Hotărârea nr. 442/2019

HOTĂRÂRE privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din 30.05.2018 cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei 4.1. a HCL 211 din 30.05.2018, cuprinzand inventarul domeniului privat al Municipiului Iasi, cu terenurile cuprinse in Anexa 1-17

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 124668/15.11.2019, întocmit de Direcția Evidenta Patrimoniu Public și Privat;

Având în vedere Adresele Directiei Juridice nr. 116372/25.10.2019, nr. 125779/19.11.2019, nr. 115527/23.10.2019, nr. 125390/18.11.2019 și nr. 125372/18.11.2019 prin care se certifica ca pentru suprafețele de teren menționate în procesul verbal de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara construcții nr. 124373/14.11.2019,, prin care se transmite ca nu sunt litigii pe rolul instantelor de judecata, care sa aiba ca obiect terenurile propuse pentru inventariere;

Având în vedere Adresele nr. 114414/25.10.2019, nr. 114473/28.10.2019, nr. 112301/15.11.2019, nr. 74454/05.09.2019, nr. 89828/12.09.2019, nr. 89832/12.09.2019, nr. 89754/12.09.2019, nr. 89844/12.09.2019, nr. 89841/12.09.2019, nr. 89826/12.09.2019, nr. 89836/24.09.2019, ale Serviciului Gis Cadastru a Serviciului Gis Cadastru -Compartimentul tehnic de implementare a legilor proprietatii;

Având în vedere Procesul verbal nr. 124373/14.11.2019 al Comisiei de inventariere bunuri imobile - terenuri cu sau fara constructii, numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se propune inventarierea unor terenuri in domeniul privat al Municipiului Iasi;

Având în vedere Procesul verbal nr. 124374/14.11.2019 al Comisiei speciale de invetariere numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Iasi nr. 1822/16.10.2019, prin care se dispune inventarierea terenurilor;

Având în vedere Planurile de amplasament intocmite persoanelor fizice/juridice autorizate;

Având în vedere H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018 privind însusirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, reactualizat;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă completarea Anexei 4.1. (bunuri aflate in evidenta/gestiunea Serviciului GIS Cadastru) a inventarului domeniului privat al Municipiului Iasi, insusit prin H.C.L. nr. 211 din 30.05.2018, cu urmatoarele suprafete de teren, conform Anexelor 1-17 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • • imobilul teren de 745 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcelele CAT 7362 și DS 8125, conform Anexei 1;

  • • imobilul teren de 808 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcelele CAT 7363, conform Anexei 2;

  • • imobilul teren de 345 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcela CAT 8122, conform Anexei 3;

  • • imobilul teren de 69 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcelele CAT 8122 și CAT 7362, conform Anexei 4;

  • • imobilul teren de 458 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcelele CAT 7362, CAT 8121, CAT 8122 și CAT 7362, conform Anexei 5;

  • • imobilul teren de 326 mp, situat in zona Casei Sindicatelor, str. Duca Vodă - str. Broscăriei cu urmatorii identificatori cadastrali: cvartal 20, parcelele CAT 8121, CAT 8120 și CAT 7362, conform Anexei 6;

  • •  imobilul teren de 1435 mp teren, situat în Iasi, str. Arges nr. 2A, cu urmatorii identificatori cadastrali: Tarla 31, parcela CAT 3502, conform Anexei 7;

  • • imobilul teren de 572 mp teren, situat în Iasi, str. Ciric nr. 9, cu urmatorii identificatori cadastrali: sector cadastral 1, parcele VH 19,CC 15, AG 16, CC13, conform Anexei 8;

  • • imobilul teren de 350 mp teren, situat în Iasi, sos Natională nr. 5, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 1, parcela CAT 67, conform Anexei 9;

  • • imobilul teren de 500 mp teren, situat în Iasi, sos Natională nr. 5 (fostă str. Argeș nr. 89), cu urmatorii identificatori cadastrali: T 1, parcela CAT 67, conform Anexei 10;

  • • imobilul teren de 134 mp teren, situat în Iasi, str. Transilvaniei nr. 13, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 110, parcela CC 4042, conform Anexei 11;

  • • imobilul teren de 183 mp teren, situat în Iasi, str. Arcu în apropierea intersecției cu str. Gându, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 80, parcela CAT 2673, conform Anexei 12;

  • • imobilul teren de 465 mp teren, situat în Iasi, str. Gându în apropierea intersecției cu str. Arcu, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 80, parcela CAT 2673, conform Anexei 13;

  • • imobilul teren de 129 mp teren, situat în Iasi, str. Ciurchi nr. 3, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 71, parcela AG 4168, conform Anexei 14;

  • • imobilul teren de 370 mp teren, situat în Iasi, str. Trei Fântâni nr. 8, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 134, parcela P 4751, conform Anexei 15;

  • • imobilul teren de 259 mp teren, situat în Iasi, str. Buznea nr. 2, cu urmatorii identificatori cadastrali: T 69, parcela CC 2330, C 2330/1, C 2330/2, conform Anexei 16;

  • • imobilul teren de 169 mp teren, situat în Iasi, str. Mitropolit Varlaam FN (lângă nr. 6), cu urmatorii identificatori cadastrali: T 25, parcela CR 8038, conform Anexei 17.

Art.2. Copie după prezenta hotarare va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Directiei Evidenta Patrimoniu Public si Privat; Serviciului GIS Cadastru;DGEFPL în vederea actualizării evidenței financiar contabile; Instituției Prefectului Judetului Iași;

Art.3 Dreptul de proprietate privind imobilele care sunt supuse inventarierii vor fi înscrise în Cartea Funciară a Muncipiului Iași prin grija Serviciului GIS Cadastru și a D.E.P.P.P.

Art.4 Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Directia Evidenta Patrimoniu Public si Privat;Serviciul GIS Cadastru,DGEFPL.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 442 din 29 Noiembrie 2019