Hotărârea nr. 432/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condiţiile Legii 114/1996 consemnate in procesul verbal de şedinţa nr. 126578/20.11.2019

Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal de ședința nr.

126578/20.11.2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului I;

Având în vedere prevederile Legii Locuinței nr.114/1996 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare și a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia,

Având în vedere prevederile Legii nr. 278/17.07.2009 privind Codul Civil, republicata,

Având în vedere prevederile Legii 241/16.05.2001 prin care se aprobă O.U.G. 40/08.04.1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinație de locuință, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 210/31.05.2017, privind constituirea comisiilor specifice activității Direcției Fond Locativ;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 577/20.12.2018, privind aprobarea listelor de prioritate cu solicitanții care au înregistrat cereri în vederea acordării unei locuințe din proprietatea Municipiului Iași sau din proprietatea privată a statului, administrate de Consiliul Local Iași,

Avand in vedere punctul de vedere exprimat prin adresa nr. 110391/11.10.2019, înaintată de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

Având în vedere propunerile Comisiei sociale constituite în condițiile Legii 114/1996, cuprinse în procesul verbal de sedinta nr. 126578/20.11.2019

Analizând referatul de aprobare nr. 126833/20.11.2019, prezentat de inițiator, Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica, și raportul nr. 126834/20.11.2019, al Direcției Fond Locativ,

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă propunerile Comisiei sociale constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate în procesul verbal nr. 126578/20.11.2019, cuprinse în Anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Iași, Direcției Fond Locativ. Beneficiarilor menționați în Anexa nr. 1 și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Fond Locativ.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

ANEXA nr.1.

La hotărârea consiliului local nr 432 din 29 Noiembrie 2019 privind aprobarea solicitărilor locative propuse de catre Comisia socială constituită în condițiile Legii 114/1996, consemnate in procesul verbal nr. 126578/20.11.2019

 • 1. Se respinge solicitarea formulată de Gemene Viorel privind atribuirea locuinței situată în str. I.C. Brătianu nr.16, parter.

 • 2. Se aprobă atribuirea locuinței din str. I.C. Brătianu nr.16, parter, familiei Modovanu Vasile și Jeny care ocupă poziția 11 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 3.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 343/27.09.2019 - beneficiar, familia Bejenaru Cristian și Venusa.

 • 4.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. I.C. Brătianu nr. 30, doamnei Vasiliu Gabriela care ocupă poziția 12 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 5.  Se aprobă atribuirea locuinței din str. 14 Decembrie 1989 nr.2, et.1, familiei Ipatov Constantin și Iulia Minodora care ocupă poziția 13 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 6.  Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 343/27.09.2019 - beneficiar, Seliman Mihaela.

 • 7. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Titu Maiorescu nr.14A, doamnei Dodan Carmen care ocupă poziția 14 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 8. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 312/29.08.2019 - beneficiar, Gemene Viorel.

 • 9.  Se aprobă atribuirea locuinței din Bd. Nicolae Iorga nr. 39, bl. H2, et. 8, ap.3 domnului Borza Aurelian care ocupă poziția 17 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor din fondul locativ de stat.

 • 10. Se aprobă atribuirea la schimb către Sarion Marian Gică a locuinței din Șos. Națională nr.184, bl. A1, sc. E, et. 4, ap. 14, care preia, în calitate de titular, în urma decesului mamei, Spetcă Valeria, contractul de închiriere pentru spațiu de locuit pe care îl ocupă in imobilul din str. Sf. Andrei nr. 32. care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 11. Se aprobă închirierea, pentru o perioadă de 3 ani, a locuinței din str. Cuza Vodă nr. 46, et. 1, către Ateneul Național Iași.

 • 12. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 343/27.09.2019 - beneficiar, familia Modovanu Vasile și Jeny .

 • 13. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Petru Movilă nr. 80, domnului Bîrsan Adrian, chiriaș în locuința situată în str. Sf. Andrei nr. 32, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 14. Se aprobă scoaterea din circuitul locativ a spațiului, situat în str. Cișmeaua Păcurari nr. 3, compus din 1 camera în suprafață de 6,30 mp, o dependință principală de 3,20 mp și o dependință secundară de 0,50 mp.

 • 15. Se aprobă extinderea spațiului locativ detinut de Wadih Violeta și familia sa, chiriași în imobilul situat în Bd. Carol I nr 48, cu 1 cameră în suprafață de 16,66 mp și dependinte de 3,10 mp.

