Hotărârea nr. 429/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru „Proiect integrat de regenerare urbană şi socială în zona Cicoarei – Centrul Multifuncțional Cicoarei”

Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29 Noiembrie 2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică si de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 126162/19.11.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4.3, Obiectiv specific 4.3. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.3. POR;

Având în vedere prevederile Legii nr 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Avizul favorabil CTE numărul 99789 din data 17.09.2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr.24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 si art. 196 alin. 1 lit (a) din Ordonanta de Urgenta nr.57 din 03.07.2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul tehnic de execuție, (documentația tehnico economică: proiect tehnic, indicatorii tehnico-economici și bugetul aferent conform devizului general), din cadrul proiectului pentru „Proiect integrat de regenerare urbană și socială în zona Cicoarei - Centrul Multifuncțional Cicoarei”, conform ghidului POR Axa 4.3 - Anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.3. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Dezvoltare; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale; Instituției Prefectului Județului Iași.

Art.4. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi asigurata întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Dezvoltare, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale.

Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărîri va fi asigurată de Centrul de Informații pentru Cetățeni.

Contrasemnează pentru legalitate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     SECRETAR

Consilier local,                               Denisa Liliana Ionașcu

Paul Corneliu Boișteanu

9

Total

Consilieri

Locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0

Nr. 429 din 29 Noiembrie 2019