Hotărârea nr. 55/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei,Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi şi instituţiile subordonate,pe anul 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași și instituțiile subordonate, pe anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.6/17.01.2005 prin care s-a înființat Direcția de Asistență Comunitară Iași, serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.359/2018 prin care s-a aprobat modificarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași începând cu luna septembrie 2018;

Având în vedere Dispoziția nr. 1347/2018 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv la Direcția de Asistență Socială Iași d-na Luminița Munteanu;

Având în vedere prevederile Legii nr.188/1999 (*republicată*) privind Statutul funcționarilor publici*și actualizată;

Având în vedere prevederile O.U.G.nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal

- bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere dispozițiile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Anexa 2 din H.G. nr.797/8.11.2017 - Regulamentul -cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor care stabilește structura specializată de personal de personal în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială care a fost modificată și completată de H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.937 din 7 decembrie 2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

Având în vedere O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.5540/19.02.2019 emis de către Serviciul Resurse Umane;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Organigrama, Statul de funcții și Regulamentele de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași și instituțiile subordonate, pe anul 2019, conform anexelor 1, 2, 3, 3.1, 3.2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei de Asistenta Sociala Iasi și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia de Asistenta Sociala Iasi si instituțiile subordonate.

 • (2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 55 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

20

Pentru

20

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa nr. 3 la H.C.L nr. 55 din 28 februarie 2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

CUPRINS

 • I. Dispoziții generale

 • II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială

Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere

Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică

Secțiunea 4. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială

 • III. Serviciile Direcției de Asistență Socială

 • IV. Birourile Direcției de Asistență Socială

 • V. Compartimentele Direcției de Asistență Socială

 • VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială

 • VII. Instituțiile - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei Direcției de Asistență Socială

Secțiunea 1. Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Paraschiva“

Secțiunea 2. Căminul Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena“

Capitolul I. Dispoziții generale

Prezentul Regulament de organizare și funcționare (R.O.F.) este actul administrativ care detaliază modul de organizare a Direcției de Asistență Socială și a instituțiilor sale subordonate, stabilește regulile de funcționare, politicile, procedurile și atribuțiile ce revin compartimentelor din cadrul structurii organizatorice aprobate, conform legii.

Art.1 Direcția de Asistență Socială este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, în conformitate cu art.113 din Legea 292/2011 a asistenței sociale, care funcționează în subordinea Primarului municipiului Iași, a Consiliului local, înființată prin Hotărârea nr.6/17.01.2005 a Consiliului local al municipiului Iași.

Art.2 Direcția de Asistență Socială este structura specializată în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale, cu personalitate juridică, înființată în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor, ca direcție de asistență socială, denumită în continuare Direcția, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială.

Art.3 În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, Direcția îndeplinește, în principal, următoarele funcții:

 • a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unității administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunității, realizarea de sondaje și anchete sociale, valorificarea potențialului comunității în vederea prevenirii și depistării precoce a situațiilor de neglijare, abuz, abandon, violență, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.;

 • b) de coordonare a măsurilor de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local;

 • d) de execuție, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistență socială și furnizarea serviciilor sociale;

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane pe care le are la dispoziție;

 • f) de comunicare și colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituții care au responsabilități în domeniul asistenței sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unități administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum și cu persoanele beneficiare;

 • g) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile;

 • h) de reprezentare a unității administrativ-teritoriale în domeniul asistenței sociale.

Prin serviciul public de interes local, în înțelesul prezentului Regulament, se înțelege direcția de specialitate cu personalitate juridică, subordonată și structurată pe competențe, potrivit organigramei.

Art.4 Direcția de Asistență Socială este subordonată direct Primarului municipiului Iași, Consiliului Local, pe linie legislativă Secretarului municipiului Iași și este condusă și controlată de către Directorul executiv, conform organigramei.

Art.5 Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială este în municipiul Iași, str. Mitropolit Varlaam nr.54.

Art.6 Pe actele emise de Direcția de Asistență Socială se va menționa Municipiul Iași - Direcția de Asistență Socială, ca serviciu public de interes local.

Art.7 Direcția de Asistență Socială dispune de cod fiscal și cont bancar propriu, de ștampilă și sigiliu propriu, precum și de patrimoniu distinct.

Art.8 Atribuțiile Direcției în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele:

 • a) asigură și organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistență socială;

 • b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor și transmiterea acestora către agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială;

 • c) verifică îndeplinirea condițiilor legale de acordare a beneficiilor de asistență socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local și pregătește documentația necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistență socială;

 • d) întocmește dispoziții de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/ suspendare/ încetare a beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul local și le prezintă primarului pentru aprobare;

 • e) comunică beneficiarilor dispozițiile cu privire la drepturile și facilitățile la care sunt îndreptățiți, potrivit legii;

 • f) urmărește și răspunde de îndeplinirea condițiilor legale de către titularii și persoanele îndreptățite la beneficiile de asistență socială;

 • g) efectuează sondaje și anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situații de necesitate în care se pot afla membrii comunității și propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane;

 • h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistență socială administrate;

 • i) elaborează și fundamentează propunerea de buget pentru finanțarea beneficiilor de asistență socială;

 • j) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art.9 Atribuțiile Direcției în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale sunt următoarele:

 • a) elaborează, în concordanță cu strategiile naționale și județene, precum și cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu și lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local și răspunde de aplicarea acesteia;

 • b) elaborează planurile anuale de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local și le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat și sursele de finanțare;

 • c) inițiază, coordonează și aplică măsurile de prevenire și combatere a situațiilor de marginalizare și excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități;

 • d) identifică familiile și persoanele aflate în dificultate, precum și cauzele care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • e) realizează atribuțiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale;

 • f) propune înființarea serviciilor sociale de interes local;

 • g) colectează, prelucrează și administrează datele și informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceștia și le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul județului, precum și Ministerului Muncii și Justiției Sociale, la solicitarea acestuia;

 • h) monitorizează și evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare;

 • i) elaborează și implementează proiecte cu finanțare națională și internațională în domeniul serviciilor sociale;

 • j)  elaborează proiectul de buget anual pentru susținerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acțiune, și asigură finanțarea/cofinanțarea acestora;

 • k) asigură informarea și consilierea beneficiarilor, precum și informarea populației privind drepturile sociale și serviciile sociale disponibile;

 • l) furnizează și administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilități, persoanelor vârstnice, precum și tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate;

 • m) încheie contracte individuale de muncă și asigură formarea continuă de asistenți personali; evaluează și monitorizează activitatea acestora, în condițiile legii;

 • n) sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, în elaborarea documentației de atribuire și în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii;

 • o) planifică și realizează activitățile de informare, formare și îndrumare metodologică, în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale;

 • p) colaborează permanent cu organizațiile societății civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari;

 • q) sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare;

 • s) asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreți autorizați ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate.

În aplicarea prevederilor alin. (2) lit. a) și b) Direcția organizează consultări cu furnizorii publici și privați, cu asociațiile profesionale și organizațiile reprezentative ale beneficiarilor. Art.10 Obiectul de activitate al Direcției de Asistență Socială îl constituie aplicarea legislației ce reglementează materia, precum și realizarea ansamblului de măsuri, programe, activități profesionalizate, servicii specializate, de protejare a persoanelor, grupurilor și comunităților cu probleme speciale, aflate în dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace și eforturi proprii, un mod normal și decent de viață și, de asemenea, dezvoltarea comunitară prin măsuri de prevenire a marginalizării sociale.

Art.11 Direcția de Asistență Socială realizează, la nivel local, măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în dificultate.

Art.12 (1) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale conține cel puțin următoarele informații: obiectivul general și obiectivele specifice, planul de implementare a strategiei, responsabilități și termene de realizare, sursele de finanțare și bugetul estimat.

 • (2) Elaborarea strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale se fundamentează în principal pe informații colectate de Direcție în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. d), h) și i).

 • (3) Documentul de fundamentare este realizat fie direct de Direcție, fie prin contractarea unor servicii de specialitate și conține cel puțin următoarele informații:

 • a) caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale;

 • b) nivelul de dezvoltare socioeconomică și culturală a regiunii;

 • c) indicatori demografici cum ar fi: structura populației, după vârstă, sex, ocupație, speranța de viață la naștere, speranța de viață sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.;

 • d) tipurile de situații de dificultate, vulnerabilitate, dependență sau risc social etc., precum și estimarea numărului de beneficiari;

 • e) tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați și argumentația alegerii acestora.

Art.13 (1) Planul anual de acțiune prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) se elaborează înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum și cu cea a județului de care aparține unitatea administrativ-teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare și programul de subvenționare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat și sursele de finanțare.

 • (2) Planul anual de acțiune cuprinde, pe lângă activitățile prevăzute la alin. (1), planificarea activităților de informare a publicului, precum și programul de formare și îndrumare metodologică în vederea creșterii performanței personalului care administrează și acordă servicii sociale.

 • (3) Elaborarea planului anual de acțiune se fundamentează prin realizarea unei analize privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente și propuse spre a fi înființate, resursele materiale, financiare și umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale prevăzut la art. 4 alin. (1), în funcție de resursele disponibile, și cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu.

 • (4) La elaborarea proiectului de buget anual aferent serviciilor sociale acordate la nivelul unității administrativ-teritoriale se au în vedere costurile de funcționare a serviciilor sociale aflate în administrare, inclusiv a celor ce urmează a fi înființate, costurile serviciilor sociale contractate, ale celor cuprinse în lista serviciilor sociale ce urmează a fi contractate și sumele acordate cu titlu de subvenție, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, estimate în baza standardelor de cost în vigoare.

 • (5) Anterior aprobării prin hotărâre a consiliului local a planului anual de acțiune, Direcția îl transmite spre consultare consiliului județean.

 • (6) În situația în care planul anual de acțiune prevede și înființarea de servicii sociale de interes intercomunitar, prin participarea și a altor autorități ale administrației publice locale, planul anual de acțiune se transmite spre consultare și acestor autorități.

Art.14 (1) În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția are următoarele obligații principale:

 • a) asigurarea informării comunității;

 • b) transmiterea către serviciul public de asistență socială de la nivel județean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale și a planurilor anuale de acțiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora;

 • c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistență socială de la nivel județean a datelor și informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale și serviciile sociale administrate de aceștia, precum și a rapoartelor de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale;

 • d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizațiilor beneficiarilor și ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a planului anual de acțiune;

 • e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituțiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea și controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire și combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale și, după caz, instituțiilor/ structurilor cu atribuții privind prevenirea torturii și acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condițiile legii.

(2) Obligația prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afișare la sediul instituției a informațiilor privind:

 • a) activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate etc.;

 • b) informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați;

 • c) informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale.

Art.15 În administrarea și acordarea serviciilor sociale, Direcția realizează următoarele:

 • a) solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale și licența de funcționare pentru serviciile sociale ale autorității administrației publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă;

 • b) primește și înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanții legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituții/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate;

 • c) evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor și persoanele aflate în dificultate, precum și a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială;

 • d) elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenție, care cuprind măsuri de asistență socială, respectiv serviciile recomandate și beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul;

 • e) realizează diagnoza socială la nivelul grupului și comunității și elaborează planul de servicii comunitare;

 • f) acordă servicii de asistență comunitară, în baza măsurilor de asistență socială incluse de Direcție în planul de acțiune;

 • g)  recomandă realizarea evaluării complexe și facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale;

 • h) acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deține licența de funcționare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art. 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a standardelor minime de calitate și a standardelor de cost.

Art.16 (1) Serviciile sociale acordate de Direcție având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate și pot fi următoarele:

 • a) servicii de consiliere și informare, servicii de inserție/ reinserție socială, servicii de reabilitare și altele asemenea, pentru familiile și persoanele singure fără venituri sau cu venituri reduse;

 • b) servicii sociale adresate copiilor străzii, persoanelor vârstnice singure sau fără copii și persoanelor cu dizabilități care trăiesc în stradă: adăposturi de urgență pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenție în stradă sau servicii de tip ambulanță socială, adăposturi de noapte, centre rezidențiale cu găzduire pe perioadă determinată;

 • c) centre care asigură condiții de locuit și de gospodărire pe perioadă determinată pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • d) cantine sociale pentru persoanele fără venituri sau cu venituri reduse;

 • e) servicii sociale acordate în sistem integrat cu alte măsuri de protecție prevăzute de legislația specială, acordate victimelor traficului de persoane pentru facilitarea reintegrării/reinserției sociale a acestora: centre de zi care asigură în principal informare, consiliere, sprijin emoțional și social în scopul reabilitării și reintegrării sociale, servicii acordate în comunitate care constau în servicii de asistență socială, suport emoțional, consiliere psihologică, consiliere juridică, orientare profesională, reinserție socială etc.;

 • f) consiliere adresată familiei persoanei private de libertate aflate în custodia sistemului penitenciar privind serviciile sociale existente în comunitatea în care aceasta își va avea domiciliul sau reședința după eliberare, precum și servicii de consiliere acordate persoanei care a executat o măsură privativă de libertate în vederea susținerii reinserției sociale a acesteia.

 • (2) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violenței domestice, locuințe protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • (3) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor cu dizabilități pot fi:

 • a) cu prioritate, servicii de îngrijire la domiciliu destinate persoanelor cu dizabilități, precum și în centre de zi adaptate nevoilor acestora, potrivit atribuțiilor stabilite prin legile speciale;

 • b) servicii de asistență și suport.

 • (4) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (3), în domeniul protecției persoanei cu dizabilități, Direcția:

 • a)  monitorizează și analizează situația persoanelor cu dizabilități din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante;

 • b) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilități;

 • c) creează condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap;

 • d) inițiază, susține și dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;

 • e) asigură ponderea personalului de specialitate angajat în raport cu tipurile de servicii sociale;

 • f)  elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor;

 • g) asigură consilierea și informarea familiilor asupra drepturilor și obligațiilor acestora și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • h) implică în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;

 • i) asigură instruirea în problematica specifică persoanei cu handicap a personalului, inclusiv a asistenților personali;

 • j) încurajează și susține activitățile de voluntariat;

 • k) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilități și transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu.

 • (5) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate persoanelor vârstnice pot fi următoarele:

 • a) servicii de îngrijire personală acordate cu prioritate la domiciliu sau în centre rezidențiale pentru persoanele vârstnice dependente, singure ori a căror familie nu poate să le asigure îngrijirea;

 • b) servicii de consiliere, de acompaniere, precum și servicii destinate amenajării sau adaptării locuinței, în funcție de natura și gradul de afectare a autonomiei funcționale.

 • (6) Serviciile sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separării copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii.

 • (7) Complementar acordării serviciilor prevăzute la alin. (6), în domeniul protecției copilului, Direcția:

 • a) monitorizează și analizează situația copiilor din unitatea administrativ-teritorială, precum și modul de respectare a drepturilor copiilor, asigurând centralizarea și sintetizarea datelor și informațiilor relevante, în baza unei fișe de monitorizare aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

 • b) realizează activitatea de prevenire a separării copilului de familia sa;

 • c) identifică și evaluează situațiile care impun acordarea de servicii și/sau beneficii pentru prevenirea separării copilului de familia sa;

 • d) elaborează documentația necesară pentru acordarea serviciilor și/sau beneficiilor și le acordă, în condițiile legii;

 • e) asigură consilierea și informarea familiilor cu copii în întreținere asupra drepturilor și obligațiilor acestora, asupra drepturilor copilului și asupra serviciilor disponibile pe plan local;

 • f) asigură și monitorizează aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a consumului de alcool și droguri, de prevenire și combatere a violenței domestice, precum și a comportamentului delincvent;

 • g) vizitează periodic la domiciliu familiile și copiii care beneficiază de servicii și beneficii și urmărește modul de utilizare a beneficiilor, precum și familiile care au în îngrijire copii cu părinți plecați la muncă în străinătate;

 • h) înaintează propuneri primarului, în cazul în care este necesară luarea unei măsuri de protecție specială, în condițiile legii;

 • i) urmărește evoluția dezvoltării copilului și modul în care părinții acestuia își exercită drepturile și își îndeplinesc obligațiile cu privire la copilul care a beneficiat de o măsură de protecție specială și a fost reintegrat în familia sa;

 • j) colaborează cu direcția generală de asistență socială și protecția copilului în domeniul protecției copilului și îi transmite acesteia toate datele și informațiile solicitate din acest domeniu;

 • k) urmărește punerea în aplicare a hotărârilor comisiei pentru protecția copilului/instanței de tutelă referitoare la prestarea de către părinții apți de muncă a acțiunilor sau lucrărilor de interes local, pe durata aplicării măsurii de protecție specială etc.

Art.17 În problemele de specialitate, Direcția de Asistență Socială întocmește proiecte de hotărâri și decizii, însoțite obligatoriu de rapoarte de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare autorității locale competente.

Art.18 Durata de funcționare a serviciului public de interes local, respectiv al Direcției de Asistență Socială, este nelimitată.

Art.19 Serviciul public de interes local poate fi înființat, restructurat, prin Hotărârea Consiliului local, cu votul majorității consilierilor în funcție.

Art.20 Direcția de Asistență Socială își desfășoară activitatea în baza prezentului Regulament de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a prevederilor legale în vigoare.

Capitolul II. Structura organizatorică și principalele tipuri de relații

Art.21 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială este aprobată prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Iași privind aprobarea organigramei, a numărului de posturi și a statului de funcții ale instituției.

Art.22 Structura de conducere a Direcției de Asistență Socială este constituită din director executiv, director executiv adjunct, conducătorii serviciilor, birourilor și compartimentelor de muncă, așa cum sunt definite în structura organizatorică aprobată, conform legii.

Art.23 Regimul juridic al raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici din Direcția de Asistență Socială este reglementat de Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată.

Art.24 Salariații angajați cu contract individual de muncă își desfășoară activitatea în baza raporturilor de muncă, conform prevederilor Legii nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată.

Art.25 Normele de conduită profesională a funcționarilor publici sunt reglementate de Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (republicată) și sunt obligatorii pentru funcționarii publici, precum și pentru persoanele care ocupă temporar o funcție publică în cadrul Direcției de Asistență Socială.

Art.26 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice actualizată.

Secțiunea 1. Managementul Direcției de Asistență Socială

Art.27 Conducerea direcției se asigură de directorul executiv. Directorul executiv are calitatea de funcționar public.

Art.28 Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea și controlul serviciului public de interes local, Direcția de Asistență Socială, a tuturor serviciilor din structura instituției și instituțiilor sale subordonate, urmărind aplicarea și respectarea legislației în vigoare.

 • (1) Directorul executiv al Direcției asigură conducerea executivă a acesteia și răspunde de buna ei funcționare în îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin. Directorul executiv emite dispoziții.

 • (2) Directorul executiv reprezintă Direcția, în relațiile cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție.

 • (3) Directorul executiv îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții principale:

 • a) exercită atribuțiile ce revin Direcției în calitate de persoană juridică;

 • b) exercită funcția de ordonator secundar de credite;

 • c) întocmește proiectul bugetului propriu al Direcției și contul de încheiere a exercițiului bugetar, pe care - l supune aprobării consiliului local;

 • d) elaborează și supune aprobării consiliului local proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale, al planului anual de acțiune;

 • e) elaborează proiectele rapoartelor de activitate, ale rapoartelor privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și propunerile de măsuri pentru îmbunătățirea activității;

 • f) numește și eliberează din funcție personalul din cadrul Direcției, potrivit legii;

 • g) elaborează și propune spre aprobare consiliului local statul de funcții al Direcției;

 • h) controlează activitatea personalului din cadrul Direcției;

 • i) aplică sancțiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale;

 • (4) Directorul executiv îndeplinește și alte atribuții prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 • (5) În absența directorului executiv, atribuțiile acestuia se exercită de directorul executiv adjunct desemnat prin dispoziție a directorului executiv, în condițiile prevăzute de regulamentul de organizare și funcționare al Direcției.

Art.29 Numărul și structura de personal sunt aprobate prin Hotărâre a Consiliului local Iași.

Art.30 Directorul executiv adjunct coordonează activitatea financiar contabilă din cadrul instituției de la Serviciul Buget Contabilitate și a Biroului Financiar Salarizare, răspunde în mod direct de activitatea serviciilor, a birourilor și a centrelor direct subordonate, respectiv de: Serviciul Administrativ Aprovizionare, Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" cu cele șapte cluburi de pensionari din subordine, Cantina Socială, Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sf. Prooroc Zaharia", Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti", Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare, Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare și Compartimentul Asistență Comunitară.

Art.31 Pentru departamentele pe care le are în subordine, Directorul executiv adjunct are, în principal, următoarele atribuții:

 • a)     stabilește obiectivele individuale pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • b) evaluează performanțele profesionale ale șefilor de servicii, de birouri și de compartimente;

 • c)  elaborează și revizuiește fișele posturilor pentru șefii de servicii, de birouri și de compartimente;

 • d) repartizează structurilor funcționale din subordine corespondența și lucrările atribuite spre rezolvare;

 • e)    analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurilor funcționale din subordine;

 • f)  urmărește, în calitate de Președinte, activitatea Comisiei de implementare/dezvoltare a Sistemului de Control Intern/Managerial.

Secțiunea 2. Atribuțiile personalului cu funcție de conducere în Direcției de Asistență Socială

Art.32 Șefii de servicii, de birouri au în principal următoarele atribuții, competențe și responsabilități în funcție de specificul structurilor pe care le conduc și în funcție de limitele de competență stabilite în fișa postului:

 • a) conduc, organizează, coordonează, controlează și răspund de activitatea structurilor pe care le coordonează;

 • b) stabilesc obiectivele generale, obiectivele specifice și indicatorii de performanță ale structurilor pe care le coordonează;

 • c)  stabilesc obiectivele individuale pentru personalul din subordine;

 • d) evaluează performanțele profesionale pentru personalul din subordine;

 • e) răspund de aducerea la cunoștința personalului din subordine a Regulamentului de organizare și funcționare, a Regulamentului de ordine interioară, a Codului etic și a tuturor măsurilor/ deciziilor conducerii Direcției de Asistență Socială, care au implicații asupra personalului din subordine;

 • f)  elaborează și revizuiesc fișele posturilor pentru personalul din subordine;

 • g) răspund de soluționarea curentă a problemelor, verifică și semnează lucrările structurii pe

care o coordonează;

 • h) stabilesc măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducerii instituției, care vizează domeniile de activitate ale structurilor pe care le coordonează;

 • i) propun și, după caz, iau măsuri în vederea îmbunătățirii activității din cadrul structurii pe care

o coordonează, colaborează și conlucrează cu celelalte structuri din cadrul instituției;

 • j) analizează și sprijină propunerile și inițiativele motivate ale personalului din subordine în vederea îmbunătățirii activității structurii pe care o coordonează;

 • k) asigură și răspund de aplicarea prevederilor legale privind întocmirea, circuitul și păstrarea actelor și documentelor în cadrul structurii pe care o coordonează;

 • l)      asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • m) urmăresc respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul din subordine;

 • n) răspund de creșterea gradului de competență profesională și de asigurarea unui comportament corect în cadrul instituției, în scopul creșterii prestigiului funcționarilor publici și a personalului contractual din Direcția de Asistență Socială.

Secțiunea 3. Principalele tipuri de relații în structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială

Art.33 Principalele tipuri de relații funcționale și modul de stabilire al acestora sunt:

 • A. Relații de autoritate ierarhice:

 • a) subordonarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială față de Primarul municipiului Iași;

 • b) subordonarea directorului executiv adjunct față de directorul executiv în cadrul Direcției de Asistență Socială;

 • c) subordonarea șefilor compartimentelor din structura Direcției de Asistență Socială față de conducerea instituției în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare, a actelor administrative și a structurii organizatorice;

 • d) subordonarea salariaților încadrați în funcții de execuție față de șefii ierarhici.

 • B. Relații de autoritate funcționale - sunt stabilite de către departamentele din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cu instituțiile publice din subordine: Cămin de Pensionari “Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Cămin Bătrâni “Sfinții Constantin și Elena.

 • C. Relații de cooperare:

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamentele din Primăria municipiului Iași. Aceste relații de cooperare se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială sau între acestea și departamentele corespondente din cadrul instituțiilor publice subordonate;

Sunt stabilite între departamentele de muncă din structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială și departamente din celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, O.N.G.- uri, etc. din țară sau din stăinătate. Aceste relații de cooperare exterioară se stabilesc numai în limitele atribuțiilor departamentului sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii.

 • D. Relații de reprezentare:

a) conducerea sau personalul departamentelor de muncă din structura organizatorică a instituției reprezintă Direcția de Asistență Socială în relațiile cu celelalte structuri ale administrației centrale sau locale, organisme, O.N.G.-uri etc., din țară sau străinătate numai în limitele atribuțiilor sau a competențelor acordate prin acte normative sau administrative emise în condițiile legii;

b) salariații care reprezintă instituția în cadrul unor organizații naționale/internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminarii și alte activități cu caracter național/internațional au obligația să promoveze o imagine favorabilă țării și instituției publice.

E. Relații de inspecție și control - sunt stabilite prin Decizia Directorului executiv funcționarilor numiți sau personalului mandatat de acesta, conform competențelor stabilite prin legile și actele normative în vigoare.

Art.34 În vederea realizării atribuțiilor prevăzute în prezentul Regulament de organizare și funcționare, șefii ierarhici vor repartiza atribuțiile departamentelor de muncă pe salariați, întocmind Fișa postului.

Art.35 Prezentul Regulament de organizare și funcționare se modifică și se completează conform legislației în vigoare, anterior aprobării acestuia prin Hotărâre de Consiliu local al municipiului Iași.

Art.36 Personalul angajat răspunde de cunoașterea și aplicarea legislației specifice domeniului de activitate a departamentului.

Secțiunea 4. Organizarea și structura Direcției de Asistență Socială

Art.37 Direcția de Asistență Socială este organizată și structurată astfel:

 • - Servicii;

 • - Birouri;

 • - Compartimente;

 • - Centre.

Instituții - ordonatori terțiari de credite - conform organigramei aprobate de Consiliul local Iași.

Art.38 Structura organizatorică a Direcției de Asistență Socială cuprinde, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, următoarele tipuri de departamente, având un număr minim de persoane, astfel:

 • a) Serviciu - 8 persoane - în cazul funcționarilor publici, min.7 posturi de execuție +1 post de conducere

 • b) Birou - 6 persoane - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

 • c) Compartiment/oficiu - minim 1 persoană.

 • d) Centru - min. 5 posturi de execuție +1 conducere.

Art.39 Subdiviziunile manageriale și subdiviziunile executive ale Direcției de Asistență Socială cuprind, conform organigramei propuse spre aprobare Consiliului local, următoarele departamente:

 • A. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și a Familiei

 • 2) Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

 • 3) Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

 • 4) Serviciul Resurse Umane

 • 5) Serviciul Buget Contabilitate

 • 6) Serviciul Administrativ Aprovizionare

 • 7) Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

 • 8) Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

 • B. Birourile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

 • 2) Birou Financiar Salarizare

 • C. Compartimentele Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1) Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații Pentru Persoanele cu Handicap Grav

 • 2) Compartiment Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială

 • 3) Compartiment Strategii, Programe Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

 • 4) Compartiment Comunicare, Registratură, Relația cu Publicul și Evaluare Inițială

 • 5) Compartimentul Juridic

 • 6) Compartiment Informatic

 • 7) Compartiment Asistență Comunitară

 • D. Centre Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimile Violenței în Familie

 • 2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională "Bucuria"

 • 3. Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice Vovidenia

  • 3.1 Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun"

  • 3.2 Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor"

  • 3.3 Clubul de Pensionari "Mircea cel Bătrân"

3 4 Clubul de Pensionari "Moara de Foc"

 • 3.5 Clubul de Pensionari "Mușatini"

 • 3.6 Clubul de Pensionari "Nicolina"

 • 3.7 Clubul de Pensionari "Oancea"

 • 4. Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

 • 5. Centrul Social de Urgență pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

 • 6. Cantina Socială

E. Instituții - ordonatori terțiari de credite:

 • 1. Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”

 • 2. Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena”

Secțiunea 5. Patrimoniul și finanțele Direcției de Asistență Socială Iași

Art.40 Patrimoniul Direcției de Asistență Socială Iași este format din bunurile mobile și imobile preluate pe bază de protocol de la Primăria Iași și din donațiile acceptate de la terți, în vederea desfășurării în bune condiții a activității, precum și din imobilele pe care le pune la dispoziție Consiliul local municipal.

Art.41 Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Direcției de Asistență Socială Iași se asigură atât din bugetul local cât și din bugetul de stat. Bugetul Direcției de Asistență Socială Iași se aprobă anual de către Consiliul local municipal.

Art.42 Directorul executiv al Direcției de Asistență Socială Iași în calitatea de ordonator de credite secundar, întocmește și prezintă spre aprobare Consiliului local proiectul de buget al Direcției.

Art.43 Trimestrial, ordonatorul secundar de credite întocmește darea de seamă contabilă asupra execuției bugetare care se depune la departamentul de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local.

Art.44 Direcția de Asistență Socială își va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare.

Art.45 Veniturile extrabugetare ale Direcției de Asistență Socială se încasează, administrează, utilizează și contabilizează de către aceasta, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art.46 Bugetul Direcției de Asistență Socială se ține de către Serviciul Buget Contabilitate, iar execuția bugetară a ordonatorilor terțiari de credite: Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva", Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" se ține de către aceștia, urmând a fi centralizate de către ordonatorul secundar de credite.

Art.47 În bugetul Direcției de Asistență Socială sunt prevăzute distinct bugetele Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și ale Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena.

Art.48 Angajarea și efectuarea cheltuielilor pentru ordonatorii terțiari se aprobă de către ordonatorul secundar de credite și se efectuează numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv intern, care atestă respectarea dispozițiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate și destinația acestora.

Art.49 Directorii căminelor, respectiv de la Cămin de Pensionari "Sfânta Cuvioasă Parascheva" și de la Cămin Bătrâni „Sfinții Constantin și Elena" sunt ordonatori terțiari de credite, aprobând efectuarea plăților în limita creditelor bugetare primite și în baza vizei de control financiar intern, conform legislației în vigoare.

Bugetele instituțiilor anterior menționate se supun aprobării directorului executiv al Direcției de Asistență Socială și fac parte integrantă din bugetul Direcției.

Capitolul III. Serviciile Direcției de Asistență Socială Iași

 • 1. Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei

Misiunea și scopul Serviciului Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei este de a promova drepturile copilului, de a supraveghea, controla și îndruma activitatea de ocrotire a minorului și/sau a persoanei care nu se poate reprezenta singură, de a responsabiliza familiile în îngrijirea și educarea copiilor precum și de a implementa măsurile de protecție socială prin acordarea de servicii sociale primare familiilor și persoanelor aflate în situație de dificultate.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor actelor normative ce reglementează materia, prin:

 • - Legea nr.292/2011 asistenței sociale;

 • - Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, actualizată și republicată;

 • - Ordinul nr.219/2006 privind activitățile de identificare, intervenție și monitorizare a copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada în care aceștia se află la muncă în străinătate emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei - Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului;

 • - Legea nr. 7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Hotărârea nr.1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare;

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • - H.G.nr 691/2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum și pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului și serviciile publice de asistență socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

 • - H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de și a structurii orientative de personal;

 • - Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Pentru îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei colaborează cu serviciile care oferă asistență socială din cadrul Direcției de Asistență Socială, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iași precum și cu instituțiile și/sau organismele responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material, colaborează permanent cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași și cu toate celelalte organisme și instituții publice sau private care au competențe și atribuții în ocrotirea minorului și persoanei/ familiei aflate în dificultate.

Serviciul Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

 • - minorilor aflați în situație de risc social: copii cu părinți plecați în străinătate, copii la risc de abandon școlar, copii cu risc de comportament delincvent, copii care au beneficiat de o măsură de protecție specială, copii expuși riscului de abuz sau în orice altă situație care afectează interesul superior al copilului;

 • - familiilor cu copii, aflate în dificultate socio-materială/ financiară sau orice altă situație de criză (violență domestică, abuz, adicție etc) pentru care se impune identificarea unor oportunități de intervenție;

 • - persoanelor cu dizabilități (copii și/ sau minori);

 • - familiilor aflate în divorț/ oricare alte stadii procesuale pentru soluționarea cererii privind domiciliul copilului/ program de vizită/ contribuție la cheltuieli/ medierea postdivorț;

 • - persoanelor vârstnice care solicită sprijin existențial/ asistare la semnarea actelor notariale;

 • - persoanelor care execută pedepse privative de libertate, cât și familiilor acestora;

 • - minorilor/ persoanelor adulte care nu se pot reprezenta singure, în vederea ocrotirii și protejării intereselor lor;

 • - persoanelor condamnate la efectuarea orelor de muncă în folosul comunității.

Serviciul de Autoritate Tutelară, Protecția Minorilor și Familiei are următoarele atribuții principale:

 • a) de a evalua situația de risc social care poate fi determinată de:

 • - familii disfuncționale în care minorii nu au repere sănătoase de dezvoltare;

 • - existența unui membru al familiei care: consumă băuturi alcoolice/ execută o pedeapsă privativă de libertate/ are dizabilități fizice și/ sau psihice/ manifestă comportament deviant/ etc;

 • - modificarea structurii familiei urmare a unui divorț/ deces;

 • - abandonul familial (atât în cazul minorilor cât și în cazul persoanelor vârstnice);

 • - diverse alte situații.

În aceste situații se identifică serviciile sociale adecvate sau orice altă oportunitate de intervenție care poate reface echilibrul familial.

 • b) de a asigura respectarea drepturilor minorilor/ persoanelor adulte care nu se pot reprezenta singure, de a monitoriza situația acestora;

 • c)  de a evalua situația socio-familială a minorilor/ persoanelor adulte instituționalizate în vederea reintegrării sociale, monitorizarea postreintegrare;

 • d) asigură întocmirea / elaborarea / actualizarea documentației necesare implementării / dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600 / 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 2. Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii

Are ca scop îmbunătățirea echilibrului social și al familiei, prin susținerea acesteia în vederea creșterii copilului.

Serviciul este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte ce reglementează materia prin:

 • - Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată;

 • - H.G. nr. 577/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii;

 • - O.U.G nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr.52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată în 2008 cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.U.G. nr.14/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr.448/2006, secțiunea referitoare la creșterea copilului în vârstă de 0-7 ani;

 • - Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr.38/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010;

 • - Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistență socială;

 • - H.G. nr.1291/2012 pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, pentru modificarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr. 38/2011, a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru reglementarea modalităților de stabilire și plată a alocației de stat pentru copii, aprobate prin H.G. nr. 577/2008;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr.66/2016 pentru modificrea și completarea O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 • - H.G. nr.449/2016 din 22.06.2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul și indemniăația lunarăpentru creșterea copiilor, aprobate prin H.G. nr.52/2011;

 • - O.U.G. nr.93/2016 pentru reglementarea unor măsuride simplificare a acordării unor beneficii de asistență social, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 • - H.G. nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011 a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G.nr.920/2011;

 • - O.U.G. nr.55/2017 - modificarea și completarea O.U.G.nr.111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Serviciul Alocații și Indemnizații pentru Copii are următoarele atribuții:

 • - asigură primirea, înregistrarea și verificarea dosarelor/cererilor însoțite de documentele justificative, pe parcursul programului cu publicul;

 • - oferă informații referitoare la prestațiile sociale acordate (alocații și indemnizații), telefonic sau la ghișeu, conform programului afișat;

 • - întocmește, după caz, dispoziții de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite, conform legislației în vigoare;

 • - întocmește centralizatoarele și/sau borderourile prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia pentru procesarea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite;

 • - asigură transmiterea dosarelor/dispozițiilor de acordare, respingere, modificare, suspendare, reluare, încetare, altele, dacă este cazul, a plății drepturilor cuvenite către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Iași, în original sau copie, după caz, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor prevăzute de legislație și normele de aplicare a acesteia;

 • - efectuează anchete sociale, la depunerea dosarelor, la intervale de 6 luni, pentru verificarea pe teren a condițiilor prevăzute de legislație pentru acordarea și menținerea în plată a prestațiilor sociale solicitate, în cazul apariției unor modificări, care pot determina încetarea acordării prestației sociale sau modificarea cuantumului acesteia (alocația pentru susținerea familiei), precum și în alte situații prevăzute de lege;

 • - realizează corespondența, după caz, cu persoanele fizice și juridice interesate, cu respectarea strictă a condițiilor și termenelor referitoare la procesarea documentelor, conform legislației din domeniul propriu de activitate;

 • - asigură introducerea informațiilor în baza electronică de date, arhivarea dosarelor, anchetelor sociale și actualizarea acestora, dacă este cazul, conform legislației în domeniu;

 • - oferă consultanță și consiliere persoanelor care se adresează pentru primirea de prestații sociale, având, de multe ori, domiciliul în localități din județul Iași, sau chiar în alte județe, cu privire nu numai la prestațiile oferite prin serviciul alocații și indemnizații sau prin Direcția de Asistență Socială Iași, ci și prin alte organizații guvernamentale sau neguvernamentale cu activități în domeniul asistenței sociale, în special, activități și servicii destinate copiilor sau familiilor cu copii;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 3. Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

Acordă beneficii de asistență socială sub formă de ajutoare bănești finanțate din bugetul de stat sau bugetul local, în anumite situații persoanelor sau familiilor, pe o perioadă determinată de timp.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative ce reglementează materia prin:

 • - Legea asistenței sociale nr.292/2011;

 • - Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și H.G. nr.50/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârile Consiliului Local Iași privitoare la această lege;

 • - H.C.L. nr.294/2012 privind acordarea de beneficii de asistență socială pe raza Municipiului Iași;

 • - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece și H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece;

 • - H.G. nr.938/2011 pentru modificarea anexelor nr.1 și 21 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 920/2011;

 • - H.C.L. nr.435/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure domiciliate în municipiul Iași, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat și stabilirea gradului de compensare procentuală a valorii efective a facturii la energia termică în perioada sezonului rece;

 • - O.G. nr.27/2013 pentru modificarea și completarea OUG 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, H.G. nr.778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținera familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011 și a Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr. 920/2011;

 • - Legea nr. 342/22.12.2015, privind aprobrea O.U.G nr. 25 din 30.06.2015, pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • - O.U.G nr. 93 din 08.12.2016, pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016;

 • - Legea nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

 • - O.U.G nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare republicată;

 • - H.G. nr.559/04.08.2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin H.G. nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin H.G. nr.920/2011;

 • - H.C.L. nr.129/2017 privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

 • - H.C.L. nr.404/28.09.2018, privind completarea art.1 alin.2(1) din H.C.L. nr.129/2017 privind stabilirea modalităților de acordare a gratuităților și facilităților pentru transportul în comun pe raza municipiului Iași;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 627/2015 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 799/2014 privind implementarea Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate;

 • - H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - H.G. nr.1103/10.12.2014, pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiunilor ce revin pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligațiunilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor și profesioniștilor implicați în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unitățile sanitare;

 • - Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • - Legea nr. 188/08.12.1999, republicată privind Statutul functionarilor publici republicată;

 • - Legea nr.7/08.02.2004, privind Codul de conduita a functionarilor publici;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

 • - Regulamentul de ordine interioară al Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - Codul etic stabilit la nivelul Direcției de Asistență Socială Iași.

