Hotărârea nr. 431/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii Anexa nr. 2 din H.C.L.nr. 55/2019 pentru Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi începând cu luna noiembrie 2019


Municipiul Iași

Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării statului de funcții Anexa nr. 2 din H.C.L.nr. 55/2019 pentru Direcția de Asistență Socială Iași, începând cu luna noiembrie 2019

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia pentru Muncă și Protecție Socială a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr.36844 /18.11.2019, întocmit de Direcția de Asistență Socială Iași;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 6/17.01.2005 prin care s-a înființat Direcția de Asistență Comunitară Iași, serviciu public de interes local cu personalitate juridică;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 55/2019 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Iași și instituțiile subordonate, pe anul 2019;

Având în vedere Dispoziția nr. 1347/2018 emisă de primarul municipiului Iași prin care s-a numit în funcție publică de conducere de director executiv la Direcția de Asistență Socială Iași d-na Luminița Munteanu;

Având în vedere Prevederile H.G. nr. 867 din 14 octombrie 2015 (*actualizată*) pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor- cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale;

Având în vedere Dispozițiile Legii - Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Având în vedere Anexa 2 din H.G. nr. 797/8.11.2017 - Regulamentul - cadru de organizare și funcționare al direcției de asistență socială în subordinea consiliilor locale ale municipiilor și orașelor care stabilește structura specializată de personal de personal în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială care a fost modificată și completată de H.G. nr. 417 din 8 iunie 2018;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 286 din 23 martie 2011(*actualizată*) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Având în vedere O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Având în vedere H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea statului de funcții - Anexa nr. 2 din H.C.L. nr. 55/2019, pentru Direcția de Asistență Socială Iași, începând cu luna noiembrie 2019.

Art.2. Copie după prezenta hotărâre va fi transmisă către: Primarul Municipiului Iași; Direcția de Asistență Socială Iași; Instituția Prefectului Județului Iași.

Art.3. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se va face cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția de Asistență Socială Iași.

Aducerea la cunostinta publica prezentei hotărâri va fi asigurată de Centrul de Informatii pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local,

Paul Corneliu Boișteanu

9


Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR

Denisa Liliana lonașcu

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

22

Pentru

22

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 431 din 29 Noiembrie 2019

Anexa nr. 2

H.C.L. nr. 431 din 2019

STAT DE FUNCȚII

al Direcției de Asistență Socială Iași valabil incepând cu luna noiembrie 2019

Nr. crt.

Funcția de execuție

Funcția de conducere

Nivel studii

Grad

1

Director executiv

S

II

2

Director executiv adjunct

S

II

Serviciul Autoritate Tutelara,Protecția Minorilor și Familiei

3

Șef serviciu

S

II

4

Consilier

S

Superior

5

Consilier

S

Superior

6

Consilier

S

Superior

7

Inspector

S

Principal

8

Inspector

S

Superior

9

Inspector

S

Superior

10

Inspector

S

Superior

11

Inspector

S

Superior

12

Inspector

S

Superior

13

Inspector

S

Debutant

14

Inspector

S

Superior

15

Inspector

S

Superior

16

Inspector

S

Superior

17

Inspector

S

Principal

18

Inspector

S

Debutant

19

Inspector

S

Superior

Serviciul Alocații si Indemnizații Pentru Copii

20

Șef serviciu

S

II

21

Consilier

S

Superior

22

Consilier

S

Asistent

23

Consilier

S

Superior

24

Consilier

S

Superior

25

Consilier

S

Principal

26

Inspector

S

Principal

27

Inspector

S

Principal

28

Inspector

S

Superior

29

Inspector

S

Asistent

30

Inspector

S

Superior

31

Inspector

S

Superior

32

Inspector

S

Superior

33

Inspector

S

Superior

34

Inspector

S

Asistent

35

Inspector

S

Debutant

36

Referent

M

Superior

Serviciul de Beneficii de Asistență Socială

37

Șef serviciu

S

II

38

Consilier

S

Superior

39

Inspector

S

Superior

40

Inspector

S

Superior

41

Inspector

S

Superior

42

Referent

M

Superior

43

Referent

M

Superior

44

Referent

M

Superior

45

Inspector

S

Asistent

46

Referent

M

Superior

47

Referent

M

Superior

48

Inspector

S

Principal

49

Inspector

S

Superior

50

Consilier

S

Superior

51

Consilier

S

Principal

52

Consilier

S

Superior

53

Inspector

S

Superior

54

Inspector

S

Asistent

55

Inspector

S

Principal

56

Inspector

S

Superior

57

Inspector

S

Asistent

58

Inspector

S

Asistent

Serviciu Buget Contabilitate

59

Șef serviciu

S

II

60

Consilier

S

Superior

61

Consilier

S

Superior

62

Consilier

S

Principal

63

Inspector

S

Superior

64

Inspector

S

Asistent

65

Inspector

S

Superior

66

Consilier

S

Principal

Serviciul Resurse Umane

67

Șef serviciu

S

II

68

Consilier

S

Superior

69

Consilier

S

Superior

70

Inspector

S

Superior

71

Inspector

S

Superior

72

Consilier

S

Principal

73

Consilier

S

Superior

74

Consilier

S

Asistent

Compartiment Asistenți Personali și Indemnizații pentru Persoanele cu Handicap Grav

