Hotărârea nr. 47/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE,SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI,PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ – POIM II”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanțării proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI

J ’                                      J                                           9

ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - POIM II”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 18750./20.02.2019 întocmit de către Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu.

Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului cu privire la condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru dezvoltarea infrastructurii de termoficare prin POIM 2014-2020 Axa 7.1 Creșterea eficientei energetice în sistemele centralizate de transport si distribuție a energiei termice în orașele selectate - proiecte noi;

Avand in vedere amendamentul inregistrat sub nr. 21792/27.02.2019 formulat, aprobat si consemnat in procesul - verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanțarea proiectului “REABILITARE REȚELE TERMICE, SISTEM TERMOFICARE ÎN MUNICIPIUL IAȘI, PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN ALIMENTAREA CU CĂLDURĂ URBANĂ - POIM II” în suma de 801.003,12 lei (171.756,39 euro) reprezentând 2,00 % din valoarea totală eligibilă a proiectului și suma de 7.609.529,60 lei (1.631.685,74 euro) reprezentând TVA in procent de 19% din valoarea proiectului. Valoarea proiectului fără TVA este de 40.050.155,81 lei (8.587.819,67 euro), valoarea totala a proiectului cu TVA este de 47.659.685,41 lei ( 10.219.505,41 euro). Cursul euro folosit este de lei = 4,6636 la data de 26.11.2018.

Art. 2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor suplimentare ce pot apărea pe perioada de implementare a proiectului in situația aprobării finanțării nerambursabile.

Art. 3. Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului in condițiile rambursării/plății ulterioare a cheltuielilor eligibile din fonduri europene si bugetul de stat.

Art. 4. Se împuternicește domnul Primar Mihai CHIRICA să semneze, în numele și pe seama Municipiului Iași, Contractul de Finanțare si toate documentele legate de acesta.

Art. 5. Copie a prezentei hotărâri va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași, Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Serviciului Promovare și Monitorizare Calitate Mediu, Veolia Energie Romania SA, S.C. Veolia Energie Iași S.A.și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 6. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generala Economică și Finanțe Publice Locale, Veolia Energie Romania SA și S.C. Veolia Energie Iași S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Manuel Ciprian Bostan Consilier local,

Nr. 47 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0