,00 m față de latura de N a proprietății,

 • •  - 38,50 m față de latura de E a propietății,

 • •  - 27,20 m față de latura de S a proprietății,

 • •  - 1,00 m față de latura de V a proprietății.

Distanțele față de clădirile învecinate:

 • •  în partea de Nord construcția existentă se află la 1,00 m față de limita de proprietate și la 7,25 m față de construcția invecinată (proprietate private S.C. CONTIS S.R.L).

 • •  în partea de Sud construcția se află la 27,20 m față de limita de proprietate si la 48,20 m față de clădirea invecinată.

 • •  în partea de Vest construcția se află la 1,00 m față de limita de proprietate si 23,50 m față de construcția invecinată.

 • •  în partea de Est construcția se alflă la 38,50 m față de limita de propietate și la 44,00 m față de clădirea învecinată.

 • (5) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC KOLLMAN GROUP SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

3 / 4 la H.C.L. nr. 57 din 28 Februarie 2019

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

19

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

4

Nr. 57 din 28 Februarie 2019