Hotărârea nr. 50/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI,SOSEAUA IASI - UNGHENI,NUMAR CADASTRAL 149436,întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren,persoane fizice


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - UNGHENI, NUMAR CADASTRAL 149436, întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren, persoane fizice

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28 februarie 2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere propunerea din plenul sedintei, privind exercitarea votului prin apel nominal, consemnat și în procesul verbal al ședintei,

Având în vedere certificatul de urbanism nr. 3181 din 22.09.2017 (valabilitate 22.09.2019) eliberat de Primăria Municipiului Iași;

Având în vedere cererea nr. 82771 din 14.08.2018 prin care STARCEA BOGDAN CRISTIAN SI STARCEA IULIANA MAGDALENA solicită avizarea și ulterior aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Iași, SOSEAUA IASI - UNGHENI, NUMAR CADASTRAL 149436 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren, persoane fizice;

Având în vedere avizele obținute și studiile întocmite: studiul geotehnic, ridicare topografică vizată de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară;

Având în vedere avizul de oportunitate nr. 784 din 15.11.2017;

Avand in vedere avizul Arhitectului Sef nr. 174 din 05.12.2018;

Avand in vedere avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local Iasi in sedinta din data de 06.12.2018;

Având în vedere Nota de Fundamentare 18400/19.02.2019 intocmită de Directia Arhitectura si Urbanism - Birou Dezvoltare Urbana si Monumente;

Având în vedere dispozițiile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 cuprinzând Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991;

Având în vedere dispozițiile Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul reactualizată;

Având în vedere Ordinul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului nr. 176/N/2000 de aprobare a Ghidului privind metodologia de elaborare si conținutul-cadru al Planului Urbanistic Zonal;

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism cu modificările si completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii 215/2001 privind administrația publică locală republicată,cu modificările și completările ulterioare

În temeiul art. 115 alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Planul Urbanistic Zonal IASI, SOSEAUA IASI - UNGHENI, NUMAR CADASTRAL 149436 întocmit în vederea construirii unei locuinte individuale pe teren proprietate si imprejmuire teren, persoane fizice

 • (2) Suprafața terenului studiat prin PUZ este de 1.146,00 mp detinut de STARCEA BOGDAN CRISTIAN SI STARCEA IULIANA MAGDALENA in baza contractului de vanzare cumparare nr. 3205/02.08.2017;

 • (3) INDICATORI URBANISTICI:

• Hmax = 12,00 m masurata de la CTN la coama, Regim de inaltime D+P+1E+M; • POT max = 20 %;

• CUT max = 0,6 mp.ADC/mp.teren;

Spatii verzi minim 30%

 • (4) Distanta fata de limitele laterale si posterioare ale proprietatii:

 • ■  Regim de aliniere principal (nord):

 • -  este poziționat la 16.40 m fată de axul șoselei Iași-Ungheni și retras fată de aliniament la 9.75 m

 • ■  Regimul de aliniere posterior (sud):

 • -  este poziționat la 13.60 m fată de limita de proprietate

 • ■  Regim de aliniere lateral

 • -  Dreapta (vest) - este poziționat la 3 m fată de limita de proprietate

 • -  Stânga (est) - este poziționat la 5 m fată de limita de proprietate

Retrageri față de aliniament: retragerile de la aliniamente sunt admise în limita ariei construibile delimitată de regimul de aliniere prevazut în planșa U2.

 • (5) Plansa de reglementari urbanistice nr. 2 este anexa si face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Valabilitatea prezentei documentații de urbanism este de 7 ani de la data aprobării.

Art.3. Extinderile, modernizarile si devierele retelelor tehnico edilitare necesare functionarii investitiei de baza, acolo unde este cazul, se vor executa anterior inceperii lucrarilor autorizate pentru construire locuinta individuala pe teren proprietate si imprejmuire teren.

Art.4. Copie dupa prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Directiei Arhitectura si Urbanism; Consiliului Judetean Iasi, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Iasi; beneficiarului STARCEA BOGDAN CRISTIAN,STARCEA IULIANA MAGDALENA si Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.5. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Arhitectură și Urbanism - Serviciul Autorizare Construcții.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Manuel Ciprian Bostan


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

15

Împotrivă

0

Abțineri

7

Nr. 50 din 28 Februarie 2019