În îndeplinirea sarcinilor, Serviciul de Beneficii de Asistență Socială colaborează cu serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Iași, precum și cu instituțiile, agențiile responsabile pentru a facilita accesul la drepturi, cu ONG-uri, cu voluntari din țară și din străinătate, care pot oferi sprijin tehnic, financiar sau material.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială oferă servicii următoarelor categorii de beneficiari:

- familiilor/persoanelor care prezintă risc de marginalizare/excludere socială, inclusiv tinerilor proveniți din centrele de plasament sau din alte instituții de ocrotire sau beneficiarilor altor măsuri de ocrotire alternativă;

 • - familiilor/persoanelor paupere;

 • - tuturor categoriilor de familii/persoane aflate în situații de criză declanșate de calamități/dezastre naturale;

 • - altor categorii de beneficiari.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială desfășoară activități de:

 • - prevenire, diagnosticare și intervenție în fenomenele de marginalizare/excluziune socială;

 • - asigură consiliere privind problemele familiale, profesionale, psihologice, de ordin financiar și juridic, etc. și informare privind problematica socială (drepturi și obligații, servicii disponibile pe plan local și modalități de accesare a acestora, etc.) în conformitate cu prevederile legale;

 • - evaluează și monitorizează modul de aplicare a măsurilor de asistență socială de care beneficiază grupurile țintă ale acestui serviciu, precum și respectarea drepturilor acestora.

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială are următoarele atribuții:

 • - asigură prin instrumente și activități specifice asistenței sociale, acordarea de beneficii sociale pentru familiile aflate în dificultate de pe raza municipiului Iași;

 • - instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea venitului minim garantat;

 • - instrumentează și monitorizează dosarele pentru acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece al anului în curs și transmite situația centralizatoare A.J.P.I.S. Iași precum și către furnizorii specifici, întocmește documentația necesară platii acestor beneficii;

 • - asigură acordarea facilităților pentru mijloacele de transport în comun locale, precum și toate celelate gratuități/facilități prevăzute de legislația în vigoare;

 • - distribuie ajutoare alimentare primite de la Uniunea Europeană, fiind depozitarii evidenței privind acordarea acestor ajutoare, pe o perioada de trei ani de la distribuire;

 • - distribuie alte ajutoare umanitare primite prin colectarea de la populație sau prin colaborări cu ONG-uri din țară și din străinătate, persoanelor și familiilor paupere;

 • - asigură distribuirea laptelui praf acordat în regim de gratuitate conform legii și întocmește adrese lunare privind consumul de lapte praf către D.S.P. Iași;

 • - verifică corectitudinea solicitărilor de plată de la S.C. SALUBRIS S.A. privind acordarea de gratuități, respectiv plata diferenței din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele de război, deținuții politici și persoanele nevăzătoare, precum și hotărârile de consiliu local privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubritate;

 • - prezintă rapoarte lunare privind numărul persoanelor beneficiare de gratuități, facilități, etc.;

 • - identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

 • - evaluează situațiile de criză a familiilor paupere, în vederea unui ajutor financiar în regim de urgență;

 • - evaluează situațiile socio-materiale familiilor afectate de dezastre naturale și întocmește planul de servicii corespunzător;

 • - realizează demersurile necesare în vederea înhumării cadavrelor neidentificate și a celor fără susținători legali, ori beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

 • - realizează parteneriate și colaborează cu ONG-uri/reprezentanți ai societății civile în vederea dezvoltării și susținerii măsurilor de protecție pentru toate categoriile de beneficiari ai legii venitului minim garantat, precum și a celor care, chiar dacă au avut ultimul domiciliu în alte localități, au decedat pe raza municipiului Iași, etc.;

 • - efectuează anchetele necesare pentru completarea dosarelor în vederea obținerii unor locuințe sociale, analizând situația familiilor cu risc de a fi evacuate din locuințele pe care le dețin, în vederea întocmirii unui plan de intervenție;

 • - asigură relaționarea cu diverse instituții publice sau ONG-uri care oferă servicii specializate pentru toate categoriile de beneficiari ce intră în atenția acestui serviciu;

 • - identifică situațiile de risc și stabilește măsuri de prevenție și de reinserție a persoanelor în mediul familial natural și /sau în comunitatea din care provin;

 • - asigură realizarea corespondenței cu petenți sau diverse instituții privind solicitările privind acordarea de beneficii sau servicii sociale specifice familiilor aflate în situație de risc care își folosesc dreptul de petiționare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 4. Serviciul Resurse Umane

Misiunea și scopul Serviciului Resurse Umane constă în asigurarea elaborării și punerii în aplicare a politicilor de resurse umane din cadrul Direcției de Asistență Socială și a procedurilor de lucru specifice Serviciului.

Serviciul Resurse Umane este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Asistență Socială și asigură aplicarea dispozițiilor următoarelor acte normative:

 • - Legea nr.188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată 2, modificată și actualizată;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul Muncii, republicată, modificată și actualizată;

 • - Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcționarului public, republicată;

 • - Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, actualizată;

 • - H.G. nr.286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice actualizată;

Legislația privind medicina școlară - O.U.G. nr.162/2008 privind preluarea ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale, H.G.nr. 56/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.162/2008, O.U.G. nr.115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, Legea nr.95/2006 privind reforma sănătății modificată, O.U.G. nr.144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical modificată precum și orice alte acte normative care stabilesc drepturi care pot fi acordate conform legii, angajaților Direcției de Asistență Socială;

 • - Ordonanța de urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;

 • - Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • - H.C.L. nr.289/2017 privind aprobarea coeficienților prevăzuți în anexele I și II pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și unitățile subordonate, aferenți gradației 0, în urma consultării organizației sindicale reprezentative, conform dispozițiilor Legii nr.153/2017,

 • - H.C.L. nr.15/2018 privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Direcției de Asistență Comunitară Iași și unitățile subordonate, începând cu data de 01.01.2018;

 • - O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Serviciul Resurse Umane are următoarele activități principale:

 • - angajarea salariaților prin: recrutare, selecție și integrare;

 • - organizarea resurselor umane prin: analiza și reevaluarea posturilor, elaborarea documentelor organizaționale (Regulamentul de ordine interioară, Regulamentul de organizare și funcționare, Stat de funcții, organigrama);

 • - gestionarea dosarelor de personal: elaborarea și completarea contractelor de muncă, gestiunea dosarelor profesionale și de personal, gestiunea bazei de date a evidenței personalului;

 • - planificarea resurselor umane prin:pregatirea documentației în vederea transmiterii spre aprobare a perfecționării și promovării salariaților;

 • - evaluarea performanțelor resurselor umane prin: gestionarea fișelor de evaluare a performanțelor profesionale individuale, evaluarea aptitudinilor salariaților.

Serviciul Resurse Umane are ca principale atribuții și competențe următoarele:

 • - colaborează cu serviciile din cadrul instituției pentru întocmirea documentației necesare în vederea supunerii spre aprobare către Consiliul local a propunerilor de modificare a structurilor organizatorice ale compartimentelor funcționale din Direcția de Asistență Socială;

 • - întocmește referatul de specialitate și-l supune spre aprobare în vederea modificării organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare;

 • - întocmește proiectul organigramei;

 • - întocmește proiectul statului de funcții;

 • - după aprobarea în consiliul local a H.C.L.privind organigrama, statul de funcții, Regulamentul de organizare și funcționare pentru D.A.S. Iași, asigură punerea în aplicare a acesteia, gestionează fișele de post pentru funcționarii publici întocmite de șefii ierarhici superiori și fișele de post pentru personalul contractual din instituție;

 • - elaborează Regulamentul de ordine interioară, cu consultarea Sindicatului Salariaților din Administrația Publică Locală Sindiprim, pe care îl supune aprobării directorului executiv, îl afișează pe site-ul instituției www.dac-iasi.ro și-l distribuie întregului personal (inclusiv unităților subordonate) precum și noilor angajați în prima zi de muncă;

 • - întocmește statele de personal ale instituției;

 • - asigură secretariatul privind selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcții, pe specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții;

creează și administrează baza sa de date cuprinzând evidența funcțiilor publice și a funcționarilor publici, precum și a celorlalte categorii de angajați;

 • - colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici în vederea transmiterii datelor personale ale funcționarilor publici precum și funcțiile publice vacante sau modificările intervenite în situația funcționarilor publici;

 • - monitorizează posturile vacante și participă la organizarea concursurilor pentru ocuparea acestor posturi;

 • - stabilește prin decizii semnate de ordonatorul de credite salariile fiecărui angajat, calculează sporurile de care aceștia beneficiază și le comunică ulterior Biroului Financiar Salarizare pentru a se putea efectua plata;

 • - ține evidența personalului în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

 • - întocmește documentele necesare și încadrarea în muncă pentru personalul nou angajat;

 • - întocmește și ține evidența deciziilor de numire și eliberare din funcție a personalului, de sancționare, de acordare a unor sporuri prevăzute de lege, de detașare, de trecere temporară în altă muncă, de modificare a salariului, de promovare, de transfer, etc.;

 • - întocmește statistici, sinteze, analize și informări referitoare la actele administrative din evidența serviciului resurse umane;

 • - ține evidența concediilor de odihnă, a învoirilor, a concediilor medicale, a concediilor pentru evenimente deosebite, a concediilor pentru studii și a concediilor pentru îngrijirea copiilor până la 2 ani;

 • - întocmește și ține evidența legitimațiilor angajaților Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmește actele necesare în vederea pensionării pentru limită de vârstă, anticipată, anticipată parțial, de invaliditate și de urmaș;

 • - întocmește și eliberează adeverințe cu vechimea în muncă și în vederea completării vechimii în muncă, pentru întocmirea dosarelor de pensionare și pentru orice alte necesități;

 • - elaborează și supune aprobării Planul anual de pregătire și perfecționare a funcționarilor publici și a personalului contractual pe baza propunerilor șefilor de departamente, din rapoartele de evaluare și fișele de evaluare a performanțelor profesionale;

 • - întocmește și ține evidența dosarelor profesionale ale tuturor angajaților instituției;

 • - ține evidența și efectuează modificările ori de câte ori situația o impune, în baza de date în format electronic, a asistenților personali ai persoanelor cu handicap;

 • - asigură respectarea prevederilor legale privind funcțiile publice, angajarea personalului, executarea contractelor individuale de muncă, modificarea sau încetarea contractelor de muncă;

 • - rezolvă corespondența primită în cadrul serviciului;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 5. Serviciul Buget Contabilitate

Misiunea și scopul Serviciului Buget Contabilitate constă în:

 • - prelucrarea informațiilor financiar contabile privind întocmirea bugetului general de venituri și cheltuieli al Direcției de Asistență Socială;

 • - furnizarea informațiilor financiar contabile privind patrimoniul public și privat;

 • - întocmirea situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția de casă, fluxurile de trezorerie, rezultat patrimonial, situația activelor și datoriilor, contul de execuție a creditelor, a veniturilor și cheltuielilor, etc.;

 • - efectuarea încasărilor și plăților în numerar și depunerea/ridicarea numerarului la/de la trezorerie;

 • - plata cheltuielilor;

 • - acordarea de avansuri pentru cheltuieli materiale pentru deplasarea și verificarea deconturilor.

Serviciul Buget Contabilitate este subordonat coordonatorului financiar contabil, directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, iar activitatea acestui serviciu este reglementată de următoarele legi:

 • - Legile bugetare anuale;

 • - Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.G. nr.119/1999 privind auditul public intern și controlul financiar preventiv republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

- Ordin nr. 2021/2013 privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005;

 • - Normele metodologice de închiderea exercițiului financiar;

 • - H.G. nr.978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale;

 • - O.M.F.P. nr.2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierei elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările și completările ulterioare;

 • - Ordinul nr. 923/2014 privind controlul financiar preventiv intern cu completările și modificările ulterioareși Norme privind exercitarea CFPI;

 • - Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată și modificată ;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr. 95/2006 - Legea sănătății cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • - Hotărâri ale Consiliului Local Iași;

 • - Ordinul nr.3015/2010 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind scoaterea din funcțiune / declasarea și casarea activelor fixe;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

 • - Alte norme sau instrucțiuni care privesc activitatea economică a instituțiilor publice.

Serviciul Buget Contabilitate are următoarele atribuții:

 • - analizează oportunitatea, legalitatea și încadrarea în bugetul diferitelor categorii de cheltuieli, conform legii;

 • - pregătește și întocmește proiectul de buget propriu Direcției de Asistență Socială Iași, în baza propunerilor făcute către structurile cu responsabilități în acest sens;

 • - primește,verifică și centralizează, conform reglementărilor legale, propunerile de buget ale unităților subordonate Direcției de Asistență Socială;

 • - urmărește execuția bugetară a Direcției de Asistență Socială Iași cât și a unităților din subordine;

 • - asigură lunar finanțarea conturilor de cheltuieli ale Direcției de Asistență Socială Iași și unităților subordonate, conform bugetului aprobat;

 • - întocmește anexele pentru plata lucrărilor de investiții;

 • - întocmește documentația necesară pentru deschiderea finanțării investițiilor;

 • - participă în echipa de implementare, monitorizare și evaluare a programelor, conform dispozițiilor conducerii Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmește rapoartele statistice referitoare la execuția bugetului aprobat;

 • - urmărește și stabilește baza legală a cheltuielilor, creșterea eficienței în utilizarea resurselor bugetare;

 • - ordonanțează cheltuielile privind achizițiile publice de produse, servicii sau lucrări;

 • - verifică, analizează legalitatea, necesitatea și oportunitatea propunerilor de modificare în timpul anului a bugetului instituției;

 • - analizează și decide împreună cu șeful ierarhic plățile de efectuat;

 • - întocmește bilanțul contabil trimestrial și cel anual;

 • - organizează inventarierea bunurilor patrimoniale;

 • - colaborează la ținerea corectă și la zi a evidenței bugetare și contabile;

 • - analizează și decide împreună cu ordonatorul de credite asupra creditelor ce urmează a se deschide ordonatorilor terțiari precum și pentru fundații/ONG-uri;

 • - înregistrează documentele privind fondurile cu finanțare nerambursabilă;

 • - înregistrează documentele de plată către organele bancare și, în conformitate cu reglementările în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont și verificarea acestora cu documentele însoțitoare;

 • - înregistrează rezultatele inventarierii;

 • - completează Registrul inventar;

 • - întocmește referatul privind propunerile de scoatere din funcțiunea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar care vor fi înaintate Ordonatorului principal de credite pentru avizare/aprobare;

 • - înregistrează ăn evidenșele contabile scoaterea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventarăn baza Procesului verbal de scoatere din funcțiune aprobat de ordonatorul de credite;

 • - asigură organizarea și funcționarea în bune condiții a contabilității valorilor patrimoniale;

 • - asigură respectarea planului de conturi general, a modelelor, registrelor și formularelor comune privind activitatea contabilă și normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor Publice, privind întocmirea și utilizarea acestora;

 • - întocmește Darea de seamă contabilă centralizată pentru unitățile subordonate;

 • - întocmește raportările lunare provond situațiile contabile, plăți restante, arierate, datorii, etc;

 • - organizează și conduce evidența contabilă privitoare la gestionarea valorilor materiale, a bunurilor de inventar și mijloacelor bănești la nivelul Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - evidențiază și urmărește decontarea cu debitorii și creditorii;

 • - evidențiază și urmărește controlul periodic asupra gestiunilor în vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu;

 • - întocmește situațiile solicitate de către ordonatorul principal de credite privind patrimoniul instituției;

 • - verifică lunar gestiunea magaziei și casieriei;

 • - propune proiecte de dispoziții sau hotărâri legate de activitatea contabilă;

 • - participă la întocmirea periodică a situațiilor privind execuția bugetară;

 • - organizează efectuarea în termen, potrivit reglementărilor în vigoare, a operatiunilor de inventariere a valorilor materiale și bănești și a decontărilor;

 • - întocmește situația privind facturile intrate și neachitate;

 • - asigură controlul intern al operațiunilor economice ce se derulează în cadrul direcției prin acordarea vizei de control financiar preventiv;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Serviciul Administrativ, Aprovizionare

Are ca obiectiv principal asigurarea necesarului de resurse materiale precum și asigurarea prestărilor de servicii pentru buna funcționare a structurilor Direcției de Asistență Socială Iași.

Serviciul Administrativ Aprovizionare este subordonat directorului executiv adjunct, activitatea acestui serviciu fiind reglementată de:

 • - Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

 • - Ordin nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale, actualizat;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor, actualizată;

 • - H.G. nr.2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind efectuarea și organizarea inventarierii elementelor de activ și pasiv;

 • - Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția personelor republicată;

 • - Legea nr.477/2004 republicată, privind Codul de Conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Serviciul Administrativ Aprovizionare are ca principale atribuții și competențe următoarele:

 • - asigură necesarul de materiale, echipamente, birotică, etc., pentru buna funcționare a instituției;

 • - întocmește referatele privind achizițiile de mijloace fixe, obiecte de inventar și materiale, urmărind derularea contractelor de furnizare, recepția, păstrarea și eliberarea acestora, astfel: pe baza referatelor de necesitate a departamentelor aprobate de conducere; prin achiziționarea materialelor/serviciilor în timp util; prin înregistrarea obiectelor de inventar în fișa de magazie; prin completarea în bonul de consum eliberat de magazia unității; prin redactarea unui proces verbal de predare - primire;

 • - aplică ștampila "Bun de plată" pe documentele care atestă bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate din care reies obligașii de plată certe;

 • - centralizează necesarele de produse, servicii și lucrări ale structurilor direcției în vederea întocmirii programului de achiziții anual;

 • - participă la întocmirea propunerilor bugetare, a notelor de fundamentare, a rapoartelor și a proiectelor de hotărâri, când este cazul;

 • - urmărește lucrările de reparații, recompartimentări, modernizări, etc., precum și toate lucrările de orice natură ce se efectuează de către terți, cu personal specializat;

 • - depistează și remediază orice defecțiuni sau disfuncțiuni care ar putea influența buna desfășurare a activităților de orice fel din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, în regie proprie sau cu terți;

 • - se preocupă de respectarea normelor igienico-sanitare asigurând curățenia din incintele Direcției de Asistență Socială Iași, cu personalul angajat;

 • - răspunde de curățenia, deratizarea, dezinsecția și reparația imobilelor instituției și a mijloacelor fixe sau obiecte de inventar;

 • - întocmește recepția mijloacelor fixe, materialelor și obiectelor de inventar și documentelor de mișcare a acestora;

 • - se ocupă cu inventarierea anuală prin verificarea în teren a patrimoniului având listele de inventar din anul precedent pentru stabilirea plusului sau minusului;

 • - casează mijloacele fixe și obiectele de inventar prin întocmirea listei în vederea aprobării;

 • - urmărește zilnic activitatea de transport efectuată cu parcul auto propriu din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, pentru optimizarea consumurilor și încadrarea în limitele de carburanți;

 • - primește, păstrează și eliberează bunuri în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - eliberează bonuri de consum;

 • - răspunde de integritatea mărfurilor din gestiune și verifică respectarea încadrării în termene de valabilitate ale acestora;

 • - întocmește note de fundamentare și referatele privind cheltuielile cu întreținerea și gospodărirea;

 • - întocmește referatele privind mentenanța instalațiilor, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aparținând instituției, urmărește derularea contractelor și participă la recepția serviciilor;

 • - verifică, monitorizează și optimizează consumul de energie electrică, apă, gaz, etc.;

 • - organizează și gestionează activitățile specifice de securitate și sănătate în muncă, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

 • - organizează și gestionează activitățile specifice în situații de urgență și apărare, așa cum sunt definite prin legislația în vigoare, pentru personalul instituției;

 • - răspunde de obținerea și menținerea autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă;

 • - asigură instruirea și informarea personalului în probleme de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență, prin cele trei forme de instruiri: introductiv generală, la locul de muncă și periodică, gestionând fișele individuale de instruire;

 • - elaborează planul de prevenire și protecție și instrucțiunile privind aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă la nivelul Direcției de Asistență Socială;

 • - urmărește derularea contractului de servicii de medicina muncii cu un cabinet sau centru specializat;

 • - gestionează și monitorizează planificările pentru controalele medicale;

 • - prezintă documentele și oferă relații la solicitarea inspectorilor de muncă din cadrul I.T.M., în timpul controalelor sau cercetării accidentelor de muncă;

 • - asigură respectarea normelor de pază, de securitate, de prevenire a incendiilor;

 • - întocmește referatele privind verificarea și achiziția obiectelor și materialelor specifice pentru prevenirea și stingerea incendiilor necesare clădirilor în care își desfășoară activitatea salariații Direcției de Asistență Socială, conform legislației în vigoare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - păzirea bunurilor și valorilor instituției precum și ămbunătățirea fluidizării accesului beneficiarilor de către personalul propriu;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile serviciului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 7. Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare

8. Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare

Sunt servicii organizate în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași, în urma preluării cabinetelor medicale școlare și universitare și a cabinetelor stomatologice școlare și universitare, conform H.G. nr.162/2008.

Misiunea serviciilor medicale este de acordare a asistenței medicale și de medicină dentară preșcolarilor, elevilor și studenților pe toată perioada în care se afla în unitățile de învațământ (grădinițe și școli) cât și a asistenței medicale pentru studenți.

Scopul serviciilor medicale este de asigurare a dezvoltării psihosomatice armonioase a preșcolarilor, școlarilor și studenților prin aplicarea metodelor de prevenție adecvate, prin:.

 • - acordarea de servicii medicale individuale și la nivelul colectivităților;

 • - asigurarea unor servicii de asistență medicală preventivă și curativă;

 • - asigurarea unor servicii de asistență de medicină dentară preventivă și curativă.

Serviciile sunt subordonate directorului executiv adjunct, șefii de servicii ale acestora fiind din categoria celor specifice administrației publice, având atribuții pe partea tehnico-administrativă, activitatea acestora fiind reglementată de:

 • - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, actualizată;

 • - O.M.S. nr.563/2018 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 457/2001 privind reglementarea denumirii și codificării structurilor organizatorice (secții, compartimente, laboratoare, cabinete) ale unităților sanitare din România

 • - O.M.S. nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos - Codul de deontologie medicală din intrat in vigoare de la data de 06.01.2017 - al Colegiului Medicilor din România;

 • - Codul de etică și deontologie din 9 iulie 2009 - al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical din România;

 • - Codul deontologic modificat și completat la data de 12.11.2010 - al medicului dentist;

 • - O.U.G. nr.162/2008 - privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

 • - H.G. nr. 56/2009 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, actualizată;

 • - Ordinul nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, actualizat;

 • - Ordinul nr.772/2004 pentru completarea Ordinului nr. 653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților;

 • - Ordinul nr.1668/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenței medicale gratuite și pentru promovarea unui stil de viață sănătos, actualizat;

 • - Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Șefii de servicii ale Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare și Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare au următoarele atribuții:

 • - planifică, organizează și coordonează activitatea tehnico-administrativă în cadrul Servicilor din subordine;

 • - asigură organizarea și conducerea evidențelor tehnico-operative, în conformitate cu prevederile legale;

 • - identifică, prin intermediul angajaților din subordine, problemele administrative din cabinetele școlare / universitare unde își desfășoară activitatea personalul medical angajat al D.A.S. Iași și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • - asigură legătura cu conducerea unităților școlare/universitare unde își desfășoară activitatea personalul medical angajat al D.A.S. Iași;

 • - asigură împreună cu personalul administrativ, necesarul de materiale pentru desfășurarea activității în bune condiții a activității în cadrul cabinetelor medicale;

 • - facilitează întâlniri regulate de analiză și planificare cu personalul serviciului;

 • - soluționează conflictele interne dintre personalul serviciului prin aplicarea în mod corespunzător a legislației care reglementează aceste aspecte;

 • - aprobă/nu aprobă cererile de C.O., de participare la cursuri de formare/perfecționare profesională ale salariaților serviciului în funcție de necesități;

 • - semnează pontajele lunare care în prealabil sunt vizate și verificate de inspectorul din cadrul Serviciului RU;

 • - rezolvă corespondența primită în cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare;

 • - întocmește situații statistice, situații centralizatoare, precum și alte situații solicitate de diverse organisme sau conducerea D.A.S. Iași, în legătura cu activitatea desfășurată în cadrul cabinetelor medicale;

 • - centralizează solicitările primite, necesarele de produse și servicii, în vederea întocmirii programului de achiziții anual;

 • - întocmește împreuna cu medicul arondat cabinetului medical, fișele de post pentru personalul din subordine, conform O.M.S. nr. 653/2001 si O.M.S. nr. 1668/2011;

 • - urmărește repartizarea produselor achiziționate pe fiecare unitate medicală;

 • - întocmește rapoartele de activitate lunare și anual pentru Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Personalul din cadrul Serviciului Cabinete Medicale Școlare și Universitare are următoarele atribuții:

Atribuțiile medicilor privind asistența medicală preventivă:

 • - examinează toți preșcolarii din grădinițe, elevii care urmează să fie supuși examenului medical de bilanț al stării de sănătate și toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni;

-dispensarizează elevii din toate clasele și studenții cu probleme de sănătate, aflați în evidența specială, în scop recuperator;

 • - selecționează din punct de vedere medical elevii cu probleme de sănătate, în vederea orientării lor școlar-profesionale la terminarea școlii/a liceului;

 • - examinează, eliberând avize în acest scop, elevii și studenții care urmează să participe la competiții sportive;

 • - examinează elevii și studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără;

 • - examinează elevii și studenții care vor fi supuși imunizarilor profilactice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale temporare și supraveghează efectuarea vaccinarilor și apariția reactiilor adverse postimunizare (RAPI);

 • - eliberează pentru elevii și studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice în atelierele școlare și universitare;

 • - vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile școlare;

 • - eliberează adeverințe medicale la terminarea școlii generale, profesionale și de ucenici, precum și a liceului;

 • - efectuează triajul epidemiologic după vacanța școlară sau ori de câte ori este nevoie, depistează activ prin examinări periodice anginele streptococice și urmărește tratamentul cazurilor depistate;

 • - controlează prin sondaj igiena individuală a preșcolarilor și școlarilor;

 • - verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din grădinițe, cantine școlare în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare;

 • - asigură aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical.

Atribuțiile medicilor privind asistența medicală curativă:

 • - acordă la nevoie primul ajutor preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate medicilor respectivi;

 • - examinează, tratează și supraveghează medical elevii bolnavi, izolați în infirmeriile școlare;

 • - acordă consultații medicale la solicitarea elevilor și studenților din unitățile de învățământ arondate trimițându-i, după caz, pentru urmărire în continuare la medicul de familie sau la cea mai apropiată unitate de asistență medicală ambulatorie de specialitate;

 • - prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 3 zile, elevilor și studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital;

 • - la recomandarea expresă a medicului specialist, prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală pentru elevii și studenții care prezintă afecțiuni cronice.

Activitatea în perioada vacanțelor școlare:

Pe perioada vacanțelor școlare, se vor efectua cu precădere concediile de odihnă, iar în cazul epuizării acestora, se vor efectua următoarele activități:

 • - definitivează interpretarea datelor somatometrice cu consemnarea acestora în fișele medicale școlare, completează adeverințele medicale pentru elevii care termină clasele a IX-a, a XII-a și ultimul an al școlii profesionale și de ucenici și consemnează în fișele medicale ale elevilor vaccinările efectuate;

 • - participă la comisiile medicale de înscriere în școli profesionale, postliceale și în licee de specialitate;

 • - participă la cursuri sau instruiri profesionale, nu pe timp de vară;

 • - pe timpul verii asigură asistența medicală de urgență și acordă primul ajutor în caz de nevoie în timpul examenelorde evaluare națională, bacalaureat, examen de titularizare a profesiilor, competișii sportive;

 • - efectuează organizarea și igienizarea cabinetelor în vederea începerii cursurilor școlare.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

În ceea ce privește asistența stomatologică preventivă și curativă, medicii din cadrul Serviciului Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare au următoarele atribuții:

 • - aplică măsuri de igienă orodentară, de profilaxie a cariei dentare și a afecțiunilor orodentare;

 • - efectuează examinări periodice ale aparatului orodentar al preșcolarilor, elevilor și studenților și trimit la specialist cazurile care depășesc competența cabinetului stomatologic;

 • - depistează activ și dispensarizează afecțiunile oro-dentare;

 • - urmăresc dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare;

 • - urmăresc refacerea morfologiei funcționale a dinților temporari și permanenți;

 • - asigură profilaxia funcțională de decondiționare a obiceiurilor vicioase;

 • - examinează parodonțiul în vederea decelării semnelor clinice de debut al unei îmbolnăviri cornice;

 • - examinează, stabilesc diagnosticul și efectuează tratamentul cariilor dentare;

 • - efectuează intervenții de mică chirurgie stomatologică (extracții de dinți, incizii de abcese dentare);

 • - împreună cu specialiștii stomatologi-parodontologi dispensarizează elevii și studenții care prezintă anomalii dento-maxilare și parodontopatii și efectuează tratamentele indicate de aceștia;

 • - acordă primul ajutor în caz de urgență în colectivitățile arondate;

 • - efectuează educația preșcolarilor și elevilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dento-maxilare;

 • - aplică și controlează respectarea măsurilor de igienă și antiepidemice;

 • - controlează sterilizarea corectă a aparaturii și instrumentarului medical;

 • - colaborează cu medicul școlar de medicină generală, cu medicul cabinetului medical studențesc și cu medicul de familie sau de alte specialități pentru prevenirea afecțiunilor orodentare prin care se pot manifesta unele afecțiuni cornice;

 • - depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut ale bolii canceroase la nivelul cavității bucale și îndrumă pacientul către serviciul de specialitate;

 • - eliberează scutiri medicale pentru absențe din motive stomatologice, în condițiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătății și Familiei;

 • - asigură aprovizionarea cu instrumentar, materiale sanitare și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului;

 • - întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți copiii și tinerii în ciclul următor.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Atribuțiile ce revin medicilor și cadrelor medii sanitare, așa cum sunt prevăzute în anexele 1-9 din Ordinul nr.653/2001 privind asistența medicală a preșcolarilor, elevilor și studenților, emis de Ministerul Sănătății și Familiei, vor fi înscrise în fișa postului.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Sistemul de relații: Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Universitare și Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare și Universitare colaborează cu toate departementele funcționale din structura Direcției de Asistență Socială.

Personalul de specialitate (medici, cadre medicale sanitare) colaborează cu Direcția de Sănătate Publică a județului Iași, cu Colegiul Medicilor, Colegiul Medicilor Dentiști și Ordinul Asistenților Medicali.

Capitolul IV. Birourile Direcției de Asistență Socială Iași

1. Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor

Scopul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor constă în derularea achizițiilor publice pentru realizarea investițiilor necesare dezvoltării Direcției de Asistență Socială Iași și asigură achiziționarea bunurilor necesare desfășurării în condiții normale a activităților în cadrul instituției.

Biroul Achiziții și Prelucrarea Datelor este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și răspunde de aplicarea următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • - Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și organizarea și funcționarea Consiliuluilui Național de Soluționare a Contestațiilor;

 • - O.U.G. nr.45/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice;

 • - H.G. nr.416/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 634/2015 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2016, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016;

 • - Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată și modificată ;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Atribuțiile personalului angajat din cadrul Biroului Achiziții și Prelucrarea Datelor:

 • - coordonează întreaga activitate privind achizițiile publice, în cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și instituțiilor ce se regăsesc în structura Direcției, urmărind demararea, desfășurarea și finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform Legea nr. 98/2016;

 • - asigură transparența și integritatea procesului de achiziție publică;

 • - asigură utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire și garantează tratamentul egal și nediscriminarea agenților economici;

 • - inițiază, desfășoară și finalizează procedurile de achiziții de produse, servicii și lucrări;

 • - elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte departamente din structura Direcției;

 • - elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluții, a documentației de concurs;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 și a H.G. nr.395/2016;

 • - aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • - întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea conducerii;

 • - participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate în cadrul structurilor Direcției;

 • - asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • - se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale și de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

 • - îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Celelalte departamente din structura instituției au obligația de a sprijini activitatea Biroului, în funcție de specificul documentației de atribuire și de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate, în contextul aplicării procedurii de atribuire.

2. Biroul Financiar Salarizare

Este departamentul ce are ca scop acordarea drepturilor salariale pentru angajații Direcției de Asistență Socială Iași având la bază statele de funcții și de personal întocmite în colaborare cu Serviciul Resurse Umane, respectându-se prevederile legale în vigoare.

Biroul Financiar Salarizare este subordonat coordonatorului financiar contabil, respective directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, iar activitatea acestui birou este reglementată de următoarele prevederi legale:

 • - Legea nr.53/2003 - Codul muncii cu modificările și completările ulterioare republicat;

 • - Legea nr.82/1991 - legea contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - O.M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, actualizat;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii și răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată;

 • - H.C.L. nr.172/2005 privind scutirea cu 50% din valoarea tarifului de salubritate pentru veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deținuți politici și persoane nevăzătoare;

 • - H.C.L. nr. 434/2008 și H.C.L. nr. 435/2011 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței familiilor și persoanelor singure funcție de venituri;

 • - O.G. nr.119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată și actualizată;

- O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, modificat și completat prin Ordinul nr.3421//2008 și Ordinul nr.547/2009;

 • - Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, actualizată;

 • - Decretul nr.209/1976 regulamentul operațiunilor de casă;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naționale;

 • - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • - Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;

 • - O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Biroul Financiar Salarizare are ca principale activități, ce duc la atingerea obiectivelor specifice:

 • - întocmirea statelor de plată ale tuturor salariaților, ale deconturilor pentru operațiuni privind asigurarile sociale de stat, declarații lunare privind obligațiile la bugetul asigurărilor sociale de stat și obligațiile de plată la bugetul general consolidat;

 • - întocmirea documentelor necesare pentru efectuarea încasărilor și plăților în numerar și prin conturile bancare;

 • - întocmirea documentelor privind plata pentru lucrări de investiții, reparații și cheltuieli curente;

 • - ducerea la îndeplinire a deciziilor cu privire la răspunderea materială, disciplinară și administrativă a salariaților;

Sistemul de relații al Biroului Financiar Salarizare se referă la principalele informații primite de la departamentele funcționale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și din exterior, precum și cele transmise către departamentele funcționale din instituție și spre exterior, constând în:

 • - colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate, în vederea înregistrării corecte a operațiunilor de încasări și plăți efectuate de către Biroul Financiar Salarizare;

 • - colaborarea cu Serviciul Buget Contabilitate cu privire la încadrarea în prevederile bugetare aprobate prin bugetul de venituri și cheltuieli;

 • - colaborează cu departamentele care gestionează venituri ale bugetului instituției;

 • - preia dispozițiile către casierie pentru încasări/plăți taxe fără debit, etc. de la departamentele care utilizează aceste taxe.

Atribuțiile personalului din cadrul Biroului Financiar Salarizare sunt:

 • - prelucrarea dispozițiilor de încadrare, promovare, sancționare, spor vechime, reorganizare, modificări aduse la salariul de încadrare precum și cele de încetare a raporturilor de serviciu, conform legii, comunicate de Serviciul Resurse Umane și răspunderea acordării drepturilor salariale pentru angajați;

 • - verificarea foilor de prezență întocmite de șefii de departamente;

 • - calcularea drepturilor salariale pentru salariații instituției și răspunderea utilizării corecte a programelor de salarii NEXUS;

 • - efectuarea reținerilor din salariu;

 • - întocmirea și transmiterea lunară către Trezorerie a situației privind efectuarea plății salariilor;

 • - calcularea indemnizației concediilor de odihnă cuvenite anual, conform legii, pentru salariații instituției;

 • - coordonarea activității casieriei instituției;

 • - întocmirea programării plăților, a ordinelor de plată, a foilor de vărsământ și ALOP-ul cheltuielilor derulate de Direcția de Asistență Socială;

 • - efectuarea plăților cu urmărirea încadrării în prevederile bugetare;

 • - gestiunea numerarului la casierie;

 • - întocmirea filelor CEC pentru sumele ce sunt derulate prin casieria instituției;

 • - calcularea indemnizațiilor concediilor medicale pentru salariații aflați în incapacitate temporară de muncă, sarcină și lehuzie, îngrijire copil bolnav până la 3 ani;

 • - ține evidența cererilor pentru efectuarea concediilor fără plată;

 • - întocmirea declarațiilor lunare privind obligațiile de plată, a contribuțiilor sociale, impozitul pe venit;

 • - întocmirea adeverințelor pentru salariații instituției cu privire la salarizarea acestora, adeverințe pentru medicul de familie, spital, policlinică, bancă, etc.;

 • - elaborarea de lucrări pentru fundamentarea cheltuielilor de personal ale instituției;

 • - întocmirea dării de seamă cu privire la calcularea, reținerea și virarea impozitului pe salarii;

 • - verificarea deconturilor pentru deplasări;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G. nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Capitolul V. Compartimentele Direcției de Asistență Socială Iași

1. Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav

Se află în directa subordonare a Serviciului Resurse Umane, care este subordonat directorului executiv și funcționează cu trei funcționari publici de execuție din care doi funcționari publici asigură serviciile în vederea angajării asistenților personali și un funcționar public de execuție gestionează dosarele persoanelor încadrate în grad de handicap grav care sunt posesorii certificatului care poartă mențiunea "beneficiază de asistent personal".

Compartimentul Asistenți Persoanali și Indemnizații pentru Persoane cu Handicap Grav oferă servicii atât asistenților personali angajați în baza unui contract individual de muncă pentru persoanele care dețin un certificat de încadrare de handicap grav cât și persoanelor cu handicap grav/reprezentanților acestora care au optat pentru primirea unei indemnizații.

Compartimentul își desfășoară activitatea respectând următorul cadrul legislativ:

 • - Legea nr.53/2003 Codul muncii, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - H.G. nr.427/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de încadrare, drepturile și obligațiile asistentului personal al persoanei cu handicap, actualizată;

 • - Legea nr.136/2012 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

 • - H.G nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

 • - O.U.G. nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

 • - Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • - Legea 188/1999, privind statutul funcționarului public, republicată și modificată ;

 • - Legea nr.7/2004 republicată, privind Codul de Conduită a funcționarului public;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Atribuțiile/responsabilitățile personalului:

 • - evaluează situația socio-economică a potențialilor asistenți personali, în vederea angajării acestora;

 • - întocmește dosarele de angajare pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav în baza recomandării din ancheta socială efectuată de un asistent social din cadrul Serviciilor de specialitate din cadrul Direcției sau cu atribuții în acest sens;

 • - întocmește fișa postului asistentului personal, individualizată pentru fiecare situație/bolnav, ținându-se cont de recomandările unui medic de specialitate (medic de familie, medic din cadrul comisiei de evaluare și stabilire a gradului de handicap, medic medicina muncii din aparatul propriu al Primăriei, etc.);

 • - cooperează permanent cu asistentul personal al persoanei cu handicap, care are calitate de salariat;

 • - monitorizează activitatea asistenților personali angajați pentru persoanele cu handicap prin verificarea periodică a activității acestora;

 • - gestionează, în vederea verificării/ reactualizării/ completării, dosarelor cu evidența asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav;

 • - transmite în termen, pentru introducerea în programul REVISAL, deciziile/ contractele individuale de muncă/ modificările lunare funcționarului public care are această atribuție din cadrul Serviciului Resurse Umane conform legislației în vigoare;

 • - cooperează cu celelalte departamente pentru respectarea legalității privind întocmirea, confirmarea, semnarea, aprobarea și circuitul documentelor din cadrul serviciului;

 • - răspunde în termen legal scrisorilor, sesizărilor și cererilor repartizate spre soluționare de către șeful serviciului sau directorul executiv al D.A.S.;

 • - întocmește, rapoarte scrise la cererea conducerii și pe cele imperative stipulate în Legea nr.448/2006 republicată, privind activitatea depusă, modul de îndeplinire a sarcinilor, precizează dinamica angajării asistenților personali semestrial;

 • - întocmește rapoarte și dispoziții referitoare la indemnizațiile acordate persoanelor cu handicap grav pe care le are în evidență, pe perioada concediului de odihnă a asistentului personal;

 • - primește cererile pentru acordarea indemnizației pentru persoană cu handicap grav în conformitate cu dispozițiile Legii nr.448/2006 republicată, întocmește dosarele bolnavilor, monitorizează situația acestora, întocmește dispozițiile privind acordarea/modificarea titularului/încetarea și efectuează toată documentația necesară în vederea asigurării plății indemnizației;

 • - efectuează anchetele sociale necesare verificării/ reactualizării/ completării dosarelor sociale în ce privește indemnizația lunară primită în mod direct de persoanele cu handicap grav;

 • - evaluează situația persoanelor cu handicap grav în situațiile de criză;

 • - întocmește la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

2. Compartimentul Comunicare, Registratură, Relații cu Publicul și Evaluare Inițială

Se află în directa subordonare a Serviciului Resurse Umane, care este subordonat directorului executiv și funcționează cu un funcționar public de execuție și un personal contractual cu respectarea următoarelor legi:

 • - Legea nr.53/2003 republicată 2 și modificată - Codul Muncii;

 • - Legea nr.215/2001 republicată privind administrația publică;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici republicată;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în monitorizarea permanentă a documentelor care sunt înregistrate în instituție precum și comunicarea răspunsurilor, respectiv modul de soluționare a acestora către persoanele interesate și către destinatarii petițiilor.

