Hotărârea nr. 43/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi,str. Pantelimon Halipa Nr. 14


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spitalul Clinic de Recuperare Iasi, str. Pantelimon Halipa Nr. 14

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 28.02.2019;

Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Iași prin expunerea de motive la proiectul de hotărâre;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia de Sanatate, Familie, Protectie Copii a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de specialitate nr.15517/12.02.2019, întocmit de Serviciul Investiții Proprii;

Având în vedere adresa de solicitare nr.13697/07.02.2019, a Spitalului Clinic de Recuperare Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii 95/2006 privind Reforma in domeniul sanatatii;

Avand in vedere Ordonanta de Urgenta 162/ 2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale;

Avand in vedere proiectul intocmit de SC MOLID TEHNIC SERVICE SRL Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu rectificarile si modificarile ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 115 alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153”, la Spitalul Clinic de Recuperare, str.Pantelimon Halipa nr.14, Iasi.

(2) Anexa nr.1 face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Serviciului Investitii Proprii; Directiei Generale Economice și Finante Publice Locale; Spitalului Clinic de Recuperare Iasi; Directiei Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 3. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Directia Implementare Strategie Integrata de Dezvoltare Urbana, Directia Generala Economica si Finante Publice Locale.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,               Contrasemnează pentru legalitate,

Manuel Ciprian Bostan                   Secretar, Denisa Liliana Ionascu

Consilier local,

Nr. 43 din 28 februarie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

23

Pentru

23

Împotrivă

0

Abțineri

0

Anexa I la H.C.L. Nr. 43 din 28 februarie 2019

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Sistem de alarmare impotriva efractiei cod MTS-PTH-026-153” la Spital Clinic de Recuperare Iasi, str.Pantelimon Halipa Nr.14

Valoarea totala a investitiei = 342,52 mii lei, cu TVA

din care: C+M = 104,04 mii lei, cu TVA

Durata de realizare a lucrarilor este de 12 luni.

PRESEDINTE DE SEDINTA CONSILIER LOCAL, CIPRIAN MANUEL BOSTAN