Hotărârea nr. 441/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iaşi

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de

29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Raportul de specialitate nr.126417/20.11.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane,;

Având în vedere referatele nr.79468/18.07.2019,   91227/22.08.2019

și118639/31.10.2019 întocmite de Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale;

Având în vedere Referatele nr.91343/23.08.2019 și nr.92863/28.08.2019 întocmite de Direcția Proiecte Europene;

Având în vedere Referatul nr.89694/2019 întocmit de Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere Raportul final nr.126411/20.11.2019;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.63/2010 privind modificarea și completarea

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere adresa Instituției Prefectului Județului Iași nr. 40254/2019 privind numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.129 alin.(2) lit. a), alin.(3) lit.c) și art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrative:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Organigrama și Statul de Funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, conform anexelor 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Iași, aprobat prin HCL nr.133/2018, se actualizează conform anexelor 3-5 la prezenta hotărâre.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Serviciului Resurse Umane și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Serviciul Resurse Umane.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 441 din 29 Noiembrie 2019


ORGANIGRAMA MUNICIPIULUI IAȘI


APROBAT

MIHAI CHIRICA

PRIMARUL MUNICIPIULUI IASI
, 1 61

Direcția Juridica

5

z

Director Executiv

Fp


Serviciul

20

Fp

Contencios

1

19

Biroul Monitorizarea6

Fp

1

5


1 48


Directia Relatii Publice si Transparenta Decizionala


_____v________

Director Executiv Fp


Serviciul Centrul |13|Fp -o de Informații pentru Cetateni |12


153

Direcția Arhitectura si Urbanism


___v____

Arhitect Sef


1 46


Directia Generala

Tehnica si Dezvoltare


I-

Directia de

Transformare Digitala si Implementare Smart - City

_ Director Executiv Fp


1 16


Directia Evidenta

Patrimoniu Public si Privat

_ Director Executiv Fp


_____v_____

Director General


Serviciul Autorizare Construcții


14 Fp


1

13
Serviciul

Achizitii Publice

Compartimentul

3

Fp

Monitorizare

0

Contracte

3


Compartimentul

2

Fp

Contractare

0

Servicii Sociale

2

Fp62


Biroul Democrație -t> Participativa Locala Centre de Cartier


Biroul

Autorizare Retele


6_FP

X

5


|l|40

Directia Tehnica si

Servicii Comunitare

6 _

Director Executiv Fp


1 48


Directia Implementare

Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana


Director Executiv


Fp


|1|22

Directia

Proiecte Europene

_

Director Executiv Fp


Compartimentul

2

C

L-p

Promovare Turism

0

2


Biroul Relații cu

4

C

Societatea Civila

1

3


Compartimentul

3

C

pentru Tineret si

0

Sport

3Serviciul Resurse

8

Fp

Umane

1

7


Serviciul

6

C

Coordonare

1

Programe Culturale

5


Compartimentul

Centenar

4

0

4


Fp32

C

59


Compartimentul 18 |Fp Registratura D.G.E.F.P.L.


Biroul Dezvoltare 6 |Fp Urbana si Monumente


Compartimentul Relații cu Publice


-O Biroul Diaspora


Biroul

Evenimente Publice


Fp40


4 Fp


Biroul

-p Reglementare |X Publicitate Urbana


6 Fp


7 Fp


7 Fp


Compartimentul 3 C Design si Arhitectura UrbanaServiciul Investiții Proprii

8

1

7


Compartimentul Proiecte in Sanatate

1

0

1


Compartimentul

4

C

2

Monitorizare Tehnica

0

Fp

2

- SIP

4


Serviciul G.I.S.

Cadastru


11


x

10


Fp48

C

6


Compartimentul Tehnic

-p de Implementare a

Legilor Proprietatii

7

C

3

0

Fp

4

7Serviciul Voluntariat pentru Situatii de Urgenta

0

1

0Serviciul Promovare

8

Fp

si Monitorizare

1

Calitate Mediu

7C

38


2

POLITIA LOCALA


2 DIRECȚIA LOCALA DE EVIDENTA A PERSOANELOR


2 DIRECȚIA DE ASISTENTA SOCIALA


2

SPITALUL CLINIC "DR. C. I. PARHON"


2

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE


2

CASA DE CULTURA

“MIHAI URSACHI”


2

EDITURA JUNIMEA


Serviciul Monitorizarea Implementării si Postimplementarii Proiectelor Eurooene

17

1

16

Fp

Compartimentul

Evidență Contracte de Finanțare

Nerambursabilă

5

C

0

5Fpi8

C

5

|3|18O

Direcția Generala Economica si Finanțe Publice Locale


_____2_______

Director General Fp


c

17


Fp35

c

16


Fp24


C 92


v

Activitatea Economica


____v____ Activitatea de Taxe si Impozite Locale


_____2____ _

Director Executiv Fp


Serviciul Contabilitate

11

Fp

1

10


10

Fp

-0

Serviciul Buget

1

9


Serviciul Financiar

10

1

9

Fp32


Compartimentul Registru Agricol

4

0

4

Fpi3


_____2____ _

Director Executiv Fp


Serviciul încasare Numerar


17 Fp

x

16


Serviciul Venituri

13

1

12

Fp

din ContracteBiroul Constatare

24

Fp

Serviciul Control

13

Fp

-o

Impunere

1

--------------1>

Fiscal Persoane

1

Persoane Fizice

23

Fizice si Juridice

12

Biroul Executare

13

Fp

Biroul Analiza

6

Fp

-0

Creante Bugetare

1

-------0

Economica, Avizări

1

Persoane Fizice 1

12

Tarife si Ajutor de

5

Biroul Executare

14

Fp

Serviciul Constatare,

1

Fp

Creante Bugetare

1

Impunere si

1

Persoane Fizice 2

1 o

1?