Atribuțiile personalului:

 • - primește petițiile cetățenilor ( cereri, reclamații, sugestii etc.) și le înregistrează în ordinea cronologică în registrul de evidență;

 • - primește și înregistrează în ordinea cronologică orice alt tip de document depus de persoane fizice sau juridice (adrese, facturi, informări ) și clasifică documentele pe tipuri de probleme;

 • - verifică documentația cetățenilor și dacă este completă o înregistrează, dacă este incompletă aceasta este returnată petentului în vederea completării;

 • - reactualizează la solicitarea și cu sprijinul structurilor direcției, cu avizul conducerii, baza de date privind documentația pentru fiecare tip de petiție, cerere etc.;

 • - eliberează un bon cu ștampila Registraturii unității care conține numărul de ordine și data depunerii petiției, cererii etc.;

 • - transmite către conducere toate documentele înregistrate, în vederea analizării și direcționării către structurile direcției;

 • - preia documentele analizate de conducere și le distribuie structurilor direcției pe bază de semnătură în registrul de evidență;

 • - primește și eliberează răspunsurile transmise de structurile direcției;

 • - întocmește necesarul de material și disponibilităși bănești pentru buna funcșionare a Registraturii și îl înaintează în vederea aprobării de conducerea direcției;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 3. Compartimentul Monitorizare, Analiză, Statistică, Indicatori Asistență Socială și Incluziune Socială este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și își desfășoară activitatea în conformitate cu următoarele legi:

 • - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

- H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

 • - H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în monitorizarea permanentă a indicatorilor de creștere a calității serviciilor sociale furnizate către beneficiari.

Atribuțiile personalului:

 • - monitorizează activitatea serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor din cadrul D.A.S., destinate promovării și protecției protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, sub aspectul tipurilor de servicii sociale destinate categoriilor defavorizate și sub aspectul numărului de beneficiari ai acestor servicii;

 • - întocmește periodic sau la solicitarea conducerii instituției analize statistice care să stea la baza măsurilor de organizare și desfașurare a activității D.A.S.;

 • - colectează și centralizează datele statistice privind activitatea desfășurată în cadrul serviciilor sociale și de specialitate aflate în subordinea instituției sub formă de rapoarte statistice, situații, informări, analize;

 • - colaborează cu celelalte servicii în vederea transmiterii de analize și statistici cu privire la activitatea D.A.S. către ONG-uri sau alte instituții publice în vederea desfășurării de activități comune în domeniul protecției copilului, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, precum și în vederea promovării incluziunii sociale a categoriilor dezavantajate;

 • - realizează prognoze în ceea ce privește modificarea în viitor a indicatorilor privind evoluția situației copiilor, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială și a posibilității de incluziune socială a acestora, în funcție de dinamica societății și a nevoile sociale ale comunității, astfel încât să poată fi elaborate strategii de dezvoltare, viabile, predictibile și sustenabile care să răspundă necesităților pe termen scurt, mediu si lung;

 • - întocmește diferite situații statistice referitoare la situația copiilor și a adulților aflați în dificultate precum și indicatori în domeniul incluziunii sociale;

 • - colectarea la nivel de municipiu de date privind diverse categorii sociale aflate în risc în vederea punerii în aplicare a politicilor sociale în domeniu incluziunii sociale;

 • - participarea la elaborarea unor strategii și proiecte de îmbunătățire și diversificare a serviciilor oferite în domeniul asistenței sociale a copiilor, a familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială;

 • - elaborează Raportul lunar și anual al activității instituției și îl supune aprobării conducerii instituției;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Compartiment Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

Compartimentul Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile, este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și își desfășoară activitatea în următoarea bază legislativă:

 • - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, actualizată;

 • - H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

 • - Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.292/2011 a asistenței sociale;

 • - H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr. 7 din 18 februarie 2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

 • - Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea 315/2004 privind dezvoltarea regională a Romăniei, actualizată;

 • - H.G. nr.52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Misiunea și scopul Compartimentului constă în atragerea de fonduri prin proiecte cu finanțare europeană/națională, implementarea și monitorizarea acestora în vederea dezvoltării serviciilor sociale pe raza municipiului Iași.

Atribuțiile personalului din cadrul Compartimentului Strategii, Programe, Proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile sunt:

 • - identifică și cuantifică problemele sociale comunitare;

 • - consultă serviciile de specialitate și creează strategii de intervenție corespunzătoare (proiecte);

 • - identifică, propune și atrage, în parteneriat, proiecte de interes local, în scopul atingerii obiectivelor specifice obiectului de activitate din domeniul social;

 • - analizează propunerile de colaborare/cooperare/asociere cu alte autorități ale administrației publice locale, ONG-uri, etc.;

 • - centralizează ofertele și studiile de proiecte cu posibilități de finanțare de interes pentru comunitate;

 • - identifică și atrage resurse financiare externe și interne extrabugetare nerambursabile;

 • - identifică surse de finanțare pentru programele și proiectele propuse a se implementa/dezvolta;

 • - analizează studiile existente, ghidurile de bună practică în domeniul asistenți sociale în vederea conceperii cererilor de finanțare;

 • - elaborează și promovează documentele necesare punerii în valoare a oportunităților de finanțare în raport cu politicile, programele și proiectele publice specifice activităților instituției;

 • - participă la seminarii de pregătire/instruire pentru contractarea/implementarea/monitorizarea de proiecte;

 • - participă la alcătuirea echipei de proiect ținând cont de aria de specialitate a fiecărui membru, disponibilitatea membrilor în timpul derulării proiectelor, tipul de activități în care aceștia sunt implicați;

 • - întocmește documentele de raportare periodică privind stadiul implementării proiectelor, rapoartele de monitorizare și evaluare a proiectelor;

 • - urmărește încadrarea în termen a implementării proiectelor;

 • - asigură comunicarea cu partenerii, colaboratorii și Organismele intermediare responsabile cu derularea programelor cu finanțare europeană, asigurând legătura dintre finanțator și instituție;

 • - promovează imaginea serviciilor de specialitate;

 • - organizează work-shop-uri, întâlniri între specialiștii în domeniul asistenți sociale, conferințe, cursuri și seminarii pe diferite tematici;

 • - realizează materiale de prezentare, broșuri, pliante pentru proiectele în derulare;

 • - răspunde la cererile de clarificări de ale Autorităților de Management, Organismelor intermediare precum și altor instituții cu atribuții de monitorizare, verificare și control;

 • - realizează sistemul de arhivare a programelor/proiectelor din domeniul de activitate, prin întocmirea unei baze reale și actualizate conform legislației în vigoare;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea desfășurată și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

5. Compartiment Juridic

Este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și răspunde de aplicarea tuturor prevederilor legale privind activitatea instituției, apărând drepturile și interesele instituției la încheierea de acte juridice sau în fața organelor de jurisdicție.

Activitatea acestui compartiment este reglementată de :

 • - Legea nr.188/1999 privind Statutul funționarilor publici repuplicată;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici republicată;

 • - Legea nr.134/2010 privind Codul de Procedură Civilă republicat;

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul Civil republicat;

 • - Codul Comercial actualizat;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Angajații Compartimentului Juridic au următoarele atribuții:

 • - verifică și semnează pentru legalitate acte emise de Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - asigură, potrivit legii, reprezentarea Direcției de Asistență Socială, precum și a instituțiilor cu personalitate juridică subordonate, în fața instanțelor judecătorești în cauzele de contencios administrativ și în alte cauze;

 • - promovează, la cererea conducerii, acțiuni judecătorești pentru recuperarea debitelor pe baza propunerilor și documentelor puse la dispoziție de departamentele de specialitate din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași și a instituțiilor din subordine, pe baza împuternicirii date de conducere;

 • - ține evidența tuturor cauzelor aflate în curs de judecată;

 • - iau măsurile necesare pentru realizarea cerințelor, obținerea titlurilor executorii și sprijină executarea acestora;

 • - organizează informarea și documentare juridică;

 • - întocmește acțiuni civile în vederea sesizării instanțelor judecătorești;

 • - avizează asupra legalității toate contractele emise de Direcției de Asistență Socială Iași, respectiv contractele economice, contractele de închiriere, de concesiune, de asociere și Proiectele de Hotărâri ale Consiliului Local propuse de către Direcției de Asistență Socială Iași precum și alte acte care angajează răspunderea patrimonială a organelor respective;

 • - acordă consultanță în toate spețele în care este solicitat;

 • - răspund la toate petițiile în termenul procedural, repartizate de șeful ierarhic superior;

 • - exprimă puncte de vedere în ceea ce privește aplicarea și interpretarea diverselor acte normative în cazul luării unor măsuri la solicitarea conducerii sau a departamentelor din structura instituției;

 • - colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri, regulamente, dispoziții în domeniile de competență ale Compartimentului Juridic;

 • - participă la întocmirea contractelor/acordurilor de colaborare și le avizează din punct de vedere juridic;

 • - formulează răspunsuri la petițiile repartizate spre soluționare ce intră în sfera de competență a Compartimentului Juridic;

 • - sesizează conducerii instituției aspectele legate de nerespectarea legislației în vigoare pe care le constată în activitatea departamentelor structurii instituției;

 • - aduc la cunoștința departamentelor din structura instituției, noile acte normative ce intră în competența acestora, precum și modificările actelor normative în vigoare;

 • - aplică legislația la nivelul întregii instituții, informează și urmărește aplicarea noilor acte normative la nivelul fiecărui serviciu, birou, compartiment al Direcției de Asistență Socială Iași;

 • - întocmesc, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Compartiment Informatic

Este subordonat directorului executiv, iar personalul angajat își desfășoară activitatea prin aplicarea următoarelor acte normative, specifice acestui domeniu:

 • - Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.53/2003 - Codul muncii, republicată și actualizată;

 • - Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în cadrul comunicațiilor electronice, actualizată;

 • - Legea 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției (în această lege, Cartea I, Titlul II și Titlul III tratează transparența în administrarea informațiilor și serviciilor publice prin mijloace electronice și prevenirea și combaterea criminalității informatice - inclusiv protecția confidențialității și integrității datelor), actualizată;

 • - Legea 455/2001 privind semnătura electronică, republicată;

 • - Ordinul 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici;

 • - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici republicată;

 • - HG 1007/2001 pentru aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administrației publice;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Personalul din compartiment are următoarele atribuții:

 • - asigură respectarea prevederilor legale privind publicarea de date și protecția datelor personale;

 • - asigură buna funcționare a sistemului informatic, a legăturii acestuia cu alte sisteme informatice din administrația publică și rețelei de calculatoare în instituție;

 • - stabilește necesitățile de tehnică de calcul și programe informatice ale departamentelor din structura instituției și propune achiziționarea acestora;

 • - participă, împreună cu furnizorii de programe software, la realizarea analizei în vederea implementării programelor;

 • - asigură administrarea bazelor de date;

 • - realizează și actualizează pagina web a Direcției de Asistență Direcției de Asistență Socială Iași, împreună cu serviciile/ birourile /compartimentele de specialitate din cadrul instituției;

 • - întreține și depanează, din punct de vedere hardware, rețeaua de calculatoare, asigurând interfața cu furnizorul de semnal prin cablu;

 • - asigură administrarea rețelei de calculatoare;

 • - instalează, monitorizează și menține în bună stare de funcționare sistemele de operare pe calculatoarele din rețeaua instituției;

 • - instalează și întreține aplicații de uz general: procesoare de texte, programe de calcul tabelar, programe legislative, etc.;

 • - asigură îndrumarea de specialitate, pentru personalul din departamentele instituției, privitor la modul de operare în programele specifice domeniului de activitate;

 • - propune soluții de management informațional pentru eficientizarea proceselor administrative ale instituției;

 • - studiază prevederile legale informaționale, actualizate;

 • - întocmește, la cererea conducerii, rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Compartimentului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 7. Compartiment Asistență Comunitară

Este subordonat directorului executiv adjunct.

Asistența Medicală Comunitară presupune un ansamblu integrat de programe și servicii de sănătate centrate pe nevoile individuale ale omului sănătos și bolnav, precum și pe nevoile comunității, acordate în sistem integrat cu serviciile sociale.

Serviciile și activitățile de asistență medicală comunitară sunt asigurate de mediatorii sanitari și asistentul medical comunitar.

Compartimentul are următoarele atribuții:

 • - cultivă încrederea reciprocă între autoritățile publice locale și comunitatea de romi din care face parte;

 • - facilitează comunicarea între membrii comunității de romi și personalul medico-sanitar;

 • - catagrafiază gravidele și lehuzele, în vederea efectuării controalelor medicale periodice prenatale și post-partum; le explică necesitatea și importanța efectuării acestor controale și le însoțește la aceste controale, facilitând comunicarea cu medicul de familie și cu celelalte cadre sanitare;

 • - explică noțiunile de bază și avantajele planificării familiale, încadrat în sistemul cultural tradițional al comunității de romi;

 • - catagrafiază populația infantilă a comunității de romi;

 • - explică noțiunile de bază și importanța asistenței medicale a copilului;

 • - promovează alimentația sănătoasă, în special la copii, precum și alimentația la sân;

 • - urmărește înscrierea nou-născutului pe listele medicului de familie, titulare sau suplimentare;

 • - sprijină personalul medical în urmărirea și înregistrarea efectuării imunizărilor la populația infantilă din comunitățile de romi și a examenelor clinice de bilanț la copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 7 ani;

 • - explică avantajele includerii persoanelor în sistemul asigurărilor de sănătate, precum și procedeul prin care poate fi obținută calitatea de asigurat;

 • - explică avantajele igienei personale, a igienei locuinței și spațiilor comune, popularizează în comunitatea de romi măsurile de igienă dispuse de autoritățile competente;

 • - facilitează acordarea primului ajutor, prin anunțarea cadrelor medicale/serviciului de ambulanță și însoțirea echipelor care acordă asistență medicală de urgență;

 • - mobilizează și însoțește membrii comunității la acțiunile de sănătate publică: campaniile de vaccinare, campaniile de informare, educare și conștientizare din domeniul promovării sănătății, acțiuni de depistare a bolilor cronice etc., explică rolul și scopul acestora;

 • - participă la depistarea activă a cazurilor de tuberculoză și a altor boli transmisibile, sub îndrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași;

 • - la solicitarea cadrelor medicale, sub îndrumarea strictă a acestora, explică rolul tratamentului medicamentos prescris, reacțiile adverse posibile ale acestuia și supraveghează administrarea medicamentelor, de exemplu - tratamentul strict supravegheat al pacientului cu tuberculoză;

 • - însoțește cadrele medico-sanitare în activitățile legate de prevenirea sau controlul situațiilor epidemice, facilitând implementarea măsurilor adecvate, explică membrilor comunității rolul și scopul măsurilor de urmărit;

 • - semnalează cadrelor medicale apariția problemelor deosebite din cadrul comunității: focarele de boli transmisibile, parazitoze, intoxicații, probleme de igienă a apei etc.;

 • - semnalează în scris Direcției de Sănătate Publică Iași problemele identificate privind accesul membrilor comunității rome pe care o deservește, la următoarele servicii de asistență medicală primară;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Capitolul VI. Centrele sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială Iași

1. Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 psiholog;

 • - 1 inspector de specialitate II;

 • - 1 muncitor calificat I;

 • - 1 inspector de specialitate Ia.

Este parte din structura Direcției de Asistență Socială, care acordă servicii specializate persoanelor victime ale violenței în familie, cu domiciliul sau reședința pe raza municipiului Iași.

Centrul oferă servicii specializate, în regim rezidențial, unui număr de 20 persoane abuzate precum și copiilor minori ai acestora, cazarea și serviciile oferite sunt gratuite, perioada de acordare ajungând pînă la 18 luni.

Centrul de Servicii Integrate pentru Victimele Violenței în Familie este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistentă Socială Iași.

Cadrul legislativ în care se desfășoară activitățile Centrului este în domeniul furnizării de servicii sociale primare și speciale, destinate prevenirii și combaterii violenței în familie:

 • - Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, modificată și completată de Legea nr. 25/2012;

 • - Legea nr.174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

 • - Ordin nr. 146/2578/2018 din 11 decembrie 2018 privind modalitatea de gestionare a cazurilor de violență domestică de către polițiști;

 • - Ordin nr. 2.525 din 7 decembrie 2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică;

 • - Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, actualizată;

 • - Ordinul nr. 385/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

 • - Ordinul M.A.I. nr. 1018/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a unităților pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

 • - Ordinul nr. 384/2004 pentru aprobarea Procedurii de conlucrare în prevenirea și monitorizarea cazurilor de violență în familie;

 • - Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată prin Art.39 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Hotărârea nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea și intervenția în echipă multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violență în familie și a Metodologiei de intervenție multidisciplinară și interinstituțională privind copiii exploatați și aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum și copiii români migranți victime ale altor forme de violență pe teritoriul altor state;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Beneficiarii Centrului sunt persoane adulte, cu sau fără copii, victime ale violenței în familie, care din cauza agresiunilor de orice formă din partea unui membru al familiei sunt în imposibilitatea asigurării unei locuințe (temporare sau definitive) și care din punct de vedere medical, sunt apte de a sta în colectivitate și nu necesită supraveghere medical.

În vederea stabilirii concrete a drepturilor și obligațiilor beneficiarilor de servicii sociale, în momentul cazării se semnează un Contract de rezidență în regim de urgență pe o perioadă de 14 zile calendaristice. Acesta se încheie în formă scrisă, în limba română, cu respectarea tuturor prevederilor stipulate la momentul găzduirii solicitantului.

După perioada de acomodare de 14 zile calendaristice ale beneficiarului, după elaborarea Planului individualizat de intervenție și după stabilirea tuturor obiectivelor, se va încheia Contractul de rezidență temporară cu durată de până la 18 luni.

Personalul Centrului are următoarele atribuții și responsabilități:

 • - asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

 • - asigură soluționarea în termene legale a petițiilor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

 • - răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le emit;

 • - răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

 • - preiau cazurile respectând principiile nediscriminării și echității;

 • - realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

 • - completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Socială;

 • - țin evidența familiilor cazate în Centrul de servicii integrate și a perioadei de cazare;

 • - inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe;

 • - identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

 • - îndeplinesc orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

 • 2. Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria"

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 asistent medical;

 • - 1 referent I;

 • - 1 muncitor calificat I;

 • - 1 asistent social principal.

Are ca obiectiv egalizarea șanselor de integrare socio-profesională a tinerilor ce provin din centrele de plasament, în număr de 75 (26 în sistem rezidențial și 49 în regim de zi).

Centrul Social cu Destinație Multifuncțională „Bucuria" este subordonat directorului executiv al Direcției de Asistență Socială Iași și desfășoară activități de servicii și protecție socială în cadrul Planului Național Anti-Sărăcie și de Promovare a Incluziunii Sociale cu următoarea bază legislativă:

 • - Hotărârea nr. 669/2006 privind aprobarea Strategiei naționale de incluziune socială a tinerilor care părăsesc sistemul de protecție a copilului;

 • - Normele metodologice de aplicare a Legii nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, aprobate prin H.G. nr.1149/2002 - instrumente de sprijin pentru tinerii care părăsesc centrele de plasament și care reprezintă un grup țintă prioritar, dar și pentru alte grupuri defavorizate;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată, permite ca tinerii singuri sau din familii sărace să poata beneficia de ajutoare sociale chiar din prima perioadă, după părăsirea centrelor de plasament și garantează un venit minim corespunzător unui trai decent;

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 292/2011 asistenței sociale;

 • - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, actualizată, care prevede măsurile pentru realizarea strategiilor și politicilor elaborate în vederea protecției persoanelor supuse riscului de somaj, al asigurării unui nivel ridicat de ocupare și adaptare a forței de muncă la cerințele pieței muncii;

 • - O.G.nr.68/2003 privind serviciile sociale;

 • - Legea nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de Asistență Socială;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Ordinul nr.73/2005 privind aprobarea modelului contractului pentru acordarea serviciilor sociale;

 • - Ordinul nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii și a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție;

 • - Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul Civil.

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Personalul Centrului are următoarele atribuții:

 • - asigură buna funcționalitate a Centrului prin respectarea normelor legislative în domeniu și a Codului etic în relația cu persoanele cu care interacționează;

 • - asigură soluționarea în termene legale a documentelor ajunse în atenția Centrului și răspunde în termen legal la solicitările instituțiilor;

 • - răspund de corectitudinea și realitatea datelor înscrise în documentele pe care le întocmesc și le emit;

 • - răspund de calitatea activităților desfășurate din cadrul Centrului;

 • - realizează planul individualizat de intervenție pe baza evaluării psiho-sociale;

 • - completează contractele de cazare a beneficiarilor în Centru, contracte ce vor fi contrasemnate de directorul Direcției de Asistență Socială;

 • - ține evidența tinerilor cazați în Centru și a perioadei de cazare;

 • - urmărește respectarea regulamentului de cazare, regulamentului de ordine interioară și poate face propuneri de modificare către directorul executiv al Direcției de Asistență Socială; desfășoară activități de promovare a imaginii Centrului în comunitate;

inițiază și valorifică oportunități de dezvoltare a relațiilor de parteneriat cu alte instituții, organizații din același domeniu sau din domenii conexe, cu aprobarea directorului executiv al Direcției de Asistență Socială;

 • - identifică și valorifică oportunități de atragere și dezvoltare a fondurilor necesare furnizării serviciilor sociale;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

3.Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia"

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 instructor educație.

Are ca scop îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice și prevenirea instituționalizării acestora, prin dezvoltarea serviciilor alternative.

Prin activitățile desfășurate de Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" Direcția de Asistență Socială vine în sprijinul persoanelor de vârsta a treia prin creșterea confortului psihic, prin implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini de întrajutorare între semeni.

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" este subordonat directorului executiv adjunct, activitățile sale desfășurându-se cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.281/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată și actualizată;

 • - Legea nr.292/2011 privind asistența socială;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr. 268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Hotărârea nr. 584 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor social;

 • - Hotărârea nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârea nr.1.007 din 1 septembrie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Centrul de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" are în subordonare directă:

 • 1) Clubul de Pensionari "Alexandru cel Bun";

 • 2) Clubul de Pensionari "Mușatini";

 • 3) Clubul de Pensionari "Moara de Foc";

 • 4) Clubul de Pensionari "Aleea Rozelor";

 • 5) Clubul de Pensionari "Nicolina";

 • 6) Clubul de Pensionari "Oancea";

 • 7) Clubul de Pensionari "Mircea cel Bătrân".

În aceste spații pensionarii din zonă, dar nu numai, beneficiază de servicii sociale primare constând în:

 • - oferirea de condiții de petrecere a timpului liber care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice;

 • - stimularea participării persoanelor vârstnice la viața socială cu efect în planul menținerii sau ameliorării capacitaților fizice și intelectuale ale acestora;

 • - facilitarea și încurajarea legăturilor interumane;

 • - prevenirea și diminuarea simptomelor de instituționalizare;

 • - promovarea autonomiei și participării persoanelor vârstnice la viața comunității prin respectarea principiului “îmbătrânirii active”;

 • - îmbunătățirea imaginii sociale a vârstnicilor și a fenomenului îmbătrânirii în general;

 • - promovarea culturii și acțiunilor formative care să favorizeze accesul la mijloacele de cultură; Numărul pensionarilor este în medie de 84 de pensionari.

În cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia" este angajat personal contractual cu principalele atribuții:

 • - coordonarea și supervizarea întregii activități din cadrul Centrului și cluburilor subordonate acestuia;

 • - asigurarea și răspunderea în aplicarea legislației în vigoare privind persoanele vârstnice, prin activități specifice constând în: primirea cererilor însoțite de actele doveditoare, verificarea și înregistrarea acestora în registrul special, efectuarea și întocmirea anchetelor sociale;

 • - întocmirea graficului de activități în cadrul centrelor/cluburilor;

 • - încheiere de parteneriate/ contracte de colaborare cu terți cu același domeniu de activitate;

 • - organizare de evenimente pentru persoanele vârstnice beneficiare;

 • - gestionarea bazei de date cu persoanele beneficiare;

 • - supervizarea activităților voluntarilor;

 • - întocmirea fișelor de post/evaluare a angajaților din subordine;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, a rapoartelor scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

4. Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social specialist;

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 inspector de specialitate Ia;

 • - 1 instructor educație principal;

 • - 1 muncitor calificat III.

Scopul și misiunea Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" este de a acorda servicii de asistență socială persoanelor cu dizabilități.

Beneficiarii sunt acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale, le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale.

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași.

În cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" sunt respectate și aplicate următoarele prevederi legale:

 • - Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și actualizată;

 • - Hotărârea de Guvern nr.268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006;

 • - Legea 292/2011 privind asistența socială;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Legea 466/2004 privind Statutul asistentului social, actualizată;

 • - Ordonanța de urgență nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

 • - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

 • - Hotărârea Guvernului nr.268/2007, actualizată, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006;

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - Hotărârea de Guvern nr. 1149/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Ordinul nr. 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditării furnizorilor de servicii sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 867 din 14 octombrie 2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 584/2016 din 10 august 2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Hotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale

 • - Legea nr. 319/2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă;

 • - Legea nr. 1425/2006, actualizată pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006;

 • - Legea nr. 15/2016 pentru prevenirea și combaterea consumului produselor din tutun și Ghidul pentru implementarea acestei legi, emis de Guvernul României în 16.03.2016;

 • - Legea nr. 307/2006 , actualizată, privind apărarea împotriva incendiilor;

 • - Legea nr. 481/2004, actualizată, privind protecția civilă;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

În domeniul specific de activitate, pentru asigurarea serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, personalul angajat în cadrul Centrului de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia" are următoarele atribuții principale:

 • - identificarea nevoilor individuale și de grup a persoanelor cu handicap aflate în nevoi și informarea asupra situațiilor de risc și a drepturilor sociale;

 • - implicarea familiei persoanei cu dizabilități în activitățile de îngrijire, reabilitare și integrare a persoanei cu handicap;

 • - asigurarea instruirii, în problematica specifică a persoanei cu handicap, a personalului care își desfășoară activitatea în sistemul de protecție a persoanelor cu handicap, inclusiv a asistenților personali;

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu handicap;

 • - sprijinirea programelor de colaborare între părinți și specialiști în domeniul handicapului, în colaborare sau în parteneriat cu persoanele juridice, publice ori private;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror alte atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Centrului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

5. Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti" funcționează cu un coordonator personal de specialitate și 5 funcții de execuție, după cum urmează:

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 asistent social practicant;

 • - 1 psiholog practicant;

 • - 1 inspector de specialitate II;

 • - 1 asistent medical PL.

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" este subordonat directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială.

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" își desfășoară activitatea prin respectarea următoarei baze legislative:

 • - Legea nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - H.G. nr.1149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

 • - Legea nr. 114/1996 privind locuințele, republicată și actualizată;

 • - H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Hotărâre nr.903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice;

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

Serviciile oferite prin activitățile desfășurate de către personalul Centrului sunt:

 • - găzduire cu titlu temporar, cu posibilitate de prelungire după reevaluarea cazului și nevoile identificate;

 • - servicii cu caracter primar;

 • - servicii specializate;

 • - servicii de consiliere socială;

 • - servicii de suport.

Personalul din cadrul Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A. Rosetti" are ca principale atribuții:

 • - evaluarea situației socio-economică a persoanelor fără adăpost și identificarea nevoilor și resurselor acestora;

 • - asigurarea și dezvoltarea serviciilor de specialitate pentru asistații din adăposturile de noapte;

 • - oferirea de servicii de consiliere și asistență pentru tinerii proveniți din centrele de plasament, alte instituții de ocrotire sau beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă, în vederea integrării sociale ale acestora;

 • - participarea la elaborarea proiectelor și strategiilor de dezvoltare a unor servicii adresate tinerilor proveniți din centre de plasament, alte instituții de ocrotire, beneficiari ai altor măsuri de ocrotire alternativă sau familii aflate în situație de risc social în vederea integrării sociale a acestora;

 • - evaluarea situației socio-economică a persoanelor singure sau familiilor cu venituri reduse pentru acordarea de servicii sociale, respectiv hrană zilnică, prin Cantina de Ajutor Social;

 • - întocmirea, la cererea conducerii, de rapoarte scrise privind activitatea depusă și modul de îndeplinire a sarcinilor;

 • - îndeplinirea oricăror altor atribuții date de către conducerea instituției care, prin natura lor, sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile Biroului;

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

6. Cantina socială

Cantina Socială va funcționa cu șase angajați, un coordonator personal de specialitate și cinci posturi contractuale de execuție, după cum urmează:

 • - 1 Coordonator personal de specialitate - conducere;

 • - 1 Asistent Social, S;

 • - 3 Muncitori calificați - bucătari ;

 • - 1 Muncitor necalificat.

Cantina socială este subordonată directorului executiv adjunct al Direcției de Asistență Socială Iași, activitățile sale desfășurându-se cu respectarea următoarelor prevederi legale:

 • - Legea nr. 208 din 15 decembrie 1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, actualizată;

 • - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, actualizată;

 • - Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinele sociale;

 • - H.G.nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

 • - Prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public;

 • - Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Cantina socială oferă prin personal calificat servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situații economico-sociale sau medicale deosebite, având următoarele atribuții:

 • - pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale;

 • - transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu;

 • - pregătirea și distribuirea hranei prin centre mobile, pentru situații deosebite;

 • - consilierea și informarea beneficiarilor dar și îndrumarea spre alte instituții abilitate în rezolvarea problemelor solicitate.

 • - asigură întocmirea/elaborarea/actualizarea documentației necesare implementării/dezvoltării Sistemului de Control Intern/Managerial, conform O.S.G.G.nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Beneficiarii cantinei pot fi următoarele categorii de persoane:

 • - copii în vîrstă de pînă la 18 ani, aflați în întreținerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreținere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;

 • - tinerii care urmează cursuri de zi la instituțiile de învățământ ce funcționează în condițiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani respectiv 26 ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situația prevăzută la lit.a);

 • - persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare bănești acordate în condițiile legii și al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luată în calcul la stabilirea ajutorului social;

- pensionarii;

 • - persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situații: sunt izolate social, nu au susținători legali, sunt lipsite de venituri;

 • - invalizii și bolnavii cronici;

 • - orice persoană care, temporar, nu realizează venituri, pentru 90 de zile.

NOTĂ :

 • >  Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Cămin de Pensionari Sfânta Cuvioasă Parascheva - anexa nr. 3.1 .

 • >  Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Cămin Bătrăni "Sfinții Constantin și Elena" - anexa nr. 3.2 .

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, MANUEL CIPRIAN BOSTAN

Anexa 3.1 la H.C.L. nr. 55 din 28 februarie 2019

Regulamentul de organizare și funcționare

Cămin de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Iași

Art.1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, aprobat prin Decizia nr. 642, emisă de Consiliul Popular al Județului Iași, la data de 04.11.1977, același act administrativ prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Art.2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

Identificarea serviciului social

Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași cod serviciu social 8730 CR-V-I Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice este înființat în 1977 și coordonat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Iași, acreditat conform Certificatului de acreditare nr. 001106/19.05.2014.

Art.3. Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" este:

 • (1) Activități de bază

 • - asigurarea permanentă pentru un numar de 253 beneficiari a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor de găzduire pe perioadă nedeterminată, hrană, asistență și îngrijire medicală -kineto-terapie, asistență îngrijire și cultură fizică medicală recuperare și readaptere, asistență și îngrijire socială, asistență și îngrijire psihologică, asistență și îngrijire spiritual religioasă, asistență socializare și petrecere a timpului liber ergoterapie.

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, prin stimularea solidarității sociale și armonizarea relațiilor dintre societate și categoria persoanelor vârstnice, în scopul promovării și respectării drepturilor acestora.

 • (2) Criterii de admitere în serviciul social

În Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași se internează :

 • -  persoane vârstnice, la solicitarea persoanei vârstnice, a familiei acesteia sau a reprezentantului legal al acesteia;

 • - persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași;

 • - persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • - persoane vârstnice valide, apte să se autoservească la internare, care se încadrează în gradele III A și III B de dependent (HG886/2000)

 • - persoane care nu se pot gospodări singure;

 • - persoane fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică;

 • - persoane care nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - persoane fără locuință proprietate personală ;

- persoane care nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

- persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită stării fizice-dar nu suferă de boli incurabile, psihice, contagioase.

(3) Situația de dificultate la care serviciul răspunde: persoane vârstnice domiciliate în municipiul Iași aflate în situații de nevoi sociale fără nici o discriminare fără boli incurabile, boli psihice și nu necesită îngrijiri medicale speciale care nu pot fi asigurate în cadrul serviciului. Art.4. Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare.

 • (1) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea

nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ultimul amendament din 20 ianuarie 2018 prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice și a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, actualizată, Legea 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene precum și alte măsuri fiscal bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal bugetare precum și modificarea și completarea unor acte normative, HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale H G nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, HG 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice, HG nr. 118 din 19 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG 584/2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor L.197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor social, aprobate prin HG nr. 118/2014 și a HG nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, Ordin nr. 73 din 17 februarie 2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale; H.G. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes publice; Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordin nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, Hotărârea nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale

 • (3) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași este înființat prin:

 • a) prin Decizia nr. 642, emisă de Consiliul Popular al Județului Iași, la data de 04.11.1977 și acordă asistență și suport în cadru instituționalizat, unui număr de 253 beneficiari;

 • b) Hotărârea consiliului local nr. 113/21.06.1999, fiind în subordonarea Direcției de Asistență Socială Iași având calitatea de ordonator terțiar de credite.

Art.5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • - protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • - ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

 • - abordarea individualizată și centrată pe nevoile persoanei varstnice;

 • - recunoașterea valorii fiecărei persone vârstnice beneficiare și valorizarea ei;

 • - îmbunătățirea continuă a serviciilor acordate;

 • - orientarea pe rezultate;

 • - asigurarea autodeterminării și intimității persoanelor beneficiare;

 • - facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • - promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • - asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • - preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

Art.6. Beneficiarii serviciilor sociale acordate; condiții de acces/admitere în centru; condiții de încetare a serviciilor; drepturi; obligații.

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Căminul de Pensionari" Sf. Cuv. Parascheva” Iași sunt persoane vârstnice care au domiciliul stabil în municipiul Iași, capacitatea maximă a centrului fiind de 253 locuri;

 • a) persoane vârstice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • b) persoane vârstice valide, apte să se autoservească la internare;

 • c) persoane care nu se pot gospodări singure;

 • d) persoane fără venituri proprii, dar cu susținători legali cu posibilități de a achita integral contribuția de întreținere stabilită ca obligație de plată pentru persoana vârstnică;

 • e) nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • f)  nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • g) nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • h) se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale;

Admiterea în centru se face potrivit Procedurii Operaționale de admitere, cu respectarea Legii 17/200 legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice modificată și actualizată prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii 292/2011 legea asistenței sociale, cu modificările ulterioare, precum și a altor acte normative din domeniu în vigoare și a ROF.

(2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

1. Acte necesare:

 • 1.1. Cerere de internare. Cererea se transmite și se înregistrează la serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice locale unde are domiciliul sau reședința persoana vârstnică respectiv la registratura Direcției de Asistență Socială Iași, strada Mitropolit Varlaam nr.54 și conține, în principal, următoarele:

 • a) date privind persoana vârstnică: copie carte identitate, certificat de naștere, certificat de încadrare în grad de handicap, unde este cazul, acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali;

 • b) date privind componența familiei: acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali;

 • c)  veniturile realizate și bunurile deținute de persoana vârstnică și de membrii familiei persoanei vârstnice: cupon de pensie, adeverințe de venituri, alte documente care să ateste veniturile membrilor de familie /reprezentanților legali;

 • d) date despre locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de reședință (certificat de atestare fiscală);

 • e)  informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică: set de analize medicale conform legislației, adeverință medicală de la medicul de familie, copie după fișa medicală/dosar medical de la medicul de familie.

Cererea va avea anexe obligatorii și anexe opționale.

Cererea poate fi transmisă pe suport hârtie sau în format electronic însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de un angajament de plată și de alte documente doveditoare.

Modelul formularului de cerere, al declaratiei pe propria răspundere privind veridicitatea datelor precum și modelul angajamentului de plată sunt stabilite prin HG.

1.2. Anchetă socială solicitant și familia acestuia

Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de asistență socială- Direcția de Asistență Socială Iași. În situația persoanelor vârstnice dependente, echipa interdisciplinară, constituită potrivit legii, cuprinde în mod obligatoriu, și medicul specialist al persoanei respective.

Echipa interdisciplinară poate fi completată și cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.

 • 1.3. Fișă de evaluare sociomedicală geriatrică conform HG Nr. 886 / 2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Potrivit H.G.886/2000: pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează Fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) care constituie piesa obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri în ”Căminul de Pensionari Sf. Cuv. Parascheva”. Fișa de evaluare sociomedicală este întocmită de medicul angajat în unitate. Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice cuprinde încadrarea în grade de dependență, a acestora.

 • 1.4. Referat de internare

 • 1.5. Dispoziție de internare

2. Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor

-necesită îngrijire permanentă, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-nu se pot gospodări singuri;

-sunt lipsiți de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;

-nu au locuință și realizează/nu realizează venituri proprii;

 • 3. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia Contractul pentru furnizarea de servicii sociale reprezintă actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependentă pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții;

Asistentul social împreună cu responsabilul de caz la internarea în serviciul social al beneficiarului întocmește contractul de furnizare de servicii conform Ordinului nr. 73 din 17 februarie 2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditati conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale;

4. Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz:

Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cadrul serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația de a plăti lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere, prin hotărârea Consiliului Locaal Iași în vigoare.

Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta.

Consiliul Local Iași hotărăște cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere.

