Hotărârea nr. 443/2019

HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016 actualizată* referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, actualizată* referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local Municipal Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind înlocuirea în cadrul Comisiei Juridice și de Disciplină a Consiliului Local a Doamnei consilier Tăutu Iuliana Daniela cu Domnul Gavril Mihai Liviu, consemnată în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere propunerea formulată și aprobată în plenul ședinței privind înlocuirea în cadrul Comisiei de Protecția Mediului, Turism și Agricultură a Consiliului Local a Domnului consilier Gavril Mihai Liviu cu Doamna consilier Tăutu Iuliana Daniela consemnată în procesul verbal al ședinței ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se modifică Anexa nr. 1 la H.C.L nr. 177 din 24 iunie 2016, actualizată* referitoare la organizarea Comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Iași, astfel:

  • - Se înlocuiește în Comisia Juridică și de Disciplină, din cadrul Consiliului Local Iași, Doamna Tăutu Iuliana Daniela cu Domnul Gavril Mihai Liviu, consilieri locali din partea Partidului Social Democrat.

  • - Se înlocuiește în Comisia de Protecția Mediului, Turism și Agricultură, din cadrul Consiliului Local Iași, Domnul Gavril Mihai Liviu cu Doamna Tăutu Iuliana Daniela, consilieri locali din partea Partidului Social Democrat.

Art.2. La data intrării in vigoare a prezentei hotărâri, componența Comisiei Juridică și de Disciplină, precum și a Comisiei de Protecția Mediului, Turism și Agricultură din cadrul Consiliului Local Iași se vor actualiza in mod corespunzător si vor face parte din Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 177/2016, actualizată* .

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; persoanelor nominalizate la art. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                                Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1

Nr. 443 din 29 Noiembrie 2019