Executare Persoane

1

I3

Juridice

U

Fp 93


Biroul Constatare

22

Fp

Impunere

1

Persoane Juridice

21


Compartimentul

4

Fp

H>

Management

0

Financiar

4

Fp36


Biroul Executare

13

Fp

Creanțe Bugetare

1

Persoane Juridice

12


Fp

55


C13


FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICA

3

FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE, din care:

70

FUNCȚII PUBLICE GENERALE

68

FUNCȚII PUBLICE SPECIFICE

2

FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

507

TOTAL FUNCȚII PUBLICE

577

FUNCȚII CONTRACTUALE DE CONDUCERE

14

FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

243

TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE

257

TOTAL FUNCȚII

837


___2___

ATENEUL NATIONAL

DIN IASI


2

MUZEUL MUNICIPAL “REGINA MARIA”


2

DIRECTIA CRESE


UNITATI DE INVATAMANT ȘCOLAR SI PREȘCOLAR


2

SC SERVICII PUBLICE IAȘI SA


2

SC TERMO SERVICE SA2

SC ECOPIATA SA


SC COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAȘI SA


2

SC CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE SA


REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC


Anexa nr.2 la HCL nr.

STAT DE FUNCȚII

9

MUNICIPIUL IAȘI

9


441/29.11.2019

Nr.

Crt

ID post

Structura

Funcția de

9 demnitate publică

Funcția

9

publică

Clasa

Gradul profesional

Nivelul studiilor

Funcția contractuală

9

Treapta profesională

Nivelul studiilor

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

9

0

2

3

4

5

6

7

9

10

11

12

13

Demnitari

1

Primar

2

Viceprimar

3

Viceprimar

4

Administrator Public

S

Secretar General al Municipiului

5

261363

Secretar General al Municipiului

II

S

Biroul Secretariat CL, Arhiva, Evid.dispoziții

6

261787

Sef Birou

II

S

7

444599

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

8

261790

Consilier

I

SUPERIOR

S

9

261823

Inspector -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

10

261791

Consilier

I

ASISTENT

S

Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative

11

261786

Consilier

I

SUPERIOR

S

12

261396

Consilier

I

SUPERIOR

S

13

261785

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

Compartimentul Registrul Agricol

14

261814

Consilier

I

SUPERIOR

S

15

261817

Inspector

I

SUPERIOR

S

16

261822

Inspector

I

SUPERIOR

S

17

444600

Inspector

I

ASISTENT

S

Cabinet Primar

18

Inspector de specialitat e

IA

S

19

Inspector de specialitat e

IA

S

20

Inspector de specialitat e

IA

S

21

Inspector SSD

IA

SSD

Serviciul Corp Control Primar

22

261607

Sef Serviciu

II

S

23

261608

Consilier

I

SUPERIOR

S

24

261610

Inspector

I

SUPERIOR

S

25

261611

Inspector

I

SUPERIOR

S

26

261609

Inspector

I

SUPERIOR

S

27

261614

Consilier

I

SUPERIOR

S

28

261613

Inspector

I

SUPERIOR

S

29

261612

Inspector

I

ASISTENT

S

Compartimentul Statistică și Prognoză

30

Inspector de specialitat e

IA

S

31

Inspector de specialitat e

I

S

32

Inspector de specialitat e

II

S

33

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

DEBUTANT

S

Serviciul Managementul Calității si Control Intern Managerial

34

Sef Serviciu

II

S

35

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

36

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

37

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

38

Inspector de specialitat e

IA

S

39

Inspector de specialitat e

I

S

40

Inspector de specialitat e

I

S

41

Inspector de specialitat e

DEBUTANT

S

Serviciul Dezvoltarea Capacității Administrative

42

Sef Serviciu

II

S

43

Inspector de specialitat e

IA

S

44

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

45

Inspector de specialitat e

I

S

46

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

47

Inspector de specialitat e

I

S

48

Inspector de specialitat e

II

S

Biroul Comunicare

49

Sef Birou

II

S

50

Inspector de specialitat e

IA

S

51

Inspector de specialitat e

IA

S

52

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

53

Inspector de specialitat e

I

S

54

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

Compartimentul pentru problemele rromilor

55

Inspector de specialitat e

I

S

56

Referent

I

M

Serviciul Relații Comunitare și Politici Publice

57

Sef Serviciu -temporar vacant

II

S

58

Inspector de specialitat e

IA

S

59

Inspector de specialitat e

I

S

60

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

61

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

DEBUTANT

S

Biroul Cooperare Economică și Turism

62

Sef Birou

II

S

63

Inspector de specialitat e

I

S

64

Inspector de specialitat e

II

S

65

Inspector de specialitat e

II

S

Compartimentul Promovare Turism

66

Inspector de specialitat e

II

S

67

Inspector de specialitat e -temporar vacant

II

S

Biroul Relații cu Societatea Civilă

68

Sef Birou

II

S

69

Inspector de specialitat e

IA

S

70

Inspector de specialitat e

IA

S

71

Inspector de specialitat e

IA

S

Compartimentul pentru Tineret și Sport

72

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

73

Inspector de specialitat e

IA

S

74

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

Serviciul Relații Internationale

75

261404

Sef Serviciu

II

76

261405

Consilier

I

SUPERIOR

S

77

261406

Consilier

I

SUPERIOR

S

78

261384

Consilier

I

SUPERIOR

S

79

261408

Consilier

I

SUPERIOR

S

80

261409

Consilier

I

SUPERIOR

S

81

261401

Consilier

I

PRINCIP.

S

82

261397

Consilier

I

ASISTENT

S

Serviciul Audit Public Intern

83

261364

Sef Serviciu

II

S

84

261369

Auditor

I

SUPERIOR

S

85

261368

Auditor

I

SUPERIOR

S

86

261371

Auditor

I

SUPERIOR

S

87

261365

Auditor

I

SUPERIOR

S

88

261370

Auditor

I

SUPERIOR

S

89

261367

Auditor

I

PRINCIP.

S

90

261366

Auditor

I

PRINCIP.

S

Serviciul Resurse Umane

91

261372

Sef Serviciu

II

S

92

261376

Consilier

I

SUPERIOR

S

93

261380

Consilier

I

SUPERIOR

S

94

261375

Consilier

I

SUPERIOR

S

95

444591

Consilier

I

SUPERIOR

S

96

261374

Consilier

I

SUPERIOR

S

97

261373

Consilier

I

SUPERIOR

S

98

261379

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Coordonare Programe Culturale

99

Sef Serviciu

II

S

100

Inspector de specialitat e

IA

S

101

Inspector de specialitat e

IA

S

102

inspector de specialitat e -temporar ocupat

i

S

103

inspector de specialitat e

ii

S

104

inspector de specialitat e -temporar ocupat

ii

S

Compartimentul Centenar

105

inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

106

inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

107

inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

108

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

Direcția Juridică

109

261795

Director executiv

II

S

Serviciul Contencios

110

261796

Sef Serviciu -temporar vacant

II

S

111

261797

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

112

261800

Consilier juridic -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

113

261802

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

114

261801

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

115

261809

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

116

261798

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

117

261810

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

118

261815

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

119

261816

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

120

261576

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

121

261803

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

122

261805

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

123

261806

Consilier juridic -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

124

261807

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

125

261808

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

126

470284

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

127

261570

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

128

470285

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

129

261824

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Monitorizarea Punerii în Aplicare a Hotărârilor Judecătorești

130

470286

Sef Birou

II

S

131

261826

Consilier

I

SUPERIOR

S

132

444596

Consilier

I

SUPERIOR

S

133

261819

Inspector

I

SUPERIOR

S

134

444597

Consilier

I

PRINCIP.