Costul mediu lunar de întreținere se aprobă anual de către Consiliul Local, înainte de adoptarea bugetului propriu.

Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și nu poate fi mai mic decât cuantumul stabilit pentru acesta prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, respectiv 1982 lei/lună /beneficiar.

Costul mediu lunar de întreținere al persoanei vârstnice îngrijite are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor.

Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

5. Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

Persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de până la 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a se depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere stabilită prin hotărârea Consiliului Local Iași în vigoare, se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare de 782 lei/membru de familie.

Susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată. Dacă beneficiarul de servicii sociale, acoperă valoarea totală a contribuției lunare din venituri proprii susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească. Sumele reprezentând contribuția lunară de întreținere constituie venituri extrabugetare ale serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași.

6. Calculul contribuției de întreținere în cazul în care beneficiarul lipsește motivat din unitate pe o perioadă mai mare de 5(cinci) zile .

În cazul în care beneficiarii lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5(cinci) zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzându-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

Condiții de încetare a serviciilor :

 • - aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, prevăzut de prezenta lege, se realizează de către Direcția de Asistență Socială Iași, cu respectarea prevederilor referitoare la procesul de acordare a serviciilor sociale și măsurile integrate de asistență socială a persoanelor vârstnice, prevăzute la art. 44-52 și art. 92-103 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare ;

 • - dacă perioada în care asistența socială a persoanelor vârstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistență socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La încetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestațiilor de asistență socială se întocmește anchetă socială și se emite decizia care este semnată de conducătorul serviciului.

 • - încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului, când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar, se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului , reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Decizia de sistare a serviciilor va fi semnată de conducătorul serviciul public de asistență socială, conform legii.

 • - dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora.

 • - decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistență socială prevăzute de prezenta lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Ieșirea beneficiarilor din centru se face astfel:

 • a) ieșirea beneficiarului din serviciul social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" pe o perioadă determinată de timp.

Principalele situații în care conducerea serviciului poate să înceteze/sisteze acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1. la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din serviciul social pe o perioadă deteminată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă , confirmat de asistentul social de pe raza localității în care se deplasează.

 • 2. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 3. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 4. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.);

Conducerea centrului stabilește, împreună cu beneficiarul și Direcția de Asistență Socială/SPAS, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).

 • b) ieșirea beneficiarului din cămin pe o perioadă nedeterminată de timp . Principalele situații în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • 1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din cămin se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2. după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, asistentul social împreună cu responsabilul de caz, notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4. la recomandarea centrului care nu mai are capacitatea de a acorda toate îngrijirile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, conducerea centrului stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului de serviicii sociale- Direcția de Asistență Socială Iași, modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată etc.);

 • 5. caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cadrul serviciului social în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar;

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului, reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Situațiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție se consemnează în Planul de intervenție precum și în Fișa de ieșire din serviciu.

Conducerea serviciului social asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistență socială, furnizorul de servicii - DAS.

În caz de ieșire a beneficiarului din serviciul social pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului. Pentru beneficiarii externați în municipiul Iași, dosarul personal al beneficiarului se arhivează în cadrul centrului, la furnizor se va transmite fișa de ieșire din centru, în vederea monitorizării cazului de către inspectorii din cadrul DAS.

Serviciul social, deține un registru de evidență a ieșirilor în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).

Asistentul social și responsabilul de caz se asigură că beneficiarul părăsește centrul în condiții de securitate, cunoscute și, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidență.

În registrul de evidență a ieșirilor se consemnează modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

 • 8. la expirarea termenului prevăzut în contract, cu acordul părților privind încetarea contractului, în cazul nerespectării în mod repetat de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară și a Procedurilor de lucru ale furnizorului de servicii sociale, pentru comportamente antisociale periculoase ale beneficiarului, constatate ca fiind periculoase pentru acesta, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul serviciului social;

 • 9. când scopul contractului a fost atins;

 • 10. în cazuri de forță majoră.

Beneficiarii de servicii sociale furnizate în Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c)  să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atâta timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f)  să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la întocmirea planului individual de asistență și îngrijire/planului de intervenție precum și la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

Beneficiarii de servicii sociale furnizate în Căminul de pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să contribuie in conformitate cu legislația în vigoare la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația materială;

 • e) să încheie cu conducerea unității contracte de furnizare a serviciului în condițiile legii;

 • f)  să se adreseze civilizat personalului de serviciu al instituției și să se comporte decent;

 • g) să mențină curățenia și ordinea în cameră, pe holuri, în băi, în sala de mese și în incinta centrului;

 • h) să elibereze necondiționat camera în care a fost găzduit, atunci când i se suspendă dreptul la servicii în cadrul centrului;

 • i)  să achite în totalitate prejudiciile aduse centrului în cazul în care s-a constatat vinovăția acestuia, prin înlocuirea obiectelor distruse.

 • j)  să achite contribuția de intreținere lunar în ziua ridicarii pensiei sau cel mai tarziu până în ultima zi lucratoare a lunii în curs.

 • k) neplata contribuției de întreținere până în ultima zi lucratoare a lunei în curs, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar de servicii în cadrul centrului și obligă pe beneficiar să elibereze necondiționat camera în care este gazduit, fără parcurgerea prealabilă a altor etape. De asemenea atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizarea tuturor căilor de conciliere in vederea recuperării datoriilor restante.

 • l)  beneficiarii cu tulburări locomotorii, psihice sau de altă natură care ar putea suferi accidente în caz de nesupraveghere permanentă , vor fi restrictionați să părăsească instituția fără însoțitor de către cabinetul medical, cu înștiințarea conducerii.

 • m) beneficiarii care în mod repetat au consumat băuturi alcoolice în afara instituției și au fost consemnați în registrele de evidență a activitații zilnice, au tulburat liniștea celorlalti beneficiari sau au creat probleme în colectivitate cu beneficiarii sau salariații unității vor fi restricționați la prima abatere, să părăsească instituția o perioadă de timp ,până când în ședință își vor lua angajament scris că nu vor mai săvârși abaterea pentru care au fost consemnați.Pe toată perioada restricției, beneficiarii consemnați vor beneficia de consiliere specifică în baza unui Plan de intervenție. În cazul când abaterile vor fi repetate și au fost parcurse toate etapele privind reabilitarea beneficiarilor în cauză fără nici un rezultat, atunci li se suspendă dreptul la servicii în cadrul centrului beneficiarilor respectivi, fără parcurgerea prealabilă a altor etape.

 • n) să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară , precum si toată legislația care guvernează întreaga activitate de asistență și suport în cadrul instituționalizat.

Art.7. (1) Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -   reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • -  găzduire pe perioada nedeterminată;

 • -   identificarea nevoilor specifice persoanelor vârstnice;

 • -   sprijinirea beneficiarului în întocmirea dosarelor individuale privind aprobarea cererii de acordare de servicii de îngrijire în cadrul serviciului social;

 • -   intermedierea relației beneficiarului de servicii sociale cu alte instituții în soluționarea situației acestuia;

 • -   asigurarea permanenței în serviciu de către personalul de specialitate;

 • -   respectarea valorilor și principiilor etice în furnizarea serviciilor.

 • b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -   aducerea la cunoștința beneficiarilor a Regulamentului de ordine interioară, a Codului de etică și a Cartei beneficiarilor unde sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora;

 • -   facilitarea participării beneficiarilor la programe de integrare/reintegrare socială;

 • -   sprijinirea beneficiarilor în scopul restabilirii și întăririi legăturilor cu familia de origine și lărgită;

 • -   acorduri de colaborare/parteneriate cu instituții publice/ONG-uri care au ca domenii de activitate acordarea de servicii sociale victimelor violenței în familie

 • -   elaborarea de rapoarte de activitatelunare, semestriale și anuale privind gradul de realizare a obiectivelor propuse;

 • -  facilitarea accesului la informare audio și video asupra evenimentelor curente pe plan național și local;

 • -   informare orală și informare scrisă privind legislația care guvernează acitvitatea serviciului social;

 • c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • -   promovarea acțiunii de integrare/reintegare socială pentru beneficiari prin activități și servicii specifice nevoilor beneficiarilor, discuții individuale și de grup, consiliere și mediere în vederea refacerii legăturilor și a mediului socio-afectiv cu aparținătorii legali;

 • -   păstrarea confidențialității;

 • -   respectarea independenței și individualității fiecărui beneficiar;

 • -   transparență și participare în acordarea serviciilor;

 • d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • -   elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • -   realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • -   îndrumarea în vederea integrării/reintegrării sociale: prin servicii de mediere și consiliere;

 • -   educație extracurriculară: dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă;

 • -   aplicarea tehnicilor de monitorizare a cazurilor beneficiarilor;

 • -   monitorizarea performanțelor profesionale.

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului social prin realizarea următoarelor activități:

 • -   consiliere în vederea gestionării veniturilor proprii;

 • -   consiliere juridică;

 • -   consiliere psihologică și suport emoțional;

 • -   terapie ocupațională, orientare socială;

 • -   pază, alte activități administrative;

 • -   supervizarea și monitorizarea performanțelor profesionale;

Art.8. Structura organizatorică, capacitate de cazare numărul de posturi și categoriile de personal

1. Structură organizatorică

Serviciul Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" are structura organizatorică, în funcție de volumul, complexitatea, importanța și specificul activității, cu următoarele tipuri de compartimente:

 • a) Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică;

 • b) Compartiment de asistență, îngrijire fizică, medicală și kinetoterapie;

 • c) Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie;

 • d) Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

 • e) Compartiment achiziții;

 • f)  Compartiment administrativ și aprovizionare;

 • g) Compartiment resurse umane și control intern managerial;

 • h) Compartiment financiar contabil.

Personalul de specialitate reprezintă 60 % din totalul personalului. Încadrarea personalului se face cu respectarea legislației și încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli.

 • 2. Capacitate de cazare : 253 locuri

3. Număr de posturi

Serviciul social Căminul de pensionari "Sf.Cuv.Parascheva" funcționează cu un număr total de 85 posturi, conform Statului de Funcții aprobat,

 • 3.1. Categorii de personal

 • a) personal de conducere:

 • -   director                                1 persoană

 • -   contabil șef                            1 persoană

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență:

  asistent social

  2 persoane

  psiholog

  1 persoană

  asistent medical

  6 persoane

  fiziochinetoterapeut

  1 persoană

  asistent nutriționist

  1 persoană

  medic

  1 persoană

  profesor CFM

  1 persoană

  instructor educație

  1 persoană

  • -   instructor de ergoterapie

  • -   preot

  • -  masor

  • -   infirmiere

  3 persoane

  1 persoană

  1 persoană

  17 persoane

c)personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire:

 • -   inspector specialitate

 • -   administrator

 • -   referent

 • -   șofer

 • -  magaziner

 • -   muncitor calificat ospătar

 • -   muncitor calificat electrician

 • -   muncitor calificat fochist

 • -   muncitor calificat zugrav

 • -   muncitor calificat instalator

 • -   muncitor calificat lăcătuș

 • -   muncitor calificat bucătar

 • -   muncitor calificat tâmplar

 • -   muncitor calificat croitoreasă

 • -   paznic

 • -   spalătorese

 • -   îngrijitoare

3 persoane

 • 1 persoană

6 persoane

 • 2 persoane

 • 1 persoană

 • 2 persoane

1 persoană

1 persoană

1 persoană

1 persoană

1 persoană

 • 3 persoane

 • 1 persoană

 • 2 persoane

5 persoane

 • 3 persoane

13 persoane

-  4. Organizare în funcție de gradul de dependență

 • -  secții pentru persoane dependente în care sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IA, IB și IC;

- secții pentru persoane semidependente unde sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IIA, IIB și IIC;

- secții pentru persoane independente unde sunt îngrijite persoanele încadrate în gradele de dependenta IIIA și IIIB.

Raportul angajat beneficiar :

Pentru anul 2019 se urmărește mărirea numărului de personal în vederea asigurării raportului angajat/ beneficiar de V. Organigrama și Statul de Funcții sunt aprobate de Consiliul Local Iași împreună cu bugetul pentru anul 2019.

Art.9. Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere al serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva":

 • a) director;

 • b) contabil șef.

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • -   asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și aprobă sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • -   elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • -   propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • -   colaborează cu alte servicii/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • -   întocmește raportul anual de activitate;

 • -  asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului;

 • -   propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • -   desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • -   ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • -   răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • -   organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • -   reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • -   asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • -   numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • -   întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • -   respectă și aplică legislația în vigoare în ceea ce privește activitatea financiar contabilă a unității , prin Legea nr 82/91 republicata, Legea contabilității ;

 • -  răspunde de aplicarea corectă a prevederilor OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea Inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

 • -   aplică P.O. - 12 - 007 -17 - procedura formalizată privind inventarierea elementelor de activ și pasiv;

 • -   aplică P.O.-12 - 007 - 28 - procedura formalizată privind Casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar

 • -   asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • -   asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • -   alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

Art. 10. Consiliul consultativ

 • 1. Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • a) monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului Căminul de Pensionari „Sf. Cuv. Parascheva” a respectării standardelor minime de calitate;

 • b) respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului.

 • 2. Consiliul consultativ este compus din 2 reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale și 2 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul serviciului Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva", aleși în mod democratic.

 • 3. Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • b) analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • c) după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

Art.11. Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • 1. Personalul de specialitate este:

 • a) asistent medical generalist (325901)

 • b) fiziokinetoterapeut (226401)

 • c)  asistent nutriționist și dietetician (226503)

 • d) asistent social (263501)

 • e) psiholog (263411)

 • f)  medic primar (221101)

 • g) instructor de educație (263508)

 • h) instructor de ergoterapie (325503)

 • i)  preot (263627)

 • j)  profesor CFM (226(406)

 • k) maseur (325501)

 • l)  infirmieră (532103)

 • 2. Atribuții ale personalului de specialitate:

Generale :

 • a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • b) colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse etc.;

 • c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • d) sesizează conducerii serviciului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;

 • e) întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • f)  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • g) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

2.1. Asistent social (263501)

 • - asistentul social desemnat coordonează Compartimentul de asistență, îngrijire socială și psihologică;

 • - întocmește dosarele beneficiarilor din centru privind internarea și ține evidența lor;

 • - ține evidența registrelor prevăzute în standardele de calitate;

 • - asigură activitatea de informare a beneficiarilor și a potențialilor beneficiari privind serviciile acordate de centru;

 • - propune componența echipei interdisciplinare și stabilește agenda de lucru;

 • - îndeplinește atribuțiile specifice responsabilului de caz;

 • - participă și întocmește planul de îngrijire individualizat al beneficiarilor;

 • - întocmește fișa de evaluare individuală;

 • - întocmește fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - întocmește codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire ;

 • - întocmește codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire ;

 • - întocmește o cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și utilizează indicatorii de performanță proprii;

 • - răspunde de dosare și de beneficiarii pentru care este numit responsabil de caz;

 • - asigură și menține legătura dintre beneficiari și aparținătorii acestora;

 • - întocmește raportul lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență socială;

 • - elaborează și participă la realizarea procedurilor operaționale ale centrului ;

 • - monitorizează gradul de realizare a indicatorilor stabiliți pentru obiectivele specifice sectorului de activitate, conform Standardelor de control intern prevăzute Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloace audio-vizuale, aparate și instrumente de lucru;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate;

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul social, cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - coordonează la nivelul unității desfășurarea activităților prevăzute pentru beneficiarii de servicii, în organizarea de concursuri, seri distractive, cinemateci, etc;

 • - verifică periodic camerele beneficiarilor (integritatea bunurilor, condițiile de igienă, respectarea normelor privind securitatea împotriva incendiilor) și se consemnează în caietul camerei ;

 • - îndeplinește un important rol relațional la nivelul grupurilor de beneficiari de servicii cât și în stabilirea relațiilor cu ceilalți;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență și ocrotire (seminarii, prelegeri, cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc.);

2.2. Medic primar (221101)

Responsabilități specifice a medicului din unitate:

 • - evaluarea diagnostică;

 • - îngrijirea curentă și supravegherea stării de sănătate a beneficiarilor;

 • - alimentația beneficiarilor;

 • - activitatea terapeutică;

 • - normele de supraveghere, prevenire și control a infecțiilor nosocomiale;

 • - administrative.

Medicul:

 • - poartă obligatoriu echipamentul de lucru specific activității prestate;

 • - coordonează activitatea cabinetului medical din cadrul centrului;

 • - coordonează activitatea specialiștilor din cadrul Compartimentului de asistență, îngrijire fizică medicală și kinetoterapie;

 • - vizitează zilnic beneficiarii nedeplasabili pe perioadă determinată/nedeterminată din cadrul centrului;

 • - vizitează periodic în cameră beneficiarii centrului;

 • - coordonează activitatea de triaj epidemiologic pentru personalul din cadrul centrului a persoanelor care manipulează alimente și a personalului care se ocupă de îngrijirea și igiena beneficiarilor și a spațiilor;

 • - să verifice igiena spațiilor din blocul alimentar, cabinetului de masaj, cabinetului profesorului CFM, a fiziokinetoterapeutului, a spălătoriei și a spațiilor de depozitare a alimentelor;

 • - coordonează activitatea de triaj epidemiologic pentru beneficiarii din cadrul centrului;

 • - asigură serviciile medicale pentru toți beneficiarii centrului, în conformitate cu competențele profesionale și cerințele postului;

 • - asigură calitatea serviciilor medicale;

 • - asigură primul ajutor în situațiile de urgențe medicale;

 • - intervine în situațiile în care beneficiarii centrului nu respectă prescripția sau recomandarea medicală (menționează în fișa beneficiarului, colaborează cu medicul specialist al beneficiarului și în funcție de situație și cu ceilalți specialiști centrul);

 • - facilitează accesul beneficiarilor (care nu se află pe evidențele unui medic de familie) la un cabinet de medicină de familie, fără a influența sau condiționa în vreun fel deciziile acestora;

 • - facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatorii sau, după caz, spitale, inclusiv la cabinete stomatologice;

- informează beneficiarii cu privire la serviciile medicale asigurate în cămin;

 • - monitorizează și supraveghează în scop preventiv și terapeutic starea de sănătate a beneficiarilor și adaptează regimul de viață și cel alimentar conform indicațiilor specialiștilor;

 • - participă la întocmirea planului de asistență și îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul echipei/ comisiei interdisciplinare;

 • - se asigură de existența și completarea registrelor/ documentelor specifice cabinetului medical/ asistenței medicale;

 • - inițiază întâlniri/ ședințe de lucru cu echipa interdisciplinară/ ceilalți specialiști din centru, atunci când sunt identificați indicatori care impun modificarea/ reactualizarea planului de îngrijire individualizat;

-participă la ședințele de lucru inițiate de ceilalți membri din echipa interdisciplinară;

-stabileste împreună cu echipa interdisciplinara gradele de dependență ale beneficiarilor;

 • - transmite Compartimentului de asistenta si ingrijire sociala lista cu beneficiari si gradele de dependență ale acestora, pana la data de 5 a fiecarei luni, pentru luna anterioară;

 • - asigură activitatea de educație privind prevenirea riscurilor de îmbolnăvire;

 • - se asigură de respectarea normelor privind utilizarea și depozitarea instrumentelor sterile;

 • - întocmește fișele de post și fișele de evaluare profesională, anuale/ atunci când se impune;

 • - elaborează rapoartele de activitate lunare/ anuale/ ori de câte ori sunt solicitate pentru personalul din cadrul compartimentului;

 • - elaboreaza și colaborareză la întocmirea procedurilor operaționale/ de sistem;

 • - sesizează conducerea centrului de neregulile/ abaterile sesizate;

 • - răspunde de valabilitatea autorizației de liberă practică ;

 • - răspunde de valabilitatea asigurării de răspundere civilă (malpraxis) pe perioada practicării profesiei în centru ;

 • - realizează și păstrează o relație profesionistă cu beneficiarii și cu personalul centrului , pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor beneficiarilor;

 • - ia decizii și hotărâri cu caracter medical avându-se în vedere drepturile beneficiarului, principiile medicale generale acceptate, nediscriminarea pacienților prin respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei medicale;

 • - respectă limitele profesionale în ceea ce privește activitatea cabinetului și a beneficiarilor din centru;

 • - acordă asistență și servicii medicale de calitate tuturor beneficiarilor fără discriminăre rasială, politică,apartenență religioasă etc;

 • - asigură păstrarea ordinii, disciplinei și curățeniei la locul de muncă și în zonele adiacente acestuia;

 • - să cunoască și să respecte întocmai dispozițiile cu caracter normativ referitoare la munca pe care o îndeplinesc, normele de protecție a muncii și PSI având în vedere că nu pot fi absolviți de răspundere prin invocarea necunoașterii acestora;

 • - să se instruiască permanent cu noutățile în domeniu legislativ și științific specific muncii pe care o depune;

 • - să promoveze în rândul pensionarilor beneficiari educația de prevenire și riscurile îmbolnăvirilor;

 • - medicul va participa în permanență la protejarea mediului ambiant și va lucra doar cu instrumentar steril ;

 • - să întocmească corect și cu simț de răspundere documentele medicale solicitate de instituțiile abilitate;

 • - acordă consiliere privind igiena și nutriție atunci când i se solicită ;

2.3. Asistent medical generalist (222101) - este coordonat de medicul primar

 • - este coordonat de medicul de cabinet și subordonat conducerii căminului;

 • - vine la serviciu în deplina capacitate de munca și sanătate, în caz de îmbolnăvire, anunță la prezentarea în serviciu medicul și conducerea unității;

 • - se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • - la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare (halat, bonetă) etc.;

 • - preia serviciul și îl predă pe ture având obligația de a nu-l părăsi decât la prezentarea schimbului în serviciu;

 • - completează raportul de gardă cu situația beneficiarilor, cazurile deosebite care se predau nominal, tratamente, etc. Predă inventarul și instrumentarul - truse, veselă, termometre etc;

 • - raportul de gardă se predă sub semnătură astfel :pentru sectorul bolnavi: va consemna în caietul de predare - primire a turelor în prezența îngrijitoarei , infirmierei de serviciu starea de igienă a camerelor locuite de beneficiari, starea de igienă a beneficiarilor, măsuri și procedee în situații deosebite. Neregulile constatate vor fi aduse la cunoștința conducerii unității în aceeiași zi sau cel mult a II a zi, dacă aceste constatări s-au făcut după orele 16,00;

 • - verifică starea de igienă a sectorelor și camerelor de locuite, starea de igienă a beneficiarilor;

 • - starea de igienă, păstrarea probelor de hrană;

 • - verifică blocul alimentar, spălătorie și cabinete medicale : starea de igienă, păstrarea probelor de hrană;

 • - cazurile deosebite, cu urmări grave asupra sănătății beneficiarilor - vor fi comunicate imediat conducerii unității indiferent de ora consemnării;

 • - pentru deșeurile periculoase: - înțepătoare, tăioase și infecțioase, ține o evidență strictă în kg. și data predării acestora persoanei autorizate pentru a le ridica;

 • - răspunde de instruirea personalului îngrijitor și de serviciu din toate sectoarele de activitate privind igienizarea și dezinfecția;

 • - întocmește planul individualizat de îngrijire și asistență medicală pentru fiecare beneficiar în parte îl discută cu beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia sau infirmiera de pe sector în vederea realizării acestuia. Planul individualizat va fi reactualizat ori de câte ori se impune și va fi comunicat beneficiarului și celor interesați;

 • - efectuează planificarea lunară a activităților medicale acreditate, pe care le afișează la gazeta medicală - nominal;

 • - efectuează educație sanitară cu toți beneficiarii din unitate;

 • - în fiecare lună prezintă raportul de activitate pentru a putea fi centralizat și raportat la furnizorul de servicii D.A.S.;

 • - trimestrial va efectua analiza de bilanț serviciilor pentru care suntem acreditați;

 • - completează documentele din serviciu - foi de observație, registre de activități planul individualizat de îngrijire și asistență medicală/planul de intervenție, Fisa socio-medicală, Fișa de evaluare/reevaluare etc;

 • - răspunde de baremul de medicamente pe care îl are în primire. Completează baremul de medicamente conform recomandărilor medicului și decontează produsele solicitate în foile de observație ale beneficiarilor și în registrul de medicamente;

 • - recoltează probele de laborator, le duce la laboratoare și consemnează rezultatele;

 • - execută tratamentele;

 • - semnalează medicului neajunsurile ivite, cazurile de indisciplină;

 • - preia beneficiarii veniți noi în serviciul social, îi identifică, îi înregistrează, observă comportamentul și semnalează medicului aspectele deosebite, le întocmește planul individualizat de îngrijire și asistență /plan de intervanție cu consimțământul acestora sau a reprezentanților legali;

 • - pregătește și duce la sterilizare trusele de tratament, veselă, etc;

 • - controlează și îndrumă infirmiera și îngrijitoarea în procedurile sale( curățenia zilnică, curățenia în vederea dezinfecției), modul de păstrare a inventarului, respectarea circuitelor lenjeriei murdare, curate, a ținutei corespunzătoare;

 • - semnalează conducerii și medicului de cabinet abaterile;

 • - răspunde de supravegherea dezinfecției camerelor;

 • - distribuie și administrează medicația conform prescripțiilor medicului. Evită risipa de medicamente;

 • - are obligația de a-și ridica nivelul profesional și de a participa la ședințele organizate de medicul de cabinet și de conducere;

 • - efectuează toate manoperele medicale corect, conform normelor tehnice specifice respectând măsurile de asepsie și antiseptice;

- respectă circuitul stabilit privind: bolnavii, personalul medical; instrumentarul, medicamentele, lenjeria, alimentele, rezidurile, etc;

 • - supraveghează efectuarea curățeniei curente și a dezinfecției curente;

 • - controlează modul de păstrare și folosire al materialelor dezinfectante și de curățenie și se îngrijește de dotarea locului de muncă cu aceste materiale;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în servici și în relațiile cu beneficiarii și personalul din cămin, precum și din afară;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile de serviciu care îi revin;

 • - este interzisă venirea la serviciu sub influiența băuturilor alcoolice.

2.4. Psiholog (263411)

 • - desfășoară activități specifice profesiei de psiholog si face parte din comisia interdisciplinară în vederea întocmirii fișei socio-medicale la intrarea în unitate a beneficiarilor;

 • - participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind în baza evaluării serviciile asigurate beneficiarilor pe perioada rezidenței în unitate precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan;

 • - aplică teste psihologice persoanelor beneficiare și întocmește fișa de observație psihologică;

 • - asistă/participă la activități organizate de alte compartimente în cadrul centrului (terapie ocupațională, activități recuperatorii) pentru observarea directă a evoluției (adaptării, recuperării) persoanelor beneficiare în unitate, în vederea stabilirii liniei terapeutice ce trebuie parcursă;

 • - elaborează și aplică împreună cu personalul probe de evaluare, valorifică rezultatele acestora în ședințele de lucru din cadrul compartimentului de asistență psiho - socială;

 • - efectuează tratamente psihoterapeutice și consemnează în fișele beneficiarilor evoluția acestora sub terapie;

 • - răspunde de completarea și evidența documentelor specifice activității desfășurate;

 • - participă la elaborarea și aplicarea programelor de recuperare și asistență de specialitate (fixarea unor programe psihoterapeutice individuale sau colective ) pentru cazuri speciale ( tulburări de comportament, boala Altzeimer, etc );

 • - recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • - întocmește dosarele psihologice ale persoanelor beneficiare ;

 • - participă la păstrarea relațiilor între asistența socială și persoanele beneficiare , precum și cu întregul personal de ocrotire;

 • - asigură consilierea etică a salariaților și beneficiarilor din cadrul unității și ține evidența documentelor specifice;

 • - realizează ședințele de consiliere a familiei persoanelor beneficiare;

 • - îndeplinește atribuțiile specific responsabillui de caz;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență, ocrotire (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • - participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în unitate sau în afara acesteia;

 • - răspunde de valabilitatea autorizației de liberă practică;

 • - să asigure o relație bună cu pensionarii beneficiari;

 • - deciziile și hotărârile cu caracter psihologic care vor fi luate avându-se în vedere drepturile beneficiarilor, principiile psihologice generale acceptate, nediscriminarea pacienților prin respectarea demnității umane, a principiilor eticii și deontologiei psihologice;

 • - în tratarea pacienților să respecte secretul profesional al cabinetului și al pacienților;

 • - să acorde asistență psihologică de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc.

2.5. Profesor cultură fizică medicală (CFM) (226406) - activitatea este coordonată de medicul primar

 • - desfășoară activități în calitate de profesor C.F.M. cu beneficiarii;

 • - evaluează din punct de vedere motric beneficiari și din punct de vedere al gradului de percepere a poziției corpului în spațiu și în raport cu alte obiecte și consemnează în fișele beneficiarilor evoluția acestora;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară ;

 • - aplică tehnici de îmbunătățire a mobilității cervical, humerale și vertebral;

 • - efectuează împreună cu beneficiarii exerciții de coordonare a mișcărilor, de menținere a echilibrului și implicit de menținere a tonusului psiho-fizic al beneficiarilor;

 • - participă la elaborarea și aplicarea programelor de recuperare și asistență de specialitate (fixarea unor programe individuale sau colective pentru cazurile speciale (fracturi, luxații, entorse etc.);

 • - derulează programe de dezvoltare a funcției de echilibru a corpului în acțiune statică a beneficiarilor și întocmește fișa de observație în acest sens;

 • - participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare;

 • - participă la păstrarea relațiilor profesionale cu ceilalți specialiști, cu beneficiarii și cu alte unități de profil;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare a beneficiarilor (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • - îndeplinește atribuții de responsabil de caz ;

2.6. Preot (263627)

 • -   desfășoară activități specifice profesiei de preot și face parte din comisia interdisciplinară în vederea întocmirii fișei socio-medicale la intrarea în unitate a beneficiarilor;

 • -   participă la asigurarea monitorizării și actualizării după necesități a regulamentelor, procedurilor, regulilor de practică a unității;

 • -   participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • -   participă la întocmirea planului de îngrijire individualizat al beneficiarilor în cadrul comisiei interdisciplinare;

 • -   conduce buna desfășurare și săvârșirea ritualului creștin - ortodox la capela de rugăciune și acolo unde se impune pe raza căminului;

 • -   organizează și conduce consilierea spiritual- religioasă și convorbirea duhovnicească;

 • -   organizează și se preocupă de derularea activităților socio - religioase, participând în mod concret și efectiv;

 • -   întreține relații cordiale, de ajutor reciproc și de multidisciplinare cu angajații instituției, în primul rând cu conducerea;

 • -   se îngrijește de asigurarea unui spațiu liturgic igienizat și propice desfășurării slujbelor, de îngrijirea și conservarea instrumentarului bisericesc;

 • -   participă la păstrarea relațiilor între asistența religioasă și beneficiari, precum și cu întregul personal de ocrotire;

 • -   realizează ședințele de consiliere religioasă a familiei persoanelor beneficiare;

 • -   participă la ședințele consiliului de conducere care are ca obiect activitatea din domeniul asistenței religioase, contribuind cu această ocazie la valorificarea constatărilor făcute la programele de asistență religioasă, terapie ocupațională, activități recuperatorii desfășurate în unitate;

 • -   realizează acțiuni generale de documentare și informare profesională a personalului de asistență, ocrotire (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc);

 • -   participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în unitate sau în afara acesteia;

 • -   preotul trebuie să respecte ordinea și disciplina la locul de muncă, timpul de muncă încluzând munca la capelă și vizitele la camerele beneficiarilor;

 • -   să asigure o relație bună cu pensionarii beneficiari;

 • -   deciziile și hotărârile cu character religios vor fi luate avându-se în vedere drepturile benefeciarilor;

 • -   ține evidența propriei activități și îcompletează registrele specific activității lui;

 • -   în relația cu beneficiarii să respecte secretul profesional al activităților desfășurate;

 • -   să acorde asistență religioasă de calitate tuturor beneficiarilor fără să facă discriminări rasiale, politice etc;

2.7. Instructor de ergoterapie (325503) - activitatea este coordonată de asistentul social desemnat din cadrul Compartimentului de asistență, îngrijire socială și psihologică

 • - instructorul de ergoterapie desfășoară activitatea sub îndrumarea asistentului social, aplică măsurile coordonate și întreprinse de serviciul de asistență socială și medicală pentru a sprijini persoanele care au nevoie de ocrotire, îngrijire specială în așa fel încât în relația sa directă cu beneficiarii să dovedească o bună pregătire teoretică și practică pentru a-și putea realiza atribuțiile;

 • - să păstreze secretul identității surselor și a documentelor investigate în legătură cu beneficiarii;

 • - să contribuie la consolidarea sistemului de asistență socială prin serviciul hot - line efectuat cu beneficiarii din cămin;

 • - să dovedească un comportament desăvârșit în relațiile cu beneficiarii și personalul unității;

 • - să îndeplinească atribuțiile de serviciu în termenele stabilite cu discernământ, corectitudine, demnitate, modestie, onestitate și umanism;

 • - să promoveze permanent numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor și să nu folosească relațiile cu aceștia pentru obținerea de avantaje proprii;

 • - să informeze pe cei interesați de problematica socială;

 • - să asigure stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul a beneficiarului prin serviciul telefonic;

 • - să utilizeze în discuții unele informații oferite de beneficiar fără însă a influiența nefavorabil relația dintre beneficiar și ceilalți membri ai familiei;

 • - să respecte deciziile stabilite de familie atenționând după caz pe membrii acesteia, asupra rsponsabilităților ce le revin;

 • - ține evidența lunară a cuntumului pensiei pentru fiecare beneficiar;

 • - cunoaște și preîntâmpină aspectele sociale negative, care conduc la situații speciale;

 • - se preocupă de terapia ocupațională împreună cu beneficiarii în așa fel încât prin terapia ocupațională să contribuie la prevenirea sau menținerea la un maxim de autonomie individuală socială și profesională a persoanelor beneficiare;

 • - lucrează cu beneficiarii în cadrul programului hot - line;

 • - la nivelul individului caută să analizeze funcțiile deficitare, să dezvolte capacități reziduale pentru adoptarea funcțională sau de relație a persoanei;

 • - instructorul de ergoterapie pentru realizarea scopurilor propuse, folosește metode pentru punerea în situație de activitate și muncă a beneficiarilor;

 • - poate să propună sau să conceapă împreună cu beneficiarii diferite metode de lucru ori de câte ori acestea se dovedesc necesare;

 • - se preocupă telefonic de capacitățile fiecărui beneficiar de a stabili o relație cu aproapele și de a înțelege propriile sale aptitudini;

 • - să informeze asistentul social asupra tuturor aspectelor întâlnite și sesizate în cursul activității sale despre fiecare beneficiar în parte;

 • - în funcție de anotimp răspunde de terapie prin ocupație și muncă a pensionarilor beneficiari solicitându-i la activitățile de terapie ocupațională și ergoterapie, contribuind la îmbunătățirea asistenței pe linie administrativ gospodăreasc;

 • - urmărește îndeaproape atât pensionarii valizi cât și pe cei care desfășoară diferite activități la cameră;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • 2.8. Instructor de educație (263508) activitatea este coordonată de asistentul social desemnat din cadrul Compartimentului de asistență, îngrijire socială și psihologică

 • - organizează și participă la activitățile de petrecere a timpului liber ale beneficiarilor de servicii din unitatea noastră, pe baza principiilor de participare activă, în cadrul unor ateliere cu caracter deschis , ateliere pentru activități manuale, de expresie, cântece;

 • - elaborează tematica activității de timp liber și fișele de evaluare a activităților desfășurate;

 • - utilizează strategii și tehnici de educare pentru a dezvolta abilitățile cognitive, de comunicare și amnezice;

 • - se preocupă de cunoașterea persoanelor beneficiare a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitate, de nevoile lor;

 • - participă la acțiuni și evenimente organizate cu scopul stimulării integrării sociale a beneficiarilor;

 • - sprijină beneficiarii în activitățile de petrecere a timpului liber;

 • - respectă drepturile și libertățile beneficiarilor în desfășurarea activităților de petrecere a timpului liber;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloacele audio -vizuale, a aparatelor și a instrumentelor de lucru;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii) activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - se preocupă de organizarea la nivelul unității de concursuri, seri distractive, cinemateci, audiții muzicale, etc;

 • - participă la promovarea și protejarea sănătății, a condițiilor de viață a beneficiarilor;

 • - realizează acțiuni generale de documentare și informare a beneficiarilor (cărți, reviste, bibliografii tematice, noutăți editoriale, buletine informative, etc).

2.9. Masor (325501) - este coordonat de medicul de cabinet și subordonat conducerii centrului;

 • - efectuează la cel mai înalt standard profesional și la indicația medicului, activități specifice : masaj;

 • - supraveghează permanent beneficiarii cărora le aplică tratamentele de masaj, vine la serviciu în deplina capacitate de munca și sanătate, în caz de îmbolnavire, anunță la prezentarea în serviciu medicul și conducerea unității;

 • - se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • - la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare/ echipament de lucru specific activității sale;

 • - execută tratamentele specifice de masaj;

 • - se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă conform cerințelor postului.

2.10. Fiziokinetoterapeut (226401) - activitatea este coordonată de către medical primar

 • - întocmește planul de tratament specific, obiectivele specifice, programul de lucru, locul și modul de desfășurare în vederea educării sau reeducării unor deficiențe, prevenirea sau recuperarea unor dizabilități ca urmare a unor boli, leziuni sau pierderea unui segment al corpului;

 • - utilizează tehnici, exerciții, masajul, aplicații cu gheață, apă și căldură, electroterapia și procedee conform conduitei terapeutice și obiectivelor fixate;

 • - stabilește necesarul de echipament și se implică în procurarea acestuia;

 • - stabilește programul de kinetoterapie care este urmat de beneficiar și instruiește persoanele implicate în îngrijirea pacientului în aplicarea acelui program;

 • - evaluează și reevaluează în timp progresele făcute de benefciar;

 • - adaptează planul de tratament în funcție de evoluția pacientului;

 • - se implică în activitățile complementare ale unității;

 • - poate fi implicat în activități (altele decât cea de recuperare) pe care unitatea le are în program;

 • - se preocupă de ridicarea nivelului profesional propriu și contribuie la perfecționarea personalului mediu din subordine;

 • - asigură și răspunde de aplicarea tuturor măsurilor de igienă pe care le implică actul terapeutic;

 • - se implică în perfecționarea continuă a activității de recuperare kinetică;

 • - completează permanent în fișa de recuperare kinetică toate procedurile utilizate pentru a putea fi evaluat pentru munca prestată.

2.11. Infirmier (532104) - activitatea este coordonată de medicul primar

 • - efectuează zilnic curățenia camerelor, holurilor, scărilor, coridoarelor și grupurilor sanitare;

 • - efectuează curățenia generală a camerelor o dată pe lună;

 • - efectuează curățenia generală a holurilor o dată pe săptămână;

 • - întreține igiena paturilor și a întregului mobilier;

 • - schimbă lenjeria ori de câte ori se impune ;

 • - efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare, ploștilor, urinarelor din sectoarele repartizate și păstrarea lor corespunzătoare;

 • - înlocuiește și transportă în condițiile stabilite rufăria murdară;

 • - transportă igienic alimentele de la bucătărie, le împarte la beneficiari în prezența asistentei medicale și transportă vasele murdare la bucătărie ;

 • - îndeplinește toate indicațiile asistentei privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei îmbolnăvirile pe care le suferă personal sau survin la membrii de familie;

 • - poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este nevoie;

 • - efectuează toate serviciile din planul individual de îngrijire al beneficiarilor, potrivit competențelor ;

 • - efectuează toate îngrijirile în cazul îngrijirii paleative, consemnează consumul de hrană lichidă sau solidă;

 • - execută orice alte sarcini primite din partea conducerii, medicului și asistentei cu care lucrează;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la prezentarea înlocuitorului, încetarea activității făcându-se numai după predarea camerelor și beneficiarilor de care răspunde asistentului medical de serviciu;

 • - să aducă la cunoștința conducerii, șefului de compartiment sau personalului cabimetului medical după caz - să se consemneze în registrul de predare / primire a turelor orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului conform programului zilnic de lucru afișat;

 • - urmărește și răspunde de dezinfecția sacilor cu care a fost transportată lenjeria murdară precum și dezinfecția încăperilor unde a fost depozitată, a rafturilor, a meselor și a tuturor încăperilor;

 • - răspunde de concentrațiile de sodă, detergent, săpun, dezinfectante conform normelor stabilite;

 • - în funcție de nevoile unității pot participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului de muncă.

