Hotărârea nr. 436/2019

HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Drept) în Bulevardul Regele Mihai I al României

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii Splaiului Bahlui (Mal Drept) în Bulevardul Regele Mihai I al României

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 121962 din 08.11.2019, întocmit de către Direcția Tehnică și Servicii Comunitare, Serviciul Străzi Municipale - Biroul Reglementare Transporturi Urbane;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridica si de Disciplina a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul nr. 35 /21.11.2019 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 13.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Social-Culturală Învățământ Culte a Consiliului Local al Municipiului Iași din 27.11.2019;

Având în vedere referatul de specialitate nr. 127842/22.11.2019 întocmit de Serviciul G.I.S.-Cadastru,

Având în vedere Ordonanța nr. 63/29 august 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri,

Având în vedere art. 41 din Ordonanța de Urgență nr. 97/2005 din 14 iulie 2005, republicată, privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea străzii Splai Bahlui (Mal Drept), tronson cuprins între șoseaua Națională până în Piața Podu Roș în:

Bulevardul Regele Mihai I al României,

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Art.2. Cheltuielile pentru schimbarea cărții de identitate a cetățenilor de pe Bulevardul Regele Mihai I al României și a celorlalte documente prevăzute de ordonanța de urgență nr. 97/2005 se suportă din bugetul Municipiului Iași.

Art. 3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Instituției Arhitectului Șef - Serviciul G.I.S.-Cadastru, Serviciului Urbanism, Direcției Locale de Evidență a Persoanelor, Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale, Biroului Județean de Administrare a Bazei de Date și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 4. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Serviciul G.I.S.-Cadastru.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Paul Corneliu Boisteanu                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 436 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

22

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

1*

*Domnul consilier local Gavril Mihai Liviu s-a abtinut de la vot.