S

135

470423

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

Serviciul Legislație, Metodologie și Avize Legalitate

136

470287

Sef Serviciu

II

S

137

470288

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

138

470289

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

139

470291

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

140

470292

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

141

470293

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

142

470294

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

143

470295

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

144

470296

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

145

470297

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

146

470298

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

147

470299

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

148

470300

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

149

470301

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

150

470302

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

151

470303

Consilier juridic

I

ASISTENT

S

Biroul Guvernanță Corporativă

152

470304

Sef Birou

II

S

153

470305

Consilier

I

SUPERIOR

S

154

470306

Consilier

I

SUPERIOR

S

155

470309

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

156

470307

Consilier

I

PRINCIP.

S

157

470308

Consilier

I

PRINCIP.

S

Serviciul Achiziții Publice

158

261840

Sef Serviciu

II

S

159

261842

Consilier achiziții publice

I

SUPERIOR

S

160

261843

Consilier achiziții publice -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

161

261844

Consilier achiziții publice

I

SUPERIOR

S

162

261846

Consilier achiziții publice

I

SUPERIOR

S

163

261845

Consilier achiziții publice

I

PRINCIP.

S

164

261841

Consilier achiziții publice

I

PRINCIP.

S

165

470316

Consilier achiziții publice

I

ASISTENT

S

Compartimentul

Monitorizare Contracte

166

470312

Consilier achiziții publice

I

SUPERIOR

S

167

470311

Consilier achiziții publice

I

PRINCIP.

S

168

470310

Consilier achiziții publice

I

ASISTENT

S

Compartimentul

Contractare Servicii

Sociale

169

470318

Consilier achiziții publice

I

SUPERIOR

S

170

470317

Consilier achiziții publice

I

PRINCIP.

S

Direcția Relații Publice și

Transparență Decizională

171

470319

Director executiv

II

S

Centrul de Informații pentru Cetațeni

172

261382

Sef Serviciu

II

S

173

261383

Consilier

I

SUPERIOR

S

174

261385

Consilier

I

SUPERIOR

S

175

261387

Consilier

I

SUPERIOR

S

176

261386

Inspector

I

SUPERIOR

S

177

261388

Inspector

I

SUPERIOR

S

178

261784

Consilier

I

SUPERIOR

S

179

261390

Consilier

I

SUPERIOR

S

180

261402

Consilier

I

PRINCIP.

S

181

261394

Consilier

I

ASISTENT

S

182

261393

Consilier -temporar vacant

I

ASISTENT

S

183

261389

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

184

261391

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Democrație Participativă Locală, Centre de Cartier

185

Sef Birou

II

S

186

Inspector de specialitat e

IA

S

187

Inspector de specialitat e

IA

S

188

Inspector de specialitat e

IA

S

189

Inspector de specialitat e

IA

S

190

Inspector de specialitat e -temporar vacant

II

S

191

Inspector de specialitat e

I

S

192

Inspector de specialitat e

I

S

193

Inspector de specialitat e

II

S

Compartimentul

Registratură D.G.E.F.P.L.

194

470320

Consilier

I

SUPERIOR

S

195

470321

Consilier

I

SUPERIOR

S

196

470322

Consilier

I

SUPERIOR

S

197

470323

Consilier

I

PRINCIP.

S

198

470324

Consilier

I

PRINCIP.

S

199

470326

Consilier

I

PRINCIP.

S

200

470327

Consilier

I

ASISTENT

S

201

470325

Consilier

I

ASISTENT

S

Compartimentul Relații cu Publicul

202

261398

Consilier

I

SUPERIOR

S

203

261400

Consilier

I

SUPERIOR

S

204

261399

Consilier

I

PRINCIP.

S

205

261392

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Diaspora

206

470328

Sef Birou

II

S

207

261731

Consilier

I

SUPERIOR

S

208

470333

Consilier

I

PRINCIP.

S

209

470329

Consilier

I

ASISTENT

S

210

470330

Consilier

I

ASISTENT

S

211

470331

Consilier

I

ASISTENT

S

212

470332

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Evenimente Publice

213

261834

Sef Birou

II

S

214

261835

Consilier

I

SUPERIOR

S

215

261836

Consilier

I

SUPERIOR

S

216

261837

Consilier

I

SUPERIOR

S

217

444595

Consilier

I

SUPERIOR

S

218

261838

Inspector

I

SUPERIOR

S

219

261839

Referent

III

SUPERIOR

M

Direcția Arhitectură și Urbanism

220

261623

Arhitect Sef

II

S

Serviciul Autorizare Construcții

221

261637

Sef Serviciu

II

S

222

261643

Consilier

I

SUPERIOR

S

223

261638

Consilier

I

SUPERIOR

S

224

261640

Consilier

I

SUPERIOR

S

225

261642

Consilier

I

SUPERIOR

S

226

261647

Consilier

I

SUPERIOR

S

227

261648

Consilier

I

SUPERIOR

S

228

470341

Consilier

I

SUPERIOR

S

229

470340

Consilier -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

230

261641

Consilier

I

ASISTENT

S

231

261644

Consilier

I

ASISTENT

S

232

470339

Consilier

I

ASISTENT

S

233

470338

Consilier

I

ASISTENT

S

234

261645

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Autorizare Rețele

235

470334

Sef Birou -temporar ocupat

II

S

236

261651

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

237

261652

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

238

444592

Inspector

I

SUPERIOR

S

239

470335

Consilier -temporar ocupat

I

PRINCIP.