 • 16. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et. 3, ap.93, familiei Parnică Roger Marian și Daniela Elena, care ocupă poziția 17 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 17. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, parter, ap.7 doamnei Sofrone Gabriela Luminița și familiei sale , chiriași în locuința situată în str. Rîpei nr.4, care nu mai prezintă siguranță în exploatare.

 • 18. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.40 doamnei Doban Gabriela și familiei sale. Atribuirea se face condiționat condiționat de respectarea angajamentului de preluare a debitelor restante.

 • 19. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.43, doamnei Ciornei Elena Roxana care ocupă poziția 24 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 20. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Canta nr. 60B, et.2 ap.42, familiei Aioanei Gelu și Andreea Oana care ocupă poziția 25 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 21. Se revocă atribuirea aprobată prin HCL 253/28.06.2019 - beneficiar, Țarnariu Ana.

 • 22. Se aprobă extinderea spatiului locativ detinut de Măncianu Blanca, chiriaș în str. Canta nr. 60B, parter, camera 10 cu camera 11 din același imobil.

 • 23. Se revocă atribuirile la schimb, aprobate prin HCL 312/29.08.2019 - beneficiari, Hâncu Petru, Nagîț Doina și Bulgaru Mariana.

 • 24. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Canta nr. 60B, et.3, ap.64 doamnei Hogași Natalia, chiriaș în locuința situată în același imobil, ap.66.

 • 25. Se aprobă atribuirea la schimb a locuinței din str. Bularga nr. 14A, et.2, ap.32 doamnei Covaliu Angela și familiei sale, chiriași în locuința situată în Tomesti, bl. 39, sc. D, parter, ap. 1.

 • 26. Se aprobă atribuirea locuinței din str. Decebal nr.1, bl. Cantemir, et.3, ap.99 familiei Oprică Ionel Laurentiu și Livia Mihaela, care ocupă poziția 26 în lista care stabilește ordinea în atribuirea locuințelor sociale.

 • 27. Se aprobă incheierea contractelor de inchiriere pentru locuințele din proprietatea privată a statului și a Municipiul Iași pentru o perioadă de 3 ani. Aceeași durată va opera și pentru prelungirea contractelor de inchiriere, în condiții de respectare a clauzelor contractuale.

 • 28. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Chiriac Gabriel, pentru locuința situată în Șos. Rediu nr.8A, bl.482D, tr.2, et. 6, ap.34. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an.

 • 29. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Manolache Viorel pentru locuința situată în std. Grădinari nr.19, bl.B5, sc. C, et.3, ap.1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată pentru debitul restant.

 • 30. Se respinge solicitarea formulată de Feraru Maria privind includerea în contractul de închiriere a doamnei Todiriu Oana Cristina.

 • 31. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Ispir Sonia , pentru locuința situată în str. Decebal nr.1, bl.Cantemir, et.2, ap.69. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentului de plată eșalonată a debitelor la bugetul local. În contract nu vor mai figura Căldăraru Canada și Căldăraru Florin.

 • 32. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași, pentru locuința situată în ale. Rozelor nr. 9, bl. Z3, sc. A, et. 3, ap.11. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 33. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Iancu Gheorghe pentru locuința situată în str. Alexandru Lăpușneanu nr. 7B, tr.1, et. 1, ap.2. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 34. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Gheorgheș Raluca Ioana, pentru locuința situată în Sos. Păcurari nr. 47, bl. 546, sc. B, et. 8, ap. 30, conditionat de incheierea unui angajament de plată pentru debitul restat la plata întreținerii (penalități). Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 35. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Amargheoale Elena pentru locuința situată în ale. Dreptății nr. 2, bl. I3, parter, ap.2. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 3 ani.

 • 36. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Stoica Maria, pentru locuința situată în str. Vasile Urechia nr. 6, bl. M5, sc. B, et. 1, ap.1. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și angajamentelor de plată pentru cheltuielile de întreținere (penalități) și debitele la bugetul local.

 • 37. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Ciapă Mihai Gabriel și Adriana Cătălina, pentru locuința situată în ale. O. Teodoreanu nr.18, bl.B3-3, sc.B, et.1, ap.2. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată.

 • 38. Se respinge solicitarea formulată de Grigore Narghita Laura privind reluarea relațiilor contractuale pentru locuința situată în Șos. Păcurari nr. 24, bl.T6, et.10, ap.64.