787

75

Inspector

S

Principal

76

Inspector

S

Superior

77

Inspector

S

Superior

78

Asistent personal

M

79

Asistent personal

M

80

Asistent personal

M

81

Asistent personal

M

82

Asistent personal

M

83

Asistent personal

M

84

Asistent personal

M

85

Asistent personal

M

86

Asistent personal

M

87

Asistent personal

M

88

Asistent personal

M

89

Asistent personal

M

90

Asistent personal

M

91

Asistent personal

M

92

Asistent personal

M

93

Asistent personal

M

94

Asistent personal

M

95

Asistent personal

M

96

Asistent personal

M

97

Asistent personal

M

98

Asistent personal

M

99

Asistent personal

M

100

Asistent personal

M

101

Asistent personal

M

102

Asistent personal

M

103

Asistent personal

M

104

Asistent personal

M

105

Asistent personal

M

106

Asistent personal

M

107

Asistent personal

M

108

Asistent personal

M

109

Asistent personal

M

110

Asistent personal

M

111

Asistent personal

M

112

Asistent personal

M

113

Asistent personal

M

114

Asistent personal

M

115

Asistent personal

M

116

Asistent personal

M

117

Asistent personal

M

118

Asistent personal

M

119

Asistent personal

M

120

Asistent personal

M

121

Asistent personal

M

122

Asistent personal

M

123

Asistent personal

M

124

Asistent personal

M

125

Asistent personal

M

126

Asistent personal

M

127

Asistent personal

M

128

Asistent personal

M

129

Asistent personal

M

130

Asistent personal

M

131

Asistent personal

M

132

Asistent personal

M

133

Asistent personal

M

134

Asistent personal

M

135

Asistent personal

M

136

Asistent personal

M

137

Asistent personal

M

138

Asistent personal

M

139

Asistent personal

M

140

Asistent personal

M

141

Asistent personal

M

142

Asistent personal

M

143

Asistent personal

M

144

Asistent personal

M

145

Asistent personal

M

146

Asistent personal

M

147

Asistent personal

M

148

Asistent personal

M

149

Asistent personal

M

150

Asistent personal

M

151

Asistent personal

M

152

Asistent personal

M

153

Asistent personal

M

154

Asistent personal

M

155

Asistent personal

M

156

Asistent personal

M

157

Asistent personal

M

158

Asistent personal

M

159

Asistent personal

M

160

Asistent personal

M

161

Asistent personal

M

162

Asistent personal

M

163

Asistent personal

M

164

Asistent personal

M

165

Asistent personal

M

166

Asistent personal

M

167

Asistent personal

M

168

Asistent personal

M

169

Asistent personal

M

170

Asistent personal

M

171

Asistent personal

M

172

Asistent personal

M

173

Asistent personal

M

174

Asistent personal

M

175

Asistent personal

M

176

Asistent personal

M

177

Asistent personal

M

178

Asistent personal

M

179

Asistent personal

M

180

Asistent personal

M

181

Asistent personal

M

182

Asistent personal

M

183

Asistent personal

M

184

Asistent personal

M

185

Asistent personal

M

186

Asistent personal

M

187

Asistent personal

M

188

Asistent personal

M

189

Asistent personal

M

190

Asistent personal

M

191

Asistent personal

M

192

Asistent personal

M

193

Asistent personal

M

194

Asistent personal

M

195

Asistent personal

M

196

Asistent personal

M

197

Asistent personal

M

198

Asistent personal

M

199

Asistent personal

M

200

Asistent personal

M

201

Asistent personal

M

202

Asistent personal

M

203

Asistent personal

M

204

Asistent personal

M

205

Asistent personal

M

206

Asistent personal

M

207

Asistent personal

M

208

Asistent personal

M

209

Asistent personal

M

210

Asistent personal

M

211

Asistent personal

M

212

Asistent personal

M

213

Asistent personal

M

214

Asistent personal

M

215

Asistent personal

M

216

Asistent personal

M

217

Asistent personal

M

218

Asistent personal

M

219

Asistent personal

M

220

Asistent personal

M

221

Asistent personal

M

222

Asistent personal

M

223

Asistent personal

M

224

Asistent personal

M

225

Asistent personal

M

226

Asistent personal

M

227

Asistent personal

M

228

Asistent personal

M

229

Asistent personal

M

230

Asistent personal

M

231

Asistent personal

M

232

Asistent personal

M

233

Asistent personal

M

234

Asistent personal

M

235

Asistent personal

M

236

Asistent personal

M

237

Asistent personal

M

238

Asistent personal

M

239

Asistent personal

M

240

Asistent personal

M

241

Asistent personal

M

242

Asistent personal

M

243

Asistent personal

M

244

Asistent personal

M

245

Asistent personal

M

246

Asistent personal

M

247

Asistent personal

M

248

Asistent personal

M

249

Asistent personal

M

250

Asistent personal

M

251

Asistent personal

M

252

Asistent personal

M

253

Asistent personal

M

254

Asistent personal

M

255

Asistent personal

M

256

Asistent personal

M

257