S

240

470336

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Dezvoltare Urbană și Monumente

241

470342

Sef Birou

II

S

242

261639

Consilier

I

SUPERIOR

S

243

261646

Consilier

I

SUPERIOR

S

244

470343

Consilier

I

PRINCIP.

S

245

444593

Consilier

I

PRINCIP.

S

246

261650

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Reglementare Publicitate Urbană

247

261653

Sef Birou

II

S

248

261654

Consilier

I

SUPERIOR

S

249

261655

Consilier

I

SUPERIOR

S

250

261658

Consilier

I

SUPERIOR

S

251

261656

Inspector

I

SUPERIOR

S

252

261657

Inspector -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

Compartimentul Design și Arhitectură Urbană

253

Inspector de specialitat e

I

S

254

Inspector de specialitat e

II

S

255

Inspector de specialitat e

II

S

Serviciul G.I.S. Cadastru

256

261624

Sef Serviciu

II

S

257

261811

Consilier

I

SUPERIOR

S

258

261812

Consilier

I

SUPERIOR

S

259

261625

Consilier

I

SUPERIOR

S

260

261628

Consilier

I

SUPERIOR

S

261

261626

Consilier

I

SUPERIOR

S

262

261631

Inspector

I

SUPERIOR

S

263

261630

Inspector

I

SUPERIOR

S

264

261635

Inspector

I

SUPERIOR

S

265

261633

Inspector

I

SUPERIOR

S

266

261634

Inspector

I

SUPERIOR

S

267

261632

Inspector

I

PRINCIP.

S

Compartimentul Tehnic de Implementare a Legilor Proprietății

268

261818

Inspector

I

SUPERIOR

S

269

261821

Inspector

I

SUPERIOR

S

270

261629

Inspector

I

PRINCIP.

S

271

Inspector de specialitat e

IA

S

272

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

273

Referent

IA

M

Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare

274

261659

Director general -temporar vacant

II

S

Serviciul Promovare și Monitorizare Calitate Mediu

275

261661

Sef Serviciu

II

S

276

261665

Consilier

I

SUPERIOR

S

277

261662

Consilier

I

SUPERIOR

S

278

261668

Consilier

I

SUPERIOR

S

279

261663

Consilier

I

SUPERIOR

S

280

261667

Inspector

I

SUPERIOR

S

281

261664

Inspector

I

SUPERIOR

S

282

261666

Inspector

I

PRINCIP.

S

Serviciul Administrativ

283

Sef Serviciu

II

S

284

Inspector de specialitat e

IA

S

285

Inspector de specialitat e

IA

S

286

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

287

Inspector de specialitat e

I

S

288

Inspector de specialitat e

I

S

289

Inspector de specialitat e

II

S

290

Referent

IA

M

291

Inspector de specialitat e

II

S

292

Referent

I

M

293

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

294

Muncitor Calificat

I

G

295

Muncitor Calificat

I

G

296

Muncitor Calificat

I

G

297

Muncitor Calificat

I

G

298

Muncitor Calificat

II

G

299

Ingrijitor -temporar ocupat

G

300

Ingrijitor -temporar ocupat

G

301

Ingrijitor

G

302

Ingrijitor

G

303

Ingrijitor

G

304

Ingrijitor

G

305

Ingrijitor -temporar ocupat

G

306

Ingrijitor

-

G

307

Ingrijitor

-

G

308

Ingrijitor -temporar ocupat

G

309

Ingrijitor

-

G

310

Ingrijitor

-

G

311

Ingrijitor

-

G

312

Ingrijitor

-

G

313

Sofer -temporar ocupat

I

G

314

Sofer -temporar ocupat

I

G

315

Sofer

I

G

Compartimentul Tehnic

316

Inspector de specialitat e

IA

S

317

Inspector de specialitat e

II

S

318

Sofer

I

G

319

Sofer

I

G

320

Sofer -temporar ocupat

I

G

Direcția Tehnică și Servicii Comunitare

321

261660

Director executiv

II

S

Serviciul Eficiență Energetică și Utilități Publice

322

261669

Sef Serviciu

II

S

323

261728

Consilier

I

SUPERIOR

S

324

261671

Consilier

I

SUPERIOR

S

325

261670

Consilier

I

SUPERIOR

S

326

261673

Inspector

I

SUPERIOR

S

327

261672

Inspector

I

SUPERIOR

S

328

261676

Inspector

I

SUPERIOR

S

329

261674

Consilier

I

PRINCIP.

S

Biroul Spații Verzi și Salubritate

330

261683

Sef Birou

II

S

331

261684

Consilier

I

SUPERIOR

S

332

261686

Consilier

I

SUPERIOR

S

333

261688

Inspector -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

334

261733

Consilier

I

PRINCIP.

S

335

261687

Inspector -temporar vacant

I

ASISTENT

S

Biroul Versanți

336

261689

Sef Birou

II

337

261690

Consilier

I

SUPERIOR

S

338

261691

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

339

261736

Consilier

I

SUPERIOR

S

340

261692

Inspector

I

ASISTENT

S

341

261693

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

Serviciul Străzi

Municipale

342

261695

Sef Serviciu

II

S

343

261698

Consilier

I

SUPERIOR

S

344

261732

Consilier

I

SUPERIOR

S

345

261696

Consilier

I

SUPERIOR

S

346

261697

Consilier

I

SUPERIOR

S

347

261699

Consilier

I

PRINCIP.

S

348

470413

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Reglementare

Transporturi Urbane

349

261677

Sef Birou

II

S

350

261682

Consilier

I

SUPERIOR

S

351

261678

Consilier

I

SUPERIOR

S

352

261679

Consilier

I

SUPERIOR

S

353

261681

Consilier

I

SUPERIOR

S

354

261680

Consilier

I

SUPERIOR

S

Biroul Protecție Civila, Securitate și Sanătate în Muncă

355

261720

Sef Birou -temporar vacant

II

S

356

261721

Consilier

I

SUPERIOR

S

357

261722

Inspector -temporar ocupat

I

SUPERIOR

S

358

261723

Inspector

I

SUPERIOR

S

359

261724

Inspector

I

SUPERIOR

S

360

261725

Inspector

I

SUPERIOR

S

Serviciul Voluntariat ptentru Situații de Urgență

361

Inspector de specialitat e

II

S

Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană

362

470344

Director executiv

II

S

Serviciul Investiții Proprii

363

261726

Sef Serviciu

II

S

364

261727

Consilier

I

SUPERIOR

S

365

261729

Consilier

I

SUPERIOR

S

366

261730

Consilier

I

SUPERIOR

S

367

261734

Consilier

I

SUPERIOR

S

368

261735

Consilier

I

SUPERIOR

S

369

261737

Consilier

I

SUPERIOR

S

370

261738

Consilier

I

SUPERIOR

S

Compartimentul Proiecte în Sănătate

371

261739

Consilier

I

SUPERIOR

S

Compartiment Monitorizare Tehnică S.I.P.