2.12. Asistent nutriționist și dietetician (226503) - activitatea este coordonată de medical primar al centrului

- întocmește și afișează meniul zilnic/săptămânal al tuturor beneficiarilor din centru;

- conduce, coordonează, organizează și supraveghează prepararea regimurilor alimentare profilactice și terapeutice, pentru grupuri de persoane instituționalizate în Căminul de Pensionari.

 • - controlează aplicarea și respectarea normelor de igiena la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea alimentelor;

 • - realizează activitatea de igienizare a blocului alimentar și ține propria evidență;

 • - alcătuiește regimul alimentar în funcție de:

 • - indicația medicului;

 • - indicațiile dietetice specifice fiecărei afecțiuni;

 • - indicatatiile dietetice specifice fiecărei unităti în parte;

 • - valorile, principiile, dorințele, obiceiurile și religia beneficiarului;

 • - alocație sau posibilităti materiale și financiare;

 • - numărul de porții;

 • - centralizează zilnic regimurile dietetice prescrise beneficiarilor în raport cu datele din foaia de observație de către medic;

 • - întocmește zilnic rețetarul (desfășurătorul de gramaj) unde este specific;

 • - alimentele ce fac obiectul regimurilor;

 • - felurile de mâncare pe regimuri;

 • - gramajul/porție (poate fi adaptat în funcție de posibilități);

 • - numărul de porții /regim;

 • - numărul de mese;

 • - înscrie cantitățile rezultate în fiecare rubrica a alimentelor;

 • - totalizează cantitățile rezultate;

 • - ajustează cantitatătile rezultate în funcție de unitățile de măsură ale alimentelor;

 • - întocmește zilnic foaia de alimentație înscriind cantitățile de alimente totalizate în desfăsurător;

 • - verifică zilnic: dieta prescrisă, orarul de masă, calitatea alimentelor și cantitătile calculate, numărului de porții solicitate, normelor de igienă la servire, circuitului felurilor de mâncare;

 • - calculează prin sondaj valoarea rației alimentare;

 • - întocmește zilnic centralizatorul de porții, regimuri și suplimente pentru secții și eliberarea mancării din bucatarie se face numai cu avizul asistentei dieteticiene și a medicului de gardă, consemnandu-se aceasta în registru special desemnat;

 • - urmărește respectarea numărului de porții planificate și a gramajului înscris în desfășurătorul de gramaje;

 • - asistă la eliberarea alimentelor din magazia unitătii și la depozitarea lor igienică în cadrul blocului alimentar;

 • - asistă la recepția alimentelor primite de la furnizori și evaluează calitatea acestora în funcție de cerințele caietului de sarcini și a contractelor încheiate;

 • - are dreptul de a refuza de la furnizori orice aliment care nu îndeplinește cerințele organoleptice, de transport, igienico-sanitare;

 • - controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul alimentelor;

 • - controlează respectarea circuitelor;

 • - urmărește modul de păstrare, depozitare, conservare și etichetare al alimentelor ținând cont de normele igienico-sanitare specifice fiecărui aliment în parte (carne, produse din carne, lactate, pâine, ouă, legume, conserve, băcănie);

 • - supraveghează respectarea de câtre personalul din subordine a normelor în vigoare privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor nosocomiale, a normelor de protecția muncii și a regulamentului de ordine interioară;

 • - propune dotarea blocului alimentar cu veselă, utilaje și ustensile de bucătărie, stelaje și utilaje de transport.

Art. 12. Personalul administrativ, gospodărie, întreținere - reparații, deservire

Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social, aprovizionare, mentenanță, achiziții etc. și este:

 • (1) Administrator (515104)

-întocmește situația centralizatoare a bonurilor de consum pentru materiale, în baza necesarului de produse și materiale pentru personalul din subordine (personalul de pază, personalul de întreținere), pe care o predă la contabilitate, împreună cu bonurile înscrise în aceasta;

-se ocupă de aprovizionarea cu materiale consumabile, obiecte de inventar ;

-ține evidența analitică a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe care aparțin unității;

-în calitate de administrator la Căminului de pensionari « Sf. Cuv. Parascheva », se desemnează ca persoană pentru propunerea de angajare a unei cheltuieli la nivelul unității și va aplica semnătura de conformitate la « Compartimentul de specialitate « al Propunerii de angajare a unei cheltuieli și la Ordonanțarea la plată.

-controlează dacă bunurile primite în gestiune, corespund datelor înscrise în actele însoțitoare, atât cantitativ cât și calitativ și semnează de primirea acestora pe documentele care le însoțesc. in caz de neconcordanță, va cere în scris conducătorului unității să i se asigure asistență tehnică de specialitate, încheindu-se act de cele constatate;

-este obligat să prevină sustragerea bunurilor și orice formă de risipă, să le ferească de degradare și să le păstreze potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare. sesizează în scris conducerea unității despre eventualele dificultăți privind dotarea cu utilaje și aparate de măsură și control, pază și orice alte măsuri necesare pentru păstrarea corespunzătoare și pentru efectuarea în bune condițiuni a operațiilor de primire și eliberare a bunurilor, știind că poartă întreaga răspundere pentru daunele aduse unității, din vina sa, sau în legătură cu gestionarea valorilor pe care le are în primire;

-comunică în scris conducătorului unității în termen de 24 ore eventualele plusuri sau minusuri despre care are cunoștință, cazurile în care constată că bunurile din gestiune depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericol de a ajunge la asemenea situații, precum și cazurile în care se constată stocuri supranormative, stocuri fără mișcare sau cu mișcare lentă; -răspunde de restituirea în termen a ambalajelor din gestiunea sa;

-se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce-i revin;

-va întocmi referate pentru personalul pe care îl are în subordine ori de câte ori acesta nu își va îndeplini sarcinile de serviciu;

-va aviza referatele de eliberare din magazie a materialelor pentru personalul din subordine; -are ca sarcină de serviciu verificarea tuturor punctelor consumatoare de energie electrică și gaze naturale ;

-va prezenta în scris săptămănal un raport cu acțiunile întreprinse , defecțiunile constatate și remediate, pe puncte consumatoare ;

-să aducă la cunoștința conducătorului orice neregulă, defecțiune sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau prevenirea incendiilor;

-participă la realizarea planului de materiale refolosibile;

-răspunde de folosirea rațională a materialelor de orice fel;

-răspunde la locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de pretecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

-gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

-îndeplinește sarcinile ce-i revin potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a unității; -organizează, controlează și răspunde de activitatea de pază, ordine și disciplină în incinta căminului;

-coordonează activitatea personalului de pază, întreținere, arhiva;

 • - întocmește pentru personalul pe care îl coordonează fișele de post, fișele de evaluare și pontajul lunar ;

 • -  urmărește permanent măsurile stabilite pe unitate pentru funcționarea în condiții corespunzătoare compartimentului tehnic electric, tâmplărie, centrală termică, centrală telefonică, lăcătușerie - întreținere, vopsitorie - zugrăveli, instalații sanitare, termice și canalizare.

-urmărește lunar ca la sfârșitul lunii să fie înaintate graficele de lucru cu personalul din subordine și graficul de gărzi al paznicilor și al asistentelor medicale;

-verifică dacă personalul pe care îl coordonează efectuează C.O. conform planificării, răspunde la toate solicitările ce se vor face în legătură cu situațiile personalului;

-participă la comisiile de inventariere și recepționarea mărfurilor intrate în unitate;

-folosește cu maximă atenție imprimatele, rechizitele de birou, precum și celelalte bunuri din dotare pentru a evita risipa sau unele cheltuieli suplimentare de reparații, în vederea încadrării în planul de cheltuieli;

-răspunde de inventarul primit - obiecte de inventar, mijloace fixe;

-gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

-înregistrează pe baza NIR-lui întocmit și semnat de comisia de receptie, obiectele de inventar și a mijloacele fixe, în fișele de magazie;

-întocmește bonuri de consum pentru obiectele de inventar date în folosință;

-împreună cu serviciul contabilitate, mijloacele fixe și obiectele de inventar vor primi număr de inventar pentru fiecare articol;

-împreună cu comisia de casare se vor scoate din folosință obiectele de inventar, care au trecută perioada de folosință și au un grad mare de uzură;

-va întocmi referate de necesitate pentru obiectele de inventar și pentru mijloacele fixe necesare în cadrul căminului;

-va ține, va verifica și va semna foile de parcurs pentru mijloacele de transport plecate pentru aprovizionare și le va preda zilnic la serviciul contabilitate ;

întoc

-va verifica și semna situațiile de lucrări care se efectuează în cadrul centrului;

- este responsabil de aplicarea prevederilor pe linie de prevenire și stingerea incendiilor, securitate și sănătate în muncă și pe linie de situații de urgență;

(2)Inspector de specialitate (242203) - activitatea este coordonată de administrator -răspunde de întreaga curățenie în cămin (camere beneficiari, holuri, camere libere, spălătorie, bucătărie cu anexe, sala de mese, birouri);

-va întocmi un document cu numărul de camere ocupate, cât și cele neocupate (pentru camerele ocupate documentul va cuprinde: nr. de cameră, nume beneficiari);

-pentru camerele libere va întocmi un document cu nr. camerei, tronsonul cu nr. de locuri ;

-va întocmi referate pentru materialele de curățenie și igiena personală a beneficiarilor, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității;

-referatul va cuprinde pentru fiecare salariat în parte cantitatea de materiale necesară, unde va fi justificată, perioada pentru care s-au cerut materialele, necesitatea lor și modul lor de folosire; -va face tot posibilul ca împreună cu infirmierele, îngrijitoarele, asistentul nutriționist și dietetician, muncitorii din bucătărie și spălătorese să folosească toate materialele pentru curățenie cât mai economic;

-zilnic va întocmi un raport de activitate, iar săptămânal va aduce la cunoștința conducerii activitățile realizate conform graficului;

-va primi de la infirmiere și îngrijitoare programarea curățeniei generale pentru camerele repartizate;

-camerele libere vor fi verificate zilnic (pentru a identifica eventuale avarii privind instalațiile sanitare și electrice și aierisirea acestora când este nevoie);

-în fiecare cameră să existe un inventar (va fi afișat pe ușa dulapului în interior) fiecare îngrijitor /infirmier are inventar pe camere;

-răspunde de cursurile de igienă cât și de fișele de aptitudini pentru fiecare îngrijitor, infirmier, muncitorii din bucătărie, spălătorese;

-urmărește permanent măsurile stabilite pe unitate pentru funcționarea în condiții corespunzătoare a activității infirmierelor și îngrijitoarelor de pe sectoare;

-întocmește lunar în colaborare cu coordonatorii celorlalte compartimente graficele de lucru pentru infirmiere, îngrijitoare, muncitorii din bucătărie, spălătorese;

-verifică dacă infirmierele și îngrijitoarele de pe sectoare își efectuează C.O. conform planificării anuale și având în vedere asigurarea necesarului de personal pentru asigurarea continuității activității ;

-se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce-i revin;

-să aducă la cunoștința conducătorului orice neregulă, defecțiune sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau prevenirea incendiilor;

-răspunde de folosirea rațională a materialelor de orice fel și verifică folosirea acestora de către infirmierele și îngrijitoarele de pe sectoare;

-gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

-participă la comisiile de inventariere la nivelul unității, dacă este nominalizată prin decizie;

-folosește cu maximă atenție imprimatele, rechizitele de birou, precum și celelalte bunuri din dotare pentru a evita risipa sau unele cheltuieli suplimentare de reparații, în vederea încadrării în planul de cheltuieli;

-răspunde de inventarul primit - obiecte de inventar ;

 • (3) Referent (331309) - compartiment financiar- contabil cu atribuțiile menționate mai jos: -întocmește actele justificative și documentele contabile cu respectarea dispozițiilor legale, precum și efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor;

-înregistrează zilnic facturile de la furnizori și întocmește notele de recepții pentru alimente , materiale, obiecte de inventar, etc;

-înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont și a registrului de casă; -încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli;

-urmărește concordanța dintre stoc, preț, sold, identificând erorile;

-participă la efectuarea și valorificarea inventarelor inopinante, de predare - primire a gestiunilor și a celor de sfârșit de an ;

-întocmește situațiile privind inventarierea patrimoniului, Căminului de Pensionari ” Sf. Cuv. Parascheva”, conform procedurilor formalizate existente la nivelul unității;

-colaborează alături de membrii desemnați , la operațiunea de inventariere anuală a patrimoniului;

 • (4) Referent (331309) - compartiment financiar - contabil cu atribuții de casierie, registratură -încasează zilnic pe bază de borderou sumele plătite de beneficiari drept contribuție de întreținere;

-depune zilnic banii din încasări la Trezorerie ;

-ridică zilnic extrasele de cont de la Trezorerie;

-ține evidența reținerilor, popririlor, pensii alimentare;

-păstrează actele sub cheie, numerarul în casa de bani;

-operează zilnic în raport de casă sumele încasate și plătite, întocmind și predând zilnic contul la contabilitate, anexând la el toate documentele de încasări și plăți;

-nu efectuează nici o plată decât pe baza de acte legale, vizate de controlul preventiv și aprobate de ordonatorul de credite;

-eliberează sume pentru cheltuielile gospodărești numai pe bază de avans cu vizele respective; -eliberează adeverințe de salariat personalului unității care solicită aceste acte;

-are obligația de a respecta cu strictețe prevederile Regulamentului de Ordine Interioară și a actelor normative în vigoare;

-răspunde de calitatea lucrărilor pe care le efectuează;

-va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;

-răspunde de inventarul primit;

-gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

-primește și înregistrează corespondența;

-distribuie corespondența la compartimente după ce a fost văzută de director;

-execută lucrările de dactilografie din serviciu;

-duce la îndeplinire alte sarcini trasate de conducătorul unității;

-ține la zi evidența pensionarilor beneficiari în cămin, în vederea încasării contribuției de întreținere;

-folosește xeroxul pentru executarea rapidă a unor copii: acte, etc.;

-răspunde la locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor;

-execută pe calculator lucrări cu caracter administrativ, secretariat, contabilitate;

 • (5) Referent (331309) - compartiment financiar - contabil cu atribuții în efectuarea plăților

 • - întocmește documentele contabile și actele justificative cu respectarea dispozițiilor legale, precum și efectuarea corectă și la zi a înregistrărilor;

 • - înregistrează zilnic facturile de la furnizori și întocmește notele de receptii pentru alimente, materiale, obiecte de inventar, etc;

 • - înregistrează încasările și plățile în lei conform extrasului de cont și a registrului de casă;

 • - încadrarea corectă a documentelor contabilizate pe venituri și cheltuieli;

 • - urmărește concordanța dintre stoc, preț, sold, identificând erorile;

 • - participă la efectuarea și valorificarea inventarelor inopinante, de predare - primire a gestiunilor și a celor de sfârșit de an;

 • - întocmește situațiile privind inventarierea patrimoniului, Căminului de Pensionari ”Sf. Cuv. Parascheva”, în contextul numirii prin decizie în cadrul comisiilor de inventariere, conform procedurilor formalizate existente la nivelul unității;

 • - colaborează alături de membrii desemnați în comisiile de inventariere, la operațiunea de inventariere anuală a patrimoniului;

 • - urmărește primirea în timp a extraselor de cont de la bancă, verifică realitatea operațiunilor efectuate în acestea, pe baza documentelor anexă;

 • - întocmește ordine de plată, propuneri și angajamente bugetare conform Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;

 • - introducerea în calculator a evidenței contabile și a situațiilor specifice serviciului contabilitate;

 • - răspunde de păstrarea în bune condiții a tuturor actelor de contabilitate și corespondența financiar contabilă;

 • - întocmește statele de plată, conform documentelor anexă;

 • - îmbunătățirea permanentă a pregătirii sale profesionale și de specialitate;

 • - execută și alte sarcini pe parcursul activității;

 • - verifică sistematic gestiunile, magaziile de alimente, materiale, rechizite, verificarea fișelor de magazie cu stocurile din evidența contabilă;

 • - participă la efectuarea inventarierii anuale și a inventarierii inopinate, cu ocazia predării -primirii gestiunilor;

 • (6) Referent (331309) - compartimentul administrativ și aprovizionare

 • - întocmirea listei de alimente zilnice;

 • - introducerea în calculator a evidenței contabile și a situațiilor specifice serviciului de contabilitate;

 • - intrările de materiale, alimente, obiecte de inventar, imobilizări, ambalaje;

 • - ieșirile de alimente, materiale, obiecte de inventar, imobilizări, ambalaje, casări de obiecte de inventar și imobilizări pe baza bonurilor de consum, a proceselor verbale de casare, a listelor de alimente;

 • - participă la efectuarea inventarierii anuale și a inventarierii inopinante cu ocazia predării -primirii gestiunii, lunare sau trimestriale;

 • - rezolvă orice alte sarcini prevăzute în actele normative, referitoare la activitatea financiar -contabilă și cele delegate de conducerea unității;

 • - este obligat să cunoască orice fel de dispoziții cuprinse în legi, decrete, hotărâri precum și instrucțiuni cu caracter financiar - contabil;

 • - respectă regulamentul de organizare și funcționare și regulamentul de ordine interioară al unității.

 • (7) Referent (331309) - compartiment achiziții publice

 • - desfășoară activitatea privind achizițiile publice, în cadrul centrului, urmărind demararea, desfășurareași finalizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice, conform Legea nr.98/2016;

 • - asigură transparența și integritatea procesului de achiziție publică;

 • - asigură utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea procedurilor de atribuire și garantează tratamentul egal și nediscriminarea agenților economici;

 • - inițiază, desfășoară și finalizează procedurile de achiziții de produse, servicii și lucrări;

 • - elaborează programul anual al achizițiilor publice, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din centru;

 • - elaborează documentația de atribuire a contractelor cadru și în cazul organizării unui concurs de soluții,a documentației de concurs;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 98/2016 achizițiilor publice a H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016;

 • - aplică și finalizează procedurile de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 • - întocmește materiale și analize de sinteză la solicitarea conducerii;

 • - participă în comisiile de evaluare pentru procedurile de achiziție publică organizate în cadrul centrului;

 • - asigură cadrul legal de desfășurare a licitațiilor;

 • - se preocupă în permanență de perfecționarea pregătirii profesionale și de însușirea legislației în vigoare din domeniul achizițiilor publice;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea centrului care, prin natura lor, sunt de

competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile compartimentului ;

 • - raportează lunar în scris (electronic) conducerii și contabilului șef realizările în domeniul achizițiilor iar în cazul nerealizărilor arată cauzele care au condus la nerealizări și măsurile imediat următoare pentru remedierea acestora;

 • - elaborează procedurile operaționale cu privire la activitatea de achiziții publice;

 • - elaborează planul anual al achizițiilor publice la nivelul unității, pe baza necesităților și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității;

 • - identifică și propune măsuri de combatere a riscurilor identificate ;

 • - este responsabil cu protecția datelor, în conformitate cu regulamentul UE 679/2016 -Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale, cu sarcinile care decurg din acest regulament;

 • - este responsabil cu evidența primirii/ieșirii, înregistrării și distribuirii corespondenței electronice pe adresa de mail a Căminului de Pensionari ” Sf. Cuv. Parascheva” .

 • - urmărește concordanța dintre achizițiile făcute cantitativ și valoric cu PAAP, identificând erorile;

 • - participă la efectuarea și valorificarea inventarelor inopinante, de predare - primire a gestiunilor și a celor de sfârșit de an;

 • - răspunde de informarea cu privire la legislația specifică a activității sale;

 • - execută și alte sarcini trasate de conducerea unității pe parcursul activității.

 • (8) Magaziner ( 432102)

 • - la trecerea în funcția de gestionar trebuie să prezinte o dovadă eliberată de unitatea în care a fost încadrat anterior din care să rezulte dacă a produs pagube avutului obștesc;

 • - primește, păstrează și eliberează bunurile gestionate;

 • - este obligat să aibă constituită garanție în numerar de minim o retribuție tarifară lunară și de maxim trei retribuții tarifare lunare;

 • - în afară de garanția în numerar obligatorie, să consimtă la constituirea de garanție suplimentară prin depuneri în numerar, deoarece valoarea bunurilor acționate este mai mare;

 • - se ocupă de aprovizionarea cu alimente și întocmește referatele de necesitate ;

 • - previne sustragerea bunurilor și orice formă de risipă;

 • - previne și ferește de degradare bunurile și le păstrează potrivit prescripțiilor tehnice și celor igienico-sanitare;

 • - la primirea bunurilor controlează dacă acestea corespund datelor interioare în actele însoțitoare privind cantitatea și calitatea;

 • - identifică viciile aparente și semnează de primirea bunurilor;

 • - efectuează primirea și recepția bunurilor care provin de la o altă unitate în prezența comisiei de recepție ;

 • - bunurile luate în primire de gestionar fără întocmirea procesului verbal legal cu privire la aceste lipsuri se consideră a fi primite în întregime iar diferențele ce se constată ulterior atrag răspunderea sa;

 • - la primirea de bunuri având caracteristici pentru a căror verificare nu posedă cunoștințele necesare;

 • - să ceară în scris conducătorului unității să-i asigure asistență tehnică de specialitate;

 • - completează actele cu privire la operațiile din gestiunea sa și înregistrază de îndată în evidența tehnico-operativă a blocului de depozitare, toate operațiile de primire și eliberare;

 • - trimite sau posedă zilnic actele de primire și eliberare compartimentelor de resort din unitate la termnle și în condițiile prevăzute de lege;

 • - comunică în scris conducătorului unității plusurile și minusurile din gestiune de care are cunoștință;

 • - dacă constată că bunurile sunt depreciate, degradate, distruse sau sustrase, ori există pericol de a ajunge în asemenea situații, comunică în scris conducătorului unității;

 • - comunică în scris conducătorului unității cazurile în care stocurile au atins limitele cantitative maxime sau minime, stocurile de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile, cazurile care cei cu care gestionează sau cei aflați în subordine dau dovadă de incorectitudine sau incapacitate în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

 • - este obligat să elibereze bunuri din gestiune numai în cantitatea, calitatea și sortimentele specificate în actele de eliberare fiind interzis a elibera bunuri pe baza dispoziției verbale sau provozorie - desfășurător de materiale ;

 • - crearea de plusuri în gestiune prin mijloace frauduloase este interzisă și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, în cazul când mijlocul fraudulos constituie prin el însuși o infracțiune, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni;

 • - răspunde integral dacă nesocotind îndatoririle de serviciu a adus pagube unității;

 • - nu a avut asistență tehnică de specialitate pentru verificarea calitativă a bunurilor ori a prestat o asistență tehnică necorespunzătoare;

 • - a executat dispoziții greșite sau contrar legii;

 • - nu a luat măsurile necesare pentru păstrarea bunurilor în condiții corespunzătoare;

 • - nu a înregistrat plusurile și minusurile și nu le-a comunicat la timp;

 • - nu a efectuat inventarul la termenele și în condițiile legii ,în cazul în care aceasta a contribuit la cauzarea pagubei;

 • - nerespectarea oricărei alte îndatoriri de serviciu, dacă fară încălcarea acesteia, paguba s-ar fi putut evita;

 • - la constatarea unei pagube în gestiune, persoana răspunzătoare poate să-și ia un angajament scris pentru acoperirea acesteia, angajamentul scris constituie titlu excutiv;

 • - în cazul cănd pentru pagubele cauzate în gestiune, nu se pot acoperi din garanția în numerar, , potrivit dispozițiilor legale se vor aplica măsuri de executare silită împotriva persoanelor fizice vinovate de crearea pagubelor;

 • - se interzice gestionarului să execute sau să înregistreze operațiunile supuse controlului preventiv, dacă actele sau documentele respective nu posedă viza celor însărcinați cu controlul financiar preventiv, în cazul în care a înregistrat documentele fără ca acestea să fi fost vizate pentru controlul financiar preventiv va răspunde material, penal sau disciplinar după caz pentru pagubele cauzate.

 • (9) Paznic (962907) - activitatea este coordonată de administrator

 • - asigură paza și securitatea clădirilor repartizate;

 • - supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție;

 • - veghează și răspunde să nu intre persoane străine în instituție;

 • - verifică persoanele care înteționează să intre în instituție să nu aducă produse alcoolice sau materiale inflamabile;

 • - răspunde de menținerea curățeniei în încăperile portarului, a spațiului din jurul încăperii și a sectorului;

 • - răspunde de completarea registrelor specific agentului de pază;

 • - primește și păstrează cheile încăperilor la panoul respectiv, pe care le predă la cererea salariaților;

 • - oprește scoaterea fără aprobarea scrisă a directorului a oricăror bunuri din inventar, materiale, alimente de către salariați și beneficiari;

 • - nu părăsește locul de muncă (postul) pentru a executa alte sarcini de la persoane din afara unității;

 • - interzice ieșirea beneficiarilor fără forme legale;

 • - nu permite ieșirea vehiculelor din curte decât în baza foii de parcurs și le controlează dacă nu se găsesc și alte materiale în afară de cele înscrise în aviz sau factură;

 • - reține și predă administratorului materialele găsite fără forme legale;

 • - legitimează persoanele care pătrund în unitate și consemnează în registrul de poartă orice autovehicul care aprovizionează căminul;

 • - predarea serviciului se face pe bază de proces verbal, cu aducerea la cunoștință a tuturor evenimentelor semnalate;

 • - aduce la cunoștința administratorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară ;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - prin activitatea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii , să dovedească încrederea beneficiarilor ;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin ;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - respectă prevederile regulamentului de ordine interioară;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • (10) Spălătoreasă (912103) - activitatea este coordonată de administrator

 • - execută dezinfecția, spălarea, uscarea, călcarea în bune condiții a rufăriei încredințate;

 • - este subordonată șefei de sector, conducerii unității și administratorului;

 • - răspunde de starea igienico-sanitară a locului de muncă și a utilajelor pe care le folosește;

 • - primește materialele necesare spălatului rufăriei de la magazie, pe care le utilizează conform normelor de consum în vigoare, prepară soluția și scoate petele rufăriei conform indicațiilor primite, respectând timpul de lucru pentru fiecare procedură în parte;

 • - primește de la îngrijitoare inventarul moale murdar pe care-l triază după culoare, țesătură și întrebuințarea lui, sortându-l astfel separat pe categorii și apoi le spală, usucă, calcă și controlează ca să fie în bună stare și curate, veghind să nu se deterioreze rufăria și să nu se amestece rufăria colorată cu cea albă;

 • - asigură și răspunde de dezinfecția rufăriei și conform normelor stabilite de cabinetul medical;

 • - asigură și răspunde de curățenia la locul de muncă, de starea de igienă a tuturor încăperilor;

 • - predă îngrijitoarelor rufele spălate, uscate, sortate ce urmează a fi date în folosință cât și cele ce urmează a fi sortate și reparate le predă lenjeresei;

 • - răspunde de încărcarea cu lenjerie la capacitatea normală a fiecărei mașini de spălat în parte (mașini de spălat, storcător, uscător);

- răspunde de utilizarea cât mai eficientă a uscătoarelor, supraveghind atent uscarea lenjeriei;

 • - răspunde de gospodărirea energiei electrice și a celei termice evitând orice risipă;

 • - săptămânal și ori de câte ori va fi nevoie, vor fi curățate de scame spațiile de uscare cât și alte spații care necesită acest lucru;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară ;

 • - i se interzice introducerea și spălarea articolelor străine de cămin;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile ce îi revin;

 • - are obligația să aducă la cunoștința conducătorului orice neregulă, defecțiune sau anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de lucru în interesul serviciului;

 • - folosirea rațională a materialelor de curățenie;

 • - răspunde pe locul de muncă de aplicarea cu strictețe a protecției muncii, prevenirea și stingerea incendiilor;

 • - participă activ la dezvoltarea climatului de exigență și responsabilitate profesională în activitate, de netolerarea lipsurilor și superficialitate în activitate;

 • - folosirea judicioasă a timpului de muncă pentru nevoile căminului;

 • - în funcție de nevoile unității, poate participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului.

 • (11) Îngrijitoare (532104) - activitatea este coordonată de administrator

 • - efectuează zilnic curățenia camerelor, holurilor, scărilor, coridoarelor și grupurilor sanitare;

 • - efectuează curățenia generală a camerelor o dată pe lună;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară ;

 • - efectuează curățenia generală a holurilor o dată pe săptămână;

 • - întreține igiena paturilor și a întregului mobilier;

 • - schimbă lenjeria ori de câte ori se impune ;

 • - efectuează dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare, ploștilor, urinarelor din sectoarele repartizate și păstrarea lor corespunzătoare;

 • - înlocuiește și transportă în condițiile stabilite rufăria murdară;

 • - transportă igienic alimentele de la bucătărie, le împarte la beneficiari în prezența asistentei medicale și transportă vasele murdare la bucătărie ;

 • - îndeplinește toate indicațiile asistentei privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfecției și dezinsecției;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală și declară asistentei îmbolnăvirile pe care le suferă personal sau survin la membrii de familie;

 • - poartă în permanență echipamentul de protecție stabilit pe care îl schimbă ori de câte ori este nevoie;

 • - efectuează toate serviciile din planul individual de îngrijire al beneficiarilor, potrivit competențelor ;

 • - efectuează toate îngrijirile în cazul îngrijirii paleative, consemnează consumul de hrană lichidă sau solidă;

 • - execută orice alte sarcini primite din partea conducerii, medicului și asistentei cu care lucrează;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea îndeplini sarcinile care îi revin;

 • - l-a terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până la prezentarea înlocuitorului, încetarea activității făcându-se numai după predarea camerelor și beneficiarilor de care răspunde asistentului medical de serviciu ;

 • - să aducă la cunoștința conducerii, șefului de compartiment sau personalului cabimetului medical după caz - să se consemneze în registrul de predare / primire a turelor orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

- folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului conform programului zilnic de lucru afișat;

 • - răspunde de ordinea, disciplina la locul de muncă;

 • - urmărește și răspunde de dezinfecția sacilor cu care a fost transportată lenjeria murdară precum și dezinfecția încăperilor unde a fost depozitată, a rafturilor, a meselor și a tuturor încăperilor;

 • - răspunde de concentrațiile de sodă, detergent, săpun, dezinfectante conform normelor stabilite;

 • - în funcție de nevoile unității pot participa și la alte activități în vederea utilizării cu maximă eficiență a timpului de muncă.

 • (12) Muncitor calificat bucătar (512001) - activitatea este coordonată de administrator în colaborare cu asistentul nutriționist, condițiile de igienă și sănătate sunt verificate și monitorizate de medicul primar ;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară ;

-primește zilnic alimentele de la magazia unității în baza listei zilnice de alimente, în prezența unui muncitor necalificat de la bucătărie;

-împarte zilnic în funcție de meniul întocmit munca pe muncitorii de la bucătărie( curățat zarzavat, curățenie în bucătărie, servitul mesei în sala de mese, etc,;

-prepară zilnic hrana asistaților;

-tranșează personal carnea făcând porții egale prin cântărire;

-porționează de asemenea o serie de alimente, cântărind fiecare porție;

-păstrează timp de 36 de ore probe alimentare pe care le depozitează în frigider;

-împarte hrana;

-participă la întocmirea meniului;

-răspunde de inventarul bucătăriei;

-răspunde de curățenia din bucătărie cât și de echipamentul de lucru al muncitorilor din acest sector;

-se ocupă cu întreg personalul de conservarea zarzavaturilor pentru iarnă și a murăturilor;

-urmărește ca toate carnetele de control periodic să fie ținute la zi cu toate rezultatele analizelor cerute de organele inspecției de stat;

-urmărește ca bucătărie să nu ducă lipsă de materiale.

 • (13) Muncitor calificat ospătar (513102) activitatea este coordonată de administrator în colaborare cu asistentul nutriționist, condițiile de igienă și sănătate sunt verificate și monitorizate de medicul primar ;

 • - ajută zilnic la ridicarea alimentelor de la magazia de alimente a unității, în prezența bucătarului șef de tură;

 • - poartă echipamentul de lucru specific activității pe care o desfășoară (halat, bonetă, mănuși)

 • - răspunde de propriului echipament;

 • - servește în sala de mese;

 • - debarasează după servirea mesei și igienizează totul cu respectarea normelor de protecție;

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - repartizează hrana pe bază de consemnare în caietul pentru beneficiarii bolnavi, specificându-se cantitatea și felul alimentului;

 • - efectuează dezinfecția veselei conform normelor sanitare în vigoare după fiecare masă servită;

 • - dezinfectează și curăță zilnic vesela de resturi alimentare;

 • - urmărește ca sala de mese să nu ducă lipsă de materiale de curățenie;

 • - îndeplinește orice alte sarcini primite de la conducerea unității și de la conducerea cantinei;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în serviciu și în relațiile cu beneficiarii și personalul din cămin, precum și din afară;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile de serviciu ce îi revin;

 • - se preocupă de dezvoltarea climatului de exigență în activitatea de combatere a lipsurilor și de superficialitate în muncă;

 • - să aibă un comportament decent față de beneficiari și față de colegi ;

 • - răspunde de folosirea corectă a aparaturii din dotare;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a inventarului pe care îl are în primire;

 • - nerespectarea acestor sarcini și atribuții se vor sancționa conform legislației în vigoare.

(14) Muncitor calificat lăcătuș (721410) - activitatea este coordonată de administrator

 • - execută lucrări de lăcătușerie și întreținere pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea beneficiarilor ;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire;

 • (15) Muncitor calificat croitor (753101); Confecționer lenjerie (753102) activitatea este coordonată de administrator

 • - primește și răspnde de materialul pentru confectii si inventarul moale ce urmează a fi reparat făcând în prealabil recepția materialelor primite;

 • - execută lucrări de reparații a inventarului moale și confecționeaza halate, cearceafuri, fețe de masă etc;

 • - îngrijeste și răspunde de buna funcționare a mașinii de cusut și a utilajelor pe care le are în primire;

 • - se îngrijește de starea igienico-sanitară a atelierului;

 • - răspunde de păstrarea inventarului pe care îl are în primire pentru reparat și materialul pentru confecționat cât și bunurile din inventar de care se folosește;

 • - predă la magazie obiectele de inventar rezultate din transformarea materialului și restituie la spălatorie inventarul ce a fost repartizat pentru reparații;

 • - ține evidența zilnică în registru, pe categorii de echipament, a reparațiilor și confecțiilor executate;

 • - se preocupă de recuperarea deșeurilor provenite din reparații și confecții, ambalaje, urmând a fi predate administratorului, trimestrial;

- se interzice aducerea sau păstrarea în atelier pentru confecționat a unor materiale similare cu cele ale unități precum și orice alt material;

- orice confecție din nou, reparații, modificari, va fi facută numai pe baza de comanda, aprobata de conducere;

- răspunde de modul de utilizare a energiei electrice, aceasta fiind gospodărită cât mai judicios;

- răspunde de croirea la dimensiunile mărimii pe fiecare articol în parte confecționat;

- se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă pentru a putea executa în bune condiții sarcinile cei revin;

- să aducă la cunosținta conducerii orice neregulă, defecțiune, anomalie sau alta situație de natura să constituie un pericol precum și orice încălcare a normelor de protecția muncii sau de prevenire a incendiilor;

- folosirea integrală a timpului de muncă în interesul serviciului;

- folosirea rațională a materialelor de curățenie;

- răspunde pe locul de muncă de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor;

- participă la dezvoltarea climatului de exigența și responsabilitate, de netolerare a lipsurilor și superficialitatea în activitate;

- folosirea judicioasa a timpului de muncă pentru nevoile căminului ,în funcție de nevoile unității, poate fi folosită la alte activități în vederea utilizarii cu maximă eficiență a timpului de munca;

- efectuează reparații sau alte lucrări beneficiarilor pe baza de referat aprobat de conducere.

 • (16) Muncitor calificat tâmplar (752201) - activitatea este coordonată de administrator

 • - execută lucrări de tâmplărie pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de tâmplărie în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - execută lucrări noi de tâmplărie adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • (17) Muncitor calificat zugrav - vopsitor (713102) - activitatea este coordonată de administrator

 • - execută lucrări de zidărie și vopsitorie pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere - zugrăveli și vopsitorie - în camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc;

 • - execută lucrări noi de zidărie - vopsitorie, faințare etc, adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitatea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • (18) Muncitor calificat instalator (712602) - activitatea este coordonată de administrator

 • - controlează zilnic instalațiile sanitare repartizate din cămin;

 • - remediază defecțiunile apărute la instalațiile sanitare;

 • - execută lucrări noi de extindere a instalației sanitare la apă potabilă și menajeră acolo unde se impune;

 • - răspunde cu promptitudine în sectorul repartizat atunci când este nevoie pentru remedierea avariilor apărute, răspunde de calitatea lucrărilor excutate;

 • - respectă ordinea și disciplina la locul de muncă;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

- întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

(19) Muncitor calificat electrician (741102) - activitatea este coordonată de administrator

 • - execută lucrări electrice pentru întreg căminul și sectoarele acestuia;

 • - execută lucrări de întreținere a instalației electrice din camere, holuri, vestiare, birouri, ateliere, etc.;

 • - execută lucrări noi de extindere a instalațiilor electrice adaptate la condițiile unde sunt solicitate;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi din magazie necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite și care îi revin;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea beneficiarilor ;

 • - asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • (20) Muncitor calificat fochist (818204) - activitatea este coordonată de administrator

 • - urmărește funcționarea centralei termice zilnic și la un consum minim de gaz, evitând consumurile în gol;

 • - îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire centrală, apă caldă;

 • - asigură întreținerea și participă la reparațiile care se fac;

 • - are obligația de a anunța conducerea unității despre disfuncționalitățile ce apar, cu soluții de remediere a acestora;

 • - respectă instrucțiunile de exploatare a utilajelor, conform cărților tehnice;

 • - răspunde de gestiunea obiectelor de inventar și mijloace fixe aflate în centrala termică;

 • - urmărește săptămânal împreună cu administratorul consumul de gaze naturale;

 • - sortează și depozitează materialele vechi și noi necesare lucrărilor de întreținere;

 • - respectă normele de securitate și protecția muncii;

 • - păstrează sculele din dotare în cea mai perfectă stare de funcționare;

 • - ține evidența strictă a materialelor consumate;

 • - la orice lucrare urmărește pe cât posibil să facă economii de materiale;

 • - va efectua lucrările solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - execută și alte lucrări solicitate, numai cu aprobarea conducerii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea execută în bune condiții sarcinile primite și care îi revin ;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator, consemnată zilnic cu confirmarea beneficiarului lucrării executate, ora terminării și data;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii și prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activittea desfășurată contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dobândească încrederea acesora, asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • (21) Șofer (832201) - activitatea este coordonată de administrator

 • - răspunde de autovehiculele pe care le are în primire;

 • - execută toate transporturile de materiale și alimente pe baza foii de parcurs emisă zilnic în baza solicitărilor făcute;

 • - alimentează mașina cu carburanți și lubrifianți, gospodărind judicios aceste consumuri;

 • - răspunde de întreținerea în bune condiții a autovehiculelor;

 • - verifică starea tehnică a mașinii înainte și după sosirea din cursă;

 • - se preocupă permanent pentru realizarea de economii;

 • - recepționează ca organ tehnic autovehiculele ieșite din reparații;

 • - la terminarea programului de lucru nu va părăsi locul de muncă până nu-și asigură inventarul și face curățenie;

 • - să aducă la cunoștința administratorului și conducătorului unității orice neregulă, defecțiune, anomalie și altă situație de natură să contribuie ca pericol și orice încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă în folosul serviciului;

 • - este obligat să se prezinte la serviciu la ora fixată în program , odihnit, în ținută corespunzătoare și să respecte programul stabilit;

 • - va cunoaște și va respecta prevederile legale cu privire la circulația pe drumurile publice;

 • - nu părăsește locul de muncă decât în cazuri deosebite și numai cu aprobarea administratorului;

 • - nu va conduce autovehiculele obosit sau sub influența alcoolului, drogurilor, medicamentelor, etc. care reduc capacitatea de conducere;

 • - îi este interzis să transporte alte mărfuri în afara celor trecute în documentele de însoțire;

 • - șoferul va respecta cu strictețe itinerariul și instrucțiunile primite pe cale ierarhică;

 • - să se comporte civilizat în relațiile cu colegii de serviciu, superiorii ierarhici, organele de control si beneficiarii;

 • - va răspunde în fața legii pentru pagubele cauzate din vina sa;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administrator și consemnată zilnic;

 • - răspunde de aplicarea cu strictețe a normelor de protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor la locul de muncă;

 • - toate materialele rezultate din înlocuiri le va preda la magazie;

 • - prin activitatea pe care o desfășoară contribuie la dezvoltarea climatului adecvat colectivității pentru care lucrează;

 • - promovează permanent, numai adevărul în relația directă cu beneficiarii, să dovedească încrederea beneficiarilor asigură păstrarea și folosirea în bune condiții a patrimoniului unității și a inventarului pe care îl are în primire.

