Hotărârea nr. 52/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI,STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5,NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate,persoane fizice

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu IASI, STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 1648 din 10.05.2018 eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 63979 din 21.06.2018 prin care TANASA LIVIA si TANASA NECULAI solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Iași, STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 172 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 06.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 6148/21.01.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr.176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art.115 alin.1, lit.b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Iași, STRADA PROF. NECULAI ZAMFIRESCU NR. 5, NUMAR CADASTRAL 5361/1-5362/2-5362/3/1, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate, persoane fizice;

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUD este de 720,00 mp detinut in baza contractului de vanzare cumparare nr. 127 din 19.02.2001;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

 • H max = 9,00 m masurata de la CTN la streasina, regim de inaltime P+2E;

 • POT max = 30%;

 • CUT max = 0,9 mp.ADC/mp.teren;

 • •  Spatii verzi = 40%;

 • (4) Accesul pe amplasament, atat carosabil cat si pietonal, se va realiza din Strada Prof. Neculai Zamfirescu;

 • (5) Amplasare si retrageri obligatorii

Constructiile propuse vor fi amplasate pe urmatoarele regimuri de aliniere:

 • Frontal (nord-est) la distanta de 5.7 m (propus) fata de limita de proprietate, respectiv 9.0m din axul caii de acces;

 • Posterior (sud-vest) la distanta de 1.00 m (existent) fata de limita de proprietate;

 • Lateral sud-est la 1.00 m (propus) fata de limita de proprietate;

 • Lateral nord-vest la 3.00 m (existent, marcat de o locuinta invecinata).

 • (6) Plansa de reglementari urbanistice este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarilor TANASA LIVIA si TANASA NECULAI si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                      SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Manuel Ciprian Bostan

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

23

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

8

Nr. 52 din 28 Februarie 2019