Asistent personal

M

258

Asistent personal

M

259

Asistent personal

M

260

Asistent personal

M

261

Asistent personal

M

262

Asistent personal

M

263

Asistent personal

M

264

Asistent personal

M

265

Asistent personal

M

266

Asistent personal

M

267

Asistent personal

M

268

Asistent personal

M

269

Asistent personal

M

270

Asistent personal

M

271

Asistent personal

M

272

Asistent personal

M

273

Asistent personal

M

274

Asistent personal

M

275

Asistent personal

M

276

Asistent personal

M

277

Asistent personal

M

278

Asistent personal

M

279

Asistent personal

M

280

Asistent personal

M

281

Asistent personal

M

282

Asistent personal

M

283

Asistent personal

M

284

Asistent personal

M

285

Asistent personal

M

286

Asistent personal

M

287

Asistent personal

M

288

Asistent personal

M

289

Asistent personal

M

290

Asistent personal

M

291

Asistent personal

M

292

Asistent personal

M

293

Asistent personal

M

294

Asistent personal

M

295

Asistent personal

M

296

Asistent personal

M

297

Asistent personal

M

298

Asistent personal

M

299

Asistent personal

M

300

Asistent personal

M

301

Asistent personal

M

302

Asistent personal

M

303

Asistent personal

M

304

Asistent personal

M

305

Asistent personal

M

306

Asistent personal

M

307

Asistent personal

M

308

Asistent personal

M

309

Asistent personal

M

310

Asistent personal

M

311

Asistent personal

M

312

Asistent personal

M

313

Asistent personal

M

314

Asistent personal

M

315

Asistent personal

M

316

Asistent personal

M

317

Asistent personal

M

318

Asistent personal

M

319

Asistent personal

M

320

Asistent personal

M

321

Asistent personal

M

322

Asistent personal

M

323

Asistent personal

M

324

Asistent personal

M

325

Asistent personal

M

326

Asistent personal

M

327

Asistent personal

M

328

Asistent personal

M

329

Asistent personal

M

330

Asistent personal

M

331

Asistent personal

M

332

Asistent personal

M

333

Asistent personal

M

334

Asistent personal

M

335

Asistent personal

M

336

Asistent personal

M

337

Asistent personal

M

338

Asistent personal

M

339

Asistent personal

M

340

Asistent personal

M

341

Asistent personal

M

342

Asistent personal

M

343

Asistent personal

M

344

Asistent personal

M

345

Asistent personal

M

346

Asistent personal

M

347

Asistent personal

M

348

Asistent personal

M

349

Asistent personal

M

350

Asistent personal

M

351

Asistent personal

M

352

Asistent personal

M

353

Asistent personal

M

354

Asistent personal

M

355

Asistent personal

M

356

Asistent personal

M

357

Asistent personal

M

358

Asistent personal

M

359

Asistent personal

M

360

Asistent personal

M

361

Asistent personal

M

362

Asistent personal

M

363

Asistent personal

M

364

Asistent personal

M

365

Asistent personal

M

366

Asistent personal

M

367

Asistent personal

M

368

Asistent personal

M

369

Asistent personal

M

370

Asistent personal

M

371

Asistent personal

M

372

Asistent personal

M

373

Asistent personal

M

374

Asistent personal

M

375

Asistent personal

M

376

Asistent personal

M

377

Asistent personal

M

378

Asistent personal

M

379

Asistent personal

M

380

Asistent personal

M

381

Asistent personal

M

382

Asistent personal

M

383

Asistent personal

M

384

Asistent personal

M

385

Asistent personal

M

386

Asistent personal

M

387

Asistent personal

M

388

Asistent personal

M

389

Asistent personal

M

390

Asistent personal

M

391

Asistent personal

M

392

Asistent personal

M

393

Asistent personal

M

394

Asistent personal

M

395

Asistent personal

M

396

Asistent personal

M

397

Asistent personal

M

398

Asistent personal

M

399

Asistent personal

M

400

Asistent personal

M

401

Asistent personal

M

402

Asistent personal

M

403

Asistent personal

M

404

Asistent personal

M

405

Asistent personal

M

406

Asistent personal

M

407

Asistent personal

M

408

Asistent personal

M

409

Asistent personal

M

410

Asistent personal

M

411

Asistent personal

M

412

Asistent personal

M

413

Asistent personal

M

414

Asistent personal

M

415

Asistent personal

M

416

Asistent personal

M

417

Asistent personal

M

418

Asistent personal

M

419

Asistent personal

M

420

Asistent personal

M

421

Asistent personal

M

422

Asistent personal

M

423

Asistent personal

M

424

Asistent personal

M

425

Asistent personal

M

426

Asistent personal

M

427

Asistent personal

M

428

Asistent personal

M

429

Asistent personal

M

430

Asistent personal

M

431

Asistent personal

M

432

Asistent personal

M

433

Asistent personal

M

434

Asistent personal

M

435

Asistent personal

M

436

Asistent personal

M

437

Asistent personal

M

438

Asistent personal

M

439