 • (22) Inspector de specialitate (242203) - cu atribuții de resurse umane la compartiment resurse umane și control intern managerial

 • - asigură secretariatul privind selecționarea și recrutarea necesarului de personal pe niveluri de pregătire, pe funcții, pe specialități și corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcții;

 • - stabilește prin decizii semnate de conducătorul unității salariile fiecărui angajat, sporurile de care aceștia beneficiază și le comunică la compartimentul financiar contabil pentru a se putea efectua plata;

 • - ține evidența personalului în registrul general de evidență a salariaților în format electronic;

 • - întocmește actele necesare în vederea pensionării pentru limită de vârstă, anticipate, anticipate partial, de invaliditate și de urmaș;

 • - elaborează Planul anual de pregătire și perfecționare al salariaților, pe baza necesităților;

 • - verifică personalul încadrat, întocmind referatele de personal, răspunde de organizarea de concursuri sau examene profesionale prin comisiile de încadrare și promovare a personalului muncitor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - întocmește corect și în termen toate documentele de angajare, finalizând cu încheierea contractului de muncă, anterior semnării contractului de muncă de către cele două părți: directorul unității și noul angajat, dosarul de personal împreună cu contractul de muncă se va prezenta obligatoriu la contabilul șef, pentru evidențiere în statul de plată;

-întocmește corect și la timp deciziile de sancționare și ține la zi situația sancțiunilor disciplinare a personalului angajat;

-are obligația să comunice compartimentului financiar contabil toate modificările intervenite în situația personalului angajat: spor de vechime, schimbarea numelui, etc;

-are obligația de a verifica și completa dosarele de personal cu actele de studii, de modificare a stării civile și actele de naștere ale copiilor;

 • (23) Inspector de specialitate (242203) - cu atribuții de control managerial intern compartimentul resurse umane și control intern managerial

-identifică și cuantifică activitățile procedurabile la nivelul unității;

-consultă compartimentele de specialitate și creează strategii de intervenție corespunzătoare ; -analizează propunerile de colaborare cu alte instituții/unități/asociații/organizații de cult/ONG-uri, etc. ;

-coordonează, controlează și monitorizează activitățile din domeniul Sistemului de control intern managerial;

-coordonează Echipa de gestionare a riscurilor, în cadrul Căminului de Pensionari ” Sf. Cuv. Parascheva” Iași, în domeniul Sistemului de control intern managerial;

-monitorizează aplicarea metodologiei de management a riscurilor (identificarea și evaluarea preliminară a riscurilor, evaluarea și ierarhizarea riscurilor generale, colectarea, înregistrarea, analizarea și clasarea formularelor de alertă la risc, evaluarea și ierarhizarea riscurilor specifice, elaborarea profilului de risc etc.), în conformitate cu OSGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice a Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice ;

-participă la întocmirea procedurilor de operaționale aplicabile la Căminul de Pensionari ” Sf. Cuv. Parascheva” Iași;

-participă la întocmirea procedurilor operaționale specifice domeniului de activitate, întocmite în conformitate cu nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice a Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică și supravegherea stadiului implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la entitățile publice;

-are atribuții de audit/control intern în domeniul Sistemului de control intern managerial;

-răspunde de gestionarea documentelor în vederea arhivării;

Obligațiile personalului angajat :

-răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea necorespunzătoare a atribuțiilor de serviciu, cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al unității, Regulamentului de Organizare și Funcționare al unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

-asigură/participă la întocmirea/ elaborarea /actualizarea documentației necesare împlementării/ dezvoltării Sistemului de Control Intern managerial, conform nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice ; în conformitate cu prevederile anexei de la Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, au ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat;

-de a apăra cu loialitate prestigiul centrului în care își desfășoară activitatea, precum și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acestuia.

-de a pastra confidentialitatea tuturor datelor si informațiilor privitoare la beneficiari și asupra activității desfășurate.

-de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor și gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

-de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii centrului;

-de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul centrului, precum și a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare;

-de a folosi timpul de lucru, precum și bunurile aparținând centrului numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

-de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

-de a îndeplini și alte atribuții din domeniul de activitate al centrului, care decurg din actele normative în vigoare și cele nou apărute, precum și sarcinile de serviciu dispuse de conducerea centrului de natură să îmbunătățească activitatea acestuia, atât în timpul programului de lucru cât și în afara acestuia;

-de a cunoaște legislația în vigoare și de a se perfecționa la zi;

-de a participa la orice fel de acțiuni cu caracter social dispuse de conducerea centrului ;

-de a respecta programul de lucru ;

-de a anunța șeful ierarhic în vederea deplasării în afara centrului precum și avizarea biletului de voie de către șefii ierarhici;

-de a înlocui orice coleg de serviciu, în situațiile în care se impune asigurarea continuității serviciului respectiv, respectând prevederile legislației în vigoare;

-de a avea o ținută morală și un aspect fizic îngrijit și ireproșabil;

-de a respecta norme de comportament și conduită în scopul: de a ghida persoana implicată în acordarea serviciilor, în momentul în care aceasta se confruntă cu dileme practice care implică o problematică etică, de a reglementa comportamentul persoanelor implicate în acordarea serviciilor sociale precum și relațiile acestora cu beneficiarii, cu colegii, cu reprezentanții altor instituții, de a asigura supervizare și consultanță personalului compartimentului implicat în acordarea serviciilor sociale în vederea evaluării activității acestora;

-de a oferi colegilor respect reciproc, considerație, dreptul la opinie, eventualele divergențe, nemulțumiri apărute între aceștia soluționându-se fără să afecteze relația de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor șî gesturile inadecvate, manifestând o atitudine conciliantă;

-de a avea un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și amabilitate atât față de colegi cât și față de beneficiarii de servicii sociale;

-de a nu aduce atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și a persoanelor cu care intră în egătură în exercitarea funcției, prin întrebuințarea unor expresii jignitoare

-de a folosi timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute;

-de a întocmi rapoarte privind activitatea pe care o desfășoară ori de câte ori acestea sunt solicitate;

-de a nu consuma băuturi alcoolice în incinta centrului;

-de a nu se prezenta la serviciu sub influiența băuturilor alcoolice;

 • - de a respecta prevederile legislației în vigoare privind fumatul;

-de a respecta prevederile legislației privind prevenirea și apărarea împotriva incendiilor; -răspunde pentru fundamentarea, corectitudinea, legalitatea înscrisurilor oficiale întocmite;

-se conformează dispozițiilor date de directorul unității, cu excepția cazurilor în care le consideră ilegale. în acest caz este obligat să motiveze în scris ;

 • - să respecte fidelitatea față de angajator;

 • - să apere patrimoniul cabinetului medical și să prevină orice sustragere de bunuri și să ia măsuri pentru evitarea degradării lor;

 • - cunoaște regulamentul de ordine interioară, legislația sanitară nou apărută;

 • - răspunde la solicitările cadrelor ierarhice superioare;

 • - să folosească integral timpul de lucru pentru realizarea atribuțiilor de serviciu;

 • - răspunde la solicitările instituției;

 • - să nu absenteze nemotivat, iar învoirile și concediile fără plată să fie justificate și anunțate șefului ierarhic;

 • - să promoveze și să întrețină relații de bună înțelegere și colaborare cu colegii sau subordonații;

 • - personalul poate părăsi incinta unității în timpul programului de lucru doar după formularea cererii de învoire vizată de șeful ierarhic/coordonator și aprobată de director;

 • - are obligația de a întocmi raportul de activitate lunar ;

 • - îndeplinește orice alte atribuții date de către conducerea centrului, care prin natura lor sunt de competența sau se încadrează în obiectul și atribuțiile centrului.

Art. 13. Finanțarea căminului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, căminul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor căminului se asigură, în condițiile legii, din venituri proprii, bugetul local al Municipiului Iași și bugetul de stat.

Art .14. Prevederile prezentului regulament de organizare și funcționare a Căminului de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași sunt aduse la cunoștiința persoanei vârstnice/reprezentantului legal al acestuia și personalului care deservește Căminul de Pensionari "Sf. Cuv. Parascheva" Iași.

Prevederile prezentului regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Iași.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER LOCAL, MANUEL CIPRIAN BOSTAN

Anexa nr. 3.2 la H.C.L. nr. 55 din 28 februarie 2019

Regulament de Organizare și Funcționare Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena" Iași

ART. 1. Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social „Cămin

Bătrâni „Sf. Constantin și Elena” Iași, aprobat prin HCL nr. 113/21.06.1999, HCL nr. 116/07.03.2005 același act administrativ prin care a fost înființat, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.

Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, aparținătorii/reprezentanții legali, vizitatori.

ART. 2. Identificarea serviciului social

Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași, cod serviciu social 8730 CR-V-I Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice este înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială Iași, acreditat conform Certificatului de acreditare seria LF nr. 0008063/20.02.2017.

ART. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași este:

 • 3.1 Activități de bază

 • - asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor prin găzduire pe perioadă nedeterminată, hrană, asistență și îngrijire medicală, asistență și îngrijire fizică medicală, asistență și îngrijire psihologică, asistență spiritual religioasă, socializare și petrecere a timpului liber, capacitatea centrului fiind de 178 de locuri;

 • - promovarea și respectarea drepturilor persoanelor vârstnice, prin stimularea solidarității sociale și armonizarea relațiilor dintre societate și categoria persoanelor vârstnice, în scopul promovării și respectării drepturilor acestora.

 • 3.2 Criterii de admitere în serviciul social

În Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași solicitările privind internarea pot fi depuse de către persoana vârstnică interesată, familia acesteia sau reprezentantul legal, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

 • - a împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege respectiv 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei;

 • - nu are locuință proprietate personală și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • - are domiciliul stabil în Municipiul Iași;

 • - este autonomă, aptă să se autoservească la internare și care se încadrează în gradele III A și III B de dependență (HG. 886/2000);

 • - nu are familie, sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta conform legislației în vigoare;

 • - nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • - persoane care se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită stării fizice dar nu suferă de boli incurabile, psihice ori contagioase.

3.3 Situația de dificultate la care serviciul răspunde: persoane vârstnice domiciliate în municipiul Iași aflate în situații de nevoi sociale fără nici o discriminare, fără boli incurabile, boli psihice și nu necesită îngrijiri medicale speciale care nu pot fi asigurate în cadrul serviciului.

ART. 4 Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • 4.1 Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași funcționează cu respectarea prevederilor reglementate potrivit Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, actualizată prin OUG nr. 34/2016, respectiv Legea 19/2018, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii nr. 292/2011 privind cadrul general de organizare și funcționare a serviciilor sociale cu modificările ulterioare, a Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului, Legea nr. 250/2016 privind aprobarea OUG. nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative, HG nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016 - 2020, Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale, HG nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, HG nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice și private de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, HG nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, HG nr. 584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, oprobate prin HG nr. 118/2014, Ordin nr. 73/2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 4.2 Standard minim de calitate aplicabil:

 • - Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cantinelor sociale, HG nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

 • 4.3 Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași este înființat prin:

 • - HCL nr. 113/21.06.1999, respectiv HCL nr. 116/07.03.2005, fiind în subordonarea Direcției de Asistență Socială Iași, având calitatea de ordonator terțiar de credite.

ART. 5. Principiile care stau la baza acordării serviciului social

5.1. Serviciul social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • 5.2 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași sunt următoarele:

 • - respectarea și promovarea cu prioritate a interesului beneficiarului;

 • - protejarea și promovarea drepturilor beneficiarilor în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la beneficiari;

 • - asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării beneficiarilor;

 • - deschiderea către comunitate;

 • - asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • - ascultarea opiniei beneficiarilor și luarea în considerare a acestora, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitate de exercițiu;

asigurarea permanentă a suportului necesar îmbunătățirii activităților și creșterii calității și eficienței serviciilor acreditate;

 • - oferirea condițiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea și demnitatea persoanei vârstnice;

 • - asigurarea, supravegherea și îngrijirea medicală necesară, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

 • - prevenirea și tratarea consecințelor legate de procesul de îmbătrânire pentru persoanele vârstnice instituționalizate;

 • - facilitarea menținerii relațiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe, după caz, cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat legături de atașament;

 • - promovarea unui model familial de îngrijire a beneficiarului;

 • - asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate beneficiarilor;

 • - preocuparea permanentă pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților beneficiarilor de a trăi independent;

 • - încurajarea inițiativelor individuale ale beneficiarilor și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • - asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • - asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • - asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • - primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • - colaborarea centrului/unității cu serviciul public de asistență socială.

ART. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 • 6.1 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași sunt cei care:

 • a. nu au familie sau nu se află în întreținerea unei/unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • b. nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;

 • c. nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea îngrijirii necesare;

 • d. nu se pot gospodări singuri sau necesită îngrijire specializată;

 • e. se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice.

 • f. persoane vârstnice care au îndeplinit vârsta de pensionare stabilită prin lege, respectiv 65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei.

Admiterea în centru se face potrivit Procedurii Operaționale de admitere, cu respectarea Legii 17/2000 - legea asistenței sociale a persoanelor vârstnice modificată și actualizată prin Legea nr. 19/2018 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, a Legii 292/2011 - legea asistenței sociale și Legea nr. 194/2018 pentru completarea Legii nr. 292/2011, precum și a altor acte normative din domeniu în vigoare și a ROF.

 • 6.2 Criterii de eligibilitate și prioritate privind admiterea în Centrul rezidențial sunt:

 • -  vârsta de pensionare stabilită prin lege;

 • -   nu are locuință și nu realizează venituri proprii;

 • -   domiciliul stabil în Mun. Iași;

 • -   necesitatea îngrijirii medicale;

 • -  nu se poate gospodări singură;

 • -  este autonomă, aptă să se autoservească la internare;

 • -   lipsa aparținătorilor/susținătorilor legali incapacitatea acestora de a-și îndeplini obligațiile datorită stării de sănătate sau situației economice ori a sarcinilor familiale;

 • 6.2.1 Derularea operațiunilor de acces/admitere în Cămin:

 • a. depunerea cererii de solicitare a internării în Cămin, la sediul Direcției de Asistență Socială, Seriviciul Autoritate Tutelară, de către solicitant sau reprezentantul legal al acestuia;

 • b. întocmirea dosarului personal și completarea cu actele necesare admiterii

solicitanților în cămin;

 • c. realizarea anchetei sociale de teren de către inspectorii sociali din cadrul DAS;

 • d. stabilirea întâlnirii Comisiei de analiză și evaluare a dosarului;

 • e. întocmirea referatului privind acordarea formei de asistență socială;

 • f. decizia de acordare a formei de asistență socială (instituționalizare/respingere alte

soluții);

 • g. avizarea dosarului de conducătorul căminului și luarea în evidență;

 • h. transmiterea răspunsului cererii solicitantului;

 • i. repartizarea beneficiarului admis în cămin la cameră, în funcție de gradul de dependență;

 • j. transmiterea de informații către alte instituții în cazurile vizate;

 • 6.2.2 Acte necesare:

Cerere de internare. Cererea de internare se transmite și se înregistrează la serviciul public de asistență socială al autorității administrației publice locale unde are domiciliul sau reședința persoana vârstnică, respectiv la registratura DAS Iași și conține în principal următoarele:

 • a) date privind persoana vârstnică (copie carte identitate, certificat de naștere, certificat de încadrare în grad de handicap unde este cazul;

 • b) date privind componența familiei (acte stare civilă ale copiilor/reprezentanților legali);

 • c) veniturile realizate și bunurile deținute de persoana vârstnică și de membrii familiei persoanei vârstnice (cupon de pensie, adeverințe de venit, certificat de neurmărire fiscală, alte acte ce demonstrează veniturile membrilor de familie/reprezentanților legali);

 • d) date despre locuință, numărul persoanelor care locuiesc la aceeași adresă de reședință;

 • e) informații referitoare la nevoile speciale și situațiile particulare în care se află persoana vârstnică set de analize medicale conform legislației, adeverință medicală de la medicul de familie (copie după fișa medicală/dosar medical de la medicul de familie). Cererea va avea anexe obligatorii și anexe opționale.

Cererea poate fi transmisă pe suport de hârtie sau în format electronic însoțită de declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor declarate, de odeclarație notarială privind angajamentul de plată al susținătorului legal și de alte documentel doveditoare.

Ancheta socială. Ancheta socială se realizează de asistentul social din cadrul serviciului public de asistență socială. În situația persoanelor vârstnice dependente, echipa interdisciplinară, constituită potrivit legii, cuprinde, în mod obligatoriu, și medicul specialist al persoanei respective.

Echipa interdisciplinară poate fi completată și cu reprezentanți ai organizațiilor pensionarilor, unităților de cult recunoscute în România sau ai altor organizații neguvernamentale care au ca obiect de activitate asistența socială a persoanelor vârstnice.

Fișa de evaluare sociomedicală geriatrică se completează conform HG nr. 886/2000 pentru aprobarea Grilei nationale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. Potrivit H.G.886/2000 ”pentru evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice se utilizează fișa de evaluare sociomedicală (geriatrică) care se constituie ca piesă obligatorie la dosarul persoanei vârstnice care solicită îngrijiri la domiciliu sau în cămin. În cazul în care îngrijirile se acordă într-un cămin pentru persoane vârstnice evaluarea se poate efectua de medicul angajat în unitatea respectivă.“ Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice cuprinde încadrarea în grade de dependență a persoanelor vârstnice.

Referat de internare - emis de către centrul rezidențial;

Dispoziție de internare - emisă de DAS, Iași.

 • 6.2.3. Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

- Contractul pentru furnizarea de servicii sociale reprezintă actul juridic încheiat între o persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde

servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

- Serviciile sociale reprezintă un ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții;

 • - Asistentul social împreună cu responsabilul de caz întocmește contractul de furnizare de servicii la internarea în Centrul rezidențial al beneficiarului, conform Ordinului nr. 73/2005 - privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

 • 6.2.4. Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului, după caz:

 • - Persoanele vârstnice care dispun de venituri proprii și sunt îngrijite în cadrul serviciului Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași, precum și susținătorii legali ai acestora au obligația să plătească lunar o contribuție de întreținere, stabilită pe baza costului mediu lunar de întreținere, prin HCL 117/31.03.2017;

 • - Persoanele vârstnice care nu au venituri și nici susținători legali nu datorează contribuția de întreținere, aceasta fiind asigurată din bugetul local, în limita hotărâtă de acesta;

 • - Consiliul local hotărăște cu privire la cuantumul contribuției lunare de întreținere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași și/sau de susținătorii legali și în situația în care veniturile acestor persoane sunt insuficiente pentru acoperirea costului mediu lunar de întreținere;

 • - Costul mediu lunar de întreținere se aprobă anual de către consiliul local, înainte de adoptarea bugetului propriu;

 • - Costul mediu lunar de întreținere se stabilește în funcție de gradul de dependență al persoanei vârstnice îngrijite și nu poate fi mai mic decît cuantumul stabilit pentru acesta prin H.G. nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale adică 1982 lei/lună /beneficiar;

 • - Costul mediu lunar de întreținere al persoanei vârstnice îngrijite are în vedere totalitatea cheltuielilor curente anuale ale căminului pentru persoane vârstnice, diminuate cu sumele primite din Fondul național unic de asigurări de sănătate, pentru finanțarea drepturilor de personal ale personalului medical și a medicamentelor;

 • - Costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor de calitate pentru serviciile oferite, adoptate și aprobate în condițiile legii.

 • 6.2.5. Acoperirea valorii integrale a contribuției lunare se stabilește astfel:

 • - persoanele vârstnice care au venituri și sunt îngrijite în serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași datorează contribuția lunară de întreținere în cuantum de 60% din valoarea veniturilor personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere aprobat pentru fiecare cămin;

 • - diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere stabilită prin HCL în vigoare, se va achita de către susținătorii legali/aparținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași dacă realizează venit lunar, pe membru de familie, în cuantum mai mare decât valoarea netă a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, conform Legii 19/2018;

 • - susținătorii legali pot acoperi din veniturile proprii contribuția lunară integrală printr-un angajament de plată;

Dacă beneficiarul de servicii sociale, acoperă valoarea totală a contribuției lunare din venituri proprii susținătorii legali nu mai sunt ținuți de obligația susținerii plății diferenței de contribuție.

Obligația de plată a contribuției lunare de întreținere în sarcina persoanei vârstnice și/sau a susținătorilor legali se stabilește printr-un angajament de plată, semnat de persoana vârstnică, de reprezentantul său legal, după caz, și/sau de susținătorul legal. Angajamentul de plată constituie titlu executoriu.

Obligația de plată a contribuției lunare în sarcina susținătorilor legali se poate stabili și prin hotărâre judecătorească.

 • 6.2.6.Calcul contribuției de întreținere

A                                                   ’                           ’

În cazul în care beneficiarii lipsesc din cămin pe perioade mai mari de 5 (cinci) zile, contribuția de întreținere se recalculează, scăzîndu-se alocația de hrană corespunzătoare zilelor respective;

 • 6.3. Condiții de încetare a serviciilor

Aprobarea, respingerea, suspendarea sau încetarea dreptului la serviciile sociale pentru persoanele vârstnice, prevăzut de prezenta lege, se realizează de către serviciul public de asistență socială, cu respectarea prevederilor referitoare la procesul de acordare a serviciilor sociale în conformitate cu Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și măsurile integrate de asistență socială a persoanelor vârstnice și art. 92-103 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • - conducerea serviciului, pe o anumită perioadă de timp, dacă perioada în care asistența socială a persoanelor vârstnice este temporară, dar nu mai mare de 6 luni, acordarea serviciilor de asistență socială se suspendă prin decizie motivată a celui care a stabilit dreptul. La încetarea suspendării reluarea acordării serviciilor sau prestațiilor de asistență socială se întocmește anchetă socială și se emite decizia care este semnată de conducătorul serviciului DAS;

 • - încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cămin în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului, când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar, se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului, reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor. Decizia de sistare a serviciilor va fi semnată de conducătorul serviciul public de asistență socială DAS, conform legii.

 • - dreptul la serviciile de asistență socială încetează dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea acestora;

 • - decizia privind stabilirea, respingerea, încetarea sau suspendarea dreptului la serviciile de asistență socială prevăzute de lege poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și actualizată.

 • 6.3.1 Etapele de încetare a contractului:

 • - închiderea planului individualizat de asistență și îngrijire socială;

 • - completarea fișei de ieșire din centru;

 • - întocmirea dosarului de externare;

 • - informarea instituțiilor de profil în legătură cu ieșirea beneficiarului din centru;

Potrivit normelor legale în vigoare și a Procedurii Operaționale de ieșire a beneficiarilor din centru aceasta se face astfel:

 • a) Ieșirea beneficiarului din serviciul Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" pe o perioadă determinată de timp

Principalele situații în care conducerea serviciului poate să înceteze/sisteze acordarea serviciilor către beneficiar pe o anumită perioadă de timp sunt următoarele:

 • 1. ieșirea din Instituție pe o perioadă de până la 24 de ore, se face în baza unui bilet de ieșire care se consemnează în registrul de evidență a ieșirilor;

 • 2. la cererea motivată a beneficiarului în scopul ieșirii din serviciul social pe o perioadă deteminată; se solicită acordul scris al persoanei care îi va asigura găzduirea și îngrijirea necesară, pe perioada respectivă, confirmat de asistentul social de pe raza localității în care se deplasează;

 • 3. în caz de internare în spital, în baza recomandărilor medicului curant sau a personalului medical din serviciul de ambulanță;

 • 4. în caz de transfer într-un alt centru/instituție, în scopul efectuării unor terapii sau programe de recuperare/reabilitare funcțională sau de integrare/reintegrare socială pe perioadă determinată, în măsura în care aceste servicii nu sunt furnizate în proximitatea căminului; se solicită acordul scris al centrului/instituției către care se efectuează transferul beneficiarului;

 • 5. în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, sistarea licenței de funcționare a centrului, etc.);

Conducerea serviciului social stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcția de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (referire către alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.).

 • b) Ieșirea beneficiarului din cămin pe o perioadă nedeterminată de timp Principalele situații în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție sunt următoarele:

 • 1. la cererea beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, sub semnătură (se solicită beneficiarului să indice în scris locul de domiciliu/rezidență); în termen de maxim 5 zile de la ieșirea beneficiarului din cămin se notifică în scris serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei localității pe a cărei rază teritorială va locui persoana respectivă cu privire la prezența beneficiarului în localitate;

 • 2. după caz, la cererea reprezentantului legal al beneficiarului lipsit de discernământ și angajamentul scris al acestuia cu privire la respectarea obligației de a asigura găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului; în termen de maxim 48 ore de la ieșirea beneficiarului, asistentul social împreună cu responsabilul de caz, notifică, telefonic și în scris, serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul despre prezența acestuia în localitate, pentru a facilita verificarea condițiilor de găzduire și îngrijire oferite;

 • 3. transfer pe perioadă nedeterminată în alt centru de tip rezidențial/altă instituție, la cererea scrisă a beneficiarului sau, după caz, a reprezentantului său legal; anterior ieșirii beneficiarului din centru se verifică acordul centrului/instituției în care se va transfera acesta;

 • 4. la recomandarea serviciului social care nu mai are capacitatea de a acorda toate îngrijirile corespunzătoare nevoilor beneficiarului sau se închide; cu minim 30 de zile anterior datei când se estimează încetarea serviciilor, conducerea serviciului stabilește, împreună cu beneficiarul și conducerea furnizorului Direcției de Asistență Socială modul de soluționare a situației fiecărui beneficiar (transfer în alt centru, revenire în familie pe perioadă determinată, etc.);

 • 5. în caz de deces al beneficiarului;

 • 6. în cazul în care beneficiarul are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în cadrul serviciului social în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul serviciului social;

 • 7. când nu se mai respectă clauzele contractuale de către beneficiar.

Încetarea/sistarea serviciilor acordate beneficiarului în ultimele două situații menționate mai sus se realizează de conducătorul serviciului/furnizorului acestuia cu acordul prealabil al consiliului consultativ al centrului sau, în lipsa acestuia, cu acordul unei comisii formate din conducătorul serviciului/furnizorului, reprezentanți ai personalului, responsabilul de caz și reprezentanți ai beneficiarilor.

Situațiile în care încetează/se sistează serviciile pe perioadă nedeterminată, precum și modalitățile de intervenție se consemnează în Planul de intervenție precum și în Fișa de ieșire din serviciu.

Conducerea serviciului social asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistență socială, furnizorul de servicii - DAS.

În caz de ieșire a beneficiarului din serviciu social pe perioadă nedeterminată, serviciu social transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieșire, serviciului public de asistență socială pe a cărui rază teritorială își are domiciliul sau rezidența beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului. Pentru beneficiarii externați în municipiul Iași, dosarul personal al beneficiarului se arhivează în cadrul serviciului, la furnizor se va transmite Fișa de ieșire din serviciul social, în vederea monitorizării cazului de către inspectorii din cadrul DAS.

Serviciul social, deține un registru de evidență a ieșirilor în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).

Asistentul social și responsabilul de caz se asigură că beneficiarul părăsește centrul în condiții de securitate cunscute și, după caz, facilitează sau asigură transferul/transportul beneficiarului către noua sa rezidență.

În registrul de evidență a ieșirilor se consemnează modalitatea de transport și/sau condițiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

 • 8. la expirarea termenului prevăzut în Contract, acordul părților privind încetarea Contractului, în cazul nerespectării în mod repetat de către beneficiar a Regulamentului de ordine interioară și a Procedurilor de lucru ale furnizorului de servicii sociale, pentru comportamente antisociale periculoase ale beneficiarului, constatate ca fiind periculoase pentru acesta, pentru ceilalți beneficiari sau pentru personalul serviciului social;

 • 9. când scopul contractului a fost atins;

 • 10. în cazuri de forță majoră.

 • 6.4. Drepturile și obligațiile beneficiarilor

  • 6.4.1. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cămin Batrâni ,,Sf. Constantin si Elena” Iași au următoarele drepturi:

 • - să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • - să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • - să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • - să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • - să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • - să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • - să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • - să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt persoane cu dizabilități.

 • 6.4.2. Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Cămin Batrâni Sf. Constantin și Elena" Iași au următoarele obligații:

 • - să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • - să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • - să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială;

 • - să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • - să respecte prevederile prezentului regulament;

 • - să încheie cu conducerea unității contracte de furnizare a serviciului in condițiile legii;

 • - să se adreseze civilizat personalului de serviciu al instituției și să se comporte decent;

 • - să mențină curățenia și ordinea în cameră, pe holuri, în băi, în sala de mese și în incinta instituției;

 • - să elibereze necondiționat camera în care a fost găzduit, atunci când i se suspendă dreptul la servicii în cadrul căminului;

 • - să achite în totalitate prejudiciile aduse instituției în cazul în care s-a constatat vinovăția acestuia, prin înlocuirea obiectelor distruse;

 • - să achite contribuția de intreținere lunar în ziua ridicării pensiei sau cel mai tarziu pana în ultima zi lucrătoare a lunii în curs;

 • - neplata contribuției de întreținere până în ultima zi lucrătoare a lunii în curs, conduce la pierderea de drept a calității de beneficiar de servicii în cadrul căminului și obligă pe beneficiar să elibereze necondiționat camera în care este gazduit, fără parcurgerea prealabilă a altor etape. De asemenea atât beneficiarul cât și susținătorul legal rău platnic pot fi acționați în instanța de judecată după epuizarea tuturor căilor de conciliere in vederea recuperării datoriilor restante;

 • - beneficiarii cu tulburări locomotorii, psihice sau de altă natură care ar putea suferi accidente în caz de nesupraveghere permanentă, vor fi restricționați să părăsească instituția fără însoțitor de către cabinetul medical, cu înștiințarea conducerii;

- beneficiarii care în mod repetat au consumat băuturi alcoolice în afara instituției și au fost consemnați în registrele de evidență a activitații zilnice, au tulburat liniștea celorlalti beneficiari sau au creat probleme în colectivitate cu beneficiarii sau salariații unității vor fi restricționați la prima abatere, să părăsească instituția o perioadă de timp, până când în ședință își vor lua angajament scris că nu vor mai săvârși abaterea pentru care au fost consemnați. Pe toată perioada restricției, beneficiarii consemnați vor beneficia de consiliere specifică în baza unui Plan de intervenție. În cazul când abaterile vor fi repetate și au fost parcurse toate etapele privind reabilitarea beneficiarilor în cauză fără niciun rezultat atunci li se suspendă dreptul la servicii în cadrul căminului beneficiarilor respectivi, fără parcurgerea prealabilă a altor etape;

- să respecte prevederile prezentului regulament, a regulamentului de ordine interioară, precum și toată legislația care guvernează întreaga activitate de asistență și suport în cadrul instituționalizat.

ART. 7 Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Cămin Bătrâni Sf. Constantin și Elena" Iași sunt următoarele:

 • 7.1. Informare

Informarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari, a reprezentanților legali și autorităților publice cât și a publicului larg despre domeniul de activitate prin următoarele activități:

 • a. crearea materialelor informative, pe suport de hârtie sau în format electronic;

 • b. asigurarea mijloacelor de comunicare la distanță: telefon fix/mobil, calculator conectat la internet;

 • c. aducerea la cunoștința beneficiarilor a Regulamentului de ordine interioară, a Codului de etică și a Cartei beneficiarilor unde sunt stipulate drepturile și obligațiile acestora;

 • d. facilitarea participării beneficiarilor la programe de integrare/reintegrare socială;

 • e.  sprijinirea beneficiarilor în scopul restabilirii și întăririi legăturilor cu familia de origine și lărgită;

 • f.  acorduri de colaborare/parteneriate cu instituții publice/ONG-uri care au ca domenii de activitate acordarea de servicii sociale victimelor violenței în familie;

 • g. informare privind legislația care guvernează acitvitatea serviciului social.

 • 7.2 Furnizarea serviciilor sociale

Centrul rezidențial asigură activități care au în vedere identificarea nevoilor specifice persoanelor vârstnice, sprijinirea beneficiarului în întocmirea dosarelor individuale privind aprobarea cererii de acordare de servicii de îngrijire în cadrul serviciului social, intermedierea relației beneficiarului de servicii sociale cu alte instituții în soluționarea situației acestuia, asigurarea permanenței în serviciu de către personalul de specialitate precum și respectarea valorilor și principiilor etice în furnizarea serviciilor.

Astfel, sunt oferite următoarele categorii de servicii conform standardelor minime de calitate:

Cazare

Centrul rezidențial asigură fiecărui beneficiar spațiu de cazare personal pentru cazare în camere cu patru paturi, baie comună și mobilier minim, conform standardelor de calitate în vigoare;

- În cazare se include încălzirea, apa caldă/rece curentă, precum și energia electrică, îngrijirea și igienizarea camerei și dependințelor, spații pentru păstrarea hainelor, etc;

 • - În condițiile în care nu este afectat ambientul și colegii de cameră, beneficiarul poate să dețină aparatură electrocasnică doar cu aprobarea conducerii instituției.

Alimentație și îngrijire

Centrul rezidențial asigură beneficiarilor:

 • - Alimentație echilibrată cantitativ și calitativ, corespunzătoare rețetarului cu încadrarea în cuantumul alocației zilnice de hrană potrivit reglementărilor legale cuprinzând: mic dejun, prânz, cină;

 • - Centrul facilitează implicarea beneficiarilor în stabilirea meniurilor. La recomandarea medicului beneficiarii pot primi un meniu desodat (fără sare);

Îngrijire corporală la nevoie

Personalul centrului asigură suportul necesar beneficiarilor aflați în situație de dependență, pentru efectuarea deplasării acestora, pentru facilitarea comunicării la distanță sau cu alte persoane din centru și pentru participarea la activitățile organizate în Centru.

 • - Activitățile de îngrijire sunt realizate respectând principiul demnității și intimității beneficiarilor;

 • - Centrul oferă condiții adecvate pentru realizarea igienei personale, a camerelor și băilor;

 • - Asigură echipamentul potrivit: lenjerie de pat, pernă, două pături, perdea și alte accesorii;

Asistență pentru sănătate

 • - Centrul asigură supravegherea și îngrijirea medicală necesară, respectiv supraveghere și tratament în baza prescripțiilor medicale, potrivit reglementărilor privind asigurările sociale de sănătate și în funcție de posibilitățile căminului;

 • - Centrul facilitează accesul beneficiarilor la servicii medicale de specialitate din ambulatoriu sau, după caz, spitale;

 • - La prescripția medicului de familie Centrul asigură, în funcție de bugetul alocat, tratamentul medical de urgență, preventiv sau curativ;

 • - Prescripțiile medicale stabilite de medicii specialiști sau medicii de familie se asigură din contribuția personală.

Asistență socială

Centrul asigură servicii de asistență socială pentru menținerea unui mediu propriu de viață, prevenirea situațiilor de dificultate.

 • - Oferă suport și consiliere pentru prevenirea marginalizării sociale, sprijinirea privind integrarea în mediul instituționalizat și/sau reintegrarea în familie;

 • - Coordonează și organizează activități specifice de informare, consiliere, educație extracurriculară, civică care sporesc crearea de aptitudini privind nevoi diverse: cunoașterea drepturilor sociale, a legislației, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor și obligațiilor cetățenești, pregătire pentru viață independentă, etc.;

 • - Organizează și coordonează activități de petrecere a timpului liber (permanente și ocazionale).

Asistență spiritual religioasă

Centrul rezidențial asigură:

 • - Slujbe religioase oficiate de preotul instituției, conform ritualului și tipicului ortodox în capela unității;

- Îngrijire sufletească (la solicitare sau nevoie);

 • - Consiliere și mediere religioasă;

 • - Vizite pastorale, slujbe religioase conform ritualului și tipicului ortodox în cazul decesului beneficiarilor.

Asistență psihologică

 • - Oferă sprijin și suport în vederea stabilirii unui climat adecvat la internarea în Centru;

 • - Consiliere psihologică;

 • - Participă în procesul de medierea conflictelor

Ergoterapie și petrecerea timpului liber

Asigură un program de activități de ergoterapie create special pentru a destresa, destinde, a petrece timpul eficient și a menține funcționale capacitățile motrice și abilitațile personale ale beneficiarilor.

 • 7.3 Promovarea drepturilor beneficiarilor prin crearea unei imagini pozitive a acestora, prevenirea situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile în care se regăsesc și persoanele de vârsta a III-a. Astfel sunt asigurate următoarelor activități:

 • - promovarea acțiunii de integrare/reintegare socială pentru beneficiari prin activități și servicii specifice nevoilor beneficiarilor, discuții individuale și de grup, consiliere și mediere în vederea refacerii legăturilor și a mediului socio-afectiv cu aparținătorii legali;

 • - păstrarea confidențialității;

 • - respectarea independenței și individualității fiecărui beneficiar;

 • - transparență și participare în acordarea serviciilor.

 • 7.4 Asigurarea calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • - elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;

 • - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;

 • - îndrumarea în vederea integrării/reintegrării sociale prin servicii de mediere și consiliere;

 • - educație extracurriculară: dezvoltarea abilităților pentru o viață independentă;

 • - aplicarea tehnicilor de monitorizare a cazurilor beneficiarilor;

 • - monitorizarea performanțelor profesionale.