 • 39. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Rotaru Andreea, Rotaru Costică, Rotaru Elena, Rotaru Gabriela, pentru locuința situată în Bd. Nicolae Iorga nr. 30, bl. Z4, et. 8, ap. 3. Reluarea se face condiționat de achitarea a 10% din debitul restant și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate a debitului.

 • 40. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Dăscălescu Geanina Gabriela, pentru locuința de necesitate situată în str. Decebal nr. 1, bl. Cantemir, et.3, ap.80. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 5 ani.

 • 41. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Cajban Lucica, pentru locuința de necesitate situată în str. I.C. Brătianu nr. 16. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 42. Se aprobă prelungirea relațiilor contractuale de închiriere cu Malache Gabriela Daniela, pentru locuința de necesitate situată în str. Costache Negri nr. 41, bl.Z1, sc.A, et.9, ap.58. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 43. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Țibincu Benone și Crina Luminița, pentru locuința situată în Bd. Chimiei nr. 101, bl.10, sc.A, et.3, ap.15. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 44. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Țuguliță Cristina, pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et.3, ap.46BIS, conditionat de achitarea debitului la bugetul local. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 45. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Costea Dumitru pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, parter, ap.8. Reluarea se face condiționat de achitarea debitului la plata chetuielilor de întreținere, achitarea a 10% din debitul restant la bugetul local și eșalonarea diferenței. Contractul de închiriere se va încheia pentru o perioadă de 1 an, cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și plăților eșalonate a debitului.

 • 46. Se respinge solicitarea formulată de Patrona Mariana privind reluarea relatiilor contractuale, motivat de nerespectarea angajamentelor de plată încheiate.

 • 47. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu familia Bruma Elena și Stan Constantin, pentru locuința situată în str. Bularga nr. 14A, et.2, ap.34. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale.

 • 48. Se respinge solicitarea formulată de Alamaru Elena Irina privind reluarea relaților contractuale, motivat de nerespectarea clauzelor contractuale.

 • 49. Se aprobă reluarea relațiilor contractuale de închiriere cu Vieriu Ioan, pentru locuința situată în str. Soficu nr. 4-6. Contractul de închiriere se va încheia pentru o durată de 1 an cu posibilitate de prelungire, condiționat de respectarea clauzelor contractuale și a angajamentului de plată eșalonată a debitelor la bugetul local.

După aprobarea repartițiilor, dosarele de locuințe ale solicitanților din listele de prioritate stabilite pentru repartizarea locuințelor convenabile/sociale, care au beneficiat de atribuirea unei locuințe, finalizată prin încheierea unui contract de închiriere, vor fi scoase din evidența care cuprinde persoanele sau familiile care solicită municipalității atribuirea unei locuințe convenabile/sociale în baza Legii114/1996, republicată cu modificările și completările ulterioare. Excepție fac beneficiarii de locuințe de necesitate.

Beneficiarii repartitiilor de locuințe sociale, vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •       declarații de venit (soț/soție, alți membri majori ai familiei), legalizate la notariat, din care să rezulte veniturile nete realizate în ultimele 12 luni; declarația de venituri va fi însoțită de adeverințe cu veniturile nete declarate, realizate în ultimele 12 luni de soț/soție și alți membri majori ai familiei; Potrivit Legii 114/1996, beneficiază de repartizarea locuințelor sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe economie.

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință socială sau din fondul locativ de stat atribuită în conditiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii repartitiilor de locuințe convenabile vor face dovada că îndeplinesc în continuare condițiile de acces la locuință prevăzute de Legea 114/1996 cu modificările și completările ulterioare, prezentând:

 • •       declarații notariale pe propria răspundere,(soț/soție), precum că nu au deținut și nu dețin o locuință în proprietate, nu au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe și/sau nu dețin cu contract de închiriere, în calitate de titular, o locuință convenabilă, atribuită în condițiile Legii 114/1996.

 • •       cărți de identitate cu domiciile stabile în Municipiul Iași- soț/soție

Beneficiarii atribuirilor de locuințe trebuie sa se prezinte la sediul Direcției Fond Locativ, în scopul întocmirii contractului de închiriere, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii de consiliu local. În caz contrar locuințele repartizate vor redeveni vacante și vor fi înaintate Comisiei constituite în condițiile Legii 114/1996 pentru a fi propuse spre reatribuire. Procedura repartizării unei alte locuințe va fi reluată la cererea expresă formulată în scris de către cei ale căror atribuiri vor fi revocate motivat de nerespectarea termenului de 30 de zile anterior menționat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local, Paul Corneliu Boișteanu

9