372

470346

Consilier

I

PRINCIP.

S

373

470345

Consilier

I

ASISTENT

S

374

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

375

Inspector de specialitat e

II

S

Serviciul Implementare Strategii

376

470347

Sef Serviciu

II

S

377

470351

Consilier

I

SUPERIOR

S

378

470415

Consilier

I

SUPERIOR

S

379

470349

Consilier

I

SUPERIOR

S

380

470348

Consilier

I

SUPERIOR

S

381

470352

Consilier

I

PRINCIP.

S

382

470353

Consilier

I

PRINCIP.

S

383

470354

Consilier

I

ASISTENT

S

Biroul Cooperare Economică

384

Sef Birou

II

S

385

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

386

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

387

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

388

Inspector de specialitat e

II

S

389

Inspector de specialitat e

II

S

Biroul Implementare Strategie Urbană

390

470357

Sef Birou

II

S

391

470358

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

392

470356

Consilier

I

SUPERIOR

S

393

470361

Consilier

I

PRINCIP.

S

394

470360

Consilier

I

ASISTENT

S

395

470359

Consilier

I

DEBUTANT

S

Biroul Mobilitate și

Dezvoltare Metropolitană

396

Sef Birou

II

S

397

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

398

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

399

Inspector de specialitat e

II

S

400

Inspector de specialitat e

II

S

Biroul Cooperare

Transfrontalieră

401

470364

Sef Birou

II

S

402

470365

Consilier

I

SUPERIOR

S

403

470368

Consilier

I

PRINCIP.

S

404

470366

Consilier

I

ASISTENT

S

405

470367

Consilier

I

ASISTENT

S

406

470369

Consilier

I

DDEBUTANT

S

Compartimentul

Management Financiar

407

470370

Consilier

I

SUPERIOR

S

408

470373

Consilier

I

PRINCIP.

S

409

470372

Consilier -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

410

470374

Consilier -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

Direcția Proiecte Europene

411

Director executiv

II

S

Serviciul Monitorizarea Implementarii și Postimplementarii Proiectelor Europene

412

Sef Serviciu

II

S

413

470407

Consilier

I

SUPERIOR

S

414

470408

Consilier

I

SUPERIOR

S

415

470409

Consilier

I

SUPERIOR

S

416

Consilier

I

SUPERIOR

S

417

Consilier

I

SUPERIOR

S

418

Consilier

I

SUPERIOR

S

419

Consilier

I

SUPERIOR

S

420

Consilier

I

SUPERIOR

S

421

Consilier

I

SUPERIOR

S

422

Consilier

I

SUPERIOR

S

423

261593

Inspector

I

SUPERIOR

S

424

261592

Inspector

I

SUPERIOR

S

425

470410

Consilier

I

PRINCIP.

S

426

470411

Consilier

I

PRINCIP.

S

427

Consilier

I

PRINCIP.

S

428

Consilier

I

ASISTENT

S

Compartimentul Evidență contracte de finanțare nerambursabilă

429

Inspector de specialitat e

IA

S

430

Inspector de specialitat e

I

S

431

Inspector de specialitat e

I

S

432

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

433

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

DEBUTANT

S

Directia de Transformare Digitala si Implementare Smart City

434

470371

Director executiv

II

S

Serviciul Informatizare

435

261701

Sef Serviciu

II

S

436

261702

Consilier

I

SUPERIOR

S

437

261705

Consilier

I

SUPERIOR

S

438

261709

Consilier

I

SUPERIOR

S

439

261703

Inspector

I

SUPERIOR

S

440

261704

Inspector

I

SUPERIOR

S

441

261706

Inspector

I

SUPERIOR

S

442

261707

Inspector

I

SUPERIOR

S

443

261707

Consilier

I

PRINCIP.

S

compartimentul Administrare Infrastructura si Echipamente Informatice

444

261716

Consilier

I

SUPERIOR

S

445

261715

Consilier

I

SUPERIOR

S

446

261718

Inspector

I

SUPERIOR

S

447

261717

Inspector

I

SUPERIOR

S

448

261719

Referent -temporar vacant

III

SUPERIOR

M

Compartimentul Administrare Baze de Date și Aplicații Informatice

449

261712

Consilier

I

SUPERIOR

S

450

261711

Consilier

I

SUPERIOR

S

451

261710

Consilier

I

SUPERIOR

S

452

261713

Consilier

I

SUPERIOR

S

453

261714

Consilier

I

SUPERIOR

S

Biroul Implementare Strategie de Transformare Digitală a Municipiului Iași

Sef Birou

II

S

Inspector de specialitat e

II

S

Inspector de specialitat e

II

S

Biroul de Management al Traficului

457

Sef Birou

II

S

458

Inspector de specialitat e

IA

S

459

Inspector de specialitat e

I

S

460

Inspector de specialitat e

II

S

461

Referent -temporar ocupat

IA

M

462

Referent

IA

M

463

Referent

I

M

464

Referent

I

M

465

Referent

I

M

466

Referent

II

M

467

Referent

II

M

Compartimentul Suport I.T. Management Trafic

468

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

469

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

I

S

470

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

II

S

Compartimentul Urbanism I.T.

I

S

471

444594

Consilier

I

ASISTENT

S

472

470337

Consilier

I

PRINCIP.

S

Directia Evidență Patrimoniu Public si Privat

473

261743

Director executiv

II

S

Serviciul Evidență Patrimoniu Public și Privat

474

470375

Sef Serviciu

II

S

475

261755

Consilier

I

SUPERIOR

S

476

470379

Consilier

I

SUPERIOR

S

477

470377

Consilier

I

SUPERIOR

S

478

261748

Inspector

I

SUPERIOR

S

479

261750

Consilier

I

SUPERIOR

S

480

470378

Consilier

I

PRINCIP.

