Hotărârea nr. 428/2019

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr. 338 din 27 septembrie 2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a indicatorilor tehnico- economici a proiectului tehnic de executie precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Dacia”


Municipiul Iași Consiliul Local

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 338 din 27 septembrie 2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Dacia”

Consiliul Local al Municipiului Iași, întrunit în ședința ordinară în data de 29.11.2019;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economica si Financiara a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și De Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iași;

Având în vedere referatul de aprobare nr. 127.867/22.11.2019 întocmit de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană;

Având în vedere raportul de specialitate nr. 127.868/22.11.2019;

Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul prioritatii de investitie 4.4 Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă;

Având în vedere prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.129 și art. 196, alin. 1 litera a din Codul Administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019;

Având în vedere HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 83 din 21 martie 2019;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 27 Septembrie 2019;

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata ;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 si art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanta de Urgenta nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea Studiului de fezabilitate (Anexa 1), actualizarea proiectulului tehnic de executie (Anexa 2) rezultate in urma finalizarii etapei de evaluare si selectie a etapei tehnico - economice, cu mentiunea ca indicatorii tehnico-economici raman neschimbati si nu afecteaza valoarea totala a proiectului .

Art.2. Se aprobă modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iași nr. 338 din 27 septembrie 2019, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici, a proiectului tehnic de executie, precum si a bugetului aferent proiectului “Constructie de gradinita in zona Dacia”, in conformitate cu rezultatul procesului de evaluare si selectie”, in sensul ca Anexa 4 din HCL 338/2019 devine Anexa 3 din prezentul proiect de hotarare si Anexa 5 din HCL 338/2019 devine Anexa 4 din prezentul proiect de hotarare. Drept urmare art 2 va avea urmatorul cuprins: “Se aproba valoarea totala a proiectului “Constructie de gradinita in zona Dacia”, in cuantum de 7.952.864,61 lei (inclusiv TVA) in conformitate cu Devizul General (Anexa 3) si bugetul proiectului (Anexa 4)

Art. 3. Celelalte prevederi ale HCL 338 din 27 septembrie 2019, raman neschimbate.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată: Primarului Municipiului Iași; Direcției Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcției Generale Tehnice și Investiții; Direcției Generale Economice și Finanțe Publice Locale și Instituției Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată intotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de Direcția Implementare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană; Direcția Generală Tehnică și Investiții; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemneaza pentru legalitate, Secretar, Denisa Liliana Ionascu


Paul Corneliu Boisteanu Consilier local,

Nr. 428 din 29 noiembrie 2019

Total consilieri locali

27

Prezenți

21

Pentru

21

Împotrivă

0

Abțineri

0