 • 7.5 Administrarea resurselor financiare, materiale și umane ale serviciului prin:

 • - consiliere în vederea gestionării veniturilor proprii;

 • - consiliere juridică;

 • - consiliere psihologică și suport emoțional;

 • - terapie ocupațională, orientare socială;

 • - pază, alte activități administrative;

 • - supervizarea și monitorizarea performanțelor profesionale;

ART. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • 8.1 Posturi și categorii de personal

Serviciul social Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena" Iași funcționează cu un număr total de 57 posturi, conform Statului de Funcții aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local anual din care:

 • a) personal de conducere: director, contabil șef;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: asistent social, psiholog, asistent medical, masor, medic, psihopedagog, preot, infirmier;

 • c)   personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: inspector de specialitate, administrator, casier, îngrijitor, spălătoreasă, muncitor calificat (lenjeră), muncitor calificat (tămplar), muncitor calificat (fochist), muncitor calificat (bucătar), muncitor calificat (ospătar) șofer, paznic, muncitor necalificat.

Raportul angajat/beneficiar este de 1/>, personalul de specialitate reprezentând 60% din totalul personalului.

 • 8.2 Structura organizatorică

Serviciul social Cămin Bătrâni “Sf. Constantin și Elena” Iași are structura organizată pe compartimente în funcție de importanța și specificul activității, după cum urmează:

 • a) Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică;

 • b) Compartiment de asistență, îngrijire fizică și medicală;

 • c) Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie;

 • d) Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă;

 • e) Compartiment achiziții;

 • f) Compartiment resurse umane și control intern managerial;

 • g) Compartiment administrativ și aprovizionare;

 • h) Compartiment financiar contabil.

 • 8.3 Organizare în funcție de gradul de dependență

 • - secții pentru persoane dependente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență IA, IB și IC;

 • - secții pentru persoane semidependente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență IIA, IIB și IIC;

 • - secții pentru persoane independente în care sunt îngrijite persoane încadrate în grade de dependență IIIA și IIIB.

ART. 9 Personalul de conducere

 • 9.1 Personalul de conducere este:

 • a) director;

 • b) contabil șef;

 • 9.2 Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • - asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, emite decizii;

 • - elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • - propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • - colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • - întocmește raportul anual de activitate;

 • - asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • - propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • - desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • - ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • - răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • - organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • - reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • - asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • - numește și eliberează din funcție personalul din cadrul serviciului, în condițiile legii;

 • - întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului și contul de încheiere a exercițiului bugetar;

 • - asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • - asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • - asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • 9.2.1 Atribuții director:

În exercitarea funcției, directorul emite decizii și are, în principal, următoarele atribuții:

 • - asigură, coordonează și îndrumă conducerea întregii activități a instituției, emite decizii;

 • - aplică și pune în executare în mod corespunzător legislația și actele normative specifice Căminului de Bătrâni “Sf. Constantin și Elena” Iași;

 • - propune ordonatorului secundar de credite organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare pentru a fi supuse spre aprobare Consiliului Local Iași;

 • - întocmește proiectul de buget împreună cu conducătorul compartimentului financiar contabil;

 • - în calitate de ordonator terțiar de credite aprobă toate documentele de încasare și plată în limita bugetului aprobat;

 • - angajează și eliberează din funcție personalul administrativ de intreținere și deservire conform reglementărilor legale;

 • - răspunde de respectarea criteriilor și cerințelor legale cu privire la promovarea în grade sau trepte a personalului instituției pe care o conduce;

 • - dispune măsuri disciplinare pentru personalul din subordine;

 • - reprezintă instituția în raport cu persoane fizice, precum și în fața instanțelor de judecată;

 • - răspunde de păstrarea, conservarea și integritatea patrimoniului;

 • - identifică problemele administrative apărute și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • - participă la licitații de achiziții publice;

 • - participă la întocmirea meniurilor zilnice verificând încadrarea în alocația de hrană stabilită prin HG pentru fiecare asistat și a numărului de calorii stabilite prin acte normative pentru o persoana;

 • - exercită prin sondaj control asupra cantității alimentelor intoduse la prepararea hranei, precum și distribuirea acesteia către asistați;

 • - aduce la cunostință ordonatorului secundar de credite, respectiv Direcției de Asistență Socială Iași problemele care împiedică buna funcționare a unității și face propuneri pentru remedierea acestora;

 • - îndrumă și controlează activitatea personalului din subordine, stabilește graficul de munca, programul orar al personalului și ia măsuri pentru buna desfășurare a activității;

 • - supraveghează ca personalul încadrat să se achite de sarcinile de serviciu înscrise în fișa postului și elaborează conținutul acestor fișe;

 • - supraveghează respectarea normelor de igienă și curățenie în întrega unitate;

 • - supraveghează aprovizionarea corespunzătoare și la timp cu alimente, materiale, obiecte de inventar și alte bunuri, necesare unei bune desfășurări a activități în toate compartimentele din unitate;

 • - supraveghează ca persoanele asistate să fie îngrijite în mod corespunzator în ceea ce privește alimentația, asistența medicală, asistența socială, asistența religioasă, consilierea psihologică;

 • - ia toate măsurile pentru realizarea activităților culturale, de ergoterapie și petrecere a timpului liber ale persoanelor asistate;

 • - asigură aplicarea normelor legale în domeniul protecției muncii, PSI, pazei și securității;

 • - asigură respectarea dreptului personalului angajat și perfecționarea pregătirii acestuia conform legislației în vigoare;

 • - asigură respectarea dreptului asistaților conform normelor legale;

 • - răspunde pentru buna gestionare și conservare a patrimoniului unității, folosirea rațională și economică a mijloacelor financiare și materiale;

 • - urmărește finanțarea la timp a acțiunilor conform planului cu respectarea strictă a disciplinei financiare;

 • - aprobarea plaților se va face numai cu prealabila avizare a contabilului șef cu viza controlului preventiv și numai în baza actelor justificative legal întocmite;

 • - coordonează elaborarea unor proiecte cu privire la îmbunătățirea serviciilor acordate beneficiarilor în conformitate cu standardele europene;

 • - reprezintă unitatea în relațiile cu terții;

 • - distribuie prompt către presa informațiile solicitate;

 • - creează, menține și dezvoltă un climat de încredere între unitate și partenerii de colaborare;

 • - cultivarea unei conduite profesionale în care să domine adevărul, acuratețea și responsabilitatea față de asistații unității, față de personal și în general față de public;

 • - calitatea serviciilor prestate și a activităților desfășurate la un înalt standard profesional pentru toți angajații unității;

 • - participă la ședințe atunci când este solicitat și organizează evenimente în care sa comunice informatii relevante ce privesc activitatea de bază a întregul personal;

 • - respectă Regulamentul de Ordine Interioară a instituției;

 • - respectă programul de lucru și disciplina în muncă;

 • - răspunde de respectarea disciplinei financiar- contabile privind fondurile publice;

 • - aplică prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, având ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - conducătorul instituției publice trebuie să asigure elaborarea, aprobarea, aplicarea și perfecționarea structurilor organizatorice, reglementărilor metodologice, procedurilor și criteriilor de evaluare, pentru a satisface cerințele generale și specifice de control intern/managerial;

 • - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 600/2018, conducătorul instituției dispune, ținând cont de particularitățile cadrului legal de organizare și funcționare, măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activități. Obiectivele, acțiunile, responsabilitățile, termenele, precum și alte componente ale măsurilor respective se cuprind în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice;

 • - sesizează eventualele nereguli referitoare la buna gospodarire și utilizare a creditelor bugetare;

 • - verifică proiectul de buget pe care îl supune aprobării;

 • - promovează proiecte de hotărâri pentru aprobare în Consiliul Local, în conformitate cu toate prevederile legale în vigoare;

 • - răspunde de oportunitatea, legalitatea și valabilitatea datelor înscrise în documentele pe care le emite și le semnează;

 • - solicită sprijinul și colaborează cu organele de poliție și alte instituții specializate la organizarea acțiunilor de control în vederea desfășurării în bune condiții a activității în cadrul căminului;

 • - certifică prezența la serviciu a personalului și ia măsuri pentru evaluarea personalului din unitate, acordă calificativul conform prevederilor legale și răspunde de aplicarea măsurilor cu privire la angajarea, promovarea personalului, de aplicare a măsurilor în cazul nerespectarii obligațiilor de serviciu;

 • - participă la întâlnirile organizate în scopul aprobării dosarelor de interenare în centru, în calitate de membru al comisiei;

 • - răspunde de aplicarea Legii nr. 17/2000, actualizată prin O.U.G 34/2016, Legea nr. 19/2018, precum și a Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidențiale destinate persoanelor vârstnice și acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, în raport cu beneficiarii centrului;

 • - este obligat să respecte normele din Codul de conduită al personalului contractual;

 • - se conformează dispozițiilor date de directorul executiv cu excepția cazurilor în care consideră ca sunt ilegale. In acest caz este obligat să motiveze în scris;

 • - păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legatură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunostința în exercitarea funcției;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

 • 9.2.2 Atribuții contabil șef:

 • - întocmește și fundamentează bugetul de venituri și cheltuieli, înaintând propunerea conducătorului instituției și celorlalte foruri de decizie spre aprobare;

 • - răspunde și participă la întocmirea Planului Anual al Achizițiilor;

 • - organizează și participă procedura privind achizitiile publice;

 • - face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții;

 • - răspunde de întocmirea lucrărilor de planificare financiară, precum și a planurilor de cheltuieli pentru acțiunile finanțate de ordonatorul principal de credite, prin Direcția de Asistență Socială Iași în calitate de ordonator secundar de credite,

 • - aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 organizează, ține evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

 • - organizează și exercită controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun acestui control, pentru preîntampinarea cheltuielilor nejustificate oprește plățile inoportune și nelegale;

 • - aplică prevederile O.M.F.P. nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare FOREXEBUG cu modificările și completările ulterioare;

 • - organizează, îndrumă, conduce, controlează și răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;

 • - asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al unității în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale unității;

 • - ține evidența creditelor și a cheltuielilor bugetare pe alineate și articolele clasificației bugetare sesizând la timp eventualele erori față de creditele bugetare alocate;

 • - întocmește execuția bugetară defalcat pe capitole de clasificație bugetară;

 • - monitorizeză sumele derulate în numerar, prin verificarea înregistrărilor din registrele de casă și documentele anexă;

 • - urmărește operatiunile privind plățile efectuate, prin verificarea op-urilor și a extraselor de cont bancar;

 • - coordonează activitățile procedurabile ce vizezază planificarea și pregătirea realizării achizițiilor publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și HG nr. 395/2016;

 • - organizează, participă și monitorizeză procedura de inventariere, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - întocmește procesul verbal de scoatere din funcțiune și casare mijloace fixe/obiecte de inventar, îl înaintează spre avizare conducătorului instituției și spre aprobare ordonatorului secundar de credite;

 • - inițiază și monitorizează efectuarea punctajelor între evidența analitică și sintetică, lunar;

 • - întocmește lucrările de închidere a exercitiului financiar-contabil;

 • - răspunde de evidența formularelor cu regim special;

 • - răspunde de respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu numerar, efectuând personal sau prin alta persoana împuternicită inopinat controlul casieriei atât sub aspectul existenței faptice a valorilor banești cât și sub aspectul securității acestora;

 • - supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;

 • - asigură și răspunde de elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite;

 • - avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, tehnică de calcul;

 • - întocmește și verifică statele de plată ale salariaților lunar, certifică legalitatea stabilirii și plății dreptului de concediu de odihnă a salariaților cât și a drepturilor pentru incapacitate de muncă;

 • - întocmește și verifică dosarele pentru acordarea pensiilor legale ale salariatilor;

 • - face parte din comisia privind concursurile de angajare organizate în cadrul instituției, în funcție de postul scos la concurs;

 • - răspunde de pregătirea profesională a salariaților și propune măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor acestora,

 • - răspunde de oportunitatea, legalitatea și valabilitatea datelor înscrise în documentele pe care le semnează;

 • - soluționează și duce la îndeplinire măsurile formulate prin actele de control;

 • - avizează și semnează toate documentele emise de instituție, cu excepția celor care sunt delegate pe baza de dispozitie;

 • - face propuneri privind statul de functii al institutiei;

 • - se conformează dispozițiilor date de director cu excepția cazurilor în care consideră că sunt ilegale. În acest caz este obligat sa motiveze în scris, păstrează secretul de serviciu și confidențialitatea în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care ia cunoștință în exercitarea funcției;

 • - întocmește raportul lunar de activitate;

 • - aplică și actualizează prevederile Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, asigurând implementarea sistemului de control intern/managerial alături de ceilalti angajați, pe sectoare de activitate, participă la atingerea obiectivelor, acțiunilor, responsabilităților, termenelor, precum și a altor componente ale măsurilor ce se cuprind în Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial, elaborat și actualizat la nivelul fiecărei entități publice;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

9.3. Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii

Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10 Consiliul consultativ

 • 10.1. Consiliul consultativ este o structură care asigură:

 • -  monitorizarea de către furnizorul de servicii sociale, care a solicitat și obținut licența de funcționare a serviciului/centrului Cămin Bătrâni „Sf. Constantin și Elena" Iași, a respectării standardelor minime de calitate;

 • -  respectarea principiului participării beneficiarilor la luarea deciziilor în ceea ce privește funcționarea centrului;

 • 10.2. Consiliul consultativ este compus din 2 reprezentanți ai furnizorului de servicii sociale, 2 reprezentanți ai beneficiarilor serviciilor acordate în cadrul centrului, aleși în mod democratic și managerul de caz.

 • 10.3. Consiliul consultativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • - participă la deciziile privind planificarea bugetului centrului, în special a aspectelor care au impact direct asupra serviciilor sociale (de exemplu: achiziția obiectelor de inventar de uz personal, amenajare etc.);

 • - analizează activitățile derulate în centru și propune măsuri și programe de îmbunătățire a acestora;

 • - după caz, își exprimă acordul prealabil cu privire la încetarea/sistarea serviciilor acordate unei persoane beneficiare în situația în care aceasta nu a respectat clauzele contractului de acordare a serviciilor sau are un comportament inadecvat care face incompatibilă găzduirea acestuia în centru în condiții de securitate pentru el, ceilalți beneficiari sau personalul centrului.

ART. 11 Personalul de specialitate de îngrijire și asistență

 • 11.1 Personalul de specialitate poate fi:

 • - asistent medical (cod COR - 325901);

 • - asistent social (cod COR - 263501);

 • - infirmieră (cod COR - 532103);

 • - masor (cod COR - 325501);

 • - medic (cod COR - 221101);

 • - preot (cod COR - 263627);

 • - psiholog (cod COR - 263411);

 • - psihopedagog (cod COR - 263412).

 • 11.2. Atribuții

 • 11.2.1 Atribuții ale personalului de specialitate:

 • - asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • - colaborează cu specialiști din alte centre în vederea soluționării cazurilor; identificării de resurse etc;

 • - monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;

 • - sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc;

 • - întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • - face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

 • - alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

11.2.2 Atribuții asistent medical (cod COR - 325901):

 • - participă, în echipa interdisciplinară (medic, psiholog, asistent social) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • - aplică prevederile Legii nr. 17/2000, modificată prin O.U.G nr. 34/2016, modificată prin Legea nr. 19/2018, identifică și răspunde nevoilor potențialilor beneficiari de servicii;

 • - participă și face însemnări medicale, împreună cu managerul de caz, în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate;

 • - întocmește planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, planificând, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan;

 • - întocmește fișa de evaluare individuală din punct de vedere medical;

 • - consemnează în registre intrarea, ieșirea din centru rezidențial;

 • - asigură păstrarea sănătății și profilaxia îmbolnăvirilor, educația pentru sănătate, redarea autonomiei, efectuarea tehnicilor și procedurilor optime a actului medical, sub îndrumarea medicului de familie sau la recomandarea acestuia;

 • - asistă medicii de familie la consultarea, diagnosticarea precum și la aplicarea tehnicilor de lucru;

 • - participă la întocmirea meniului zilnic propunând variante care să asigure diversitate și valoare calorică necesară beneficiarilor;

 • - ține evidența administrării medicamentelor, monitorizează și asigură tratamentul în conformitate cu prescripțiile medicale;

 • - completează raportul de gardă cu situația beneficiarilor, cazurile deosebite, predă instrumentarul de lucru: truse, termometre alte instrumente;

 • - verifică starea de igiena a saloanelor și camerelor de locuit, starea de igienă și modul de pastrare a probelor de hrană;

 • - răspunde de îngrijirea beneficiarilor și supraveghează efectuarea de către infirmier a toaletei, schimbării lenjeriei de corp și de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice și schimbării poziției persoanelor când este cazul;

 • - verifică blocul alimentar, spălătorie și cabinet medical, monitorizează depozitarea deșeurilor periculoase;

 • - răspunde în solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților;

 • - face parte din comisia privind concursurile de angajare organizate în cadrul instituției în funcție de postul scos la concurs;

- participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea anuală a activității de asistență medicală;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii și conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr. 477/2004, actualizată;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară al instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității, Codul de Etică și Manualul de proceduri;

 • - eliberează bilete de ieșire pentru beneficiari și monitorizează revenirea acestora în instituție;

 • - asigură stabilirea relaților de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul asistatului;

 • - asigură asistență medicală și socială complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • - are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia medicală necesară;

 • - participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.3 Atribuții asistent social (cod COR - 263501):

 • - participă în echipa interdisciplinară (medic, psiholog, asistent medical) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • - întocmește și înainteaza spre analiză, Comisiei de evaluare a dosarelor, constituită prin decizia Primarului, documentația potențialilor beneficiari privind internarea în instituție, în conformitate cu Legea nr. 17/2000, modificată prin O.U.G nr. 34/2016, modificată prin Legea nr. 19/2018;

- are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități:

 • - planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

 • - fișa de evaluare individuală;

 • - fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - întocmește dosarul personal al asistatului, fișa de evaluare individuală, fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - respectă codul/carta drepturilor și obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - întocmește rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - răspunde în solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și de modul de realizare a standardelor;

 • - realizează raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență socială;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii,), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • - se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii si conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr. 477/2004, actualizată;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a instituției și Manualul de proceduri, Codul de Etică;

 • - eliberează bilete de învoire pentru beneficiari și monitorizează revenirea acestora în instituție;

 • - asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul asistatului;

 • - asigură asistență complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • - are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • - recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • - organizează întâlniri pe tema asistenței sociale acordată persoanelor vârstnice atât cu angajații cât și cu beneficiarii;

- participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu partenerii (școli, grădinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbătorilor de Paște, Crăciun, alte ocazii;

 • - conduce autovehiculele aparținând instituției atunci când este cazul;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau când este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește situații solicitate de conducătorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde din informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.4 Atribuții psiholog (cod COR - 263411):

 • - participă, în echipa interdisciplinară (asistent medical, psihopedagog, asistent social) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • - are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități

 • - planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

 • - fișa de evaluare individuală;

 • - fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • - codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • - cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - participă la întocmirea fișei de evaluare individuale, respectă confidențialitatea în relația cu beneficiarii;

 • - derulează operațiuni și tehnici psihologice aplicabile persoanelor de vârsta a III a;

 • - stabilește indicatori proprii de evaluare monitorizând rezultatele, pentru a observa gradul de satisfacție a beneficiarilor în conformitate cu standardele aplicabile în domeniul persoanelor vârstnice;

 • - realizează rapoarte semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - răspunde solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și e modul de realizare a standardelor;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de asistență și consiliere psihologică;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - îndeplinește atribuții și este persoana responsabilă cu întocmirea și aplicarea prevederilor Codului de Conduită la nivelul instituției, organizează întâlniri pe această temă atât cu angajații cât și cu beneficiarii;

 • - se preocupă de perfecționarea și îmbunătățirea pregătirii și conduitei profesionale, pentru a atinge standardele în domeniul său de activitate conform Legii nr. 477/2004;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Manualul de proceduri, Codul de Etică;

 • - eliberează bilete de învoire pentru beneficiari și monitorizeaza revenirea acestora în institutie (când situația o impune);

 • - asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul asistatului;

 • - asigură asistență psihologică complexă prin consultarea specialiștilor din alte domenii de activitate;

 • - întocmește fișe de consiliere și monitorizează evoluția beneficiarilor în funcție de situație;

 • - efectuează testare psihologică și întocmește fișa de observație;

 • - realizează rapoarte telefonice cu familia;

 • - are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • - recomandă reorientarea spre alte unități de asistență socială persoanelor care nu fac obiectul instituției în care lucrează;

 • - participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu parteneri (școli, gradinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbatorilor de Paște, Crăciun, alte ocazii;

 • - participă la ședințele curente organizate de echipa multidisciplinară, numită la nivelul entității;

 • - înlocuiește activitatea celorlalți manageri de caz, când situația o impune, îndeplinind sarcini care să răspundă nevoilor beneficiarilor de servicii;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de căre alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.5 Atribuții maseur (cod COR - 325501):

 • - efectuează la cel mai înalt standard profesional și la indicația medicului, activități specifice de masaj;

 • - supraveghează permanent beneficiarii cărora le aplică tratamentele de masaj;

 • - execută tratamentele specifice de masaj;

 • - se supune controalelor bacteorologice precum și altor explorări;

 • - la prezentare la serviciu va avea o ținută corespunzătoare (halat, bonetă) etc.;

 • - respectă graficul de muncă și folosește integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - efectuează educație sanitară cu toți asistații din unitate ;

 • - este învoit numai de către conducătorul unității;

 • - răspunde la solicitările cadrelor ierarhice superioare;

 • - răspunde la solicitările instituției;

 • - respectă secretul profesional și codul de etică profesională;

 • - se ocupă de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continuă conform cerințelor postului;

 • - vine la serviciu în deplină capacitate de muncă și sănătate, în caz de îmbolnavire, anunță la prezentarea în serviciu conducerea unitatii;

 • - are obligația de a dispune de un comportament adecvat în serviciu și în relațiile cu asistații și personalul din cămin, precum și din afară unității;

 • - are obligația de a aduce la cunoștința șefului orice nereguli sau neclarități din serviciu;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - se va prezenta la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare precum și Manualul de proceduri, legislația sanitară nou apărută;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de căre alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.6 Atribuții infirmier (cod COR - 532103):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea asistentului medical;

 • - răspunde de păstrarea și predarea materialelor folosite în camerele beneficiarilor (lenjerie de pat, pături, etc);

 • - transportă lenjeria murdară (de pat și a bolnavilor), în containere speciale la spălătorie și o aduce curățată în containere speciale, cu respectarea circuitului conform reglementărilor legale în vigoare;

- efectuează igienizarea spațiilor în care se află persoana îngrijită (cameră și dependințe);

- execută, dezinfecția zilnică a mobilierului din salon;

- efectuează zilnic curățarea suprafețelor meselor și noptierelor, pregatește patul și schimbă lenjeria beneficiarului de servicii sociale;

- efectuează sau ajută la efectuarea toaletei zilnice a beneficiarului imobilizat, cu respectarea regulilor de igienă;

- ajută beneficiarii deplasabili la efectuarea toaletei zilnice;

- menține igiena lenjeriei persoanei îngrijite;

- asigură sprijinul beneficiarilor dependenți în procesul de hrănire și hidratare;

- igienizează vesela persoanei îngrijite;

- ajută asistații bolnavi pentru efectuarea nevoilor fiziologice;

- comunică cu beneficiarul de servicii folosind forma de comunicare adecvată și utilizând limbajul specific funcție de situație;

- cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

- respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare și desfășoară activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională atât pentru propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului , pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.7 Atribuții preot (cod COR - 263627);

 • - săvârșește serviciile religioase conform programului aprobat de eparhia respectivă, cu acordul conducerii instituției;

 • - întocmește și actualizează programul liturgic și pastoral, îl înaintează spre avizare conducerii instituției și apoi îl afișează la capelă și în locuri vizibile;

 • - organizează acțiuni privind o mai bună cunoaștere, păstrare și consolidare a credinței;

 • - pune la dispoziție numărul de telefon la care poate fi contactat și afișează la capelă și în locuri vizibile numele preotului și numărul de telefon;

 • - conduce activitățile pastoral-misionare, sociale și administrativ-gospodărești ale compartimentului pe care îl reprezintă;

 • - vizitează cu regularitate beneficiarii de servicii din unitatea în care își desfășoară activitatea;

 • - asigură consilierea spirituală atât beneficiarilor de servicii, cât și rudelor/familiilor acestora;

 • - asigură serviciile religioase pentru cazurile de urgență, administrând Sfintele Taine;

 • - săvârșește slujbele speciale: înmormântarea decedaților fără susținători, sau fără familii, precum și alte slujbe;

 • - completează zilnic registrul cu activitățile pastoral-misionare desfășurate;

 • - participă și sprijină, în funcție de posibilități, la soluționarea în spirit ecumenic a tuturor ofertelor de ajutor umanitar promovate de asociații și instituții, cu sau fără caracter religios, sau de la persoane particulare;

 • - promovează și cultivă o atmosferă spirituală echilibrată a beneficiarilor, pentru a se evita prozelitismul de orice fel și sprijină la cererea lor, pe cei de altă confesiune, pentru a primi asistență religioasă din partea cultului de care aparțin;

 • - colaborează cu personalul angajat pentru a cunoaște starea socială a beneficiarilor internați și apartenența religioasă declarată de aceștia;

 • - poate participa la ședințele multidisciplinare organizate în cadrul instituției, contribuind la aplicarea normelor deontologice, disciplină și morală creștină;

 • - participă ca și invitat la activitățile organizate de Patriarhia Română, de Centrul Eparhial cu personalul bisericesc și propune în colaborare cu conducerea și personalul de specialitate din cadrul entității evenimente pentru beneficiari;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din capelă;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune și nu are voie să înstrăineze bunurile aflate în gestiunea instituției;

 • - identifică nevoile și inițiază întâlniri cu beneficiarii instituției, pe diverse teme, cu rol de a asigura consiliere;

 • - întocmește rapoarte de activitate zilnice/lunare, care vor fi vizate de către conducerea instituției;

 • - întocmește și actualizează anual lista de inventar cu obiectele/ bunurile capelei din incinta instituției în care își desfășoară activitatea;

 • - asimilează cunoștințele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu precum și legislația în domeniul asitenței sociale a persoanelor vârstnice;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.8 Atribuții medic (cod COR - 221101):

 • - asigură înregistrarea corectă a datelor în evidențele primare (registrul de consultații, registrul de boli cronice și infecțioase, registrul de tratamente);

 • - recunoaște și identifică grupele de risc și problemele de sănătate a beneficiarilor;

 • - depistează precoce îmbolnavirile, urmarește evoluția bolii, efectuează tratamentul sau supraveghează respectarea tratamentului și a regimului igieno-dietetic prescris de specialist;

 • - semnalează, în scris, cazurile deosebite, le analizează și stabilește modul de intervenție;

 • - efectuează tratamentele, imunizarile și testările biologice conform prescripției medicale

 • - intervine în situații de urgență, indiferent de locul și situatia în care se gasește;

 • - ține evidența sortimentală și cantitativă a materialelor sanitare și medicamentelor;

 • - supraveghează colectarea materialului și a instrumentarului de unica folosință utilizat și se asigură de depozitarea acestora în vederea distrugerii;

 • - organizează și desfașoară programe de educație pentru sănătate, activități de consiliere, lecții educative și demonstrații practice pentru beneficiari;

 • - păstreaza o legatură armonioasă cu beneficiarii prin crearea unei atmosfere de încredere și respect între personalul Cabinetului și persoanele asistate;

 • - acordă servicii în mod nediscriminatoriu;

 • - răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate colegilor și superiorilor ierarhici;

 • - are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de alte persoane cu care vine în contact în cadrul Cabinetului;

 • - răspunde de utilizarea și păstrarea în bune condiții a echipamentelor și instrumentarului din dotarea Cabinetului;

 • - participă la organizarea și realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a stresului, de depașire a momentelor / situațiilor de criză;

 • - răspunde de starea materialelor sanitare (să fie sterile, să nu fie depașit termenul de valabilitate etc.);

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității;

 • - răspunde de utilizarea exclusivă a materialelor și instrumentelor a căror sterilitate este sigură;

 • - răspunde de folosirea exclusivă a medicamentelor cu termen de valabilitate neexpirat;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform   Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului

intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

11.2.9 Atribuții psihopedagog (cod COR - 263412):

 • - participă, în echipă interdisciplinară (medic, psiholog, asistent medical) conform H.G. 886/2000 (Grila națională de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice) la evaluarea nevoilor persoanelor vârstnice care solicită internarea în cămin, în vederea încadrării în grade de dependență și acordării de servicii sociale adecvate;

 • - are calitate de manager de caz, conform Ordinul nr. 29/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate prin întocmirea planului de îngrijire individualizat al asistaților, în cadrul comisiei interdisciplinare, stabilind, în baza evaluării, serviciile asigurate asistaților pe perioada rezidenței în centru precum și a personalului implicat în realizarea acestui plan având urmatoarele responsabilități

 • -   planul individualizat de asistență și îngrijire psihologică;

 • -  fișa de evaluare individuală;

 • -  fișa de ieșire din centru rezidențial;

 • -   codul drepturilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • -   codul obligațiilor beneficiarilor de asistență și îngrijire;

 • -  cartă a indicatorilor proprii de evaluarea performanței și va utiliza indicatorii de performanță proprii;

 • - întocmește rapoarte trimestriale, semestriale privind nivelul de performanță obținut în derularea activităților planificate;

 • - identifică nevoia de consiliere a beneficiarilor, propune tehnici, metode și procedee cu rolul de a preveni și diminua factorii care determină tulburări comportamentale, comportamente de risc sau disconfort psihic;

 • - elaborează planul lunar al activității de consiliere psihopedagogică, proiectând activitățile în funcție de particularitățile individuale și de vârstă;

 • - aplică tehnici ale terapiei vocaționale în scopul identificarii aptitudinilor, valorilor și intereselor, optimizând procesul de integrare;

 • - răspunde solidar cu ceilalți manageri de caz de dosarele tuturor asistaților și de modul de realizare a standardelor;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate și planificarea lunară și anuală a activității de psihopedagogie;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - organizează activitățile de petrecere a timpului liber ale beneficiarilor de servicii din unitate, pe baza principiilor de participare activă, în cadrul unor ateliere cu caracter deschis - ateliere pentru activități manuale, de expresie, cântece;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii), activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.)

 • - cunoaște și respectă prevederile Codului Etic la nivelul entității;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a instituției, Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • - asigură stabilirea de relații de cooperare, respect reciproc și înțelegere cu familia, în interesul beneficiarului;

 • - are obligația să cunoască metodele și tehnicile de investigație cu ajutorul cărora, în relația sa directă cu asistații să poată stabili diagnoza și să recomande terapia socială necesară;

 • - inițiază și derulează activități de ergoterapie (lucru manual, împletit, croșetat) și alte activități, în scopul petrecerii timpului liber, menținerii sau ameliorării capacitaților fizice, psihice și senzoriale ale beneficiarilor;

 • - participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun, cu ocazia unor evenimente sau acțiuni organizate în colaborare cu parteneri sociali (școli, gradinițe, diverse persoane fizice sau juridice) la celebrarea sărbătorilor religioase;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic și răspunde de informațiile prezentate

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

ART. 12 Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalului administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social care au în vedere aprovizionarea, mentenanța, achizițiile precum și alte servicii. Acesta poate fi:

 • 1) administrator - cod COR 515104;

 • 2) inspector de specialitate - cod COR 242203 ;

 • 3) casier - cod COR 421114;

 • 4) paznic - cod COR 962907;

 • 5) șofer - cod COR 832201;

 • 6) muncitor calificat, tâmplar - cod COR 752201;

 • 7) muncitor calificat, bucătar - cod COR 512001;

 • 8) muncitor calificat, ospătar - cod COR 513102;

 • 9) muncitor calificat, fochist - cod COR 818207;

 • 10) muncitor calificat, lenjeră - cod COR 753102;

 • 11) muncitor necalificat - cod COR 941201;

 • 12) îngrijitor (cod COR - 532104 );

 • 13) spălătoreasă (cod COR - 912103

12.1 Atribuții administrator (cod COR 515104):

 • - pune în executare prevederile legale și actele normative specifice Serviciului Administrativ Aprovizionare;

 • - primește avansuri spre decontare, asigurând plățile pentru bunurile livrate și serviciile prestate pe baza ordonanțărilor întocmite de compartimentul de specialitate;

 • - identifică problemele administrative apărute și urmărește soluționarea acestora în timpul cel mai scurt posibil;

 • - verifică ori de câte ori este cazul activitatea parcului auto al instituției (întocmirea foilor de parcurs, cursele efectuate, starea tehnică a autovehiculelor, valabilitatea documentelor aferente autovehiculului etc.) și conduce orice autovehicul aparținând instituției ori de câte ori este necesar;

 • - asigură împreună cu personalul administrativ necesarul de materiale pentru întreținere, reparații, curățenie și altele;

 • - prospectează piața și arhivează oferte pentru a realiza baza de date cu produse și furnizori;

 • - identifică împreună cu personalul administrativ defecțiunile apărute la instalațiile electrice, sanitare, termice etc. din toate clădirile aparținând căminului și ia măsuri pentru remedierea acestora;

 • - intervine în cazul defecțiunilor la instalația electrică, execută mici lucrări în baza legitimației care atestă competența;

 • - face parte din comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții;

 • - acordă semnatura și mențiunea "Bun de plata" pe facturi, aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 sub directa coordonare a contabilului șef;

 • - întocmește bonuri de consum, liste de alimente și situații centralizatoare pe care le înaintează compartimentului contabilitate;

 • - răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzatoare a atribuțiilor de serviciu;

 • - este persoană desemnată și răspunde de efectuarea instructajelor cu privire la P.S.I si P.M;

 • - rezolvă corespondența primită în ceea ce privește activitatea administrativă și de aprovizionare;

 • - întocmeste pontajele și planifică zilele libere din compartimentului paza, bucătărie și spălătorie;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009, ține gestiunea obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • - face parte din comisia privind concursurile de angajare, organizate în cadrul instituției în funcție de postul scos la concurs;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - urmărește și monitorizează activitatea în legătură cu colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice în conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 modificată prin OUG nr.68/2016;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă la procesul achizițiilor publice fiind membru al comisiei de evaluare a ofertelor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.2 Atribuții casier (cod COR 421114):

 • - răspunde și monitorizează evidența primară privind activitățile de încasări și plăți prin casierie în numerar cu respectarea regulamentului operațiunilor de casa aprobat prin Decretul 209/1981;

 • - întocmește corect și la zi chitanțele pentru sumele încasate;

 • - încasează sumele de bani , prin numărare faptică, în prezența persoanelor care plătesc;

 • - întocmește zilnic Registrul de casă fară corecturi, ștersături sau tăieturi, iar dacă se fac totuși, din greșeală, suma greșit trecută se barează cu o linie și se semnează de către casierul care a efectuat corectura;

 • - predă zilnic în contabilitate primul exemplar din Registrul de casă, pentru operarea încasarilor în programul de contabilitate, împreună cu documentele de casă;

 • - ridică de la banca Extrasul de cont atunci când s-au efectuat plăți și îl predă în contabilitate pentru a fi înregistrat.

 • - răspunde de depunerea integrală a numerarului încasat în fiecare zi la banca, în contul instituției;

 • - respectă plafonul de casă, plafonul de plati/zi conform legislatiei în vigoare;

 • - răspunde de exactitatea calculelor din documentele întocmite;

 • - eliberează numerar din caserie numai pe bază unei Dispoziții de plată semnată de contabilul șef și director;

 • - are obligația de a permite efectuarea controlului și de a pune la dispoziția organului de control a tuturor documentelor contabile, evidențelor și a oricăror altor elemente materiale sau valorice solicitate pe care le deține, în vederea cunoașterii realității activității;

 • - răspunde material și disciplinar pentru pagubele produse, dacă prin fapta și în legatură cu munca a cauzat pagube materiale instituției;

 • - respectă cu strictețe procedurile de lucru și răspunde disciplinar/material/penal daca incalcă sarcinile de serviciu;

 • - are obligația să raporteze în scris conducerii direct și în timp util orice nereguli pe care le observă în modul de executare a sarcinilor ce revin oricarui angajat al instituției, indiferent de funcția pe care o deține, dacă din cauza acestor nereguli s-ar putea crea sau s-au creat deja prejudicii instituției;

- întocmește ordinele de plată pe baza facturilor și a ordonanțării de plată;

- calculeaza și ține evidența sumelor reprezentând contribuțiile beneficiarilor internați în instituție;

- efectuează procedura de transfer a pensiei beneficiarilor pe adresa căminului;

- asigură operațiuni de secretariat în cadrul comisiei de evaluare, numită cu ocazia organizării concursurilor de angajare la nivelul entității;

- constituie garanție materială conform legislației în vigoare;

- ține evidența bonurilor valorice și a documentelor cu regim special;

- îndeplinește sarcini ca operator S.E.A.P, urmărind respectarea și efectuarea achizițiilor în sistem electronic, în colaborare cu responsabillul privind achizițiile publice;

- participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă la identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor, la înregistrarea și arhivarea documentelor de management al riscului precum și alte sarcini în legătură cu Managementul Riscurilor;

 • - îndeplinește atribuții în limita cunoștințelor sub îndrumarea compartimentului resurse umane;

 • - persoana desemnată responsabil în cadrul instituției în legătură cu arhivarea documentelor;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.2 Atribuții inspector de specialitate (cod COR 242203):

 • 12.2.1 A Atribuții inspector de specialitate - Achiziții publice

 • - participă și efectuează operațiuni financiar-contabile sub îndrumarea superiorului ierarhic (contabilul șef) în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile legale privind activitatea financiar-contabilă;

 • - verifică existența documentelor justificative de înregistrare, a referatelor de necesitate precum și a semnăturilor și avizarilor din partea superiorilor;

- participă la verificarea stării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din patrimoniul instituției și tine evidența lor în conformitate cu prevederile legale și normele în vigoare;

- participă la procedura de inventariere și valorificare prin compararea soldurilor scriptice cu cele faptice;

- verifică corectitudinea întocmirii Notelor de Recepție pe baza facturilor intrate;

- efectuează periodic confruntări între evidențele scriptice și cele faptice;

- participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

- întocmește listele de inventariere în care vor fi înscrise toate elementele de activ și pasiv din evidența scriptică;

- sub îndrumarea și directa coordonare a superiorului ierarhic ține evidenșa angajamentelor bugetare și legale în conformitate cu Normele Metodologice aprobate prin O.M.F.P nr.1792/2002, respectând procedurile privind parcurgerea celor 4 faze ale execuției bugetare;

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • - elaborează și după caz, actualizează, pe baza necesităților(referate de necesitate) transmise de celelalte compartimente, strategia de contractare și programul anual al achizițiilor publice și a Anexei cu achiziții directe înaintând spre analiză și avizare conducătorului entității;

 • - elaborează sau după caz, coordonează activitatea legată de întocmirea documentației de atribuire și a documentelor-suport, în cazul organizării unui concurs de soluții, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate;

 • - îndeplinește obligațiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Lege;

 • - respectă, aplică, și finaliză procedurile de atribuire în conformitate cu prevederile legale;

 • - realizează achizițiile directe cu aprobarea conducătorului instituției;

 • - întocmește și înaintează spre aprobare de către ordonatorul terțiar de credite a notelor justificative pentru efectuarea de achiziții directe înafara SEAP, conform art.43, alin.

