Hotărârea nr. 437/2019

HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Parcului Podul Roș în Parcul Regina Maria a României


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Parcului Podul Roș în Parcul Regina Maria a

României

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121927 din 08.11.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Serviciul Strazi Municipale - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 35/21.11.2019 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 13.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 27.11.2019;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 127880/2019 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121927/08.11.2019 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru;

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii Parcului Podul Roș, delimitat de str.Palat, str. Renașterii și splai Bahlui (Mal Stâng) în:

„Parcul Regina Maria a României”

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Serviciului Urbanism, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice si Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 437 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0