Hotărârea nr. 48/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018 privind actualizarea ,Normativului de cheltuieli


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L. nr. 72/2018 privind actualizarea

Normativului de cheltuieli

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de specialitate nr. 18965/20.02.2019 și Anexa nr. 1: Normativul de cheltuieli proprii potrivit Ordonanței Guvernului nr. 16/2018 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 5. și ale Anexei nr. 2 ale O.G nr. 16/2018;

Având în vedere H.G. 518/1995 privind nivel diurne, plafon cazare, drepturi și obligații deplasări în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 a Hotărârii de Consiliu Local nr 72/2018 în sensul înlocuirii acesteia cu Anexa nr 1 parte integrantă a actualei hotărâri.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Investiții, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului de Dezvoltare a Capacității Administrative, Biroului Evenimente Publice, Biroului Diaspora, Serviciului Relații Internaționale, Serviciului Corp Control Primar, Centrului de Informații pentru Cetățeni, Instituției Arhitectului Șef, Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Directiei Fond Locativ; Directie Exploatare Patrimoniu; Direcției Juridice; Serviciilor Publice Iași SA; Salubris SA; Citadin SA; RATP; Poliției Locale Iași; Direcției de Asistență Comunitară Iași; Ateneului Tătărași; Direcției Relații Publice și Transparență Decizională; Biroului Democrație Participativă Locală și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generală Tehnică și Investiții, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, Serviciul de Dezvoltare a Capacității Administrative, Biroul Evenimente Publice, Biroul Diaspora, Serviciul Relații Internaționale, Serviciul Corp Control Primar, Centrul de Informații pentru Cetățeni, Instituția Arhitectului Șef, Directia Evidenta Patrimoniu Public, Directia Fond Locativ, Directia Exploatare Patrimoniu, Direcția Juridică, Servicii Publice Iași SA, Salubris SA, Citadin SA, RATP, Poliția Locală Iași, Direcția de Asistență Comunitară Iași, Ateneul Tătărași, Direcția Relații Publice și Transparență Decizională, Biroul Democrație Participativă Locală.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 48 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0