 • (3) din HG nr.395/2016;

 • - constituie și păstrează dosarul achiziției publice;

 • - monitorizează gradul de realizare a achizițiilor publice planificate;

 • - revizuiește Programul/Planul anual al achizițiilor publice și Anexa achizițiilor directe, în concordanță cu prevederile art. 12 din HG nr. 395/2016 și ale OMFP nr. 281/2016, respectiv ale procedurii operaționale elaborată și aprobată la nivelul entității în acord cu conducătorul compartimentului financiar-contabil;

 • - monitorizează și urmărește derularea contractelor de furnizare, servicii și lucrări de reparații;

 • - organizează și ține la nivelul instituției evidența tuturor contractelor încheiate/aflate în derulare;

 • - întocmește și transmite în SEAP notificare pentru fiecare achiziție directă, efectuată în afara SEAP, a cărei valoare depășește plafonul legal (atunci când este cazul);

 • - îndeplinește alte atribuții în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 și ale HG nr. 395/2016 cu respectarea principiilor procesului de achiziție publică și a principiilor bunei gestiuni financiare;

- respectă etapele procesului de achiziție publică, respectiv, planificarea, organizarea și etapa post-atribuire, privind publicarea în SEAP;

- urmărește și respectarea termenelor obligatorii prevăzute de lege privind publicarea în SEAP;

- accesează cataloagele publicate în SEAP, în scopul alegerii de produse, servicii sau lucrări prezentate în aceste cataloage și de a transmite, notificări operatorilor economici care le oferă;

- transmite în SEAP, notificarea cu privire la achiziția directă a cărei valoare depășește 13.000 lei, fără TVA, în termenul prevăzut de lege;

- întocmește și monitorizează Strategia anuală a achizițiilor publice și o înaintează spre aprobare;

- monitorizează gradul de realizare a achizițiilor publice planificate conform termenelor stabilite;

 • - identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;

 • - întocmește raportul lunar de activitate;

 • - răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzătoare a atribuțiilor de serviciu;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018   pentru aprobarea Codului Controlului

intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciuidentificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - evaluează realizarea obiectivelor specifice;

 • - elaboreaza Registrul riscurilor la nivelul structurii;

 • - propune organizarea ședințelor echipei de gestionare a riscurilor;

 • - asigură cadrul organizațional pentru punerea în aplicare a măsurilor de control;

 • - răspunde pentru implementarea măsurilor de control stabilite în ședințele echipei de gestionare a riscurilor;

 • - analizează stadiul implementării măsurilor de control stabilite de Echipa de Gestionare a riscurilor, a eficacității acestora și reevaluează riscurile din sfera lor de activitate, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin anual;

 • - elaborează și semnează Situația centralizatoare semestrial și anual - Anexa 3 Chestionarul de autoevaluare, respectiv Situația sintetică pentru compartiemntele instituției,

 • - analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit compartimentelor pentru aplicare;

 • - elaborează în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor;

 • - validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile apreciate ca irelevante;

 • - efectuează pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranță, aprobate, valabile pentru anul în curs;

 • - analizează riscurile identificate și transmise de Compartimentul de Audit și măsurile de control recomandate a fi implementate;

 • - formulează propuneri pentru fiecare risc identificat și evaluat cu privire la tipul de răspuns, considerat a fi cel mai adecvat după cum urmează:

- acceptarea (tolerarea) riscului în cazul riscului cu expunere scăzută, atunci când aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă;

- monitorizarea permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție;

 • -  evitarea riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cadrul activităților/ de scopul (misiunea) procedurii;

 • -  transferarea (externalizarea) riscului în special în cazul riscurilor financiare și patrimoniale;

 • -  tratarea (atenuarea) riscului, în cazul în care se identifică măsuri ce pot fi luate, astfel încât riscul să poată fi controlat corespunzător;

 • - stabilește ordinea de priorități în tratarea riscurilor, astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate;

 • - stabilește măsurile de control ce trebuie luate în vederea controlării riscurilor, termene limită de implementare a acestora și persoanele responsabile cu implementarea lor;

 • - consiliază personalul pentru gestionarea riscurilor;

 • - propune tipul de răspuns la risc, pentru riscurile reținute la nivelul compartimentului;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.2.2 Atribuții inspector de specialitate - Resurse umane

 • - răspunde de selecționarea personalului de execuție, în funcție de numărul de posturi aprobate în organigrama și stat de funcții, cu acordul conducătorului instituției respectectând prevederile legale;

 • - verifică personalul încadrat, întocmind referatele de personal, răspunde de organizarea de concursuri sau examene profesionale prin comisiile de încadrare și promovare a personalului muncitor, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;

 • - întocmește corect și în termen toate documentele de angajare, finalizând cu încheierea contractului de muncă. Anterior semnării contractului de muncă de către cele două părți: directorul unității și noul angajat, dosarul de personal împreună cu contractul de muncă se va prezenta obligatoriu conducătorului compartimentului financiar contabil, pentru evidențiere în statul de funcțiuni;

 • - întocmește corect și la timp deciziile de sancționare și ține la zi situația sancțiunilor disciplinare a personalului muncitor;

 • - întocmește corect și depune la termen dosarele de pensie la oficiul de pensii, ale salariaților unității;

 • - aplică HG 500/2011

- Inregistreaza si transmite in aplicatia REVISAL modificarile legate de incheierea, modificarea, suspendarea, incetarea contractelor individuale de munca

 • - are obligația să comunice biroului contabilitate toate modificările intervenite în situația personalului: spor de vechime, schimbarea numelui, etc;

 • - eliberează adeverințe de salariat personalului unității care solicită aceste acte;

 • - are obligația de a verifica și completa dosarele de personal cu actele de studii, de modificare a stării civile și actele de naștere ale copiilor și de a le înscrie în carnetele de muncă;

 • - are obligația de a respecta cu strictețe prevederile regulamentului de ordine interioară și a actelor normative în vigoare;

 • - răspunde de calitatea lucrărilor pe care le efectuează;

 • - va folosi integral timpul de muncă în interesul serviciului;

 • - primește și înregistrează corespondența;

 • - distribuie corespondența după ce a fost văzută de director;

 • - duce la îndeplinire alte sarcini trasate de conducătorul unității;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciuidentificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - se prezintă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.2.3 Atribuții inspector de specialitate - gestiune (cod COR 242203):

 • - preia și verifică cantitativ și calitativ mărfurile pe baza documentelor de însoțire;

 • - verifică corectitudinea întocmirii Notelor de Recepție pe baza facturilor intrate;

 • - verifică în permenență termenul de valabilitate a produselor existente în unitate și asigură depozitarea produselor conform legislației și normelor în vigoare, aducând la cunoștință conducerii eventualele neconcordanțe sau vicii;

 • - întocmește procesele verbale de perisabilități și consumuri de materiale, le verifică, semnează ca fiind conform cu realitatea și le înmânează celor interesați

 • - constituie garanție materială conform legislației în vigoare

 • - efectuează periodic confruntări între evidențele scriptice și cele faptice;

 • - răspunde de asigurarea în permanență a curațeniei în perimetrul de activitate;

 • - face parte din comisia de întocmire a meniului săptamânal, face propuneri in scopul respectarii standardelor și a legislației privind alocația zilnică de hrană în cămine pentru persoane vârstnice;

 • - ține gestiunea produselor de natura alimentară (alimente) și nealimentara (materiale de curațenie, rechizite, obiecte de inventar și alte materiale consumabile) asigurând condiții optime de depozitare;

 • - elibereză pe baza listelor de alimente, bonuri de consum, produse din magazia de produse alimentare și nealimentare;

- participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

- aplică prevederile Ordinului nr. 1792/2002 sub directa coordonare a contabilului șef;

- întocmește documente sub îndrumarea șefului ierarhic superior, în procesul de derulare a activității compartimentului contabilitate ducând la îndeplinire sarcinile și respectând termenele;

- întocmește raportul zilnic/lunar de activitate,

- răspunde disciplinar, material sau penal după caz pentru neîndeplinirea corespunzatoare a atribuțiilor de serviciu;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.2.4 Atribuții inspector de specialitate - petrecerea timpului liber (cod COR 242203):

 • - răspunde de modul de realizare a standardelor minime de calitate a serviciilor sociale conform Ordinului 29/2019 (Informare, Admitere, Incetare servicii, Evaluare, Planificare activități/servicii, Ingrijire personală, Asistență pentru sănătate, Recuperare/reabilitare funcțională, Viață activă și contacte sociale, Integrare/reintegrare socială, Asistență în caz de deces, Respectarea drepturilor beneficiarilor, și a eticii profesionale, Protecția împotriva abuzurilor și neglijării, Sesizări/Reclamații, Notificarea incidentelor deosebite), în sectorul de activitate;

 • - contribuie la consolidarea sistemului de asistență socială prin activitățile desfășurate cu asistații din cămin în conformitate cu Legea nr. 292/2011 privind asistență socială și Legea 17/2000 actualizată, modificată prin O.U.G nr. 34/2016, modificată prin Legea nr. 19/2018;

 • - identifică împreună cu personalul angajat al cabinetului medical beneficiarii care pot participa la programe de recuperare/reabilitare în scopul menținerii autonomiei;

 • - propune și initiază activități pentru asistați, aplicând diferite metode de lucru, ținând evidența zilnică pe fișe individuale monitorizând progresele înregistrate;

 • - se preocupă de cunoașterea persoanelor beneficiare a potențialului lor și va ține cont de gradul de abilitate, de nevoile lor;

 • - folosește corespunzător materialele, mijloacele audio-vizuale, a aparatelor și a instrumentelor de lucru;

 • - inițiază sondaje și studii în rândul beneficiarilor de servicii, privind participarea la diverse activități turistice (pelerinaje, excursii) activități culturale și științifice (spectacole, vizite la muzee, etc.);

 • - inițiază activități complementare unității vizând domeniul cultural artistic, sportiv, turistic;

 • - urmărește și acordă sprijin beneficiarilor care desfășoară diferite activități de recuperare prin mișcări ușoare, la cameră și în sala de sport, care funcționeză în cadrul instituției;

 • - participă la procedura de inventariere anuală, sau ori de câte ori este cazul, în conformitate cu prevederile OMFP 2861/2009;

 • - îndeplinește sarcini în limita cunoștintelor, în procesul de derulare a activității curente a centrului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - participă, asigură și efectuează sarcinile ce se impun la acțiunile și evenimentele organizate în colaborare cu parteneri (școli, gradinițe, diverse persoane juridice sau fizice) cu ocazia sărbătorilor de Paște, Craciun, alte ocazii);

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.2.5 Atribuții inspector de specialitate - control intern managerial (cod COR 242203)

 • - identifică obiectivele specifice ale compartimentelor instituției și obiectivele derivate din obiectivele generale ale instituției;

 • - identifică acțiunile și activitățile pentru realizarea obiectivelor specifice;

 • - stabilește procedurile care trebuie aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către executanți, în limita competențelor și responsabilităților specifice, așa cum decurg din atribuțiile compartimentului respectiv;

 • - identifică, evaluează și prioritizează riscurile care pot afecta atingerea obiectivelor specifice și stabilirea acțiunilor care să mențină riscurile în limite acceptabile;

 • - inventariază documentele și fluxurile de informații care intră/ies din structurile funcționale, respectiv instituție, a proceselor care au loc, a destinațiilor documentelor, a fluxurilor de comunicare între compartimentele din instituție, cu nivelele ierarhic superioare de management și cu alte entități publice;

 • - monitorizează realizarea obiectivelor specifice, analizând activitățile ce se desfășoară în cadrul compartimentului (măsurarea și înregistrarea rezultatelor, compararea lor cu obiectivele, identificarea abaterilor, aplicarea măsurilor corective);

 • - evaluează realizarea obiectivelor specifice;

 • - informează prompt Comisia de monitorizare cu privire la rezultatele verificărilor și altor acțiuni derulate în cadrul compartimentului;

 • - ia măsurile pentru îmbunătățirea sistemului de control intern-managerial din cadrul structurilor funcționale pe care Ie coordonează;

 • - participă la ședintele Comisiei de monitorizare, a grupurilor de lucru constituite în cadrul acesteia, la data, ora și locul unde acestea au fost stabilite, atunci când sunt convocați în scris de președintele Comisiei de monitorizare;

 • - la solicitarea Comisiei de monitorizare nominalizează participanții la diferite subcomisii sau grupuri de lucru pentru activitîțile specifice ale Comisiei;

 • - asigură aprobarea și transmiterea la termenele de timp stabilite a informărilor/rapoartelor referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial, în raport cu programul adoptat, la nivelul structurii funcționale pe care o conduce;

 • - elaboreaza Registrul riscurilor la nivelul structurii;

 • - elaborează și actualizează Procedurile opraționale;

 • - elaboreaza și actualizează anual Lista obiectivelor, activităților, indicatorilor de performanță și de rezultat pe baza solicitărilor de la personalul responsabil de activitati;

 • - propune organizarea ședințelor echipei de gestionare a riscurilor;

 • - asigură cadrul organizațional pentru punerea în aplicarea măsurilor de control;

 • - răspunde pentru implementarea măsurilor de control stabilite în ședințele echipei de gestionare a riscurilor;

 • - analizează stadiul implementării măsurilor de control stabilite de Echipa de Gestionare a riscurilor, a eficacității acestora și reevaluează riscurile din sfera lor de activitate, ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin anual;

 • - elaborează și semnează Situația centralizatoare semestrial, și anual - Anexa 3 Chestionarul de autoevaluare, respectiv Situația sintetică pentru compartiemntele instituției,

 • - participă la cursurile de perfecțioare profesională în domeniul controlului intern managerial organizate de instituție.

 • - elaborarează Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial al Centrului, monitorizează și propune actualizarea acestuia ori de câte ori este nevoie;

 • - monitorizează și evaluează anual realizarea obiectivelor generale ale instituției;

 • - urmărește și îndrumă structurile funcționale din cadrul instituției în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial așa cum a fost elaborat si aprobat, în realizarea și actualizarea acestuia și/sau în alte activități legate de controlul intern managerial.

 • - urmărește și îndrumă structurile funcționale din cadrul instituției în elaborarea și realizarea obiectivelor specifice prin elaborarea Listei obiectivelor și activităților, cu indicatorii de performanță asociați acestora, termenul de realizare și resursele necesare;

 • - analizează in informările referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum și situațiile deosebite observate și acțiunile de monitorizare, coordonare și îndrumare întreprinse;

 • - elaborează procedurile de sistem, operaționale si de lucru în cadrul instituției;

 • - analizează și prioritizează riscurile semnificative, care pot afecta atingerea obiectivelor generale ale funcționării entității publice, prin stabilirea limitelor de toleranță la risc, anual, aprobate de către conducerea entității, care sunt obligatorii și se transmit compartimentelor pentru aplicare;

 • - elaborează, în vederea aprobării, informarea privind monitorizarea performanțelor la nivelul entității, pe baza raportărilor anuale privind monitorizarea performanțelor anuale, de la nivelul compartimentelor;

 • - elaborează în vederea aprobării, informarea privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor, pe baza raportărilor anuale, de la nivelul compartimentelor;

 • - validează sau invalidează propunerea de clasare pentru riscurile apreciate ca irelevante;

 • - efectuează pentru fiecare risc identificat și evaluat, o comparare a expunerii la risc cu limitele de toleranță, aprobate, valabile pentru anul în curs;

 • - analizează riscurile identificate și transmise de Compartimentul de Audit și măsurile de control recomandate a fi implementate;

 • - formulează propuneri pentru fiecare risc identificat și evaluat cu privire la tipul de răspuns, considerat a fi cel mai adecvat după cum urmează:

 • -  acceptarea (tolerarea) riscului în cazul riscului cu expunere scăzută, atunci când aplicarea unei strategii de răspuns la risc nu este posibilă;

 • -  monitorizarea permanentă a riscului, în cazul riscurilor cu impact semnificativ, dar cu probabilitate mică de apariție;

 • -  evitarea riscului, cu precizarea că aplicarea acestei strategii este limitată în cadrul activităților/ de scopul (misiunea) procedurii;

 • -  transferarea (externalizarea) riscului în special în cazul riscurilor financiare și patrimoniale;

 • -  tratarea (atenuarea) riscului, în cazul în care se identifică măsuri ce pot fi luate, astfel încât riscul să poată fi controlat corespunzător;

 • - stabilește ordinea de priorități în tratarea riscurilor, astfel încât expunerea la riscurile reziduale să se situeze în limitele de toleranță aprobate;

 • - stabilește măsurile de control ce trebuie luate în vederea controlării riscurilor, termene limită de implementare a acestora și persoanele responsabile cu implementarea lor;

 • - consiliază personalul pentru gestionarea riscurilor;

 • - propune tipul de răspuns la risc, pentru riscurile reținute la nivelul compartimentului;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.4 Atribuții paznic (cod COR 962907):

 • - să cunoască locurile și punctele vulnerabile prin perimetrul obiectivelor, pentru a preveni producerea oricăror fapte de natură să aducă prejudicii instituției;

 • - asigură paza și securitatea clădirilor repartizate, respectiv armarea/dezarmarea sistemelor antiefracție;

 • - supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție;

 • - legitimează persoanele care pătrund în unitate și consemnează acest lucru în registrul de evidență a persoanelor;

 • - consemnează în registrul auto orice autovehicul care intră pe poarta instiuției;

 • - solicită sprijinul organelor de ordine publică după constatări de abatere de la legislația privind protecția angajaților și a beneficiarilor;

 • - să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și să faca uz de armă numai în cazurile și condițiile prevăzute de lege;

 • - să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se impune o altă ținută;

 • - să cunoască planul de pază al obiectivului (perimetrul, intrări-ieșiri, căi de acces, puncte vulnerabile, ilumunat, sisteme de alarmare, puncte de pândă, obiective tentante din apropiere,etc.)

 • - să verifice unde este cazul sigiile, lacătele, grilajele, uși de acces, iar la efectuarea schimbului de tură să le predea paznicului de schimb, consemnând în caietul de procese verbale toate evenimentele din timpul serviciului;

 • - răspunde de menținerea curățeniei în încăperile agentului și a spațiului din jurul încăperii;

 • - nu părăsește locul de muncă (postul);

 • - predarea serviciului (atunci când este cazul) se face pe bază de proces verbal, cu aducerea la cunoștință a tuturor evenimentelor semnalate;

 • - interzice scoaterea fără aprobare scrisă a conducătorului a oricăror bunuri (materiale, alimente altele);

 • - răspunde de inventarul primit;

 • - îndeplinește sarcinile ce îi revin potrivit regulamentului de organizare și funcționare a unității;

 • - verifică, intervine și aduce la cunoștință pe linie ierarhică, toate defecțiunile și avariile semnalate în timpul programului de lucru;

 • - aduce la cunoștință șefului ierarhic orice neregulă, defecțiune, anomalie sau altă situație de natură să contribuie ca pericol sau încălcare a normelor de protecția muncii și prevenirea incendiilor;

 • - folosirea integrală a timpului de muncă;

 • - întreaga activitate va fi supravegheată de administratorul instituției;

 • - întocmește zilnic raport de activitate;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - la terminarea programului nu va părăsi locul de muncă până nu își verifică inventarul și face curățenie;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de Conduită;

 • - gospodărește în bune condiții și apără bunurile unității;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.5 Atribuții șofer (cod COR 832201):

 • - realizează activitati de transport marfă și persoane (beneficiarii instituției), în condiții de securitate;

 • - menține autovehiculul în parametri optimi și realizează alaturi de administratorul instituției activități legate de revizia, înregistrarea și asigurarea acestuia;

 • - răspunde de conducerea mașinii în condiții de siguranță potrivit regulilor de circulație și de integritate a acesteia, pe perioada programului de lucru;

 • - răspunde de menținerea în stare de funcționare a autovehiculului pe care îl are în primire;

 • - cunoaște legea circulației pe drumurile publice, regulamentul ei de aplicare, principiul de funcționare și părțile componente ale mașinii pe care o conduce;

 • - sesizează administratorul instituției când apar defecțiuni care periclitează siguranța circulației, sau consumul exagerat de combustibil și lubrefianți prin localizarea și analizarea cu rapiditate după indicațiile din bord, semnalele acustice optice sau compartimentul specific al autovehiculului;

 • - aduce la cunoștință administratorului necesarul de piese de schimb, combustibil, lubrefianți și planifică traseele cât mai eficient;

 • - asigură și supraveghează încarcarea și descărcarea mărfurilor transportate;

 • - întocmește rapoarte referitoare la comportamentul tehnic al autovehiculului, la evenimentele rutiere sau la alte probleme ivite în procesul de transport la termenele cerute, din proprie inițiativă sau la cererea institutiei.

 • - asigură transportul asistaților greu deplasabili la instituții de sănătate specializate ori de câte ori este nevoie;

 • - solicită și întocmește zilnic foaie de parcurs, deplasările fiind realizate în funcție de necesitate, urmărind evitarea executării de curse în gol, a rutelor ocolitoare, în vederea utilizării raționale și pentru optimizarea fluxurilor de circulație;

 • - folosește în mod justificat și economic combustibilul, lubrefianții, materialele de întreținere și piesele de schimb;

 • - răspunde de folosirea eficienta a bunurilor primite și a BCF-urilor;

 • - predă autovehiculul la garajul unității sau la locul indicat de angajator imediat după încheierea cursei;

 • - predă documentele de închidere a cursei organelor ierarhice ale instituției;

 • - se ocupă de spălarea exterioară și interioară a autovehicolului, verifică nivelul de combustibil și ulei, verifică si comunica administratorului graficul realizării reviziilor tehnice curente ce se execută conform normelor legale;

 • - execută verificarea autovehiculului, înaintea plecării în cursă, în ceea ce privește: starea tehnică, de întreținere și de completare a mijlocului de transport cu materialele, sculele, piesele și accesoriile prevăzute în inventarul completului;

 • - execută verificarea tehnică, în parcurs, a autovehiculului, după fiecare 150-200 km sau după 3-4 ore de circulație, precum și cu ocazia staționării, în ceea ce privește: starea anvelopelor, starea sistemului de frânare, apariția de scurgeri de carburanți, lubrifianți și lichide speciale;

 • - are obligația să respecte normele tehnice în ceea ce privește autovehicolul pe timp răcoros;

 • - verificarea caroseriei, a dispozitivelor pentru închiderea-deschiderea și blocarea ușilor, capotelor, capacelor, obloanelor, etc.;

 • - asigurarea umplerii la capacitate cu lichid contra înghețului la autovehiculele prevăzute cu sistem de protecție împotriva înghețului în instalații de frânare, sub 50 C - se verifică sistemul de frânare (eficacitatea acestuia);

 • - verifică să fie în autovehicul documentele: foaia de parcurs, certificatul de înmatriculare, polița de asigurare obligatorie RCA, rovigneta (dacă este cazul) și documentele de atestare a calității de conducător auto (permis de conducere, eventual atestat profesional ARR);

 • - să efectueze periodic analizele medicale cerute de normele sanitare;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.6 Atribuții muncitor calificat, bucătar (cod COR 512001):

 • - întocmește în colaborare cu asistentul medical, magazinerul, administratorul și reprezentantul beneficiarilor meniul săptămânal și-l supune spre aprobare conducerii centrului;

 • - preia alimentele din magazie, pe bază de fișă zilnică și le folosește integral la prepararea mâncării;

- curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării (efectuează aceeași operațiune cu toate produsele);

- pregătește meniul stabilit în conformitate cu cantitățile din rețetar;

- servește masa beneficiarilor în condiții de maximă igienă, cât mai eficient pentru a fi consumate cele trei meniuri calde;

- asigură pregătirea echipamentelor de bucătărie și întreținerea suprafețelor de lucru pentru prepararea hranei la timp și de calitate;

- participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

- colectează zilnic probele de alimente și le etichetează în vederea păstrării în condițiile legale impuse (36 de ore în frigider);

- răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie, sala de mese și din sălile aferente (camera/dulapul de pâine, camera de zarzavat etc);

- răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

- răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

- contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

- participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

- se prezintă la controlul sanitar periodic;

- semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

- este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie( este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

- cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

- respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

- își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.7 Atribuții muncitor calificat, ospătar (cod COR 513102):

 • - primește sarcini precise de la bucătar în legătura de meniul ce urmează a fi pregătit;

 • - curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării (efectuează aceleași operațiuni cu toate produsele);

 • - pregătește meniul stabilit alături de bucătar respectând cantitățile prevăzute in rețetar;

 • - porționează hrana în conformitate cu meniul indicat în listele de alimente, răspunzând de calitatea și cantitatea acesteia;

 • - servește masa beneficiarilor în condiții de maximă igienă, cât mai eficient pentru a fi consumate cele trei meniuri calde/proaspete;

 • - asigură pregătirea echipamentelor de bucătărie și întreținerea suprafețelor de lucru pentru prepararea hranei la timp și de calitate;

 • - participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

 • - colectează zilnic probele de alimente și le etichetează în vederea păstrării în condițiile legale impuse;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din bucătărie, sala de mese și din sălile aferente(camera/dulapul de pâine, camera de zarzavat etc);

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

 • - contribuie la asigurarea circuitului corect al alimentelor și al resturilor alimentare, precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

 • - participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

 • - se prezintă la controlul sanitar periodic;

 • - semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

 • - este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie (este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.8 Atribuții muncitor calificat, fochist (cod COR 818207):

 • - asigură exploatarea în condiții de securitate a cazanelor de abur, apă fierbinte, apă caldă și abur de joasă presiune în vederea furnizării apei calde și căldurii în instituție;

 • - răspunde de funcționarea la parametri optimi de funcționare a instalațiilor de încălzire și de gaz;

 • - cunoaște modul de funcționare a centralei termice și a instalațiilor termice din toate clădirile;

 • - respectă instrucțiunile de exploatare a centralei termice;

 • - asigură și verifică temperatura în perioada sezonului rece (octombrie-aprilie), precum și apa caldă pentru spălătorie și baie;

 • - execută în limita competențelor reparațiile și lucrările de întreținere alaturi de administratorul instituției și reprezentantul firmei care asigură service-ul;

 • - răspunde de ordinea, curățenia și igienizarea centralei termice și în jurul acesteia;

 • - verifică în permanență starea de funcționare a centralei și a elementelor componente la parametrii corespunzători;

 • - consemneză zilnic în registru de evidență, parametrii privind presiunea la centrală și alte elemente tehnice, predă serviciul pe bază de proces verbal;

 • - sprijină instalatorii în remedierea defecțiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparații la instalația termică;

 • - răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiectele de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

 • - răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecțiune în funcționarea corespunzătoare a instalațiilor;

 • - își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și recomandările conducătorului ierarhic superior, astfel încât să nu ezpună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul activității;

 • - asigură paza și securitatea clădirilor, supraveghează, controlează și identifică persoanele care intră și ies din instituție, îndeplinește responsabilitățile paznicului de serviciu în situațiile când înlocuiește din motive obiective (concediu de odihna, concediu medical, liber ș.a) titularul de post;

 • - întocmește raportul lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

- întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

- conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției;

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.9 Atribuții muncitor calificat, tâmplar (cod COR 752201):

 • - asigură executarea de operațiuni și lucrări care vizează tâmplăria (uși, greamuri și mobilierul instituției), instalația sanitară și de alimentare cu apă;

 • - realizează lucrări de întreținere și reparații, în scopul funcționării tuturor utilajelor și aparaturii în condiții optime;

 • - răspunde de buna funcționare a obiectelor și echipamentelor pe care le deține și nu are voie să înstrăineze obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

 • - urmărește permanent și remediază ori de câte ori este cazul toate defecțiunile apărute la utilajele din dotarea instituției;

 • - verifică în permanență starea de funcționare a utilajelor din compartimentul bucătărie și spălătorie comunicând administratorului starea tehnică a acestora;

 • - sprijină instalatorii și pe ceilalți angajați în remedierea defecțiunilor apărute spontan sau în unele lucrări de reparații în limita competenței;

 • - răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

 • - răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecțiune în funcționarea corespunzătoare a instalațiilor;

 • - își desfășoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea și recomandările conducătorului ierarhic superior, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât și alte persoane care pot fi afectate de acțiunile sau omisiunile sale în timpul activității;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate, respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște, aplică și respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare cât și Codul de Etică al instituției,

 • - întocmește situații solicitate de conducatorul ierarhic sau de către alte instituții și răspunde de informațiile prezentate;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.10 Atribuții îngrijitor, curte interioară spații verzi (cod COR 532104):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - efectuează zilnic curățenia spațiului repartizat și răspunde de starea permanentă de igienă a coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;

 • - curăță și dezinfectează zilnic și ori de câte ori este nevoie băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • - efectuează curățarea și dezinfecția curentă a pardoselilor

 • - răspunde de folosirea corectă a containerelor și de transportul gunoiului menajer, curăță și dezi nfectează recipientele și vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

 • - asigură curățenia zilnică în curtea centrului rezidențial;

 • - mătură aleile, greblează și întreține curățenia spațiilor verzi;

 • - pe timpul iernii, îndepărtează zăpada și gheața de pe alei, asigurând caile de acces către centru;

 • - pe timpul verii asigură întreținerea periodică a zonelor verzi și a celor plantate(cosire, desburuienire, săpare, udare, taiat crengi);

 • - evacuează gunoiul și alte reziduuri și le depozitează la locul indicat, asigură curățenia platformelor de gunoi menajer;

 • - transportă gunoiul și alte reziduuri la tancul de gunoi în condiții corespunzătoare, răspunde de depunerea lor corectă în recipiente separate (administrează rampa gunoi);

 • - răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie, precum și folosirea lor în mod rațional, evitând risipa;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală, folosește halat și manuși de protecție;

 • - curăță și dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare) respectând normele tehnice igienico-sanitare;

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • - ajută în caz de urgență la transportul bolnavilor de la ambulanță la cameră sau de la cameră la ambulanță;

 • - ajută la transportul și depozitarea în magazia centrală a produselor alimentare și nealimentare;

 • - ajută la mutarea de mobilier acordând sprijinul și în situația în care beneficiarii sunt relocați în alta cameră/pavilion;

 • - participă și execută operațiuni de dezinsecție sub indrumarea administratorului instituției, sau în colaborare cu reprezentanții firmei care efectuează serviciul contractat;

- respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

- va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

- întocmește raportul lunar de activitate;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.11 Atribuții muncitor calificat, lenjeră (cod COR 753102):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - indică administratorului materialele de care are nevoie pentru confecționarea și repararea efectelor, prin referat de necesitate;

 • - asigură curățenia și igienizarea lenjeriei, rufelor și a echipamentelor/materialelor lavabile ale beneficiarilor de servicii, într-un timp optim, în conformitate cu standardele de igienă;

 • - preia pe bază de proces verbal rufele și lenjeria murdară, le triază după culoare, țesături și întrebuințare, le sortează pe categorii le înmoaie și apoi le dezinfectează, spală și usucă;

 • - controlează ca rufăria să fie în stare bună și curată, asigurându-se ca nu este deteriorată și să nu se amestece rufăria albă cu cea colorată;

 • - intervine asupra lenjeriei/rufăriei care are rupturi și retușează in limita posibilităților situațiile apărute (coase nasturi, reface tivul și alte operațiuni) ajustează și asigură intreținerea acestora;

 • - respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare și igienizare;

 • - predă rufele uscate, triate, pe bază de proces verbal;

 • - în situația în care mașinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat manual;

 • - răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

 • - răspunde de ordinea și curățenia din spălătorie;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să le înstrăineze;

- contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

- își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția beneficiarilor și legislația specifică activității proprii;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul și de confidențialitate, respect cu beneficiarii de servicii;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducatorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare, pe linie ierarhică, în limita competențelor profesionale;

 • - răspunde de consumul rațional de materiale de curățenie, respectă normele igienico-sanitare, răspunde de integritatea bunurilor încredințate spre igienizare de către beneficiarii de servicii;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

 • 12.12 Atribuțiile funcției de muncitor necalificat (cod COR 941201):

 • - execută lucrări de curățenie (mătură, șterge praful, îndepartează pânzele de paianjen, șterge geamurile) în spațiul destinat preparării hranei, igienizează mesele de lucru, dulapurile și chiuvetele;

 • - debarasează vesela murdară, transportă și curață pavimentele din sala de mese;

 • - participă la degresarea și spălarea veselei și a vaselor de lucru murdare, după terminarea servirii celor 3 meniuri beneficiarilor de servicii;

 • - realizează lucrări suplimentare necesare menținerii curățeniei și evacuării gunoiului menajer;

 • - primește sarcini precise de la bucătar în legătura procesul de pregătire și curățare a legumelor/fructelor necesare meniul ce urmează a fi gătit;

 • - curăță zarzavatul, îl spală și pregătește în vederea preparării mâncării;

 • - participă la curățarea echipamentelor de bucătărie și a suprafețelor de lucru în conformitate cu standardele de igienă aplicând măsuri care să prevină apariția unor infecții;

 • - răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să înstrăineze alimente și obiecte de inventar aflate în gestiunea instituției;

- răspunde la toate solicitarile venite din partea administratorului pentru îndeplinirea și altor sarcini în limita pregătirii și experienței;

- răspunde de modul de îndeplinire a sarcinilor față de conducere și în fața organelor de control sanitare;

- participă la pregătirea și conservarea alimentelor pentru iarnă;

- se prezintă la controlul sanitar periodic;

- semnalează orice defecțiune apărută la instalații, echipamente și în măsura posibilităților participă la remedierea acestora;

- manifestă grija deosebită în manipularea și utilizarea materialelor și echipamentelor din dotare pentru a evita avarierea, distrugerea sau pierderea lor;

- este obligat să poarte halat și bonetă aflate în perfectă stare de curățenie (este interzis purtatul inelelor și a altor podoabe);

- cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția socială și legislația specifică activității proprii;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic ;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.13 Atribuții îngrijitor (cod COR - 532104):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea asistentului medical;

 • - efectuează zilnic curățenia spațiului repartizat și răspunde de starea permanentă de igienă a saloanelor, coridoarelor, oficiilor, scărilor, ferestrelor;

 • - curăță și dezinfectează zilnic și ori de câte ori este nevoie băile și WC-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

 • - efectuează aerisirea periodică a saloanelor și anunță defecțiunile constatate la sistemul de încălzire, instalații, sanitare sau electrice, administratorului;

 • - efectuează curățarea și dezinfecția curentă a pardoselilor, pereților, ploștilor, urinarelor și păstrarea lor în condiții corespunzătoare igienico-sanitare;

- răspunde de folosirea corectă a containerelor și de transportul gunoiului menajer, curăță și dezinfectează recipientele și vasele în care a fost transportat gunoiul menajer;

- răspunde de păstrarea în bune condiții a materialelor de curățenie, precum și folosirea lor în mod rațional, evitând risipa;

 • - respectă permanent regulile de igienă personală, folosește halatul și mănușile de protecție;

 • - curăță și dezinfectează echipamente refolosibile (tărgi, cărucioare) respectând normele tehnice igienico-sanitare;

 • - cunoaște soluțiile dezinfectante și modul lor de folosire;

 • -  respectă circuitul în timpul transportului diferitelor materiale;

 • - respectă reglementările privind prevenirea, controlul și combaterea infecțiilor Nosocomiale conform prevederilor în vigoare și desfășoară activitatea în așa fel încât să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională atât pentru propria persoană, cât și pe celelalte persoane participante la procesul de muncă;

 • - respectă graficul de lucru întocmit și semnează condica de prezență la venire și plecare;

 • - va respecta comportamentul etic față de bolnavi, aparținători și față de personal;

 • - se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - întocmește raportul zilnic/lunar de activitate;

 • - conform Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

12.14 Atribuții spălătoreasă (cod COR - 912103):

 • - își desfășoară activitatea în mod responsabil sub îndrumarea și coordonarea administratorului instituției;

 • - ia în primire de la îngrijitoarele de curațenie rufele/lenjeria murdară;

 • - asigură curățenia și igienizarea lenjeriei, rufelor și a echipamentelor/materialelor lavabile ale beneficiarilor de servicii, într-un timp optim, în conformitate cu standardele de igienă;

 • - preia pe bază de proces verbal rufele și lenjeria murdară, o triază după culoare, țesături și întrebuințare, le sortează pe categorii le înmoaie și apoi le dezinfectează, spală și usucă;

- controlează ca rufăria să fie în stare bună și curată, asigurându-se că nu este deteriorată și să nu se amestece rufăria albă cu cea colorată;

- după spălare și uscarea rufelor, le verifică și predă hainele sau lenjeria deteriorată la lenjeră pentru a fi remediate defecțiunile;

- respectă normativele în vigoare în procesul tehnologic de spălare și igienizare

- predă rufele uscate, triate, pe bază de proces verbal;

- în situația în care mașinile de spălat nu acoperă cantitatea de rufe ce trebuie spălate, se trece la spălat manual;

- răspunde de exploatarea corectă a utilajelor, sesizând eventualele defecțiuni apărute administratorului, pentru a lua măsurile necesare de remediere;

- răspunde de ordinea și curățenia din spălătorie;

- răspunde de obiectele de inventar pe care le are în gestiune, le predă la schimb pe bază de proces verbal și nu are voie să le înstrăineze;

- contribuie la asigurarea circuitului corect al hainelor precum și la păstrarea lor în condiții corespunzătoare de igienă și depozitare;

- își însușește și respectă legislația în vigoare cu privire la protecția beneficiarilor și legislația specifică activității proprii;

- stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul și de confidențialitate, respect cu beneficiarii de servicii;

- întocmește raportul zilnic/unar de activitate;

- se prezentă la serviciu în deplină capacitate de muncă, pentru a putea executa în bune condiții sarcinile primite. Este interzisă prezentarea la serviciu sub influența băuturilor alcoolice sau consumul de băuturi alcoolice în instituție în timpul programului;

 • - conform   Ordinului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului Controlului

intern/managerial al entităților publice, Anexa - Standardul 8 - Managementul riscului, pct. 8.2.3, lit. a, are ca sarcină de serviciu identificarea riscurilor în strânsă legătură cu obiectivele de realizat care ar putea fi afectate de materializarea riscurilor;

 • - cunoaște și aplică prevederile Regulamentului de Ordine Interioară a unității, Regulamentul de Organizare și Funcționare a unității și cunoaște prevederile Codului Etic;

 • - respectă și aplică Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

 • - îndeplinește și alte atribuții stabilite de către conducătorul ierarhic superior în conformitate cu legislația în vigoare.

ART.13 Finanțarea centrului

În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, instituția are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile, reglementate prin H.G nr. 978/2015. Cheltuielile de funcționare a căminului se asigură cu respectarea principiului subsidiarității, în următoarea ordine:

 • a. din venituri proprii, încasate din contribuții ale persoanelor vârstnice și/sau, după caz, ale susținătorilor legali ai acestora;

 • b. din sume alocate din bugetele locale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale;

c.din bugetul de stat în completarea cuantumului prevăzut la lit.a și lit.b), din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, în properție de cel mult 10% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

ART.14. Prevederile prezentului Regulament de organizare și funcționare sunt aplicabile personalului angajat și beneficiarilor.

ART.15. Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale în vigoare care privesc activitatea unităților de asistență socială.

ART.16. Modificările și completările legislative incidente prezentului Regulament de organizare și funcționare fac parte de drept din acesta.

ART.17. Orice altă modificare și completare a prezentului Regulament se aprobă de către Consiliul Local al municipiului Iași.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, MANUEL CIPRIAN BOSTAN