S

481

470376

Consilier

I

DEBUTANT

S

Biroul Evidență Patrimoniu în Administrare Proprie

482

470381

Sef Birou

II

S

483

470386

Consilier

I

SUPERIOR

S

484

470385

Consilier

I

SUPERIOR

S

485

470384

Consilier

I

PRINCIP.

S

486

470383

Consilier

I

ASISTENT

S

487

470382

Referent

III

SUPERIOR

M

Compartimentul Evidență Patrimoniu în Administrare Delegată

488

470388

Inspector

I

SUPERIOR

S

489

470387

Inspector

I

PRINCIP.

S

Direcția Fond Locativ

490

470389

Director executiv

II

S

Serviciul Administrare Spații cu Destinație de Locuinta

491

261763

Sef Serviciu

II

S

492

261779

Consilier

I

SUPERIOR

S

493

261764

Consilier

I

SUPERIOR

S

494

261765

Consilier

I

SUPERIOR

S

495

261766

Inspector

I

PRINCIP.

S

496

261781

Referent

III

SUPERIOR

M

497

261782

Referent

III

SUPERIOR

M

498

261770

Referent

III

SUPERIOR

M

499

261771

Referent

III

SUPERIOR

M

500

261767

Referent

III

SUPERIOR

M

501

Inspector de specialitat e

II

S

Biroul Evidență Solicitari Locative

502

261772

Sef Birou -temporar vacant

II

S

503

470391

Consilier

I

SUPERIOR

S

504

470390

Consilier

I

SUPERIOR

S

505

261776

Inspector

I

SUPERIOR

S

506

261777

Consilier

I

SUPERIOR

S

507

470393

Consilier

I

PRINCIP.

S

508

470392

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Monitorizare Exploatare Locuințe

509

470394

Sef Birou

II

S

Compartimentul Monitorizare Juridică și Economică

510

261745

Consilier

I

SUPERIOR

S

511

470397

Consilier juridic

I

SUPERIOR

S

512

470396

Consilier juridic

I

PRINCIP.

S

Compartimentul Monitorizare Tehnică D.F.L.

513

261759

Inspector

I

SUPERIOR

S

514

470414

Inspector

I

SUPERIOR

S

515

261780

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

516

261783

Referent

III

SUPERIOR

M

517

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

518

Inspector de specialitat e -temporar ocupat

IA

S

519

Inspector de specialitat e

IA

S

520

Inspector de specialitat e

IA

S

521

Inspector de specialitat e

IA

S

522

Referent

IA

M

523

Referent -temporar ocupat

IA

M

524

Referent

IA

M

Serviciul Asociații Proprietari

525

261615

Sef Serviciu

II

S

526

261622

Consilier

I

SUPERIOR

S

527

261617

Consilier

I

SUPERIOR

S

528

261616

Consilier

I

SUPERIOR

S

529

261619

Inspector

I

SUPERIOR

S

530

261620

Inspector

I

SUPERIOR

S

531

261618

Inspector

I

PRINCIP.

S

532

261621

Inspector

I

PRINCIP.

S

533

470399

Inspector

I

PRINCIP.

S

Compartimentul Personal Auxiliar

534

Ingrijitor

-

G

535

Muncitor Calificat

I

G

536

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

537

Muncitor Calificat

I

G

538

Muncitor Calificat

I

G

539

Muncitor Calificat -temporar ocupat

II

G

Direcția Exploatare Patrimoniu

540

Director executiv

II

S

Serviciul Administrare Spații Comerciale, Terenuri și alte Bunuri

541

261744

Sef Serviciu

II

S

542

261752

Consilier

I

SUPERIOR

S

543

470402

Consilier

I

SUPERIOR

S

544

261747

Inspector

I

SUPERIOR

S

545

261751

Consilier

I

SUPERIOR

S

546

261749

Consilier

I

SUPERIOR

S

547

470401

Consilier

I

SUPERIOR

S

548

261746

Consilier

I

PRINCIP.

S

549

Inspector de specialitat e

IA

S

550

Inspector de specialitat e

II

S

551

Inspector de specialitat e

II

S

552

Referent

IA

M

553

Referent

IA

M

554

Referent

IA

M

Compartimentul Baza de Agrement Ciric

555

Inspector de specialitat e

II

S

556

Referent

IA

M

557

Referent -temporar ocupat

IA

M

558

Referent

IA

M

559

Referent -temporar vacant

IA

M

560

Referent

IA

M

561

Referent

II

M

562

Administr ator

I

M

563

Referent casier

1A

M

564

Referent casier

1A

M

565

Referent casier

IA

M

566

Referent casier

1A

M

567

Asistent Medical

-

M

568

Asistent Medical pl.

M

569

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

570

Muncitor

Calificat -

I

G

571

Muncitor Calificat

I

G

572

Muncitor Calificat

I

G

573

Muncitor Calificat

I

G

574

Muncitor Calificat

I

G

575

Muncitor Calificat

I

G

576

Muncitor Calificat

I

G

577

Muncitor Calificat

I

G

578

Muncitor Calificat

I

G

579

Muncitor Calificat

I

G

580

Muncitor Calificat

I

G

581

Muncitor Calificat

I

G

582

Muncitor Calificat

I

G

583

Muncitor Calificat

I

G

584

Muncitor Calificat

I

M

585

Muncitor Calificat

I

G

586

Muncitor Calificat

I

G

587

Muncitor Calificat

I

G

588

Muncitor Calificat

I

G

589

Referent casier

II

M

Personal Auxiliar

590

Referent

IA

M

591

Administr ator

I

M

592

Administr ator -temporar ocupat

I

M

593

Administr ator -temporar ocupat

I

M

594

Referent-temporar ocupat

II

M

595

Referent casier -temporar ocupat

1A

M

596

Referent casier -temporar vacant

1A

M

597

Referent casier

1A

M

598

Referent casier

1A

M

599

Referent casier

I

M

600

Referent casier

I

G

601

Muncitor Calificat

I

G

602

Muncitor Calificat

I

G

603

Muncitor Calificat

I

G

604

Muncitor Calificat

I

G

605

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

606

Muncitor Calificat

I

G

607

Muncitor Calificat

I

G

608

Muncitor Calificat

I

G

609

Muncitor Calificat

I

G

610

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

611

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

612

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

613

Muncitor Calificat

I

G

614

Muncitor Calificat

I

G

615

Muncitor Calificat

I

G

616

Muncitor Calificat

I

G

617

Muncitor Calificat

I

G

618

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

619

Muncitor Calificat

I

G

620

Muncitor Calificat

I

G

621

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

622

Muncitor Calificat

I

G

623

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

624

Muncitor Calificat -temporar ocupat

I

G

625

Muncitor Calificat -temporar ocupat

II

G

626

Muncitor Calificat

II

G

627

Muncitor Calificat

II

G

628

Muncitor Calificat

II

G

629

Muncitor Calificat

II

G

630

Muncitor Calificat

III

G

631

Ingrijitor

-

G

632

Ingrijitor

-

G

633

Ingrijitor

-

G

634

Ingrijitor -temporar vacant

G

635

Ingrijitor

-

G

636

Muncitor

Necalificat

I

G

637

Muncitor Necalificat - temporar ocupat

I

G

638

Muncitor

Necalificat

I

G

639

Muncitor

Necalificat

I

G

640

Muncitor Necalificat - temporar ocupat

I

G

641

Muncitor

Necalificat

I

G

Biroul Avize Mici

Întreprinzători

642

261828

Sef Birou

II

S

643

261829

Consilier

I

SUPERIOR

S

644

261830

Inspector

I

SUPERIOR

S

645

261832

Inspector

I

SUPERIOR

S

646

261831

Inspector

I

SUPERIOR

S

647

261833

Inspector

I

PRINCIP.

S

Serviciul Administrare Parcări

648

470403

Sef Serviciu

II

Compartimentul Parcări de Reședință

649

261757

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

650

261758

Consilier

I

SUPERIOR

S

651

261760

Inspector

I

SUPERIOR

S

652

261761

Referent de specialitate

II

SUPERIOR

SSD

Compartimentul Parcări Publice cu Plată

653

261377

Consilier

I

SUPERIOR

S

654

470404

Inspector -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

655

470405

Inspector

I

PRINCIP.

S

656

470406

Inspector

I

DEBUTANT

S

Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

657

261412

Director general

II

S

Serviciul Control Fiscal PF si PJ

658

261543

Sef Serviciu

II

S

659

261550

Consilier

I

SUPERIOR

S

660

261544

Consilier

I

SUPERIOR

S

661

261545

Consilier

I

SUPERIOR

S

662

261548

Consilier

I

SUPERIOR

S

663

261549

Consilier

I

SUPERIOR

S

664

261546

Consilier

I

SUPERIOR

S

665

261556

Inspector

I

SUPERIOR

S

666

261552

Inspector

I

SUPERIOR

S

667

261554

Inspector

I

SUPERIOR

S

668

261553

Inspector

I

SUPERIOR

S

669

261551

Inspector

I

SUPERIOR

S

670

261557

Inspector

I

PRINCIP.

S

Biroul Analiza Economică, Avizări Tarife și Ajutor de Stat

671

261425

Sef Birou

II

S

672

261850

Consilier

I

SUPERIOR

S

673

261430

Inspector

I

SUPERIOR

S

674

261427

Inspector

I

SUPERIOR

S

675

261429

Inspector

I

SUPERIOR

S

676

261424

Inspector

I

PRINCIP.

S

Serviciul Constatare Impunere și Executare PJ

677

261452

Sef Serviciu

II

S

Biroul Constatare, Impunere PJ

678

261469

Sef Birou

II

S

679

261453

Consilier

I

SUPERIOR

S

680

261547

Consilier

I

SUPERIOR

S

681

261461

Inspector

I

SUPERIOR

S

682

261555

Inspector

I

SUPERIOR

S

683

261472

Inspector

I

SUPERIOR

S

684

261475

Inspector

I

SUPERIOR

S

685

261473

Inspector

I

SUPERIOR

S

686

261460

Inspector

I

SUPERIOR

S

687

261471

Inspector

I

SUPERIOR

S

688

261456

Inspector

I

SUPERIOR

S

261559

Consilier

I

SUPERIOR

S

690

261468

Consilier

I

SUPERIOR

S

691

261478

Consilier

I

SUPERIOR

S

692

261462

Inspector

I

SUPERIOR

S

693

261454

Consilier

I

PRINCIP.

S

694

261464

Inspector -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

695

261470

Inspector

I

PRINCIP.

S

696

261463

Inspector

I

PRINCIP.

S

697

261466

Referent

III

SUPERIOR

M

698

261476

Referent

III

SUPERIOR

M

699

261465

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Executare Creanțe Bugetare PJ

700

261479

Sef Birou

II

S

701

261482

Consilier

I

SUPERIOR

S

702

261483

Consilier

I

SUPERIOR

S

703

261481

Consilier

I

SUPERIOR

S

704

261480

Consilier

I

SUPERIOR

S

705

261455

Consilier

I

SUPERIOR

S

706

261474

Inspector

I

SUPERIOR

S

707

261486

Inspector

I

SUPERIOR

S

708

261459

Inspector

I

SUPERIOR

S

709

261485

Inspector

I

SUPERIOR

S

710

261487

Inspector

I

SUPERIOR

S

711

261457

Consilier

I

ASISTENT

S

712

261488

Referent

III

SUPERIOR

M

D.G.E.F.P.L. Activitatea Economică

713

261413

Director executiv

II

S

Serviciul Contabilitate

714

261431

Sef Serviciu

II

S

715

261434

Consilier

I

SUPERIOR

S

716

261433

Consilier

I

SUPERIOR

S

717

261435

Inspector

I

SUPERIOR

S

718

261436

Inspector

I

SUPERIOR

S

719

261440

Inspector

I

SUPERIOR

S

720

261441

Inspector

I

SUPERIOR

S

721

261442

Inspector

I

SUPERIOR

S

722

261438

Inspector

I

SUPERIOR

S

723

261437

Inspector

I

SUPERIOR

S

724

261439

Consilier

I

SUPERIOR

S

Serviciul Buget

725

261443

Sef Serviciu

II

S

726

261444

Consilier

I

SUPERIOR

S

727

261445

Consilier

I

SUPERIOR

S

728

261448

Consilier

I

SUPERIOR

S

729

261567

Inspector

I

SUPERIOR

S

730

261450

Inspector

I

SUPERIOR

S

731

261446

Inspector

I

SUPERIOR

S

732

261449

Inspector

I

SUPERIOR

S

733

470290

Inspector

I

SUPERIOR

S

734

261447

Inspector -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

Serviciul Financiar

735

261414

Sef Serviciu

II

S

736

261417

Consilier

I

SUPERIOR

S

737

261420

Consilier

I

SUPERIOR

S

738

261415

Consilier

I

SUPERIOR

S

739

261421

Consilier

I

SUPERIOR

S

740

261416

Inspector

I

SUPERIOR

S

741

261418

Inspector

I

SUPERIOR

S

742

261423

Inspector

I

SUPERIOR

S

743

261419

Inspector

I

SUPERIOR

S

744

261422

Consilier

I

PRINCIP.

S

D.G.E.F.P.L. Activitatea Impozite și Taxe Locale

745

261451

Director executiv

II

S

Serviciul încasare Numerar

746

261585

Sef Serviciu

II

S

747

261601

Consilier

I

SUPERIOR

S

748

261586

Inspector

I

SUPERIOR

S

749

261590

Inspector

I

SUPERIOR

S

750

261587

Inspector

I

SUPERIOR

S

751

261588

Inspector -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

752

261589

Inspector

I

SUPERIOR

S

753

261602

Consilier

I

SUPERIOR

S

754

261591

Inspector

I

PRINCIP.

S

755

261596

Consilier

I

PRINCIP.

S

756

261595

Referent

III

SUPERIOR

M

757

261603

Referent

III

SUPERIOR

M

758

261605

Referent

III

SUPERIOR

M

759

261598

Referent

III

SUPERIOR

M

760

261599

Referent

III

SUPERIOR

M

761

261604

Referent

III

SUPERIOR

M

762

261597

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Venituri din Contracte

763

261569

Sef Serviciu

II

S

764

261571

Consilier

I

SUPERIOR

S

765

261573

Consilier

I

SUPERIOR

S

766

261583

Consilier

I

SUPERIOR

S

767

261579

Consilier

I

SUPERIOR

S

768

261575

Inspector

I

SUPERIOR

S

769

261574

Inspector

I

SUPERIOR

S

770

261578

Inspector

I

SUPERIOR

S

771

261580

Consilier

I

PRINCIP.

S

772

261577

Consilier

I

SUPERIOR

S

773

261584

Referent

III

SUPERIOR

M

774

261581

Referent

III

SUPERIOR

M

775

261582

Referent

III

SUPERIOR

M

Serviciul Contabilitate Venituri

776

261558

Sef Serviciu

II

S

777

261564

Consilier

I

SUPERIOR

S

778

261560

Consilier

I

SUPERIOR

S

779

261561

Consilier

I

SUPERIOR

S

780

261572

Consilier

I

SUPERIOR

S

781

261562

Inspector

I

SUPERIOR

S

782

261563

Inspector

I

SUPERIOR

S

783

261566

Inspector

I

SUPERIOR

S

784

261565

Inspector

I

SUPERIOR

S

785

261568

Inspector

I

SUPERIOR

S

Serviciul Constatare Impunere și Executare PF

786

261489

Sef Serviciu

II

S

Biroul Constatare Impunere PF

787

261510

Sef Birou

II

S

788

261501

Consilier

I

SUPERIOR

S

789

261502

Consilier

I

SUPERIOR

S

790

261511

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

791

261490

Consilier

I

SUPERIOR

S

792

261512

Consilier

I

SUPERIOR

S

793

261600

Consilier

I

SUPERIOR

S

794

261492

Inspector

I

SUPERIOR

S

795

261494

Inspector

I

SUPERIOR

S

796

261493

Inspector

I

SUPERIOR

S

797

261499

Inspector

I

SUPERIOR

S

798

261514

Inspector

I

SUPERIOR

S

799

261496

Inspector

I

SUPERIOR

S

800

261515

Inspector

I

SUPERIOR

S

801

261498

Inspector

I

SUPERIOR

S

802

261513

Inspector

I

PRINCIP.

S

803

261594

Consilier

I

ASISTENT

S

804

261528

Inspector

I

ASISTENT

S

805

261503

Referent

III

SUPERIOR

M

806

261505

Referent

III

SUPERIOR

M

807

261504

Referent

III

SUPERIOR

M

808

261506

Referent

III

SUPERIOR

M

809

261508

Referent

III

SUPERIOR

M

810

261518

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Executare Crearnțe Bugetare PF.1

811

261530

Sef Birou

II

S

812

261540

Consilier

I

SUPERIOR

S

813

261497

Inspector

I

SUPERIOR

S

814

261536

Inspector

I

SUPERIOR

S

815

261535

Inspector

I

SUPERIOR

S

816

261531

Inspector

I

SUPERIOR

S

817

261541

Consilier

I

SUPERIOR

S

818

261533

Consilier

I

SUPERIOR

S

819

261534

Inspector

I

SUPERIOR

S

820

261537

Inspector

I

PRINCIP.

S

821

261539

Referent

III

SUPERIOR

M

822

261538

Referent

III

SUPERIOR

M

823

261509

Referent

III

SUPERIOR

M

Biroul Executare

Crearnțe Bugetare PF.2

824

261520

Sef Birou

II

S

825

261522

Consilier

I

SUPERIOR

S

826

261523

Consilier

I

SUPERIOR

S

827

261525

Consilier

I

SUPERIOR

S

828

261521

Consilier -temporar vacant

I

SUPERIOR

S

829

261507

Consilier

I

SUPERIOR

S

830

261524

Inspector

I

SUPERIOR

S

831

261529

Consilier -temporar vacant

I

PRINCIP.

S

832

261527

Inspector

I

SUPERIOR

S

833

261526

Inspector

I

SUPERIOR

S

834

261495

Inspector

I

SUPERIOR

S

835

261542

Consilier

I

PRINCIP.

S

836

261516

Referent

III

SUPERIOR

M

837

261500

Referent

III

SUPERIOR

M

FUNCTIE

NR. DE POSTURI OCUPATE

NR. DE POSTURI VACANTE

TOTAL

FUNCȚII DE DEMNITATE PUBLICĂ

3

0

3

NR. TOTAL FUNCTII PUBLICE

457

120

577

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE CONDUCERE

57

13

70

NR. TOTAL FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE

400

107

507

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE

CONDUCERE

12

2

14

NR. TOTAL FUNCȚII CONTRACTUALE DE EXECUȚIE

205

38

243

NR. TOTAL FUNCȚII IN INSTITUȚIE

677

160

837