Asistent personal

M

440

Asistent personal

M

441

Asistent personal

M

442

Asistent personal

M

443

Asistent personal

M

444

Asistent personal

M

445

Asistent personal

M

446

Asistent personal

M

447

Asistent personal

M

448

Asistent personal

M

449

Asistent personal

M

450

Asistent personal

M

451

Asistent personal

M

452

Asistent personal

M

453

Asistent personal

M

454

Asistent personal

M

455

Asistent personal

M

456

Asistent personal

M

457

Asistent personal

M

458

Asistent personal

M

459

Asistent personal

M

460

Asistent personal

M

461

Asistent personal

M

462

Asistent personal

M

463

Asistent personal

M

464

Asistent personal

M

465

Asistent personal

M

466

Asistent personal

M

467

Asistent personal

M

468

Asistent personal

M

469

Asistent personal

M

470

Asistent personal

M

471

Asistent personal

M

472

Asistent personal

M

473

Asistent personal

M

474

Asistent personal

M

475

Asistent personal

M

476

Asistent personal

M

477

Asistent personal

M

478

Asistent personal

M

479

Asistent personal

M

480

Asistent personal

M

481

Asistent personal

M

482

Asistent personal

M

483

Asistent personal

M

484

Asistent personal

M

485

Asistent personal

M

486

Asistent personal

M

487

Asistent personal

M

488

Asistent personal

M

489

Asistent personal

M

490

Asistent personal

M

491

Asistent personal

M

492

Asistent personal

M

493

Asistent personal

M

494

Asistent personal

M

495

Asistent personal

M

496

Asistent personal

M

497

Asistent personal

M

498

Asistent personal

M

499

Asistent personal

M

500

Asistent personal

M

501

Asistent personal

M

502

Asistent personal

M

503

Asistent personal

M

504

Asistent personal

M

505

Asistent personal

M

506

Asistent personal

M

507

Asistent personal

M

508

Asistent personal

M

509

Asistent personal

M

510

Asistent personal

M

511

Asistent personal

M

512

Asistent personal

M

513

Asistent personal

M

514

Asistent personal

M

515

Asistent personal

M

516

Asistent personal

M

517

Asistent personal

M

518

Asistent personal

M

519

Asistent personal

M

520

Asistent personal

M

521

Asistent personal

M

522

Asistent personal

M

523

Asistent personal

M

524

Asistent personal

M

525

Asistent personal

M

526

Asistent personal

M

527

Asistent personal

M

528

Asistent personal

M

529

Asistent personal

M

530

Asistent personal

M

531

Asistent personal

M

532

Asistent personal

M

533

Asistent personal

M

534

Asistent personal

M

535

Asistent personal

M

536

Asistent personal

M

537

Asistent personal

M

538

Asistent personal

M

539

Asistent personal

M

540

Asistent personal

M

541

Asistent personal

M

542

Asistent personal

M

543

Asistent personal

M

544

Asistent personal

M

545

Asistent personal

M

546

Asistent personal

M

547

Asistent personal

M

548

Asistent personal

M

549

Asistent personal

M

550

Asistent personal

M

551

Asistent personal

M

552

Asistent personal

M

553

Asistent personal

M

554

Asistent personal

M

555

Asistent personal

M

556

Asistent personal

M

557

Asistent personal

M

558

Asistent personal

M

559

Asistent personal

M

560

Asistent personal

M

561

Asistent personal

M

562

Asistent personal

M

563

Asistent personal

M

564

Asistent personal

M

565

Asistent personal

M

566

Asistent personal

M

567

Asistent personal

M

568

Asistent personal

M

569

Asistent personal

M

570

Asistent personal

M

571

Asistent personal

M

572

Asistent personal

M

573

Asistent personal

M

574

Asistent personal

M

575

Asistent personal

M

576

Asistent personal

M

577

Asistent personal

M

578

Asistent personal

M

579

Asistent personal

M

580

Asistent personal

M

581

Asistent personal

M

582

Asistent personal

M

583

Asistent personal

M

584

Asistent personal

M

585

Asistent personal

M

586

Asistent personal

M

587

Asistent personal

M

588

Asistent personal

M

589

Asistent personal

M

590

Asistent personal

M

591

Asistent personal

M

592

Asistent personal

M

593

Asistent personal

M

594

Asistent personal

M

595

Asistent personal

M

596

Asistent personal

M

597

Asistent personal

M

598

Asistent personal

M

599

Asistent personal

M

600

Asistent personal

M

601

Asistent personal

M

602

Asistent personal

M

603

Asistent personal

M

604

Asistent personal

M

605

Asistent personal

M

606

Asistent personal

M

607

Asistent personal

M

608

Asistent personal

M

609

Asistent personal

M

610

Asistent personal

M

611

Asistent personal

M

612

Asistent personal

M

613

Asistent personal

M

614

Asistent personal

M

615

Asistent personal

M

616

Asistent personal

M

617

Asistent personal

M

618

Asistent personal

M

619

Asistent personal

M

620

Asistent personal

M

621

