Hotărârea nr. 434/2019

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi în suprafată de 63 mp situat în Iași Bdul. Socola FN având nr. cadastral 164917 înscris în cartea funciară nr. 164917 Iași

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind concesionarea prin licitatie a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi, în suprafată de 63 mp, situat în Iași, Bdul. Socola, FN, având nr. cadastral 164917, înscris în cartea funciară nr. 164917 Iași

9

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 111338/15.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere Raportul comisiei tehnice nr. 62428/06.06.2019 de analiză a solicitărilor de cumpărare și concesiune pentru bunurile imobile aflate în proprietatea privată sau publică a Municipiului Iași, constituită conform dispoziției nr. 81 și 82 din 11.01.2018 a primarului Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul nr. 100896 / 19.09.2019 al Comisiei de stabilire a redeventelor datorate in baza contractelor de concesiune teren, concesiuni directe si pentru licitatii constituita prin HCL 222/23.07.2017.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 82176/25.07.2019, întocmit de evaluator autorizat Bulau Vlad, conform contractului de prestari servicii 74533/4.07.2019;

Având în vedere HCL nr. 211 din 30 mai 2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași ;

Având în vedere Extras de carte funciară pentru informare nr. 164917 din 19.09.2019;

Având în vedere Ordinul nr. 574 din 22 august 2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale a avizului privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, la solicitările de concesionare a bunurilor proprietate publică/privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Studiul de Oportunitate nr. 111364 din 15.10.2019 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafașă de 63 mp, situat în Iași, Bd. Socola, FN, având nr. cadastral 164917, înscris în cartea funciară nr. 164917, aflat în domeniul privat al Municipiului Iași, cuprins in Anexa 4.1, poz. 188, ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă concesionarea prin licitație publica, a terenului proprietate privată a Municipiului Iasi, în suprafață de 63 mp, situat în Iasi, Bd. Socola, FN, avand numar cadastral 164917, înscris în Cartea Funciara 164917 UAT Iasi, identificat conform Anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se însușește raportul de evaluare nr. 82176/25.07.2019, întocmit pentru imobilul, teren în suprafață de 63 mp, situat in Iasi, Bdul. Socola, FN, care stabileste o valoarea de piață de 14.742 euro, respectiv echivalentul a 69.588 lei la cursul BNR de 1 Euro=4,7204Ron din data de 23.07.2019, reprezentând un preț de 234 euro/mp.

Art.4. Redevența valorică a concesiunii va fi stabilită în urma licitației organizata in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 - Codul administrativ și va fi plătibilă în lei la cursul BNR din ziua plății. Valoarea minima pe care trebuie sa o ofere participantii este de 3.000 euro/an. Redevența se poate modifica conform hotărârilor de consiliu local sau legislatiei in domeniu (prin indexare cu indicele de inflație în cazul în care redevența se transformă în monedă naționala). Pe perioada derularii relatiilor contractuale redevența nu va fi mai mică decât valoarea acesteia în lei, la data licitatiei publice.

Art.5. Durata concesionării va fi de 10 ani și poate fi prelungita, prin simplul acord de vointa al partilor, incheiat in forma scrisa, cu conditia ca durata insumata sa nu depaseasca 49 ani.

Art.6. Se aprobă Documentația de atribuire a contractului de concesiune, incluzând si Caietul de sarcini, pentru concesionarea terenului în suprafață de 63 mp, situat in Iași, Bdul. Socola, F.N., avand numar cadastral 164917, inscris in Cartea Funciara 164917 UAT Iasi, cuprinsa în Anexa 3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. Concesionarului i se transmite dreptul si obligatia de proiectare, executie si exploatare a terenului în scopul edificării unei construcții cu autorizație definitivă.

Art.7. Se aproba comisia de licitatie, conform H.C.L nr. 222 din 2017 cu modificările și completările ulterioare. Secretariatul comisiei va fi asigurat de DEP.

Art.8. La finalizarea termenului concesiunii, partile vor stabili de comun acord modalitatea de utilizare in continuare a terenului de catre proprietarul investitiei.

Art.9. Încetarea contractului de concesiune poate avea loc în cazul în care interesul local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concendent.

Art.10. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de concesiune.

Art.11. Dreptul de concesiune se inscrie in cartea funciara de catre concesionar.

Art.12. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Comisiei de licitație; Direcția Generale Economice și de Finante Publice Locală, Direcției Exploatare Patrimoniu; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.13. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și de Finante Publice Locală;Comisia de licitatie

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

16

Împotrivă

0

Abțineri

6

Nr. 434 din 29 Noiembrie 2019