Hotărârea nr. 54/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,STRADA HATMAN SENDREA NR. 46-48,NUMAR CADASTRAL 130417,întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate,persoana juridica


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, STRADA HATMAN SENDREA NR. 46-48, NUMAR CADASTRAL 130417, întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 2189 din 04.07.2017(valabilitate 04.07.2019) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 112403 din 01.11.2018 prin care SC GRAFIC BETA TRUST SRL solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, STRADA HATMAN SENDREA NR. 46-48, NUMAR CADASTRAL 130417, întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 901 din 02.08.2018;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 181 din 20.02.2019;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 06.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 19285/ 21.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Iași, STRADA HATMAN SENDREA NR. 4648, NUMAR CADASTRAL 130417, întocmit în vederea construirii de unitati de cazare si locuinte colective pe teren proprietate, persoana juridica.

  • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 379,00 mp, detinut de SC GRAFIC BETA TRUST SRL in baza contractului de vanzare cumparare nr. 5486 din 23.05.2017.

  • (3) INDICATORI URBANISTICI:

  • •     H max = 24.00 m masurat de la atic la CTN, regim de inaltime S+P+6E+Eth;

  • •    POT max = 70 %;

  • •    CUT max = 4 mp.ADC/mp.teren;

  • (4) Regim de aliniament

- aliniamentul principal SE este la 1,25 si 2,0 m fata de limita proprietatii (paralel cu Str. Hatman Sendrea);

- aliniamentul posterior la 3,50 m fata de limita proprietatii lui Roman V, respectiv 2,0 m fata de terenul aflat in proprietatea lui S.C. GRAFIC BETA TRUST S.R.L., detinut fara acte de proprietate.

-aliniamentul lateral SV este la min. 3,00m fata de limita proprietatii;

-aliniamentul lateral NE este la min. 0,00m fata de limita proprietatii.

  • (5) Se recomanda concesionare de teren.

  • (6) Inaintea obtinerii autorizatiei de construire se va dispune demolarea constructiilor existente.

  • (7) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire, pe cheltuiala beneficiarului.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului SC GRAFIC BETA TRUST SRL si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

20

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

5

Nr. 54 din 28 Februarie 2019