Hotărârea nr. 56/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului anual de acţiune al serviciilor sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului local Iaşi,pentru anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de acțiune al serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Iași, pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere amendamentul inregistrat sub nr. 6598/26.02.2019 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.1241/16.01.2019 al Direcției de Asistență Socială Iași;

Având în vedere prevederile art.112, punctul 3, lit.b din Legea asistenței sociale nr.292/2011;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr.21/2017 privind aprobarea regulamentului de contractare a serviciilor sociale în municipiul Iași;

Având în vedere prevederile H.G.nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Planul anual de acțiune al serviciilor sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului local Iași, pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Implementarea Planului anual de acțiune, se face cu participarea tuturor serviciilor și compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate.

Art. 3. Monitorizarea Planului anual de acțiune se va face urmărind obiectivele acestuia. Responsabili cu îndeplinirea obiectivelor stabilite în Planul de acțiuni sunt autoritățile administrației publice locale și persoanele aflate în subordinea acestora, în funcție de atribuții. Pe parcursul procesului de monitorizare și evaluare se vor lua în considerare urmatoarele:

  • - prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială;

  • - măsuri de îmbunătățire a calității vieții beneficiarilor ca urmare a serviciilor acordate;

  • - stabilirea unor proceduri flexibile de lucru cu publicul în functie de nevoile apărute.

Planul va fi monitorizat prin întocmirea unui raport de evaluare care va cuprinde:

  • - stadiul în care se afla diversele acțiuni programate pentru perioada pentru care se face raportarea;

  • - problemele și piedicile întâmpinate;

  • - revizuirea acțiunilor, acolo unde este cazul;

  • - timpul estimat pâna la îndeplinirea acțiunilor;

  • - alte aspecte.

Art. 4. În ceea ce privește serviciile sociale prestate de furnizori privați, modalitatea de implementare se va realiza conform prevederilor H.C.L. nr. 21/2017, de către structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Art. 5. Monitorizarea și evaluarea acestor acțiuni, din punct de vedere tehnic și economic, se realizează de către structura de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași, responsabilă cu gestionarea contractării serviciilor sociale, cu consultarea unor experți independenți atunci cînd situația o cere.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Sociala Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Asistenta Sociala Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 56 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

19

Pentru

19

Împotrivă

0

Abțineri

0