Asistent personal

M

622

Asistent personal

M

623

Asistent personal

M

624

Asistent personal

M

625

Asistent personal

M

626

Asistent personal

M

627

Asistent personal

M

628

Asistent personal

M

629

Asistent personal

M

630

Asistent personal

M

631

Asistent personal

M

632

Asistent personal

M

633

Asistent personal

M

634

Asistent personal

M

635

Asistent personal

M

636

Asistent personal

M

637

Asistent personal

M

638

Asistent personal

M

639

Asistent personal

M

640

Asistent personal

M

641

Asistent personal

M

642

Asistent personal

M

643

Asistent personal

M

644

Asistent personal

M

645

Asistent personal

M

646

Asistent personal

M

647

Asistent personal

M

648

Asistent personal

M

649

Asistent personal

M

650

Asistent personal

M

651

Asistent personal

M

652

Asistent personal

M

653

Asistent personal

M

654

Asistent personal

M

655

Asistent personal

M

656

Asistent personal

M

657

Asistent personal

M

658

Asistent personal

M

659

Asistent personal

M

660

Asistent personal

M

661

Asistent personal

M

662

Asistent personal

M

663

Asistent personal

M

664

Asistent personal

M

665

Asistent personal

M

666

Asistent personal

M

667

Asistent personal

M

668

Asistent personal

M

669

Asistent personal

M

670

Asistent personal

M

671

Asistent personal

M

672

Asistent personal

M

673

Asistent personal

M

674

Asistent personal

M

675

Asistent personal

M

676

Asistent personal

M

677

Asistent personal

M

678

Asistent personal

M

679

Asistent personal

M

680

Asistent personal

M

681

Asistent personal

M

682

Asistent personal

M

683

Asistent personal

M

684

Asistent personal

M

685

Asistent personal

M

686

Asistent personal

M

687

Asistent personal

M

688

Asistent personal

M

689

Asistent personal

M

690

Asistent personal

M

691

Asistent personal

M

692

Asistent personal

M

693

Asistent personal

M

694

Asistent personal

M

695

Asistent personal

M

696

Asistent personal

M

697

Asistent personal

M

698

Asistent personal

M

699

Asistent personal

M

700

Asistent personal

M

701

Asistent personal

M

702

Asistent personal

M

703

Asistent personal

M

704

Asistent personal

M

705

Asistent personal

M

706

Asistent personal

M

707

Asistent personal

M

708

Asistent personal

M

709

Asistent personal

M

710

Asistent personal

M

711

Asistent personal

M

712

Asistent personal

M

713

Asistent personal

M

714

Asistent personal

M

715

Asistent personal

M

716

Asistent personal

M

717

Asistent personal

M

718

Asistent personal

M

719

Asistent personal

M

720

Asistent personal

M

721

Asistent personal

M

722

Asistent personal

M

723

Asistent personal

M

724

Asistent personal

M

725

Asistent personal

M

726

Asistent personal

M

727

Asistent personal

M

728

Asistent personal

M

729

Asistent personal

M

730

Asistent personal

M

731

Asistent personal

M

732

Asistent personal

M

733

Asistent personal

M

734

Asistent personal

M

735

Asistent personal

M

736

Asistent personal

M

737

Asistent personal

M

738

Asistent personal

M

739

Asistent personal

M

740

Asistent personal

M

741

Asistent personal

M

742

Asistent personal

M

743

Asistent personal

M

744

Asistent personal

M

745

Asistent personal

M

746

Asistent personal

M

747

Asistent personal

M

748

Asistent personal

M

749

Asistent personal

M

750

Asistent personal

M

751

Asistent personal

M

752

Asistent personal

M

753

Asistent personal

M

754

Asistent personal

M

755

Asistent personal

M

756

Asistent personal

M

757

Asistent personal

M

758

Asistent personal

M

759

Asistent personal

M

760

Asistent personal

M

761

Asistent personal

M

762

Asistent personal

M

763

Asistent personal

M

764

Asistent personal

M

765

Asistent personal

M

766

Asistent personal

M

767

Asistent personal

M

768

Asistent personal

M

769

Asistent personal

M

770

Asistent personal

M

771

Asistent personal

M

772

Asistent personal

M

773

Asistent personal

M

774

Asistent personal

M

775

Asistent personal

M

776

Asistent personal

M

777

Asistent personal

M

778

Asistent personal

M

779

Asistent personal

M

780

Asistent personal

M

781

Asistent personal

M

782

Asistent personal

M

783

Asistent personal

M

784

Asistent personal

M

785

Asistent personal

M

786

Asistent personal

M

787

Asistent personal

M

788

Asistent personal

M

789

Asistent personal

M

790

Asistent personal

M

791

Asistent personal

M

792

Asistent personal

M

793

Asistent personal

M

794

Asistent personal

M

795

Asistent personal

M

796

Asistent personal

M

797

Asistent personal

M

798

Asistent personal

M

799

Asistent personal

M

800

Asistent personal

M

801

Asistent personal

M

802

Asistent personal

M

803

