Hotărârea nr. 49/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 364 / 31 august 2018


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 364 / 31 august 2018

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere adresa nr. 225262 / 28.11.2018 emisă de Serviciul Rutier, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, Inspectoratul General al Poliției Române, Ministerul Afacerilor Interne;

Având în vedere referatul de specialitate numărul 126384 / 07.12.2018 întocmit de Direcția Generală Tehnică și Servicii Comunitare;

Având în vedere prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 1 din H.C.L. nr. 364/31.08.2018, care va avea următorul conținut: „Se interzice susținerea examenelor și pregătirea practică a persoanelor pentru obținerea permisului de conducere, circulația mașinilor de aprovizionare, vehiculelor grele, utilajelor de construcții, camioanelor, remorcilor și semiremorcilor, în intervalele orare 07.00 - 09.00 și 16.00 - 18.00, pe următoarele artere de circulație: șoseaua Păcurari, strada Păcurari, bulevardul Independenței, bulevardul Carol, strada Sărărie, strada Elena Doamna, strada A. Panu, strada Palat, strada Sfântul Lazăr, strada Smârdan, bulevardul Tudor Vladimirescu, strada Vasile Lupu, strada Gării, strada Râpa Galbenă, strada Nicolina, șoseaua Nicolina, bulevardul Țuțora, strada Bucium și șoseaua Bucium.”

Art. 2. Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 2, cu următorul conținut „Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 1.000 lei — 2.500 lei.”

Art. 3. Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 3, cu următorul conținut „Contravențiile se constată și sancțiunile se aplică de către personalul Poliției Locale Iași. Procedura de aplicare a sancțiunilor contravenționale de către agentul constatator, este cea prevăzută de Ordonanța Guvernului nr. 2/12.07.2001, cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 4. Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 4, cu următorul conținut „Sumele provenite din amenzile aplicate în temeiul prezentei hotărâri, se fac venit integral la bugetul local.”

Art. 5. Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 5, cu următorul conținut „Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.”

Art. 6. Se aprobă introducerea unui nou articol, art. 6, cu următorul conținut „Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002 cu modificările și completările ulterioare.”

Art. 7. Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local Iași nr. 364 / 31 august 2018, rămân neschimbate și se renumerotează corespunzător.

Art. 8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Juridice, Direcției Generale Tehnice și Servicii Comunitare, Poliției Locale Iași și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 9. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Juridică, Direcția Generală Tehnică și Servicii Comunitare, Poliția Locală Iași.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 49 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0