Hotărârea nr. 433/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă 4 67 mp reprezentând cota indiviză de 0 33% din terenul cu numărul cadastral 760 situat în Iaşi str. Petre Țuțea nr. 19 bloc 915 tr.2 înscris în cartea funciară 122412/ UAT Iaşi aparţinând domeniului privat al Municipiului Iaşi


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării directe a terenului în suprafață 4,67 mp, reprezentând cota indiviză de 0,33% din terenul cu numărul cadastral 760, situat în Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bloc 915, tr.2, înscris în cartea funciară 122412/ UAT Iași, aparținând domeniului privat al Municipiului Iași

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 108045/07.10.2019 întocmit de către Direcția Exploatare Patrimoniu;

Având în vedere solicitarea nr. 26528/11.03.2019 formulată de SC Moldo Frig SRL;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018 privind însușirea inventarului domeniului privat al Municipiului Iași, reactualizat -Anexa 1.1. (poz. 176), unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80458, cu o valoare de inventar de 3615,40 lei.

Având în vedere Raportul de evaluare nr. 85137/02.08.2019 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR;

Având în vedere Raportul de oportunitate nr. 95817/05.09.2019 al Comisiei de oportunitate constituită în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 61/30.01.2018 și a Dispoziției nr. 1605/25.06.2018 ;

Având în vedere Extrasul de carte funciară de informare nr. 167832/24.10.2018 ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă vânzarea directă a terenului situat în municipiul Iași, str. Petre Țuțea nr. 19, bloc 915, tronson 2, județul Iași, în suprafată de 4,67 mp reprezentând cota indiviză de 0,33% din terenul cu numărul cadastral 760, înscris în cartea funciară 122412 a UAT Iași, proprietate privată a Municipiului Iași.

Art.2. Se aprobă prețul minim de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre la valoarea de 3616 lei, respectiv la valoarea cea mai mare dintre prețul de piață determinat prin raportul de evaluare nr. 85137/02.08.2019 întocmit de evaluator Bulău T. Vlad -membru titular ANEVAR, ce estimează prețul de 565 Euro (121 euro/mp), echivalentul a 2673 lei (la cursul valutar de 4,7317 lei/1 Euro valabil la data de 01.08.2019) și valoarea de inventar însușită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 211/30.05.2018-Anexa 1.1.- poz. 176, unde bunul imobil este înregistrat sub numărul de inventar 80458, cu o valoare de inventar de 3615,40 lei.

Art.3. (a) Se mandatează comisia pentru vânzarea bunurilor proprietate privată a municipiului constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 222/23.06.2017, cu modificările și completările ulterioare, să organizeze și să desfășoare procedura de vânzare a terenului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre.

  • (b) Comisia va vinde la un preț ce nu poate fi mai mic decât cel stabilit la art. 2 din prezenta hotărâre.

  • (c)  Vânzarea acestui teren este scutită de TVA, conform prevederilor art. 292, alin.(2), lit f) din Legea 227/2015, privind codul fiscal.

Art.4. Proprietarul constructiei edificată pe acest teren va beneficia de dreptul de preempțiune prevăzut la art. 364 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Art.5. În situatia în care proprietarul construcției nu cumpără terenul având datele de identificare prevăzute la art. 1, atunci acesta va fi înstrăinat în urma unei licitatii publice. Caietul de sarcini va fi întocmit de comisia numita la art. 3 din prezenta hotărâre.

Art.6. Cheltuielile privind întocmirea în forma autentică a contractului de vânzare vor fi suportate de cumpărător.

Art.7. Se împuternicește Primarul Municipiului Iași să semneze contractul de vânzare/cumpărare. Achitarea integrală a contravalorii terenului se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului verbal de vânzare.

Art.8. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată:Primarului Municipiului Iași; Direcției Exploatare Patrimoniu;Direcției Generale Economice și de Finanțe Publice Locale; Comisiei de vânzare menționată la art. 3 al prezentei hotărâri ; SC Moldo Frig SRL, și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.9. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Exploatare Patrimoniu; Direcția Generală Economică și de Finanțe Publice Locale și Comisia de vânzare.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 433 din 29 Noiembrie 2019