Asistent personal

M

804

Asistent personal

M

805

Asistent personal

M

806

Asistent personal

M

807

Asistent personal

M

808

Asistent personal

M

809

Asistent personal

M

810

Asistent personal

M

811

Asistent personal

M

812

Asistent personal

M

813

Asistent personal

M

814

Asistent personal

M

815

Asistent personal

M

816

Asistent personal

M

817

Asistent personal

M

818

Asistent personal

M

819

Asistent personal

M

820

Asistent personal

M

821

Asistent personal

M

822

Asistent personal

M

823

Asistent personal

M

824

Asistent personal

M

825

Asistent personal

M

826

Asistent personal

M

827

Asistent personal

M

828

Asistent personal

M

829

Asistent personal

M

830

Asistent personal

M

831

Asistent personal

M

832

Asistent personal

M

833

Asistent personal

M

834

Asistent personal

M

835

Asistent personal

M

836

Asistent personal

M

837

Asistent personal

M

838

Asistent personal

M

839

Asistent personal

M

840

Asistent personal

M

841

Asistent personal

M

842

Asistent personal

M

843

Asistent personal

M

844

Asistent personal

M

845

Asistent personal

M

846

Asistent personal

M

847

Asistent personal

M

848

Asistent personal

M

849

Asistent personal

M

850

Asistent personal

M

851

Asistent personal

M

852

Asistent personal

M

853

Asistent personal

M

854

Asistent personal

M

855

Asistent personal

M

856

Asistent personal

M

857

Asistent personal

M

858

Asistent personal

M

859

Asistent personal

M

860

Asistent personal

M

861

Asistent personal

M

862

Asistent personal

M

863

Asistent personal

M

864

Asistent personal

M

Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare inițială

865

Referent

M

Superior

866

Referent

M

IA

Birou Financiar Salarizare

867

Șef birou

S

II

868

Consilier

S

Principal

869

Referent de specialitate

SSD

Superior

870

Consilier

S

Superior

871

Consilier

S

Superior

872

Inspector

S

Asistent

873

Inspector

S

Superior

Compartiment monitorizare,

analiză statistică, indicatori as. socială și incluziune socială

874

Inspector

S

Asistent

875

Inspector

S

Superior

876

Inspector

S

Debutant

Compartiment strategii, programe, proiecte în domeniul as. sociale și relația cu asociațiile și fundațiile

877

Consilier

S

Superior

878

Consilier

S

Superior

Compartiment juridic

879

Consilier juridic

S

Principal

880

Consilier juridic

S

Superior

Compartiment Informatic

881

Consilier

S

Superior

882

Inspector

S

Principal

Birou Achiziții și Prelucrarea Datelor

883

Șef birou

S

II

884

Consilier achiziții publice

S

Superior

885

Consilier achiziții publice

S

Superior

886

Consilier achiziții publice

S

Principal

887

Consilier achiziții publice

S

Debutant

888

Consilier achiziții publice

S

Asistent

Serviciul Administrativ Aprovizionare

889

Șef serviciu

S

II

890

Insp.specialitate

S

Ia

891

Programator

S

I

892

Insp.specialitate

S

Ia

893

Insp.specialitate

S

I

894

Inspector

S

II

895

Functionar

M

896

Inspector de specialitate

S

Ia

897

Șofer

M

I

898

Șofer

M

I

899

Șofer

M

I

900

Șofer

M

I

901

Muncitor necalificat

M

I

902

Muncitor necalificat

M

I

903

Magaziner

M

I

904

Paznic

M

905

Paznic

M

906

Muncitor necalificat

M

I

Centrul de

Zi Pentru Persoane Vârstnice "Vovidenia"

907

Coordonator personal de specialitate

S

II

908

Asistent social

S

Specialist

909

Asistent social

S

Specialist

910

Inspector sp.

S

Ia

911

Inspector sp.

S

Ia

912

Instructor de educație

M

Centrul de Zi Pentru Persoane cu Deficiențe de Auz și Vorbire "Sfântul Prooroc Zaharia"

913

Coordonator personal de specialitate

S

II

914

Asistent social

S

Specialist

915

Asistent social

S

Specialist

916

Inspector sp

S

Ia

917

Instructor de educație

M

Pr

918

Muncitor calificat

M

III

Centrul Social de Urgență Pentru Recuperare și Integrare "C.A.Rosetti"

919

Coordonator personal de specialitate

S

II

920

Asistent social

S

Specialist

921

Asistent social

S

Pract.

922

Psiholog

S

Pract.

923

Inspector sp.

S

II

924

Asistent medical

PL

Centrul Social cu Destinație Multifunțională Bucuria

925

Coordonator personal de specialitate

S

II

926

Asistent social

S

Specialist

927

Asistent medical

M

Principal

928

Referent

M

I

929

Muncitor calificat

M

I

930

Asistent social

S

Principal

Cantina socială

931

Coordonator personal de specialitate

S

II

932

Asistent social

S

Principal

933

Muncitor calificat-bucătar

M

I

934

Muncitor calificat-bucătar

M

I

935

Muncitor calificat-bucătar

M

I

936

Muncitor necalificat

G

I

Centrul de Servicii Integrate Pentru Victimele Violenței în Familie

937

Coordonator personal de specialitate

S

II

938

Asistent social

S

Practicant

939

Psiholog

S

Principal

940

Inspector sp.

S

II

941

Muncitor calificat

M

I

942

Inspector de specialitate

S

Ia

Serviciul Cabinete Medicale Școlare si Universitare

943

Șef serviciu

S

944

Medic Primar

S

945

Medic Primar

S

946

Medic Primar

S

947

Medic Primar

S

948

Medic Primar

S

949

Medic Specialist

S

950

Medic Primar

S

951

Medic Primar

S

952

Medic Specialist

S

953

Medic Specialist

S

954

Medic Primar

S

955

Medic Specialist

S

956

Medic Primar

S

957

Medic Primar

S

958

Medic Primar

S

959

Medic Primar

S

960

Medic

S

961

Medic Specialist

S

962

Medic Primar

S

963

Medic Primar

S

964

Medic

S

965

Medic Primar

S

966

Medic Specialist

S

967

Medic Primar

S

968

Medic Primar

S

969

Medic Primar

S

970

Medic Primar

S

971

Medic Primar

S

972

Medic Primar

S

973

Medic Primar

S

974

Medic Primar

S

975

Medic Primar

S

976

Medic

S

977

Medic primar

S

978

Medic

S

979

Medic Primar

S

980

Medic Primar

S

981

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

982

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

983

Asistenta Medicala PL

PL

984

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

985

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

986

Asistenta Medicala Princ. S

S

987

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

988

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

989

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

990

Asistenta Medicala Princ. S

S

991

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

992

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

993

Asistenta Medicala PL

PL

994

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

995

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

996

Asistenta Medicala PL

PL

997

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

998

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

999

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1000

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1001

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1002

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1003

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1004

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1005

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1006

Asistenta Medicala PL

PL

1007

Asistenta Medicala Princ. S

S

1008

Asistenta Medicala Princ. S

S

1009

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1010

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1011

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1012

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1013

Asistenta Medicala PL

PL

1014

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1015

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1016

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1017

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1018

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1019

Asistenta Medicala PL

PL

1020

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1021

Asistenta Medicala Princ. S

S

1022

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1023

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1024

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1025

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1026

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1027

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1028

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1029

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1030

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1031

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1032

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1033

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1034

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1035

Asistenta Medicala Princ.PL

PL

1036

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1037

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1038

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1039

Asistenta Medicala PL

PL

1040

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1041

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1042

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1043

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1044

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1045

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1046

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1047

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1048

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1049

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1050

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1051

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1052

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1053

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1054

Asistenta Medicala PL

PL

1055

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1056

Asistenta Medicala Princ. S

S

1057

Sora medicala Principala

M

1058

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1059

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1060

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1061

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1062

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1063

Asistenta Medicala PL

PL

1064

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1065

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1066

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1067

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1068

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1069

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1070

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1071

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1072

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1073

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1074

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1075

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1076

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1077

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1078

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1079

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1080

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1081

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1082

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1083

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1084

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1085

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1086

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1087

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1088

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1089

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1090

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1091

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1092

îngrijitor

G

1093

îngrijitor

G

1094

îngrijitor

G

Serviciul Cabinete Stomatologice Școlare si Universitare

1095

Șef serviciu

S

1096

Medic

S

1097

Medic primar

S

1098

Medic

S

1099

Medic

S

1100

Medic

S

1101

Medic

S

1102

Medic

S

1103

Medic

S

1104

Medic Primar

S

1105

Medic

S

1106

Medic

S

1107

Medic Primar

S

1108

Medic

S

1109

Medic Specialist

S

1110

Medic

S

1111

Medic primar

S

1112

Medic

S

1113

Medic

S

1114

Medic primar

S

1115

Medic Primar

S

1116

Medic

S

1117

Medic Primar

S

1118

Medic Primar

S

1119

Medic Primar

S

1120

Medic Primar

S

1121

Medic Specialist

S

1122

Medic

S

1123

Medic Primar

S

1124

Medic

S

1125

Medic

S

1126

Medic

S

1127

Medic Primar

S

1128

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1129

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1130

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1131

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1132

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1133

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1134

Asistenta Medicala Princ. SSD

SSD

1135

Asistenta Medicala SSD

SSD

1136

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1137

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1138

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1139

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1140

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1141

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1142

Asistenta Medicala Princ. M

M

1143

Asistenta Medicala Princ.SSD

SSD

1144

Asistenta Medicala Princ.SSD

SSD

1145

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1146

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

1147

Asistenta Medicala Princ. PL

PL

Compartiment Asistență Comunitară

1148

Mediator sanitar

M

1149

Mediator sanitar

M

1150

Mediator sanitar

M

1151

Statistician

M

Cămin de Pensionari " Sf. Cuvioasa Parascheva"

