Hotărârea nr. 51/2019

HOTĂRÂRE privind desemnarea administratorului special la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind desemnarea administratorului special la REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Munca si Protectie Sociala a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Public Iași nr. 4/21.07.2014 privind deschiderea procedurii de insolvență;

Având în vedere Sentința civilă nr. 555/2016 a Tribunalului Iași, Secția a II-a Civilă - Faliment în dosarul nr. 6847/99/2014 privind începerea procedurii generale a falimentului debitorului Regia Autonomă de Transport Public Iași;

Având în vedere demisia domnului Maricel Ghercă din funcția de administrator special al R.A.T.P. IAȘI înregistrată cu nr.128147/12.12.2018;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.17895/18.02.2019 întocmit de către Direcția Juridică;

Având în vedere faptul că R.A.T.P. are ca acționar unic Municipiul Iași reprezentat de către Consiliul Local;

Având în vedere art. 5 pct. 4 coroborat cu art. 52 și următoarele din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

Având în vedere art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă desemnarea în calitate de administrator special la Regia Autonomă de Transport Public Iași începând cu data de 01.03.2019 a doamnei DOINA FLORESCU, CNP 2561006221155, carte de identitate seria MZ nr.296738 eliberată de SPCLEP Iași la data de 16.06.2014, cu domiciliul în strada Nuferilor nr.8, județul Iași.

Art.2 (1) Administratorul special desemnat la art.1 este împuternicit prin prezenta să reprezinte interesele acționarului unic în procedura de faliment.

  • (2) Se aprobă contractul de mandat prevăzut în Anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (3) Se mandatează Primarul Municipiului Iași să semneze, în numele și pentru Municipiul Iași, contractul de mandat.

Art. 3. (1) Se aprobă alocarea sumelor necesare pentru plata lunară a administratorului special al Regiei Autonome de Transport Public Iași din Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Iași pentru fiecare an în care Regia Autonomă de Transport Public Iași va fi supusă Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

(2) Sumele se vor aloca din capitolul bugetar 51.01.03.20.30.30 „Autorități executive” și vor reprezenta salariul de bază minim brut majorat cu contribuțiile angajatorului, salariu care va fi actualizat ori de câte ori legislația o va impune. Pentru 2019 salariul de bază minim brut este de 2.350 lei, respectiv 2.403 lei cu contribuția angajatorului.

Art. 4. De la data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 237 din 14 august 2014 își încetează efectele.

Art. 5. Se mandatează lichidatorul judiciar Capital Insol S.P.R.L. - Filiala Iași pentru îndeplinirea formalităților necesare înregistrării administratorului special la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Iași.

Art. 6. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice, Doamnei Doina Florescu, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Societății Civile Profesionale Capital Insol S.P.R.L.- Filiala Iași, Regiei Autonome de Transport Public Iași, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 7. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Societatea Civilă Profesională Capital Insol S.P.R.L.- Filiala Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 51 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0