Hotărârea nr. 45/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018 pentru obiectivul ,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018 pentru obiectivul ,,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.14326 /11.02.2019, întocmit de Biroul Versanți;

Având în vedere Studiul de Fezabilitate nr. 42/2018 pentru obiectivul ,,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda” elaborat de SC POD PROIECT SRL ;

Având în vedere Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu rectificările și modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se modifică Anexa nr.1 din H.C.L nr. 557/20.12.2018 si se înlocuieste cu Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Anexa nr.1 este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Tehnice și Servicii Comunitare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Generala Tehnica și Dezvoltare; Direcția Tehnica și Servicii Comunitare; Direcția Generala Economica și Finanțe Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 45 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa I la H.C.L. Nr. 45 din 28 februarie 2019

Privind modificarea Anexei nr. 1 din H.C.L. nr. 557/20.12.2018

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

privind obiectivul

,,Fluidizarea traficului din intersectia Podu Ros cu Splai Bahlui Mal Drept si Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron prin doua pasaje supraterane unidirectionale cu o singura banda”

Estimarea costurilor investitiei s-a realizat in conformitate cu HG 907/2016, in baza documentației tehnico -economice elaborată de S.C. POD PROIECT SRL.

 • A. Indicatori economici:

Conform devizului general estimativ valoarea obiectivului este:

Valoare estimată

lei inclusiv TVA

lei fără TVA

Valoarea totală a obiectivului de investiții

84.043.451,13

70.731.219,43

din care: construcții montaj

72.140.185,69

60.622.004,79

 • B. Indicatori tehnici: 2 pasaje auto supraterane, unidirecționale, cu structură mixtă - grindă casetată executată deasupra râului Bahlui

  caracteristici

  Obiectiv 1 - Pasaj Mal Drept

  Obiectiv 2 - Pasaj Mal Stâng

  Lungime totală pasaj

  551,60 m

  546,60 m

  Lațimea pasajului

  7,00 m/13,70 m

  7,00 m/13,70 m

  Suprafața ocupată la sol

  499 m2

  511 m2

  Suprafața totală ocupată

  658

  0 m2

 • C. Grafic eșalonare investiție: Durata executie : 18 luni

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN