Hotărârea nr. 440/2019

HOTĂRÂRE privind alegerea domnului Mihai Liviu Gavril in functia de Preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Iaşi care va conduce lucrările şedinţelor şi va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Decembrie 2019


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind alegerea domnului Mihai Liviu Gavril in funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iași, care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Decembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vederea propunerea formulată și adoptată în plenul ședinței privind alegerea în funcția de președinte de ședintă, a domnului consilier Mihai Liviu Gavril, consemnată si in procesul verbal al sedintei ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 196 alin. 1 lit. (a) din Ordonanta de

Urgenta nr 57 din 03.07 2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se alege în funcția de Președinte de ședință al Consiliului Local al Municipiului Iasi domnul consilier Mihai Liviu Gavril care va conduce lucrările ședințelor și va semna hotărârile adoptate pentru o perioada de 3 luni incepand cu luna Decembrie 2019.

Art.2. (1) Biroul Secretariat Consiliul Local - Arhivă va comunica copie a prezentei hotarari persoanei nominalizate la art.1, Primarului Municipiului Iasi și Instituției Prefectului județului Iasi.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei Hotărari va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu


SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

14

Împotrivă

4

Abțineri

4

Nr. 440 din 29 Noiembrie 2019