1152

Director

S

II

1153

Contabil sef

S

II

Compartiment financiar contabil

1154

Referent

M

IA

1155

Referent

M

IA

1156

Referent

M

IA

Compartiment resurse umane si control managerial intern

1157

Inspector de specialitate

S

IA

1158

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică

1159

Asistent social

S

Principal

1160

Asistent social

S

Practicant

1161

Psiholog

S

Principal

Compartiment de asistență, îngrijire fizică, medicală și kinetoterapie

1162

Medic primar

S

1163

Profesor CFM

S

Principal

1164

Fiziokinetoterapeut

S

1165

Asistent nutriționist și dietetician

PL

1166

Masor

M

Principal

1167

Asistent medical

PL

PR

1168

Asistent medical

PL

PR

1169

Asistent medical

PL

PR

1170

Asistent medical

PL

1171

Asistent medical

PL

1172

Asistent medical

PL

1173

Instructor de ergoterapie

M

1174

Infirmier

G

1175

Infirmier

G

1176

Infirmier

G

1177

Infirmier

G

1178

Infirmier

G

1179

Infirmier

G

1180

Infirmier

G

1181

Infirmier

G

1182

Infirmier

G

1183

Infirmier

G

1184

Infirmier

G

1185

Infirmier

G

1186

Infirmier

G

1187

Infirmier

G

1188

Infirmier

G

1189

Infirmier

G

1190

Infirmier

G

Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie

1191

Instructor de educație

M

1192

Instructor de ergoterapie

M

Principal

Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă

1193

Preot

S

I

1194

Instructor de ergoterapie

M

Compartiment achiziții

1195

Referent

M

I

1196

Referent

M

II

Compartiment administrativ și aprovizionare

1197

Inspector de specialitate

S

II

1198

Funcționar / referent

M

I

1199

Administrator

M

I

1200

Magaziner

M

1201

Șofer

M

I

1202

Șofer

M

I

1203

Paznic

G

1204

Paznic

G

1205

Paznic

G

1206

Paznic

G

1207

Paznic

G

1208

Spălătoreasă

G

1209

Spălătoreasă

G

1210

Spălătoreasă

G

1211

Muncitor calificat

M

I

1212

Muncitor calificat

M

I

1213

Muncitor calificat

M

I

1214

Muncitor calificat

M

I

1215

Muncitor calificat

M

I

1216

Muncitor calificat

G

I

1217

Muncitor calificat

G

I

1218

Muncitor calificat

G

I

1219

Muncitor calificat

G

I

1220

Muncitor calificat

G

II

1221

Muncitor calificat

G

II

1222

Muncitor calificat

G

II

1223

Muncitor calificat

G

II

1224

Ingrijitor

G

1225

Ingrijitor

G

1226

Ingrijitor

G

1227

Ingrijitor

G

1228

Ingrijitor

G

1229

Ingrijitor

G

1230

Ingrijitor

G

1231

Ingrijitor

G

1232

Ingrijitor

G

1233

Ingrijitor

G

1234

Ingrijitor

G

1235

Ingrijitor

G

1236

Ingrijitor

G

Cămin Bătrâni "Sf. Constantin și Elena"

1237

Director

S

II

1238

Contabil șef

S

II

Compartiment financiar contabil

1239

Inspector de specialitate

S

IA

Compartiment achiziții

1240

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment resurse umane și control intern managerial

1241

Inspector de specialitate

S

II

1242

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment de asistență, îngrijire socială și psihologică

1243

Asistent social

S

Specialist

1244

Psiholog

S

Specialist

Compartiment de asistență, îngrijire fizică și medicală

1245

Medic

S

1246

Asistent medical

SSD

Principal

1247

Asistent medical

PL

Principal

1248

Asistent medical

PL

Principal

1249

Asistent medical

PL

Principal

1250

Asistent medical

PL

1251

Masor

M

1252

Infirmier

M

1253

Infirmier

M

1254

Infirmier

M

1255

Infirmier

M

1256

Infirmier

M

1257

Infirmier

M

1258

Infirmier

M

1259

Infirmier

G

1260

Infirmier

G

1261

Infirmier

G

1262

Infirmier

G

1263

Infirmier

G

1264

Infirmier

G

1265

Infirmier

G

Compartiment de asistență, socializare, petrecerea timpului liber și ergoterapie

1266

Psihopedagog

S

1267

Inspector de specialitate

S

II

Compartiment de asistență și îngrijire spiritual religioasă

1268

Preot

S

II

Compartiment administrativ și aprovizionare

1269

Administrator

M

I

1270

Casier

M

1271

Șofer

G

I

1272

Paznic

G

1273

Paznic

G

1274

Paznic

G

1275

Paznic

M

1276

Spălătoreasă

M

1277

Spălătoreasă

M

1278

Muncitor calificat (bucătar)

M

I

1279

Muncitor calificat (bucătar)

M

I

1280

Muncitor calificat (ospătar)

M

II

1281

Muncitor calificat (ospătar)

M

II

1282

Muncitor calificat

G

III

1283

Muncitor calificat (fochist)

M

I

1284

Muncitor calificat

G

I

1285

Muncitor necalificat

G

I

1286

Muncitor necalificat

G

I

1287

Ingrijitor

G

1288

Ingrijitor

G

1289

Ingrijitor

G

1290

Ingrijitor

G

1291

Ingrijitor

G

1292

Ingrijitor

G

1293

Ingrijitor

G

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PAUL CORNELIU BOIȘTEANU